Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.04.2010. - 05.05.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Daugavpilī 2002.gada 14.martā (protokols Nr.6, 23.§)
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu
(Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)
Noteikumos lietotie termini

Reklāma šo noteikumu (turpmāk tekstā — Noteikumi) izpratnē ir ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīta jebkuras formas vai jebkura veida vizuāla informācija, kuras mērķis ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti un pieprasījumu pēc tiem, ja tas notiek publiskās vietās Daugavpils pilsētā. Reklāma uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par vienu mēnesi un kurai nav nepieciešama reklāmas pase.

Reklāmas izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, tai skaitā ārzemju, kura izvieto un kurai pieder attiecīgā reklāma vai reklāmas nesējs.

Reklāmas nesējs ir objekts, uz kura izvieto reklāmu, sludinājumus un citus informatīvos materiālus. Ir divējādi reklāmas nesēji:

— jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji — stendi, reklāmas vairogi, transparenti, brīvi stāvošas vitrīnas, konstrukcijas u.c. dizaina objekti — kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas izmantošanu vai bez tās;

— jebkura veida reklāmai piemērojams reklāmas nesējs — ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), estakādes, ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, transporta līdzekļi (ja informācija nav saistīta ar transporta līdzekļu funkciju), gaisa baloni un aerostati, citi līdzīgi objekti.

Izkārtne ir juridisko vai fizisko personu izvietota vizuālā informācija, kas informē par šo personu veikto uzņēmējdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamās produkcijas sortimentu un citiem uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajiem informatīvajiem datiem, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vai atrašanās vietās.

Izkārtni izvieto tiešā konstruktīvā saistībā ar attiecīgā objekta fasādi, vitrīnā vai attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai piederošajā, iznomātajā vai lietošanā nodotajā teritorijā.

Izkārtnes izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, tai skaitā ārzemju, par kuru informē un kurai pieder attiecīgā izkārtne.

Sludinājumi un citi informatīvie materiāli ir dažāda veida īslaicīgi izvietota vizuāla informācija — afišas, paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi, plakāti u.tml., ko izliek tiem speciāli paredzētās, atļautās vietās (stendi, afišu stabi u.c.).

Informācija uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par vienu mēnesi.

Publiska vieta ir ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļa staciju, autoostu zāles, gaiteņi un satiksmes ejas, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus.

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošana šo saistošo noteikumu izpratnē ir iepriekš uzskaitīto objektu fiziska izvietošana un eksponēšana publiskā vietā Daugavpils pilsētā, vai iepriekš minēto objektu eksponēšana, kas vērsta tieši uz publisku vietu Daugavpils pilsētā.

Galvenā informācija — informācija, kas lietota izkārtnē un kas raksturo objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu (izkārtnes īpašnieka logotipi, firmas zīmes un to kombinācijas, preču un pakalpojumu zīmes, u.c.).

Vitrīna ir skatlogs un tā iekšējā daļa viena metra dziļumā no loga rūts.

Digitālais ekrāns – jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai video reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu.

Izkārtnes pase – Noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības ekspluatēt izkārtni.

Slietnis – neliels (līdz 1,5 m augsts) reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tās darba laikā.

Reklāmas objekts – jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidota reklāmas izvietošanai pilsētas vidē.

Reklāmas pase – Noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības ekspluatēt reklāmu.

Tīkla reklāma – reklāmas objektu sistēma, ko veido reklāmas izvietotājs publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai reklāmas vietu iznomāšana ir komercdarbība.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.7; 27.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

1. nodaļa. Vispārējie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai Daugavpils pilsētā reglamentē reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Daugavpils pilsētā neatkarīgi no zemes, ēkas vai objekta piederības.

1.2. Visām juridiskām personām un fiziskām personām, tai skaita ārzemju, (kuras veic uzņēmējdarbību) jāizvieto sava uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, organizācijas, iestādes vai individuālās prakses vietas izkārtne, ievērojot šos Noteikumus.

1.3. Izvietojot reklāmu, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi reklāmas nesēju uzstādīšanai tieši ceļa tuvumā, Daugavpils pilsētas apbūves noteikumi, Latvijas Republikas likums par kultūras pieminekļu aizsardzību, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

1.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

1.5. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m no sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem un citiem objektiem). Aizliegums neattiecas uz konkrētā sabiedriski nozīmīgā objekta pašreklāmu.

Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgās detaļas, vērtīgus apbūves fragmentus, nozīmīgas un skaistas dabas ainavas vai citādi bojāt vizuālo tēlu.

Reklāmām un izkārtnēm jāievēro materiālu grafiskās kompozīcijas, plastiskā risinājuma un kolorīta atbilstība apbūves raksturam un stilistikai.

1.6. Ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota reklāma un informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu, tālruni u. tml., šo informāciju objekta kopējā noformējumā kompozicionāli jāpakārto galvenajai informācijai — par objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu. Šo Noteikumu izpratnē galvenā informācija uzskatāma par dominējošu, ja izkārtnē tiek saglabāta galvenā informācijas attiecība pret pārējo informāciju attiecībā 2:1.

Izkārtnēs ir jāiekļauj ne tikai firmu un uzņēmumu nosaukumi, bet arī informācija par šo firmu un uzņēmumu uzņēmējdarbības veidu.

1.7. Par reklāmas, izkārtnes, sludinājuma vai cita informatīvā materiāla saturu atbild tā izvietotājs.

1.8. Daugavpils pilsētas galvenais mākslinieks ir tiesīgs dot saistošus norādījumus sabiedriski lietojamo objektu, telpu un teritoriju īpašniekiem, sakārtot vai mainīt to iekārtojumu, sakārtot vitrīnas, sakārtot vai mainīt izkārtnes un reklāmas to izvietotājiem.

1.9. Šie noteikumi neattiecas uz valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļazīmēm, transporta pieturu zīmēm, ielu nosaukumu norādēm u. tml.), kas izgatavotas pēc apstiprināta etalona.

1.10. Pašvaldības nodeva par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā tiek aprēķināta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā””.

1.11. Reklāmu vai izkārtni drīkst izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes. Reklāmas nesēja uzstādīšanai un ekspluatācijai atļauja tiek dota tikai tad, ja ir veikti nepieciešamie labiekārtošanas darbi apkārtējā teritorijā.

1.12. Ja objektīvu iemeslu dēļ (fasādes remontam nepiemērota sezona) reklāmu vai izkārtni izvieto uz nesakārtotas fasādes, tad reklāmu vai izkārtni atļauj eksponēt tikai uz 6 mēnešiem, lai būtu laiks novērst trūkumus. Ja trūkumi šajā laikā nav novērsti, turpmāku atļauju galvenais mākslinieks neizsniedz.

2. nodaļa. Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība

2.1. Personai, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, jāiesniedz Daugavpils pilsētas galvenajam māksliniekam adresēts iesniegums ar ziņām par sevi, reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanas adresi. Iesniegumam jāpievieno:

— izvietošanas vietas situācijas plāns un izvietošanas vietas fotogrāfijas;

— zemes vai ēkas īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanai;

— projekta vai idejas skice;

— citi dokumenti, kas nepieciešami projekta saskaņošanai, ja tos pieprasa Daugavpils pilsētas galvenais mākslinieks.

2.2. Tiesības izvietot izkārtnes un reklāmas Daugavpils teritorijā ir fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā saskaņojušas izkārtņu un reklāmu projektus.

2.2.1. Atļauju izvietot izkārtni vai reklāmu dod Daugavpils pilsētas galvenais mākslinieks, saskaņojot izkārtnes vai reklāmas projektu. Atļauja tiek dota, ja projektam jau ir visi nepieciešamie saskaņojumi un projekts atbilst šajos Noteikumos izvirzītajām prasībām.

2.2.2. Projekts ir jāsaskaņo ar teritorijas, ēkas vai cita objekta, uz kura tiek uzstādīta izkārtne vai reklāma, īpašnieku. Uz projekta ir jābūt īpašnieka rakstiskai piekrišanai izkārtnes vai reklāmas izvietošanai.

2.3. Ja izvietojamo reklāmas nesēju skaits ir vairāk par pieciem, lielformāta reklāmas, kas būtiski ietekmē pilsētvidi, iesniegumu un pievienotos dokumentus izskata un akceptē Daugavpils pilsētas domes mākslas padome.

2.4. Teritorijās, kurām ir izstrādāta izkārtņu un reklāmu izvietošanas koncepcija, kad jāizvieto reklāmas vai izkārtnes nesējs ar stacionāru piesaisti zemē, vai, ja paredzēts izvietot vairāk par pieciem reklāmas nesējiem, reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes projektēšana tiek veikta saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošanu maksā pasūtītājs.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

2.5. Projektā jāiekļauj:

2.5.1. vietas situācijas fotogrāfija vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai reklāmas izvietojumu;

2.5.2. situācijas plāns ar objekta un apkārtējās teritorijas raksturojumu, fasādei – zīmējumus (M 1: 100, M 1: 50);

2.5.3. reklāmas vai izkārtnes kompozīcija (M 1: 10 vai M 1: 20) krāsās vai jānorāda krāsu risinājums;

2.5.4. ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums;

2.5.5. ja izvietojams objekts ar stacionāru piesaisti zemei, jāiesniedz piesaistes projekts uz topogrāfiska uzmērījuma plāna un visi pieprasītie saskaņojumi;

2.5.6. ja reklāmas nesējs paredzēts vairāk kā piecos eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēma;

2.5.7. projektu paraksta tā autors.

2.6. Pēc Daugavpils pilsētas galvenā mākslinieka pieprasījuma reklāmas vai izkārtnes izvietotājam jāsaņem izvietošanas atļauja no pilsētas inženierdienestiem, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts valodas centra un citiem dienestiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

2.7. Reklāmas un izkārtnes projekts, kas paredz izvietot reklāmu vai izkārtni pie ēkām — arhitektūras pieminekļiem vai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru.

2.8. Ja izkārtne vai reklāma nav izvietota 6 mēnešu laikā pēc atļaujas saņemšanas, saskaņošana jāveic atkārtoti.

2.9. Ja izkārtne realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, Daugavpils pilsētas galvenais mākslinieks izsniedz izkārtnes likumību apliecinošu dokumentu — izkārtnes pasi.

2.9.1. Izkārtnes pases saņemšanai 5 dienu laika pēc izkārtnes uzstādīšanas Daugavpils pilsētas galvenajam māksliniekam jāiesniedz: saskaņotā projekta apliecināta kopija; izkārtnes krāsu fotogrāfija (izmērs 10 x 15 cm); ziņas par izkārtnes izvietotāju (tai skaitā izvietotāja juridiskā adrese); ziņas par izkārtnes izgatavotāju.

2.9.2. Izkārtnes pase tiek sagatavota 30 dienu laikā. Izkārtnes pases izgatavošana ir maksas pakalpojums.

2.9.3. Izkārtnes pases termiņš ir 5 gadi no izdošanas brīža, ja nav speciāli atrunāts cits termiņš un izkārtne ir labā tehniskā un vizuālā kārtībā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

2.10. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, Daugavpils pilsētas galvenais mākslinieks izsniedz reklāmas likumību apliecinošu dokumentu — reklāmas pasi.

2.10.1. Reklāmas pases saņemšanai 5 dienu laika pēc reklāmas izvietošanas Daugavpils pilsētas galvenajam māksliniekam jāiesniedz: saskaņotā projekta apliecināta kopija; krāsu fotogrāfijas (izmērs 10 x 15 cm); ziņas par reklāmas izvietotāju (tai skaitā izvietotāja juridiskā adresi), norāda termiņu, uz kuru paredzēts izvietot reklāmu.

2.10.2. Reklāmas pase tiek sagatavota 10 dienu laikā. Par reklāmas pases sagatavošanu jāmaksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta maksas pakalpojumu izcenojumiem.

2.10.3. Reklāmas pases termiņš ir 1 gads no izdošanas brīža, ja nav speciāli norādīts cits termiņš un reklāma ir labā tehniskā un vizuālā kārtībā. Reklāmas pases termiņš var tikt pagarināts.

2.10.4. Izvietotajai reklāmai (reklāmas nesējam) jābūt marķētai ar reklāmas izvietotāja rekvizītiem;

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.19; 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

2.11. Persona, kura vēlas izvietot sludinājumu un citus informatīvos materiālus tiem speciāli paredzētās un atļautās vietās, iesniedz Daugavpils pilsētas galvenajam māksliniekam adresētu iesniegumu un sludinājuma vai cita informatīvā materiāla paraugu.

Izvietot sludinājumus vai citus informatīvos materiālus var pēc to paraugu saskaņošanas, nomaksājot attiecīgu pašvaldības nodevu.

2.12. Pēc reklāmas, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu eksponēšanas termiņa beigām, to izvietotājam materiāli jānoņem 5 dienu laikā, sakārtojot izvietošanas vietu.

Ja reklāmas, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu izvietotājs pēc eksponēšanas termiņa beigām nenoņem tos, tas jāveic zemes vai ēkas īpašniekam (valdītājam), uz kura zemes vai ēkas ir izvietots materiāls.

2.13. Reklāmām, reklāmu nesējiem un izkārtnēm jābūt izvietotām un nostiprinātām drošā veidā, tās jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā, par ko atbildīgs ir reklāmas vai izkārtnes izvietotājs.

2.14. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (ja saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas objektā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, tie jāizvieto vienā līnijā pie namu fasādēm, un gājēju plūsmai jāatstāj vismaz 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metru platu brīvu ietvi.

(Daugavpils pilsētas domes 27.03.2008. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

2.15. Pirms tīkla reklāmas izvietošanas interesents iesniedz pieteikumu ar reklāmas skici un skaitu Daugavpils pilsētas galvenajam māksliniekam. Tīkla reklāma ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku.

(Daugavpils pilsētas domes 27.03.2008. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

2.16. Visu veida reklāmas uz sabiedriskā transporta ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku.

(Daugavpils pilsētas domes 27.03.2008. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

2.17. Pirms digitālā ekrāna uzstādīšanas publiskā vietā tā tehniskā informācija jāiesniedz Daugavpils pilsētas galvenajam māksliniekam un digitālā ekrāna forma un izmēri jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku.

(Daugavpils pilsētas domes 27.03.2008. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

2.18. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments lemj par reklāmas/reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:

2.18.1. ja reklāma/reklāmas objekts neatbilst ekspluatācijas prasībām;

2.18.2. ja beidzies reklāmas pases derīguma termiņš;

2.18.3. ja beidzies reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas termiņš;

2.18.4. ja reklāma/reklāmas objekts tiek eksponēts bez reklāmas pases;

2.18.5. ja reklāma/reklāmas objekts uzstādīts bez izvietošanas atļaujas un/vai bez saskaņota projekta vai neatbilstoši tam;

2.18.6. ja pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā ilgāk nekā divus mēnešus.

(Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

2.19. Reklāmas objektu demontāžas kārtība, ja reklāmas objekta īpašnieks pats nav veicis objekta demontāžu:

2.19.1. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta reklāmas/reklāmas objekta īpašniekam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;

2.19.2. ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma netiek demontēta, tad Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments veic pasākumus reklāmas demontāžai. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments nosūta brīdinājumu par demontāžas darbu uzsākšanu;

2.19.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta komisija sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli;

2.19.4. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments organizē reklāmas/reklāmas objekta demontāžu;

2.19.5. reklāmas/reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Daugavpils pilsētas pašvaldība piedzen no reklāmas īpašnieka;

2.19.6. demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti sešus mēnešus un pēc uzglabāšanas tiek iznīcināti un utilizēti.

(Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

3. nodaļa. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

3.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, sludinājuma un citu informatīvo materiālu izvietotājs.

3.2. Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma ar viņa atļauju izvietota nesaskaņota vai neatļauta reklāma, reklāmas nesējs, izkārtne, sludinājums un cits informatīvs materiāls.

3.3. Par īslaicīgas informācijas izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, transformatoru celtnēm u.c.) atbildīgas ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru interesēs informācija ir izvietota.

3.4. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 13.03.2008. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

3.5. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.6. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.7. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo Noteikumu pārkāpējus no šajos Noteikumos paredzēto pienākumu pildīšanas, pārkāpumu radīto seku novēršanas, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

3.9. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments un Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija.

(Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

4. nodaļa. Pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība un termiņi

4.1. Ar šiem noteikumiem pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā viena mēneša laikā kopš brīža, kad adresāts ir uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par attiecīgo lēmumu.

(Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

4.2. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

5. nodaļa. Pārejas noteikumi

Ar šo saistošo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 1995.gada 12.janvāra nolikuma Nr.21 “Par pilsētas mākslinieciskās padomes reorganizēšanu, publiskās reklāmas un informācijas izvietošanu un izmaksām Daugavpils pilsētā” 4., 5., 6.nodaļas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims
29.04.2010