Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.341

Rīgā 1996.gada 27.augustā (prot. nr.43 6.§)

Nodarbinātības valsts dienesta nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nodarbinātības valsts dienests (turpmāk tekstā - "Dienests") ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kura saskaņā ar likumu "Par nodarbinātību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992,4./5.nr.; 1993,20./21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 1.nr.; 1995, 93.nr.; 1996, 4.nr.) un šo nolikumu īsteno valsts nodarbinātības politiku.

2. Dienests savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, citus normatīvos aktus un šo nolikumu.

3. Dienests ir juridiska persona, tam ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu Dienesta nosaukumu.

4. Dienesta sastāvā ir Dienesta centrālais aparāts, kā ari centri, reģionālie centri, rajonu (pilsētu) nodaļas un biroji (turpmāk tekstā - "vietējās iestādes"). Dienesta centriem un reģionālajiem centriem var būt juridiskas personas statuss.

5. Dienests sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, darba devējiem (neatkarīgi no to statusa un īpašuma formas), mācību un zinātniskajām iestādēm, kā ari citām iestādēm un organizācijām.

II. Dienesta uzdevumi

6. Dienesta uzdevumi ir:

6.1. darbu meklējošo personu (ari bezdarbnieku) reģistrēšana un uzskaite;

6.2. to nestrādājošo personu atzīšana par bezdarbniekiem, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības iegūt bezdarbnieka statusu;

6.3. iedzīvotāju informēšana par brīvajām darba vietām un speciālistu vakancēm;

6.4. darbu meklējošo personu iekārtošana darbā;

6.5. bezdarbnieku apmācības un pārkvalificēšanas organizēšana, koordinēšana un kontrole;

6.6. darba devēju un darbinieku dialoga organizēšana, lai samazinātu bezdarba līmeni;

6.7. darba tirgus konjunktūras analizēšana un prognozēšana, sabiedrības informēšana par nodarbinātības situāciju valstī;

6.8. valsts un vietējo nodarbinātības programmu un nodarbinātības politikas aktīvo pasākumu izstrāde un īstenošana;

6.9. piedalīšanās algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanā, šo darbu koordinēšana un kontrole;

6.10. darba izsaukumu apstiprināšana ārvalstniekiem darbam Latvijas Republikā.

III. Dienesta funkcijas

7. Dienesta centrālā aparāta funkcijas ir:

7.1. Dienesta darbības nodrošināšana:

7.1.1. personāla plānošana un atlase;

7.1.2. finansu līdzekļu sadale starp vietējām iestādēm un minēto līdzekļu izlietojuma kontrole;

7.1.3. vietējo iestāžu darbības metodiskā vadība un kontrole;

7.1.4. pieredzes apmaiņas organizēšana un pozitīvās pieredzes izplatīšana starp vietējām iestādēm;

7.1.5. personāla apmācības organizēšana;

7.2. pašvaldību iesniegumu par bezdarbnieku pabalsta saņemšanas termiņa pagarināšanu atsevišķām pašvaldību teritorijām izskatīšana;

7.3. atļauju izsniegšana tādu uzņēmuma līgumu slēgšanai, kuros paredzēta Latvijas Republikas uzņēmumos strādājošo nosūtīšana darbā uz ārvalstīm;

7.4. piedalīšanās starptautisko sadarbības līgumu izstrādē un īstenošanā nodarbinātības joma;

7.5. tādu uzņēmuma līgumu saskaņošana, kuros paredzēta ārvalstu darbaspēka izmantošana Latvijas Republikā;

7.6. piedalīšanās to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) licencēšanā, kuri vēlas sniegt maksas pakalpojumus - nodarboties ar iedzīvotāju iekārtošanu darbā.

8. Dienesta vietējo iestāžu funkcijas atbilstoši šo noteikumu 6.punktā paredzētajiem uzdevumiem nosaka attiecīgās iestādes nolikums.

IV. Dienesta tiesības

9. Dienestam ir tiesības:

9.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt no fiziskām un juridiskām personām Dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

9.2. iedalīto līdzekļu ietvaros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar valsts pamatbudžeta un valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem;

9.3. savas kompetences ietvaros veikt darbības, kuras nosaka likumi un citi normatīvie akti;

9.4. savas kompetences ietvaros izstrādāt priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu nodarbinātības jomā;

9.5. piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju un apvienību rīkotajos pasākumos nodarbinātības jomā;

9.6. izdot informatīvus materiālus par Dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem;

9.7. rīkot seminārus un sanāksmes (ari starptautiskas) nodarbinātības jomā

V. Dienesta pārvalde

10. Dienesta darbu vada Dienesta vadītājs. Dienesta vadītājs ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kuru pēc labklājības ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

11. Dienesta vadītājs:

11.1. vada un organizē Dienestam noteikto uzdevumu izpildi un ir personīgi atbildīgs par to;

11.2. pēc saskaņošanas ar labklājības ministru izveido, reorganizē un likvidē vietējās iestādes (ari reģionālos centrus ar juridiskas personas statusu);

11.3. savas kompetences ietvaros rīkojas ar Dienesta mantu un naudas līdzekļiem;

11.4. bez īpašas pilnvaras pārstāv Dienestu tā kompetencē esošajos jautājumos;

11.5. saskaņā ar valsts budžetā paredzēto štata vienību skaitu un darba samaksas fondu apstiprina Dienesta struktūru un štatu sarakstu, kā ari Dienesta centrālā aparāta daļu un vietējo iestāžu nolikumus;

11.6. saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.; 1996,49., 105.nr.) ieceļ amatā, atbrīvo no amata un izbeidz valsts civildienesta attiecības ar Dienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), kā ari pieņem darbā un atlaiž no darba darbiniekus, kuri strādā uz darba līguma pamata, izņemot centros un reģionālajos centros uz darba līguma pamata strādājošos darbiniekus;

11.7. nosaka Dienesta ierēdņu (ierēdņu kandidātu) un uz darba līguma pamata strādājošo darbinieku kompetenci un atbildības pakāpi;

11.8. Dienesta kompetencē esošajos jautājumos izdod rīkojumus un citus reglamentējošus dokumentus, kas ir saistoši Dienesta centrālajam aparātam un vietējām iestādēm;

11.9. Dienesta darbības nodrošināšanai slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām un izsniedz pilnvaras Dienesta darbiniekiem;

11.10. pilnvaro Dienesta vietējās iestādes, kurām nav juridiskās personas statusa, slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām likumā "Par nodarbinātību" paredzēto funkciju veikšanai un vietējo iestāžu darbības nodrošināšanai;

11.11. nodrošina Dienesta personāla apmācību un profesionālās kvalifikācijas celšanu;

11.12. izskata iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par Dienesta vai tā vietējo iestāžu ierēdņu (ierēdņu kandidātu) un darbinieku rīcību un lēmumiem un, ja nepieciešams, izdara tajos grozījumus vai atceļ tos.

12. Dienesta vadītājam ir vietnieki, kuri ir valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti). Dienesta vadītāja vietniekiem viņiem uzticēto pilnvaru ietvaros ir tādas pašas tiesības kā Dienesta vadītājam.

VI. Dienesta finanses un saimnieciskā darbība

13. Dienesta darbība atbilstoši likumam "Par nodarbinātību" tiek finansēta no valsts pamatbudžeta un valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta.

14. Dienesta saimniecisko darbību, kā arī finansu uzskaites un pārskatu sniegšanas kārtību nosaka attiecīgie normatīvie akti.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministra vietā-
finansu ministrs A.G.Kreituss

 

 

04.09.1996