Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.415

Rīgā 2012.gada 19.jūnijā (prot. Nr.34 10.§)
Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
59.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem (turpmāk – aeronavigācijas iekārtas).

2. Aizsargjoslas nosaka ap šādām esošām, projektējamām un rekonstruējamām aeronavigācijas iekārtām:

2.1. riņķa darbības aeronavigācijas iekārtas:

2.1.1. tāluma mērīšanas aprīkojums (DME);

2.1.2. ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (VOR);

2.1.3. radiopeilētājs (DF);

2.1.4. radiomarķieris;

2.1.5. nevērstas darbības radiobāka (NDB);

2.1.6. satelītu papildinājuma zemes sistēma (GBAS):

2.1.6.1. ar ļoti augstas frekvences pārraides (VDB) staciju;

2.1.6.2. ar ļoti augstas frekvences pārraides (VDB) stacijas novērošanas staciju;

2.1.7. ļoti augstas frekvences (VHF) aeronavigācijas nodrošinājuma sakaru stacija;

2.1.8. primārās novērošanas radiolokators (PSR);

2.1.9. sekundārās novērošanas radiolokators (SSR);

2.2. virziena darbības aeronavigācijas iekārtas:

2.2.1. instrumentālā nosēšanās sistēma (ILS):

2.2.1.1. ar vienas frekvences kursa radiobāku (LLZ);

2.2.1.2. ar divu frekvenču kursa radiobāku (LLZ);

2.2.1.3. ar glisādes radiobāku M-Tips (divas frekvences);

2.2.2. mikroviļņu nosēšanās sistēma (MLS):

2.2.2.1. ar azimuta bāku;

2.2.2.2. ar augstuma bāku;

2.2.3. tāluma mērīšanas aprīkojums (DME).

3. Ap šo noteikumu 2.punktā minētajām aeronavigācijas iekārtām ir nosakāma iekārtu darbības tuvās ietekmes zona un iekārtu darbības tālās ietekmes zona.

4. Aizsargjoslu likumā un šajos noteikumos noteikto aizsargjoslu aizsardzības prasību ievērošanu kontrolē valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra".

II. Aizsargjoslu noteikšana

5. Aizsargjoslu ap aeronavigācijas iekārtām veido zeme zem iekārtām un iekārtu darbības tuvās ietekmes zonas.

6. Aizsargjoslas platību ap šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām aeronavigācijas iekārtām nosaka, ņemot vērā šo iekārtu darbības grafisko attēlu (1.pielikums) un to darbības tuvās ietekmes parametrus (2.pielikums).

7. Aizsargjoslas platību ap šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajām aeronavigācijas iekārtām nosaka, ņemot vērā šo iekārtu darbības grafisko attēlu (3.pielikums) un to darbības tuvās ietekmes parametrus (4.pielikums).

8. Aizsargjoslas platību ap aeronavigācijas iekārtu darbības tuvās ietekmes zonu nosaka aeronavigācijas iekārtas īpašnieks vai valdītājs saskaņā ar šo noteikumu 2. un 4.pielikumā noteiktajiem parametriem.

9. Aeronavigācijas iekārtas īpašnieks vai valdītājs:

9.1. aizsargjoslu saskaņo ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra";

9.2. aizsargjoslas robežas ap iekārtas darbības tuvās ietekmes zonu saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvo teritoriju tā ietekmē;

9.3. par aeronavigācijas iekārtas darbības tālās ietekmes zonu informē pašvaldību, kuras administratīvo teritoriju tā ietekmē.

10. Vairākas aeronavigācijas iekārtas var izvietot vienā darbības ietekmes zonā, ja to atļauj attiecīgās aeronavigācijas iekārtas ražotāja noteiktie tehniskie ekspluatācijas noteikumi, nosakot katrai aeronavigācijas iekārtai atsevišķu aizsargjoslu.

11. Aeronavigācijas iekārtas īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina aizsargjoslas robežu attēlošanu apgrūtinājuma plānos, kā arī nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un nostiprina zemesgrāmatā.

12. Aeronavigācijas iekārtas īpašnieks vai valdītājs aizsargjoslu uztur un apzīmē atbilstoši katras aeronavigācijas iekārtas ražotāja noteiktajām tehniskajām prasībām.

III. Aprobežojumi, kas saistīti ar aizsargjoslām ap aeronavigācijas iekārtām

13. Aizsargjoslu likuma 35.pantā un 50.pantā noteiktie aprobežojumi attiecas uz aeronavigācijas iekārtu darbības tuvās ietekmes zonas aizsargjoslu.

14. Aeronavigācijas iekārtas darbības tuvās ietekmes zonā drīkst veikt darbus, kas nav aizliegti Aizsargjoslu likumā, ja tie ir saskaņoti ar aeronavigācijas iekārtas īpašnieku vai valdītāju. Ja aeronavigācijas iekārtas īpašnieks vai valdītājs uzskata par nepieciešamu, darbus veic aeronavigācijas iekārtas īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotas personas uzraudzībā.

15. Šo noteikumu 14.punktā minētais saskaņojums nav nepieciešams glābšanas darbiem, avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbiem visā aizsargjoslā, kā arī valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektoru iekļūšanai aizsargjoslā, lai veiktu tās kontroli. Aeronavigācijas iekārtas īpašnieks vai valdītājs informē valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra" par aizsargjoslā veiktajiem glābšanas darbiem, avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.415
Riņķa darbības aeronavigācijas iekārtas tuvās un tālās ietekmes zonas grafiskais attēls

Grafiskais attēls

 
1.attēls

Šķērsgriezums


2.attēls

Satiksmes ministrs A.Ronis
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.415
Riņķa darbības aeronavigācijas iekārtas aizsargjoslas tuvās un tālās ietekmes zonas platības aprēķināšanas parametri

1. Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumu Nr.415 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem" (turpmāk – noteikumi) 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. un 2.1.6.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtu aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

1.tabula

Aeronavigācijas iekārtas tips

Tuvās ietekmes zonu parametri

Tālās ietekmes zonu parametri

rādiuss
(r – cilindrs) (m)

alfa
(a – konuss) (˚)

rādiuss
(R – konuss) (m)

rādiuss
(j – cilindrs) (m)
(piemēro tikai vēja ģenerators)

cilindra (j) augstums
(h – augstums) (m)
(piemēro tikai vēja ģenerators)

konusa pamati un cilindra asis

Tāluma mērīšanas aprīkojums (DME)

300

1,0

3000

Antenas pamati zemes līmenī
Ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (VOR)

600

1,0

3000

15000

52

Antenas sistēmas centrs zemes līmenī
Radiopeilētājs (DF)

500

1,0

3000

10000

52

Antenas pamati zemes līmenī
Radiomarķieri

50

20,0

200

Antenas pamati zemes līmenī
Nevērstas darbības radiobāka (NDB)

200

5,0

1000

Antenas pamati zemes līmenī
Satelītu papildinājuma zemes sistēma (GBAS)

400

3,0

3000

Antenas pamati zemes līmenī
Satelītu papildinājuma zemes sistēmas (GBAS) ļoti augstas frekvenču pārraides (VDB) stacija

300

0,9

3000

Antenas pamati zemes līmenī
Satelītu papildinājuma zemes sistēmas (GBAS) ļoti augstas frekvences pārraides (VDB) stacijas novērošanas stacija

400

3,0

3000

Antenas pamati zemes līmenī

2. Noteikumu 2.1.7.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtu aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

2.tabula

Aeronavigācijas iekārtas tips

Tuvās ietekmes zonu parametri

Tālās ietekmes zonu parametri

rādiuss
(r – cilindrs) (m)

alfa
(a – konuss) (˚)

rādiuss
(R – konuss) (m)

konusa pamati

Ļoti augstas frekvences (VHF) aeronavigācijas nodrošinājuma sakaru stacija (primārās novērošanas radiolokators (PSR) un sekundārās novērošanas radiolokators (SSR))

300

1,0

2000

Antenas augstums virs zemes līmeņa

3. Noteikumu 2.1.8. un 2.1.9.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtu aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

3.tabula

Aeronavigācijas iekārtas tips

Tuvās ietekmes zonu parametri

Tālās ietekmes zonu parametri

rādiuss
(r – cilindrs) (m)

alfa
(a – konuss) (˚)

rādiuss
(R – konuss) (m)

konusa pamati

Primārās novērošanas radiolokators (PSR)

500

0,25

15000

Antenas augstums virs zemes līmeņa
Sekundārās novērošanas radiolokators (SSR)

500

0,25

15000

Antenas augstums virs zemes līmeņa
Satiksmes ministrs A.Ronis
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.415
Virziena darbības aeronavigācijas iekārtas tuvās un tālās ietekmes zonas grafiskais attēls

Grafiskais attēls

Tuvās ietekmes zonu parametri:
a – attālums (m);
b – attālums (m);

Tālās ietekmes zonu parametri:
h – augstums (m);
r – rādiuss (m);
D – attālums (m);
H – augstums (m);
L – attālums (m);
φ – leņķis (0)

Satiksmes ministrs A.Ronis
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.415
Aeronavigācijas iekārtas darbības tuvās un tālās ietekmes zonas aprēķināšanas parametri

Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumu Nr.415 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem" 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtas aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

Aeronavigācijas iekārtas tips

Tuvās ietekmes zonu parametri

Tālās ietekmes zonu parametri

a attālums (m)

b attālums (m)

h attālums (m)

r rādiuss (m)

D attālums (m)

H augstums (m)

L attālums (m)

Ø leņķis (0)

Instrumentālās nosēšanās sistēma (ILS) (vienas frekvences kursa radiobāka (LLZ))Attālums līdz skrejceļa slieksnim

500

70

a+6000

50

10

2300

30

Instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS)
(divu frekvenču kursa radiobāka (LLZ))
Attālums līdz skrejceļa slieksnim

500

70

a+6000

500

20

1500

20

Instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS) glisādes radiobāka
M-Tips (divas frekvences)

800

50

70

6000

250

5

325

10

Mikroviļņu nosēšanās sistēmas (MLS) azimuta bākaAttālums līdz skrejceļa slieksnim

20

70

a+6000

600

20

1500

40

Mikroviļņu nosēšanās sistēmas (MLS) augstumu bāka

300

20

70

6000

200

20

1500

40

Tāluma mērīšanas aprīkojums (DME)Attālums līdz skrejceļa slieksnim

20

70

a+6000

600

20

1500

40

Satiksmes ministrs A.Ronis
27.06.2012