Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.44

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2002.gadam

Apstiprināti ar Jelgavas domes

2002.gada 21.februāra lēmumu Nr.4/5

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu

un LR likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām maksātāju kategorijām.

2. Nodokļa maksātājam, fiziskai vai juridiskai personai, ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 1. maijam Jelgavas domē jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, kuram juridiskā persona pievieno pamatojuma dokumentu kopijas, bet fiziskā persona - noteikumu 3.5.5.punktā minētos personas statusu apliecinošus dokumentus.

3. Atvieglojumi piešķirami šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa summas:

3.1. Pirmās un otrās grupas invalīdam, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 67 mēnesī:

3.1.1. ja nav maksātspējīgu apgādnieku - 70%;

3.1.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu apgādnieku - 90%;

3.2. Nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 62 mēnesī:

3.2.1. ja nav maksātspējīgu apgādnieku - 50%;

3.2.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu apgādnieku - 70%;

3.3. Politiski represētajam nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 72 mēnesī:

3.3.1. ja nav maksātspējīgu apgādnieku - 70%;

3.3.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu apgādnieku - 90%;

3.4. Personai, kuras ģimene atzīstama par trūcīgu un kurai ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu, un ienākums uz ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 28,67, - 50%;

3.5. Iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir tiesīgi iesniegt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā minētie nodokļa maksātāji - fiziskās personas, ja:

3.5.1. nodokļa maksātājam īpašumā ir viens nekustamā īpašuma objekts (tā daļa), kurš netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

3.5.2. īpašums ir individuālo dzīvojamo māju apbūve un tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta;

3.5.3. nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz Ls 5000;

3.5.4. par nekustamā īpašuma objektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 10 (desmit latu);

3.5.5. iesniegumam pievienoti personas statusu apliecinošie dokumenti: pensionāra apliecības kopija, invaliditātes apliecības kopija, trūcīgas ģimenes statusu apliecinošs dokuments.

3.6. Uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai), kura reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un sākusi savu darbību 2002.gadā, kurā darba ņēmēju skaits pārsniedz 30 cilvēku.

4. Iesniedzēju apsekošanu veic:

4.1. šo noteikumu 3.6.punktā paredzētajos gadījumos - Jelgavas domes Finansu nodaļa;

4.2. šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā paredzētajos gadījumos - Jelgavas domes Finansu nodaļa kopīgi ar Jelgavas domes Sociālo lietu pārvaldi.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu izskata Jelgavas domes Finansu nodaļa.

5.1. Jelgavas domes Finansu nodaļa sagatavo atzinumus un Jelgavas domes Finansu komiteja pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai maksājuma summas samazināšanas noraidīšanu, kā arī nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu.

5.2. Pārējos gadījumos, ko neparedz šie noteikumi, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vai nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu var piešķirt ar Jelgavas domes lēmumu.

5.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņem ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

6. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas domes Finansu komiteja.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

20.03.2002
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.