Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.28

(prot.Nr.54, 15.§) Rīgā 2002.gada 14.maijā

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 15.daļu,

Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām"

12.panta 1.daļas 10.punktu un Latvijas Republikas

Ministru kabineta 31.10.1995. noteikumu Nr.322

"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības

var uzlikt pašvaldību nodevas" 10.apakšnodaļu

1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk tekstā - nodeva) veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvprojektu izskatīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu, būvprojektu izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, būvatļauju noformēšanu, būvdokumentācijas izskatīšanu.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktajā kārtībā, saņem no Rīgas pilsētas būvinspekcijas būvatļauju.

3. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem (kuri būvējami saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi", Rīgas pilsētas apbūves noteikumiem, kas apstiprināti ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", un Būvju klasifikācijas CC izdevuma, kas apstiprināts ar Latvijas Republikas Statistikas pārvaldes priekšsēdētāja 13.05.1998. rīkojumu Nr.20, prasībām) nosakāma pēc šādas formulas:

nodeva = A x B x C x D, kur:

- A - likme, kura atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības un kuru veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pielikums);

- B - koeficients (plānotās ēkas vai būves tips), kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2.pielikums);

- C - koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotā objekta atrašanās vietas Rīgas pilsētas teritorijā (3.pielikums);

- D - koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, rekonstrukcija (būves pārbūve, izmainot tās apjomu un izmainot vai saglabājot tās funkcijas) vai renovācija (būves remonts, kapitālais remonts, kas tiek veikts, lai būvi atjaunotu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, neizmainot tās apjomu), vai restaurācija (būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti; 4.pielikums).

4. Būvniecības ierosinātājs 40% no Nodevas maksā pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60% -, saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.

5. Par pilsētas infrastruktūru veidojošajiem 2.pielikumā minētajiem objektiem, par kuriem nav nepieciešams pozitīvs būvvaldes atzinums, Nodeva jāmaksā būvatļaujas saņemšanas brīdī. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu šiem objektiem aprēķināma pēc šādas formulas:

Nodeva = mt x 0,20 x C, kur:

- mt - tekošo metru skaits;

- C - koeficients saskaņā ar 3.pielikumu.

6. Nodeva iemaksājama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta kasē Rīgā, Amatu ielā 4, vai jāpārskaita uz norēķinu kontu Rīgas domes norēķinu kasē a/s "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiālē UNLALV2X002, konts 02-010130810, subkonts 20200002011.

7. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokuments par Nodevas nomaksu pilnā apjomā.

8. No Nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, daudzbērnu ģimenes, represētās personas, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai), arī būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek realizēta tikai par Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem, kā arī pašvaldības uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kas tiek dotēti no Rīgas pilsētas budžeta.

9. Nodeva netiek iekasēta, ja būve tiek nojaukta, kā arī gadījumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos.

10. Strīdu gadījumi izskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā.

11. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta kontā ieskaitītā Nodeva tiek izlietota:

11.1. pilsētbūvniecības dokumentācijas izstrādei;

11.2. būvprojektu saskaņošanas un būvniecības uzraudzības darba tehniskās un materiālās stimulēšanas nodrošināšanai.

12. Kontroli pār Nodevas nomaksu pilnā apjomā veic Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors, bet metodisko darbību, kas saistīta ar Nodevas iekasēšanu, - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvalde un Rīgas pilsētas būvinspekcija.

13. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

 

 

1.pielikums

Objekta būvapjoma noteikšana - likme A

Likme A,

Objekta

Ls

būvapjoms, m2

2

0-5

4

5-10

6

10-20

8

20-30

10

30-40

12

40-50

14

50-60

16

60-70

18

70-80

22

80-100

24

100-120

28

120-140

32

140-160

38

160-190

44

190-220

50

220-250

56

250-350

62

350-450

70

450-550

78

550-600

88

600-650

96

650-700

106

700-750

116

750-800

130

800-900

148

900-1000

174

1000-1100

103

1100-1300

117

1300-1500

130

1500-2000

140

2000-2500

150

2500-3000

159

3000-3500

168

3500-4000

177

4000-4500

184

4500-5000

190

5000-5500

195

6000-6500

200

6500-7000

205

7000-7500

210

7500-8000

215

8000-8500

220

8500-9000

225

9000-9500

230

9500-10000

250

virs 10000

 

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

2.pielikums

Plānotās ēkas vai būves tips - koeficients B

Ēkas vai būves tips1

Koefi-

cients B

1211 Viesnīcu ēkas

6

1220 Biroju ēkas

1230 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas3

5

1261 Pašizklaides pasākumu ēkas

1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas3

4

211 Autostāvvietas3

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas

3

23 Rūpniecības kompleksās būves

1242 Garāžu ēkas

241 Sporta un atpūtas būves

1122 Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas4

1110 Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem2

1121 Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem2

1212 Citas īslaicīgas apmešanās vietas

2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

1262 Muzeji un bibliotēkas

2

1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

1265 Sporta ēkas

1130 Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas

1272 Kulta ēkas

1110 Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai2

1

1121 Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālajai lietošanai2

 

1 Nav ietverti pilsētas infrastruktūru veidojošie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC klasifikatoram: šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi, pilsētas sliežu ceļi; lidlauku skrejceļi; tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; maģistrālie un vietējie cauruļvadi, sakaru līnijas un kabeļi).

2 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai.

3 Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām, termināliem un citiem līdzīga veida objektiem likme A tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības.

4 Šajā grupā ietvertajām garāžām un saimniecības ēkām šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai tiek piemērots koeficients 1.

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

 

3.pielikums

Rīgas zonējums koeficienta C piemērošanai

3.PIELIKUMS.JPG (168196 bytes)

 

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

4.pielikums

Veicamo būvdarbu raksturs objektā - koeficients D

Koeficients D

Jaunbūve

1

Rekonstrukcija

0,8

Renovācija, t.sk. restaurācija

0,5

 

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

31.07.2002