Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.12.2009. - 11.10.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.86

Rīgā 2002.gada 26.februārī (prot. Nr.9 11.§)
Pārtikas padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 16.panta otro daļu

1. Pārtikas padome (turpmāk — padome) ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas koordinē pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles politikas izstrādi.

2. Padomes galvenie uzdevumi noteikti Pārtikas aprites uzraudzības likumā.

3. Padomes sastāvā ir:

3.1. padomes priekšsēdētājs — zemkopības ministrs (vai viņa pilnvarota persona);

3.2. padomes priekšsēdētāja vietnieks — veselības ministrs (vai viņa pilnvarota persona);

3.3. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

3.4. Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldes pārstāvis;

3.5. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes pārstāvis;

3.6. Iekšlietu ministrijas pārstāvis;

3.7. Veselības ministrijas pārstāvis;

3.8. Veselības inspekcijas vadītājs;

3.9. (svītrots ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.111);

3.10. Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors;

3.11. Vides ministrijas pārstāvis;

3.12. trīs Zemkopības ministrijas pārstāvji;

3.13. (svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1457);

3.14. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis;

3.15. (svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1457);

3.16. (svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1457).

(Grozīts ar MK 25.03.2003. noteikumiem Nr.131; MK 21.06.2004. noteikumiem Nr.549; MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.111; MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.488; MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.78; MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.159; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1457)

3.1 Padomes sastāvu apstiprina zemkopības ministrs, pamatojoties uz šo noteikumu 3.punktā minēto institūciju pilnvarojumu.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1457 redakcijā)

4. Padomes darbā ar padomdevēja tiesībām pieaicina ekspertus attiecīgajās jomās, kā arī pārstāvjus no pārtikas apritē iesaistītajām ražotāju un tirgotāju asociācijām un federācijām, un patērētāju interešu aizsardzības organizācijām.

5. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes darbu vada padomes priekšsēdētāja vietnieks.

6. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. Padomes ārkārtas sēdi var sasaukt, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai vismaz trešdaļa no padomes locekļiem.

7. Padomes sēdes laiku un darba kārtību paziņo visiem padomes locekļiem un tām institūcijām, kuru pārstāvji saskaņā ar padomes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem piedalās padomes darbā ar padomdevēja tiesībām.

8. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem (neskaitot sēdes vadītāju).

9. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

10. Padomes sēdes protokolē, un padomes lēmumus ieraksta protokolā.

11. Padomes sekretariāta funkcijas veic Zemkopības ministrija valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumus Nr.184 "Pārtikas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 167./168.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
22.12.2009