Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.412

Rīgā 2002.gada 10.septembrī (prot. Nr.38 2.§)
Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku
Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu (turpmāk — aizsargjosla) izmantošanas un drošības prasības, vides un cilvēku aizsardzības prasības, aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles mehānismu, kā arī kārtību, kādā ierīkojamas aizsargjoslas.

2. Minimālā aizsargjoslas platība ir šāda:

2.1. bākām — zemesgabals, kura rādiuss ir:

0,6 x a, kur

a — bākas uguns viduspunkta augstums, skaitot no pamata līmeņa;

2.2. molu ugunīm un vadlīniju zīmēm — piecus metrus plata zemes josla, skaitot no navigācijas tehniskā līdzekļa pamata ārējās malas;

2.3. dzīvojamām ēkām un citām celtnēm, kuras izmanto par navigācijas līdzekli, — 10 metrus plata zemes josla, skaitot no ēkas vai citas celtnes pamata ārējās malas;

2.4. radiotehniskajiem līdzekļiem — atbilstoši to ekspluatācijas tehniskajām prasībām.

3. Ostas teritorijā esošo navigācijas tehnisko līdzekļu aizsargjoslas nosaka pēc saskaņošanas ar attiecīgās ostas pārvaldi un pašvaldību.

4. Navigācijas tehnisko līdzekļu remonta laikā to valdītājiem pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir tiesības palielināt šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos minimālos aizsargjoslas izmērus, lai novietotu remontam nepieciešamos mehānismus un materiālus. Zemes īpašnieks vai valdītājs nodrošina pieeju navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, lai veiktu remontu vai novērstu bojājumus.

5. Pie katra jūras navigācijas tehniskā līdzekļa ierīko ne mazāk kā 3,5 metrus platu piebraucamo ceļu.

6. Lai nodrošinātu navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatāciju un drošību, zemes īpašniekiem vai lietotājiem aizsargjoslas teritorijā, kā arī navigācijas tehnisko līdzekļu darbības sektorā ir aizliegts:

6.1. veikt būvdarbus vai remontu bez saskaņošanas ar navigācijas tehniskā līdzekļa valdītāju;

6.2. stādīt kokus un krūmus;

6.3. būvēt ēkas, uzstādīt apgaismes ķermeņus ar spilgtu gaismu un ierīkot citus objektus, kas var izraisīt traucējumus navigācijas tehniskā līdzekļa darbības sektorā;

6.4. vadlīnijas darbības sektorā audzēt kokus (mežu).

7. Lai nodrošinātu vadlīnijas redzamību, mežā izcērt redzamības joslu. Tās platumu pie vadlīnijas priekšējās zīmes aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 Jp =2B x d, kur
 Do + d

Jp — izcērtamās redzamības joslas platums pie vadlīnijas priekšējās zīmes (kilometros);

Do — attālums no vadlīnijas priekšējās zīmes līdz vadlīnijas izmantošanas sākumam (kilometros);

d — vadlīnijas bāzes līnija (kilometros);

2B — kanāla vai kuģu ceļa platums (kilometros).

8. Navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs nodrošina navigācijas tehniskā līdzekļa redzamību horizontālajā un vertikālajā plaknē.

9. Jebkāda veida saimnieciskā darbība navigācijas tehniskā līdzekļa darbības zonā, izņemot teritorijas sakopšanu, pirms darbu uzsākšanas saskaņojama ar Latvijas Hidrogrāfijas dienestu.

10. Jebkāda veida būvniecības darbi ārpus aizsargjoslas teritorijas, ja tie var ierobežot navigācijas tehniskā līdzekļa redzamību, pirms darbu uzsākšanas saskaņojami ar navigācijas tehniskā līdzekļa valdītāju un Latvijas Hidrogrāfijas dienestu.

11. Ja aizsargjosla atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs darbu veikšanu šajā aizsargjoslā saskaņo ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi.

12. Lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību, nepiederošām personām ir aizliegts bez atļaujas atrasties aizsargjoslas teritorijā. Atļauju izsniedz iestāde, kuras valdījumā vai īpašumā atrodas attiecīgais navigācijas tehniskais līdzeklis.

13. Aizsargjoslas uzrauga un kontrolē navigācijas tehnisko līdzekļu valdītājs.

14. Par navigācijas tehnisko līdzekļu bojājumiem (piemēram, nespīd gaisma, ir nolauzta zīme) zemes īpašnieks vai valdītājs atbilstoši iespējai informē navigācijas tehniskā līdzekļa valdītāju vai Latvijas Hidrogrāfijas dienestu.

15. Aizsargjoslas robežas pēc navigācijas tehniskā līdzekļa valdītāja pieprasījuma apstiprina Latvijas Hidrogrāfijas dienests. Tās iezīmē teritoriālplānojumā, ievērojot teritoriālplānošanas noteikumus un aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ja teritoriālplānojums nav izstrādāts, aizsargjoslu robežas nosaka pašvaldības teritoriālplānošanas dienests.

16. Aizsargjoslas robežu zemesgabala plānā iezīmē navigācijas tehniskā līdzekļa valdītājs par saviem līdzekļiem un atbilstoši Zemesgrāmatu likumā noteiktajām prasībām nodrošina aprobežojumu nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
14.09.2002