Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.07.2004. - 28.04.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumus Nr. 310 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.304

Rīgā 2002.gada 16.jūlijā (prot. Nr.29, 15.§)
Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām26.pantu un likuma “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 8.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā līdz 2010.gada 31.decembrim pārskata (indeksē) valsts pensiju (turpmāk — pensija), atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu (turpmāk — atlīdzība) apmēru.

2. Piešķirtās (pārrēķinātās) pensijas un atlīdzības pārskata katru gadu 1.oktobrī. Ja inflācija pārsniedz trīs procentus gadā, laikposmā līdz 2005.gada 31.decembrim pensijas pārskata reizi pusgadā — 1.aprīlī un 1.oktobrī.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr. 560)

3. Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, pensiju un atlīdzību pārskatīšanā piemērojamos indeksus nosaka Labklājības ministrija.

4. Gadskārtējā pensiju un atlīdzību pārskatīšanā (1.oktobrī) piemēro patēriņa cenu indeksu, kura noteikšanai ņem vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par faktisko patēriņa cenu indeksu laikposmam no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.

5. Ja pensijas pārskata reizi pusgadā, piemēro patēriņa cenu indeksu, kura noteikšanai ņem vērā šādus Centrālās statistikas pārvaldes datus:

5.1. par faktisko patēriņa cenu indeksu laikposmam no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 28. (29.) februārim —, pārskatot pensijas 1.aprīlī;

5.2. par faktisko patēriņa cenu indeksu laikposmam no kārtējā gada 1.marta līdz 31.augustam —, pārskatot pensijas 1.oktobrī.

6. Gadskārtējā pensiju pārskatīšanā (1.oktobrī) apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentu aprēķinam ņem vērā Labklājības ministrijas noteikto iepriekšējā gada apdrošināšanas iemaksu algas indeksu.

7. Ņemot vērā likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 15.punktā noteiktos pensiju apmērus un attiecīgo indeksu piemērošanas termiņus, pensijas pārskata šādā kārtībā:

7.1. 1.aprīlī piemēro šo noteikumu 5.1.apakšpunktā norādīto patēriņa cenu indeksu (ja pensijas pārskata reizi pusgadā);

7.2. 1.oktobrī piemēro:

7.2.1. šo noteikumu 4.punktā noteikto patēriņa cenu indeksu vai atbilstoši 8.punktā minētajai formulai aprēķināto indeksu, kura aprēķināšanā ņem vērā gan 4.punktā noteikto patēriņa cenu indeksu, gan vidējās apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksu (ja pensijas pārskata reizi gadā);

7.2.2. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteikto patēriņa cenu indeksu vai indeksu, kas aprēķināts atbilstoši 8.punktā minētajai formulai, ņemot vērā gan 5.2.apakšpunktā norādīto patēriņa cenu indeksu, gan vidējās apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksu (ja pensijas pārskata reizi pusgadā).

8. Ja pensiju pārskatīšanā piemēro indeksu, kurš aprēķināts, ņemot vērā gan patēriņa cenu indeksu, gan apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksu, kopējo indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = PCIn + [(At / PCIt – 1) x D], kur

I — pensiju pārskatīšanā piemērojamais indekss (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

PCIn — patēriņa cenu indekss šo noteikumu 4.punktā, 5.1. vai 5.2.apakšpunktā noteiktajā pārskata periodā n (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

At — iepriekšējā gada apdrošināšanas iemaksu algas indekss (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

PCIt — iepriekšējā gada patēriņa cenu indekss par indeksam At atbilstošo periodu (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

D — daļa, izteikta procentos, kuru piemēro apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentu aprēķinam:

1) līdz 2005.gada 31.decembrim: ne mazāk kā 50% (valsts pensijām, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru);

2) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim: ne mazāk kā 25% (valsts pensijām, kuru apmērs nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru).

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

9. Ja pensiju pārrēķina saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 23.punktu vai, pārrēķinot pensiju, netiek mainīta pensijas piešķiršanā (pārrēķināšanā) izmantotā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, pensiju pārskata tās pārrēķināšanas brīdī, ņemot vērā visus indeksus, kuri attiecīgajai pensijai piemēroti pirms tās pārrēķināšanas.

10. Ja atlīdzību pārrēķina saskaņā ar likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20. un 23.pantu (ja ir mainījušies darbspēju zaudējuma procenti vai mainījies apgādājamo skaits), nemainot atlīdzības piešķiršanā piemēroto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, attiecīgo atlīdzību pārskata tās pārrēķināšanas brīdī, ņemot vērā visus tos faktiskos patēriņa cenu indeksus, kuri attiecīgajai atlīdzībai piemēroti pirms tās pārrēķināšanas.

11. Ja pensijas pārskatīšana pārtraukta, pamatojoties uz pensijas saņēmēja iesniegumu, pārskatīšanu atjauno likuma “Par valsts pensijām25.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajos termiņos, ja pensijas saņēmējs Valsts sociālās apdrošināšanas nodaļā (pēc dzīvesvietas) iesniedz iesniegumu par pensijas pārskatīšanas atjaunošanu. Atjaunojot pensijas pārskatīšanu, piemēro visus indeksus, kādi bija noteikti attiecīgajā laikposmā, kad pensijas saņēmējs bija atteicies no pensijas apmēra pārskatīšanas.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr. 560)

12. Lai nodrošinātu pensiju un atlīdzību pārskatīšanu, Centrālā statistikas pārvalde līdz kārtējā gada 10.martam un līdz kārtējā gada 10.septembrim sniedz Labklājības ministrijai ziņas par patēriņa cenu indeksiem šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajos periodos, ņemot vērā šo noteikumu 8.punktā noteikto.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr. 560)

Ministru prezidenta vietā — ārlietu ministrs I.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons
02.07.2004