Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2004. - 29.11.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.208

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 23.§)
Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10.panta ceturto daļu un 21.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātos mājsaimniecības ledusskapjus, saldētavas un to savstarpēji kombinētas iekārtas, kurām nepieciešams sevišķs marķējums, to marķēšanas kārtību un distances līgumā ietveramo informāciju.

2. Noteikumi attiecas uz mājsaimniecības ledusskapjiem, saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas kamerām, pārtikas produktu saldētavām un to savstarpēji kombinētām iekārtām, kas ražotas vai importētas Eiropas Ekonomikas zonā un darbojas, izmantojot elektrību (turpmāk – iekārta), izņemot iekārtas, kuras var darboties, izmantojot baterijas, akumulatorus vai citus līdzīgus enerģijas avotus. Noteikumi piemērojami arī iekārtām, kuras lieto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā.

(MK 27.04.2004. noteikumu Nr.438 redakcijā)

3. Aizliegts izplatīt iekārtas, kas neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

4. Lai patērētāju informētu par iekārtas elektroenerģijas, citu enerģijas veidu un nozīmīgu resursu patēriņu, kā arī sniegtu citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu iekārtas enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs marķē ar etiķeti un nodrošina ar speciālu zīmi iekārtas, kuras paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz kredīta vai demonstrēšanai.

5. Nav nepieciešams marķēt lietotas iekārtas vai iekārtas, kuru ražošana pārtraukta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

6. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju un iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” adaptēto Eiropas Savienības standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu izpildei.

(MK 27.04.2004. noteikumu Nr.438 redakcijā)

7. Lai varētu noteikt marķējumā sniegtās informācijas patiesumu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs izveido iekārtas tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

7.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

7.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

7.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ietekmē elektroenerģijas patēriņu;

7.4. testi, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem;

7.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir);

7.6. aprēķini un/vai ekstrapolācijas, kā arī testi, kas veikti, lai pārbaudītu aprēķinu precizitāti, ja informācija par konkrētu modeli ir iegūta, izmantojot aprēķinus, kas pamatojas uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju pēc citām kombinācijām (ziņas par matemātisko modeli sadalīto sistēmu izpildes aprēķināšanai un par mērījumiem, kas izdarīti, lai pārbaudītu šo modeli).

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.438)

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentāciju atļauts aizstāt ar tehnisko dokumentāciju, kas par iekārtu izveidota, pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem, ja tajā iekļauta visa šo noteikumu 7.punktā noteiktā informācija.

9. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina, lai tehniskā dokumentācija piecus gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas ir pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai.

10. Šo noteikumu 4.punktā minēto etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam paraugam, ietverot paskaidrojumos noteikto informāciju. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā. Etiķetē ir paskaidrojošā daļa, kas ir vienāda visām noteikta veida iekārtām, un preces informācijas uzlīme, kas sagatavota katrai iekārtai.

11. Šo noteikumu 4.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja iekārtai nepievieno brošūru vai informatīvo lapu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs norāda speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā. Speciālā zīme ir brīvi pieejama.

12. Speciālajā zīmē noteiktā formā norāda šādu informāciju:

12.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

12.2. konkrētā modeļa identifikators;

12.3. iekārtas veids un kategorija atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu" (10.kategorijas iekārtām piegādātājs var izvēlēties iekārtas veida aprakstu);

12.4. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A++ (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)”;

12.5. uzraksts "Eiropas Kopienas ekomarķējums". To norāda, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu un ja informāciju sniedz tabulā (attiecīgās ailes virsraksts ir "Eiropas Kopienas ekomarķējums", un ierakstā norāda ekomarķējuma zīmi (ziedu));

12.6. enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (24 stundas × 365). To norāda šādi: “Enerģijas patēriņš XYZ kWh/gadā, balstīts uz standarta 24 stundu testa rezultātiem”. Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veida un atrašanās vietas;

12.7. svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma (5 °C) tilpums, izņemot 8. un 9.kategorijas iekārtas; 2. un 10.kategorijas iekārtām katra nodalījuma tilpumu norāda atsevišķi;

12.8. saldēto pārtikas produktu glabāšanas nodalījuma un, ja tāds ir, dzesēšanas nodalījuma tilpums, izņemot 1., 2. un 3.kategorijas iekārtas (3.kategorijas iekārtām norāda nodalījuma “Ledus kaste” tilpumu); 2. un 10.kategorijas iekārtām katra nodalījuma tilpumu norāda atsevišķi;

12.9. saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma apzīmējums ar zvaigznītēm (ja tāds ir);

12.10. uzraksts "Neapsarmo". To var izmantot, ja iekārta atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem;

12.11. drošums pret enerģijas padeves pārtraukšanu. To norāda ar vārdiem "Temperatūras paaugstināšanās laiks (Z) h";

12.12. saldēšanas jauda (kg/24 h);

12.13. klimata klase (ja iekārta paredzēta darbībai mērenā klimata joslā, to var nenorādīt);

12.14. trokšņa līmenis (ja ražotājs vai importētājs vēlas to norādīt).

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.438)

13. Ja iekārtai ir vairāk nekā viens svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījums un viens saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījums, papildus šo noteikumu 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12. un 12.13.apakšpunktā minētajai informācijai noteiktā secībā var norādīt informāciju par attiecīgajiem nodalījumiem. Ja iekārtas nodalījuma temperatūra neatbilst temperatūrai, kāda ietverta apzīmējumā ar zvaigznītēm, vai svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma standarta temperatūrai (5 °C), norāda attiecīgo iekārtas nodalījuma temperatūru.

14. Speciālajā zīmē var norādīt krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Papildus sniedz informāciju, kuru saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu nepieciešams norādīt speciālajā zīmē.

15. Speciālajā zīmē norādīto informāciju var sniegt kā iekārtas aprakstu vai tabulā, kurā informāciju par vairākām viena ražotāja iekārtām norāda šo noteikumu 12.punktā noteiktajā secībā.

16. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti.

17. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs bez maksas piegādā etiķetes un speciālās zīmes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē attiecīgās iekārtas. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu.

18. Ja iekārtas piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz kredīta, izmantojot distances saziņas līdzekļus, distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā papildus informācijai, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu, sniedz šādu informāciju:

18.1. energoefektivitātes klase;

18.2. enerģijas patēriņš;

18.3. svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums;

18.4. saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums;

18.5. apzīmējums ar zvaigznītēm saskaņā ar šo noteikumu 12.9.apakšpunktu;

18.6. trokšņa līmenis saskaņā ar šo noteikumu 12.14.apakšpunktu.

19. Šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju sniedz attiecīgajam distances saziņas līdzeklim piemērotā veidā. Informāciju norāda labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmā veidā Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu noteiktajā kārtībā.

20. Ja papildus šo noteikumu 18.punktā minētajai informācijai sniedz citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, to norāda atbilstoši šo noteikumu 12.punktam.

21. Ja marķējums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

22. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs.

22.1 Līdz 2004.gada 31.decembrim atļauts realizēt ierīces, kuras nav marķētas atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja ievērotas attiecīgās šajos noteikumos minētās prasības, kas bija spēkā līdz 2004.jada 1.jūlijam.

(MK 27.04.2004. noteikumu Nr.438 redakcijā)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumus Nr.30 "Mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 15.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 27.04.2004. noteikumu Nr.438 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 22.septembra Direktīvas 92/75/EEK par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm;

2) Padomes 1994.gada 21.janvāra Direktīvas 94/2/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem ledusskapjiem, saldētavām un to kombinācijām.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.208
Etiķetes paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.438)

01438.PNG (176911 bytes)

1. Paskaidrojumi:
I – ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja vārds vai preču zīme;
II – konkrētā modeļa identifikators;
III – energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu. Norādes burti A+ un A++ atbilst šādiem attēliem, un to atrašanās vieta ir tāda pati kā A klases iekārtu A rādītājam;

02438.PNG (12376 bytes)

IV – Eiropas Kopienas ekomarķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu;
V – enerģijas patēriņš kWh/gadā (24 stundas x 365);
VI – kopējais pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījumu (kuri neatbilst apzīmējumam ar zvaigznītēm (t.i., ekspluatācijas temperatūra > –6 °C)) tilpums;
VII – saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījumu (kuri atbilst apzīmējumam ar zvaigznītēm (ekspluatācijas temperatūra ? –6 °C)) tilpums;
VIII – saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījumu apzīmējums ar zvaigznītēm. Ja šis nodalījums neatbilst apzīmējumam ar zvaigznītēm, vietu atstāj tukšu;
IX – trokšņa līmenis (ja ražotājs vai importētājs vēlas to norādīt).

2. Etiķetes izmēri:

03438.PNG (201939 bytes)

3. Krāsas:

3.1. bulta A: 100 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.2. bulta B: 70 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.3. bulta C: 30 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.4. bulta D: 0 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.5. bulta E: 0 % ciāna, 30 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.6. bulta F: 0 % ciāna, 70 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.7. bulta G: 0 % ciāna, 100 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.8. kontūras: 100 % ciāna, 0 % magenta, 70 % dzeltena, 0 % melna;

3.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats ir balts.

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.208
Energoefektivitātes klase

(Pielikums grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.438)

1.daļa. A+ un A++ klases definīcijas

1. Iekārta pieder A+ vai A++ klasei, ja energoefektivitātes indekss alfa (I) ir 1.tabulā noteiktajās robežās.

1.tabula

Nr.p.k.Energoefektivitātes klaseEnergoefektivitātes indekss (I)
1.A++30 > I
2.A+42 > I > 30
3.A līdz G (sk. tālāk tekstā)I > 42

Piezīmes.

1. Energoefektivitātes indeksu (I) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = AC/SC x 100, kur

AC - iekārtas enerģijas patēriņš kWh/gadā (24 stundas x 365);

SC - iekārtas standarta enerģijas patēriņš gadā.

2. SC aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Vc - konkrētā nodalījuma neto tilpums (litros) (saskaņā ar 6.punktā minētajiem standartiem);

Tc - projektā paredzētā katra nodalījuma temperatūra (°C).

3. Vērtības M un N ir dotas 2.tabulā, vērtības FF, CC, BI un CH ir dotas 3.tabulā.

2.tabula

Nr. p.k.Iekārtas kategorijaRaksturojumsTemperatūra aukstākajā nodalījumāMN
1.1.Ledusskapis bez zemas temperatūras nodalījuma> –6 °C0,233245
2.2.Ledusskapis dzesētājs> –6 °C0,233245
3.3.Ledusskapis (bez zvaigznītēm)> –6 °C0,233245
4.4.Ledusskapis *< –6 °C *0,643191
5.5.Ledusskapis **< –12 °C **0,450245
6.6.Ledusskapis ***< –18 °C ***/*(***)0,777303
7.7.Ledusskapis/ saldētājkamera *(***)< –18 °C ***/*(***)0,777303
8.8.Vertikālā saldētājkamera< –18 °C *(***)0,539315
9.9.Horizontālā saldētājkamera< –18 °C *(***)0,472286
10.10.Ledusskapis ar vairāk nekā divām durvīm vai cita iekārtaŠīm iekārtām M un N vērtības nosaka temperatūra un zvaigžņu skaits apzīmējumā nodalījumam ar viszemāko temperatūru. Iekārtas, kuru nodalījumos temperatūra ir –18 °C *(***), uzskata par ledusskapjiem/saldētavām *(***)

3.tabula

Nr.

p.k.

Korekcijas koeficients

Vērtība

Nosacījumi

1.

FF (automātiska atsaldēšana)

1,2

Automātiskas atsaldēšanas nodalījumiem (vēdinātiem)

1

Citām

2.

CC (klimata klase)

1,2

“Tropu” iekārtām

1,1

“Subtropu” iekārtām

1

Citām

3.

BI (iebūvējama)

1,2

Iebūvējamām iekārtām1, kas šaurākas par 58 cm

1

Citām

4.

CH (dzesēšanas nodalījums)

50 Kwh/g

Iekārtām ar vismaz 1,5 litrus lielu dzesēšanas nodalījumu

0

Citām

Piezīme.

1 Iekārta ir iebūvējama tikai tad, ja tā paredzēta izmantošanai vienīgi virtuves iekārtās un tai nepieciešamas papildu mēbeles, kā arī šo iekārtu pārbauda tikai šādā veidā.

2. Ja iekārta neatbilst A+ vai A++ klasei, tās klasi nosaka saskaņā ar pielikuma 2.daļu.

2.daļa. A, B, C, D, E, F un G klases definīcijas

1. Iekārtas energoefektivitātes klases noteikšana:

1.tabula

Nr.p.k.Energoefektivitātes klaseEnergoefektivitātes indekss I
1.AI < 55
2.B55 < I < 75
3.C75 < I < 90
4.D90 < I < 100
5.E100 < I < 110
6.F110 < I < 125
7.G125 < I

Energoefektivitātes indekss I (procentos) ir iekārtas enerģijas patēriņš gadā, dalīts ar iekārtas standarta enerģijas patēriņu gadā.

2. Iekārtas standarta enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā) ir šī pielikuma 2.tabulā atbilstošajam iekārtas tipam noteiktais lielums M, reizināts ar koriģēto tilpumu Vkor, un reizinājumam pieskaitīts šī pielikuma 2.tabulā noteiktais lielums N.

3. Koriģētais tilpums Vkor (litros) ir svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums (litros) plus šī pielikuma 2.tabulā atbilstošajam iekārtas tipam noteiktais indekss Ω, reizināts ar saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpumu (litros). Ledusskapjiem dzesētājiem koriģētais tilpums (litros) ir svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums (litros) plus šī pielikuma 2.tabulā noteiktais indekss Ω, reizināts ar dzesētāja (10 °C) nodalījuma tilpumu (litros).

2.tabula

Nr.
p.k.
Iekārtas kategorijaRaksturojumsΩMN
1.1.Ledusskapis bez zemas temperatūras nodalījuma-0,233245
2.2.Ledusskapis dzesētājs0,750,233245
3.3.Ledusskapis (bez zvaigznītēm)1,250,233245
4.4.Ledusskapis *1,550,643191
5.5.Ledusskapis **1,850,450245
6.6.Ledusskapis ***2,150,657235
7.7.Ledusskapis/saldētājkamera * (***)Skatīt 2.piezīmi0,777303
8.8.Vertikālā saldētājkamera2,15 (skatīt 2.piezīmi)0,472286
9.9.Horizontālā saldētājkamera2,15 (skatīt 2.piezīmi)0,446181
10.10.Ledusskapis ar vairāk nekā divām durvīm vai cita iekārtaSkatīt 2.piezīmiSkatīt 3.tabuluSkatīt 3.tabulu

Piezīmes.

1. Saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem neapsarmojošām vertikālajām saldētājkamerām un horizontālajām saldētājkamerām indeksu Ω palielina, izmantojot koeficientu 1,2. Noteiktais indekss ir 2,58. (Tiek ņemta vērā iespējamā mērīšanas metodes neobjektivitāte. Izmantojot ledusskapi, ledus uzkrāšanās nedaudz palielina enerģijas patēriņu.)

2. Visiem nodalījumiem koriģēto tilpumu Vkor aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tc — projektā paredzētā katra nodalījuma temperatūra (°C);

Vc — konkrētā nodalījuma neto tilpums (litros);

Fc — neapsarmojoša nodalījuma koeficients ir 1,2; pārējo nodalījumu koeficients ir 1.

4. Vērtība M un N atbilstoši temperatūrai un norādītajam aukstākā nodalījuma zvaigznīšu skaitam noteikta 3.tabulā.

3.tabula

Nr.
p.k.
Temperatūra aukstākajā nodalījumāEkvivalenta klaseMN
1.> - 6 °C1., 2. vai 3.kategorijas ledusskapis bez zemas temperatūras nodalījuma/ ledusskapis bez zvaigznīšu apzīmējuma/ledusskapis dzesētājs0,233245
2.< - 6 °C *4.kategorijas ledusskapis (*)0,643191
3.< - 12 °C **5.kategorijas ledusskapis (**)0,450245
4.< - 18 °C ***6.kategorijas ledusskapis (***)0,657235
5.< - 18 °C * (***)7.kategorijas ledusskapis/ ar saldēšanas iespēju saldētājkamera * (***)0,777303
Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
01.07.2004