Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumus Nr. 370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.146

Rīgā 2002.gada 9.aprīlī (prot. Nr.15, 2.§)

Pirmsmuitošanas darbību veikšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 122.panta

otro daļu un 123.panta piekto daļu

 

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. pirmsmuitošanas dokumenta piemērošanas kārtību un apstiprina tā veidlapas paraugu;

1.2. kārtību, kādā muitas teritorijā ievestās preces uzrādāmas un piesakāmas muitas iestādē;

1.3. preču pagaidu uzglabāšanas vietas un pagaidu uzglabāšanas kārtību.

 

 

II. Pirmsmuitošanas dokuments un tā piemērošanas kārtība

2. Lai veiktu pirmsmuitošanas darbības, preču valdītājs muitas iestādē iesniedz vienu no šādiem dokumentiem (turpmāk - pirmsmuitošanas dokumenti):

2.1. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto pirmsmuitošanas dokumentu;

2.2. kravas deklarāciju, manifestu vai citu līdzvērtīgu dokumentu, ja preces ved ar jūras transportu;

2.3. pavadzīmi vai citu līdzvērtīgu dokumentu, ja preces ved ar dzelzceļa transportu;

2.4. gaisa transporta dokumentu vai citu līdzvērtīgu dokumentu, ja preces ved ar gaisa transportu;

2.5. starptautisko preču transporta pavadzīmi (CMR) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, ja preces ved ar autotransportu.

3. Ja šo noteikumu 1.pielikumā norādītā pirmsmuitošanas dokumenta veidlapā pietrūkst vietas informācijas ierakstīšanai, tai pievieno vienu vai vairākas pirmsmuitošanas dokumenta papildveidlapas (2.pielikums). Katru veidlapu aizpilda divos eksemplāros. Viens eksemplārs paliek muitas iestādē, kas pirmsmuitošanas dokumentu pieņēmusi, bet otru eksemplāru saglabā atbildīgā persona, kas pirmsmuitošanas dokumentu iesniegusi.

4. Pirmsmuitošanas dokumentu atļauts iesniegt, arī izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus.

5. Pirmsmuitošanas dokuments iesniedzams 24 stundu laikā pēc preču nogādāšanas muitas iestādē, muitas noliktavā vai citā muitas iestādes norādītajā vietā.

6. Preču valdītājs ir atbildīgs par preču atbilstību pirmsmuitošanas dokumentā norādītajām ziņām.

 

 

III. Preču uzrādīšana muitas iestādei

7. Visas muitas teritorijā ievestās preces uzrāda muitas iestādei (izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus) - nogādā muitas iestādē, muitas noliktavā vai citā muitas iestādes norādītajā vietā un iesniedz muitas iestādē vienu no pirmsmuitošanas dokumentiem.

8. Ja krava, ko ieved muitas teritorijā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauta veterinārajai kontrolei, fitosanitārajai kontrolei vai kontrolei par atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām, pēc preču ievešanas muitas teritorijā tās uzrāda attiecīgajai muitas iestādei un Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārajai robežinspekcijai:

8.1. ostā, ja preces ved ar jūras transportu;

8.2. lidostā, ja preces ved ar gaisa transportu;

8.3. robežkontroles punktā, ja preces ved ar autotransportu;

8.4. dzelzceļa preču nodošanas un pieņemšanas stacijā, ja preces ved ar dzelzceļa transportu.

9. Ja preces pārvieto saskaņā ar tranzīta procedūru (arī saskaņā ar 1975.gada 14.novembra Muitas konvenciju par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem), izmantojot TIR grāmatiņu, preces uzrāda muitas iestādei arī pēc tranzīta procedūras pabeigšanas.

10. Preču uzrādīšana muitas iestādei tiek pabeigta, kad attiecīgā muitas iestāde ir pieņēmusi pirmsmuitošanas dokumentu vai attiecīgo muitas deklarāciju.

11. Ja preces uzrāda muitas iestādei, bet tām nepiemēro noteiktu muitas procedūru vai citu muitas režīmu, muitas iestāde pieņem pirmsmuitošanas dokumentu un uz tā norāda preču uzrādīšanas datumu, kā arī izdara ierakstu par piemēroto galvojumu. Muitas iestāde patur pirmsmuitošanas dokumenta kopiju, lai kontrolētu muitas procedūras vai cita muitas režīma piemērošanu Muitas likuma 123.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā.

 

 

IV. Preču pagaidu uzglabāšana

12. Pagaidu uzglabāšana ir pirmsmuitošanas darbību sastāvdaļa, kuras laikā muitas iestādei uzrādītās preces tiek uzglabātas muitas kontrolē pagaidu uzglabāšanas vietā un ar tām drīkst veikt Muitas likumā un šajos noteikumos atļautās darbības, lai sagatavotu preces un nepieciešamos dokumentus noteiktas muitas procedūras vai cita muitas režīma piemērošanai.

13. Preču valdītājs nosaka, vai nepieciešama preču pagaidu uzglabāšana.

14. Lai noformētu preču pagaidu uzglabāšanu, preču valdītājs muitas iestādē iesniedz vienu no pirmsmuitošanas dokumentiem.

15. Precēm, kas pārvietotas saskaņā ar tranzīta procedūru (arī saskaņā ar šo noteikumu 9.punktā minēto konvenciju), atļauts piemērot pagaidu uzglabāšanu pēc tranzīta procedūras pabeigšanas. Par pirmsmuitošanas dokumentu muitas iestāde atzīst tranzīta deklarāciju vai dokumentu, kas izmantots tās vietā.

16. Preču pagaidu uzglabāšana atļauta šādās pagaidu uzglabāšanas vietās:

16.1. Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas" minēto ostu, lidostu un dzelzceļa preču nodošanas un pieņemšanas staciju teritorijā, kas noteikta kā muitas kontroles zona. Šo teritoriju valdītāji preču pagaidu uzglabāšanas vietu atrašanos saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu;

16.2. dzelzceļa staciju teritorijā, kas noteikta kā muitas kontroles zona;

16.3. A, B, C, D vai F tipa muitas noliktavās;

16.4. preču valdītāja vai saņēmēja valdījumā esošajās teritorijās vai telpās, ja Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā saņemta attiecīga atļauja.

17. Pēc preču uzrādīšanas muitas iestādei un muitas iestādes atļaujas saņemšanas preces var izkraut no transportlīdzekļa, ar kuru tās ir ievestas muitas teritorijā, kā arī piemērot citas Muitas likuma 125.pantā paredzētās darbības ar precēm pagaidu uzglabāšanas laikā.

18. Preces atļauts novietot vai izkraut tikai noteiktajās pagaidu uzglabāšanas vietās.

19. Precēm, kas ievestas brīvajā zonā un brīvajā noliktavā, nepiemēro pagaidu uzglabāšanu.

20. Lai saņemtu muitas iestādes atļauju preču paraugu ņemšanai, preču valdītājs iesniedz muitas iestādē iesniegumu, kurā norāda šādas ziņas:

20.1. preču valdītāja rekvizīti;

20.2. preču uzglabāšanas vieta;

20.3. datums, kad preces uzrādītas muitas iestādei;

20.4. pirmsmuitošanas dokumenta veids un numurs;

20.5. transportlīdzekļa identifikācijas dati, ja preces pēc to novietošanas pagaidu uzglabāšanā nav izkrautas;

20.6. preču apraksts.

21. Preču paraugu ņemšanas atļaujā muitas iestāde norāda preču daudzumu, kādu atļauts ņemt, kā arī paraugu ņemšanas kārtību katrā konkrētajā gadījumā.

22. Ja pēc preču analīžu veikšanas attiecīgie preču paraugi ir iznīcināti vai neatgriezeniski zaudējuši savas īpašības, muitas parāds nerodas. Lūžņiem vai atkritumiem, kas rodas pēc preču analīžu veikšanas, piemēro ārvalstu precēm noteikto muitas procedūru vai citu muitas režīmu, un tie atrodas muitas iestādes uzraudzībā tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgās muitas procedūras vai cita muitas režīma piemērošanai.

23. Ja tiek konstatēta preču neatbilstība pirmsmuitošanas dokumentā norādītajām ziņām, preču valdītājs 48 stundu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas iesniedz muitas iestādē neatbilstību apliecinošus dokumentus vai ziņas.

24. Precēm, kas novietotas pagaidu uzglabāšanā, piemērojamas normatīvajos aktos noteiktās zuduma normas.

25. Pagaidu uzglabāšanā esošajām precēm līdz Muitas likuma 123.panta otrajā daļā minēto termiņu beigām piemēro noteiktu muitas procedūru vai citu muitas režīmu. Pagaidu uzglabāšanas termiņš nav pagarināms.

26. Pagaidu uzglabāšana tiek pabeigta, kad muitas iestāde ir pieņēmusi muitas deklarāciju vai citu normatīvajos aktos paredzēto dokumentu, lai precēm piemērotu noteiktu muitas procedūru vai citu muitas režīmu.

27. Noformējot muitas deklarāciju, tajā norāda pirmsmuitošanas dokumenta veidu un numuru.

28. Pagaidu uzglabāšanā esošās preces, kurām noteiktajā termiņā nav piemērota noteikta muitas procedūra vai cits muitas režīms, realizē vai iznīcina saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 12.maija noteikumiem Nr.172 "Kārtība, kādā muitas iestāde rīkojas ar muitas kontrolē esošajām bezīpašnieka precēm, bojātajām precēm un nepieprasītajām precēm".

 

 

V. Noslēguma jautājums

29. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

11146 COPY.GIF (104713 bytes)

12146 COPY.GIF (130522 bytes)

13146 COPY.GIF (117443 bytes)

21146 COPY.GIF (97531 bytes)

22146 COPY.GIF (81428 bytes)

01.07.2002