Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumus Nr. 142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr.112

Rīgā 2002.gada 12.martā (prot. Nr.11, 12.§)

Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites

uzraudzības likuma 21.1 panta otro daļu

1. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic normatīvajos aktos noteiktās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas.

2. Dienesta funkcijas un amatpersonu kompetence ir noteikta Pārtikas aprites uzraudzības likumā, Veterinārmedicīnas likumā un citos normatīvajos aktos.

3. Dienests ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu nosaukumu.

4. Dienestu veido centrālais aparāts un šādas dienesta struktūrvienības:

4.1. teritoriālās struktūrvienības;

4.2. laboratorijas;

4.3. Sanitārā robežinspekcija;

4.4. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs.

5. Dienesta struktūrvienības ir juridiskas personas, un tām ir zīmogs ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un dienesta struktūrvienības nosaukumu valsts valodā. Dienesta struktūrvienību darbību reglamentē nolikumi, ko apstiprina dienesta direktors.

6. Dienesta direktors:

6.1. nodrošina dienesta darbu atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām, kā arī atbild par dienesta uzdevumu veikšanu, dienesta darbības rezultātiem un finansu līdzekļu racionālu un mērķtiecīgu izlietošanu;

6.2. nosaka dienesta ierēdņu un darbinieku uzdevumus, apstiprina štatu sarakstu un amatu aprakstus;

6.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņem darbā un atlaiž no darba dienesta centrālā aparāta darbiniekus, ieceļ amatā un atbrīvo no amata dienesta centrālā aparāta ierēdņus, teritoriālo struktūrvienību vadītājus un to vietniekus, Sanitārās robežinspekcijas priekšnieku, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra direktoru un laboratoriju vadītājus, kā arī nosaka atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam atalgojumiem paredzētajai apropriācijai;

6.4. pēc saskaņošanas ar zemkopības ministru izveido, reorganizē un likvidē dienesta teritoriālās struktūrvienības un laboratorijas;

6.5. iesniedz zemkopības ministram pārskatus un ziņojumus par dienesta darba plāna izpildi, mērķu īstenošanu un piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu;

6.6. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

7. Dienesta direktoram ir šādi vietnieki:

7.1. vietnieks pārtikas aprites jomā, kurš vienlaikus ir valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora vietnieks un kurš atbild par normatīvajos aktos noteikto valsts uzraudzību un kontroli visos pārtikas aprites posmos;

7.2. vietnieks veterinārajā jomā, kurš vienlaikus ir valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora vietnieks un kurš atbild par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku veselības un labturības, dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku barības aprites valsts uzraudzību;

7.3. vietnieks administratīvajos jautājumos, kurš vienlaikus ir administrācijas vadītājs.

8. Dienesta amatpersonas valsts uzraudzības un kontroles funkciju veikšanā ir valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, viņa vietnieki, Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks, valsts vecākie pārtikas un veterinārie inspektori, valsts vecākie pārtikas inspektori, valsts vecākie veterinārie inspektori, valsts pārtikas inspektori, valsts veterinārie inspektori, valsts vecākie sanitārie robežinspektori un valsts sanitārie robežinspektori.

9. Dienesta amatpersonām ir spiedogs ar amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un personīgo numuru. Spiedogu paraugus un lietošanas kārtību apstiprina dienesta direktors.

10. Dienesta amatpersonām, veicot darba pienākumus, ir īpašas atšķirības zīmes ( žetoni, kā arī dienesta apliecības. Apliecību paraugus, nēsāšanas un uzrādīšanas kārtību apstiprina dienesta direktors.

11. Dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersonām un dienesta direktora pilnvarotām amatpersonām, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības savu pienākumu veikšanai netraucēti apmeklēt valsts robežkontroles punktus, brīvās zonas un muitas noliktavas.

12. Dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas pienākumu pildīšanas laikā valkā noteikta parauga formas tērpus. Formas tērpu paraugus un valkāšanas kārtību apstiprina Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks.

13. Pārtikas un veterinārais dienests līdz 2005.gada 1.janvārim veic teritoriālo struktūrvienību pārkārtošanu atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam reģionos.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministra vietā - iekšlietu ministrs M.Segliņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 16.martu.

16.03.2002