Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.01.2014. - ... / Spēkā esošā
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību

(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

1. pants. Noteikt, ka Civillikuma saistību tiesību daļa, ievada 19.21. pants un šis likums stājas spēkā ar 1993. gada 1. martu.

Saistību tiesiskās attiecības, kas uz likuma vai darījuma pamata vai no neatļautas darbības radušās pirms 1993. gada 1. marta, apspriežamas pēc tiem likumiem, kas bija spēkā līdz 1993. gada 28. februārim, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

2. pants. Saistības, kas pēc satura ir pretrunā ar Civillikumu un turpinās pēc 1993. gada 1. marta, grozāmas vai izbeidzamas sešu mēnešu laika, pusēm vienojoties, bet strīdu gadījumos — iesniedzot norādītajā sešu mēnešu termiņa prasību tiesā.

Darījums, kas pēc formas neatbilst likuma prasībām, kādas bija spēkā līdz 1993. gada 1. martam, un kas vēl nav izpildīts norādītajā datuma, ir spēkā, ja tā forma nav pretrunā ar Civillikuma noteikumiem. Strīdus par šādiem darījumiem izskata tiesa.

3. pants. Ja Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās dienā Latvijas civilkodeksa noteiktais noilguma termiņš nav notecējis, bet

1) Civillikums nosaka ilgāku termiņu, piemērojams ilgākais termiņš, ieskaitot notecējušo laiku;

2) Civillikums nosaka īsāku termiņu, piemērojams jaunais noilguma termiņš, kurš skaitāms no 1993. gada 1. marta. Ja pēc šāda aprēķina noilguma termiņš iznāk garāks par līdzšinējo noilguma termiņu, noilguma termiņš izbeidzas tajā dienā, kad tas būtu notecējis pēc līdzšinēja likuma.

Ja līdzšinējais likums kādu tiesisko attiecību noilgumam nepakļauj, noilgums skaitāms no Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās dienas.

4. pants. Civillikumā (1474. pants) norādītās pagasttiesu tiesības apliecināt darījumus realizē pagastu pašvaldības un to rajona pilsētu pašvaldības, kur nav notariāta kantoru.

5. pants. Gadījumos, kad Civillikumā (1477.1481. pants un citi panti) paredzēta tiesību nostiprināšana uz nekustamo īpašumu (koroborācija), līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai piemērojami spēkā esošie ar nekustamo īpašumu veikto darījumu noformēšanas un reģistrēšanas noteikumi.

6. pants. Par valsts apstiprinājumu kredītiestādes vai akciju sabiedrības tiesībām izlaist Civillikuma 1524. un 1525. pantā norādītos uzrādītāja vērtspapīrus uzskatāma šādu tiesību noteikšana likumos par kredītiestādēm un akciju sabiedrībām, kā arī kompetentas valsts institūcijas izdota atļauja.

7. pants. Noteikt, ka līdz lata kā maksāšanas līdzekļa atjaunošanai maksājumi izdarāmi naudā, kuras lietošana ir atļauta Latvijas Republikas teritorijā (1833. pants).

8. pants. Civillikuma 1833., 1851., 1867., 2004., 2112., 2191. un 2321. panta piezīmēs un 2071., 2076., 2111., 2202., 2212. un 2286. Panta noradītajos gadījumos piemērojami noteikumi, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.

9. pants. Civillikuma 1919.1924. pantā paredzētā dāvinājuma atsaukšana attiecināma tikai uz tiem dāvinājuma līgumiem, kas nodegti, sākot ar 1993. gada 1. martu.

10. pants. Noteikt, ka 1998. panta otrajā daļā paredzētā viesnīcnieka atbildība līdz lata kā maksāšanas līdzekļa atjaunošanai aprobežojama ar 20 minimālo algu apmēru.

11. pants. Noteikt, ka nekustama īpašuma pirmpirkuma tiesībām, kas izriet no speciālajiem likumiem par namīpašumu un zemes atdošanu bijušajiem (likumīgajiem) īpašniekiem un denacionalizāciju, ir realizācijas priekšrocības salīdzinājumā ar atpakaļpirkuma saistībām (2054. pants).

12. pants. Līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

13. pants. Līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai jau noslēgto nomas vai īres līgumu reģistrācija valsts un pašvaldību iestādēs atbilstoši līdzšinējo likumu prasībām juridiskā spēka ziņā pielīdzināma ierakstam zemesgrāmatās (2126., 2174. pants).

14. pants. Civillikuma 1481. panta noteikumi attiecībā uz lietas izskatīšanu tiesā uzaicinājuma kārtībā, 1837. panta noteikumi attiecībā uz saistības priekšmeta glabāšanu tiesā un 2037., 2075. un 2238. panta noteikumi par pārdošanu izsolē tiesas ceļā nav piemērojami līdz attiecīgu civilprocesuālo likumu pieņemšanai.

15. pants. Pilnvara, kas pirms 1993. gada 1. marta izdota bez termiņa norādījuma, izbeidzas (zaudē spēku) pēc viena gada notecējuma, skaitot no pilnvaras izdošanas dienas.

16. pants. Civillikuma XIX nodaļas noteikumi par zaudējumu novērtēšanu piemērojami ne tikai gadījumos, kad kaitējums (zaudējumi) nodarīts, sākot ar 1993. gada 1. martu, bet arī gadījumos, kad kaitējums (zaudējumi) nodarīts līdz 1993. gada 1. martam, bet prasība celta pēc šā datuma.

Civillikuma XIX nodaļas noteikumi par nodarīto zaudējumu novērtēšanu prasībās pret valsti piemērojami gadījumā, kad kaitējums (zaudējumi) nodarīts pēc 1990.gada 4.maija, ja citos likumos, kas reglamentē kaitējuma (zaudējumu) atlīdzināšanu, nav noteikts citādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1997.)

17. pants. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas civilkodeksa preambulu, pirmās sadaļas 1.8., 23.91. pantu un trešo sadaļu.

18.pants. Civillikuma Ceturtās daļas 18.nodaļas pirmās apakšnodaļas III1 sadaļa "Nākotnes pilnvarojums" stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likuma 11.panta pirmās daļas 4.2 punktā, 251.panta 3.1 punktā un 34.1 nodaļā, Notariāta likuma 45.panta ceturtajā daļā, 45.1 pantā, 87.4 pantā un 230.panta 10. un 11.punktā un Ārstniecības likuma 53.2 pantā saistībā ar nākotnes pilnvarojumu.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

19.pants. Civillikuma ceturtās daļas trešās nodaļas otrās apakšnodaļas IV iedaļa "Nokavējums līgumiem par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu" stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā. Civillikuma ceturtās daļas trešās nodaļas otrās apakšnodaļas IV iedaļas "Nokavējums līgumiem par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu" noteikumi nav piemērojami līgumiem, kas noslēgti līdz 2013.gada 1.jūlijam, un līgumiem, kas noslēgti iepirkuma vai koncesijas procedūras rezultātā, ja tā izsludināta līdz 2013.gada 1.jūlijam. Līdzēji var vienoties par Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos nacionālajā tiesību sistēmā prasību piemērošanu līgumiem par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu no 2013.gada 16.marta.

(23.05.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2013.)

20.pants. Pēc euro ieviešanas Latvijas Republikā Civillikuma 1668.9 pantā norādītās parāda atgūšanas izmaksas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos tiek noteiktas 40 euro apmērā.

(23.05.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 04.01.2014.)

21.pants. Līgumiem, kuri noslēgti līdz 2013.gada 31.decembrim un kuros ietverts pienākums maksāt līgumsodu, ja šo līgumu darbība turpinās pēc 2014.gada 1.janvāra un līdz 2014.gada 31.decembrim par tiem nav celta prasība tiesā, ar 2015.gada 1.janvāri ir piemērojami grozījumi Civillikuma 1716., 1717. un 1722.pantā par līgumsoda noteikumiem un grozījumi Civillikuma 1843.pantā par parāda samaksas kārtību.

(19.12.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.01.2014.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1992. gada 22. decembrī
04.01.2014