Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

(prot. Nr.3, 1.§)

Liepājā 2002.gada 7.februārī

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2002.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu

un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2002.gadā" nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Liepājas pilsētā.

1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Liepājas pilsētas dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus 50% apmērā šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.2. nestrādājošiem pensionāriem, kam pensija nepārsniedz Ls 60 mēnesī, par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.3. maznodrošinātiem un trūcīgiem iedzīvotājiem par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.4. Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu saimniecības uzņēmumiem bezpeļņas organizācijām par pašvaldības dzīvojamā fonda zemi.

2.2. Liepājas pilsētas dome var piešķirt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksātājiem - juridiskām personām, kuras investējušas līdzekļus pilsētas attīstībā kapitālajos ieguldījumos, radījušas jaunas darba vietas, kā arī veicinājušas tūrisma attīstību pilsētā un uz kurām neattiecas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 2.daļas 13.punktā noteiktie atvieglojumi:

- par investīcijām, kas pārsniedz Ls 1 000 000, - 90% apmērā;

- par investīcijām, kas pārsniedz Ls 500 000, - 50% apmērā.

 

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Liepājas pilsētas domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Iesniegumā juridiskai personai jānorāda pamatojums, bet fiziskai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu.

3.2. Liepājas pilsētas domes pastāvīgā finansu komiteja pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu pārvaldes sagatavotā atzinuma.

3.3. lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu 2.1.4. un 2.2.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pieņem Liepājas pilsētas dome pēc pastāvīgās finansu komitejas lēmuma.

Liepājas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Pielikums

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Liepājas pilsētas domes 2002.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2002.gadā" 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

- VDEĀK invaliditātes izziņas kopija;

- pensionāra apliecības kopija;

- trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments.

Liepājas domes priekšsēdētājs U.Sesks

14.02.2002