Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1581 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.310

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī (prot. Nr.24 6.§)
Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 26.pantu un
likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām" 8.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā līdz 2014.gada 31.decembrim pārskata (indeksē) valsts pensijas (turpmāk - pensija), kā arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu (turpmāk - atlīdzība) apmēru.

2. Piešķirtās (pārrēķinātās) pensijas un atlīdzības pārskata katru gadu 1.oktobrī. Laikposmā līdz 2009.gada 31.decembrim pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskata reizi pusgadā - 1.aprīlī un 1.oktobrī.

3. Pensijas un atlīdzības pārskatīšanai piemērojamos indeksus aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - aģentūra), pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem.

4. Gadskārtējā pensijas un atlīdzības pārskatīšanā (1.oktobrī) piemēro patēriņa cenu indeksu, kura noteikšanai ņem vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par faktisko patēriņa cenu indeksu laikposmam no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.

5. Ja pensijas pārskata reizi pusgadā, piemēro patēriņa cenu indeksu, kura noteikšanai ņem vērā šādus Centrālās statistikas pārvaldes datus:

5.1. faktisko patēriņa cenu indeksu laikposmā no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 28. (29.) februārim -, pārskatot pensijas 1.aprīlī;

5.2. faktisko patēriņa cenu indeksu laikposmā no kārtējā gada 1.marta līdz 31.augustam -, pārskatot pensijas 1.oktobrī.

6. Gadskārtējā pensiju pārskatīšanā (1.oktobrī) apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentu aprēķinam ņem vērā aģentūras aprēķināto iepriekšējā gada apdrošināšanas iemaksu algas indeksu.

7. Ņemot vērā likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15.punktā noteiktos pensiju apmērus un attiecīgo indeksu piemērošanas termiņus, pensijas pārskata šādā kārtībā:

7.1. 1.aprīlī piemēro šo noteikumu 5.1.apakšpunktā norādīto patēriņa cenu indeksu (ja pensijas pārskata reizi pusgadā);

7.2. 1.oktobrī piemēro:

7.2.1. šo noteikumu 4.punktā noteikto patēriņa cenu indeksu vai atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajai formulai aprēķināto indeksu, kura aprēķināšanā ņem vērā gan 4.punktā noteikto patēriņa cenu indeksu, gan vidējās apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksu (ja pensijas pārskata reizi gadā);

7.2.2. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteikto patēriņa cenu indeksu vai indeksu, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajai formulai, ņemot vērā gan 5.2.apakšpunktā norādīto patēriņa cenu indeksu, gan vidējās apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksu (ja pensijas pārskata reizi pusgadā).

8. Ja pensiju pārskatīšanā piemēro indeksu, kas aprēķināts, ņemot vērā gan patēriņa cenu indeksu, gan apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma indeksu, kopējo indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = PCIn + [(At / PCIt - 1) x D], kur

I - pensiju pārskatīšanā piemērojamais indekss (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

PCIn - patēriņa cenu indekss šo noteikumu 4.punktā, 5.1. vai 5.2.apakš­punktā noteiktajā pārskata periodā n (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

At - iepriekšējā kalendāra gada apdrošināšanas iemaksu algas indekss (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

PCIt - patēriņa cenu indekss par indeksam At atbilstošo periodu (izteikts kā pieauguma koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

D - daļa, izteikta procentos, kuru piemēro apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentu aprēķinam:

1) līdz 2014.gada 31.decembrim - ne mazāk kā 50 % (pensijām, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru);

2) no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim - ne mazāk kā 25 % (pensijām, kuru apmērs pārsniedz trīskāršu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru).

9. Pensiju pārskatīšanā ņem vērā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas apmēru, kura noteikšanai aģentūra piešķiršanas vai pārrēķināšanas laikā ir veikusi vecuma pensijas kapitāla aktualizāciju saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 12.panta pirmo daļu, piemērojot apdrošināšanas iemaksu algas indeksus - sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summas attiecību periodā no iepriekšējā gada 1.augusta līdz kārtējā gada 31.jūlijam pret attiecīgo iepriekšējo periodu.

10. Ja pensiju pārrēķina saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 23.punktu vai 38.punktu par periodu pirms pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) vai, pārrēķinot pensiju, netiek mainīta pensijas piešķiršanā (pārrēķināšanā) izmantotā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, pensiju pārskata tās pārrēķināšanas laikā, ņemot vērā visus indeksus, kuri attiecīgajai pensijai piemēroti pirms tās pārrēķināšanas.

11. Pārrēķinot invaliditātes pensiju sakarā ar invaliditātes grupas maiņu, saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 16.panta ceturto daļu personas vidējai apdrošināšanas iemaksu algai, kas ņemta vērā, piešķirot (pārrēķinot) invaliditātes pensiju līdz invaliditātes grupas maiņas dienai, piemēro visus patēriņa cenu indeksus, kas piemēroti invaliditātes pensijas indeksācijai pēc tās piešķiršanas (pārrēķināšanas).

12. Ja atlīdzību pārrēķina saskaņā ar likuma "Par obligāto sociālo apdro­šināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 20. un 23.pantu (ja ir mainījušies darbspēju zaudējuma procenti vai mainījies apgādājamo skaits), nemainot atlīdzības piešķiršanā piemēroto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, attiecīgo atlīdzību pārskata tās pārrēķināšanas laikā, ņemot vērā visus tos faktiskos patēriņa cenu indeksus, kuri attiecīgajai atlīdzībai piemēroti pirms tās pārrēķināšanas.

13. Ja pensijas pārskatīšana pārtraukta, pamatojoties uz pensijas saņēmēja iesniegumu, pārskatīšanu atjauno likuma "Par valsts pensijām" 25.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajos termiņos, ja pensijas saņēmējs iesniedz vienā no aģentūras nodaļām iesniegumu par pensijas pārskatīšanas atjaunošanu. Atjaunojot pensijas pārskatīšanu, piemēro visus indeksus, kādi bija noteikti attiecīgajā laikposmā, kad pensijas saņēmējs bija atteicies no pensijas pārskatīšanas.

14. Pārskatot apgādnieka zaudējuma pensiju, indeksē tās kopējo apmēru (ieskaitot valsts pamatbudžeta izmaksājamo daļu). Pensijas palielinājumu finansē no valsts pensiju speciālā budžeta.

15. Lai nodrošinātu pensiju un atlīdzību pārskatīšanu, Centrālā statistikas pārvalde līdz kārtējā gada 10.martam un līdz kārtējā gada 10.septembrim sniedz aģentūrai ziņas par patēriņa cenu indeksiem šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajos periodos, ņemot vērā šo noteikumu 8.punktu.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumus Nr.304 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 107.nr.; 2004, 103.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministra vietā - īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersone
29.04.2006