Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

(prot. Nr.22, 12.punkts)

Jūrmalā 2001.gada 19.decembrī

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma

"Par pašvaldībām" 43.pantu

Noteikumos lietotie termini

Reklāma šo Noteikumu izpratnē ir ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīta jebkuras formas vai jebkura veida vizuāla informācija, kuras nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā un/ vai kustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, ja tas notiek publiskās vietās Jūrmalas pilsētā.

Reklāmas izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kura izvieto un/vai kurai pieder attiecīgā reklāma vai reklāmas nesējs.

Reklāmas nesējs ir objekts, uz kura izvieto reklāmu, sludinājumus un citus informatīvos materiālus. Ir divējādi reklāmas nesēji:

- jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji - stendi, reklāmas vairogi, transparenti, brīvi stāvošas vitrīnas, konstrukcijas u.c. dizaina objekti - kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas izmantošanu vai bez tās;

- jebkura veida reklāmai piemērojams reklāmas nesējs - ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), estakādes, ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, transporta līdzekļi (ja informācija nav saistībā ar transporta līdzekļu funkciju), gaisa baloni un aerostati, un citi līdzīgi objekti.

Izkārtne ir juridisko vai fizisko personu izvietota vizuālā informācija, kas informē par šo personu veikto uzņēmējdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamās produkcijas sortimentu un citiem uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajiem informatīvajiem datiem, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vai atrašanās vietās.

Izkārtni izvieto tiešā konstruktīvā saistībā ar attiecīgā objekta fasādi, vitrīnā vai attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai piederošajā, iznomātajā vai lietošanā nodotajā teritorijā.

Izkārtnes izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, par kuru informē un kurai pieder attiecīgā izkārtne.

Sludinājumi un citi informatīvie materiāli ir visāda veida īslaicīga vizuāla informācija - afišas, paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi, plakāti u.tml., ko izliek tiem speciāli paredzētās, atļautās vietās (stendi, afišu stabi u.c.).

Informācija uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks par vienu mēnesi.

Publiska vieta ir ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļa staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi un satiksmes ejas, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošana šo saistošo noteikumu izpratnē ir iepriekš uzskaitīto objektu fiziska izvietošana un/vai eksponēšana publiskā vietā Jūrmalas pilsētā, vai iepriekš minēto objektu eksponēšana, kas vērsta tieši uz publisku vietu Jūrmalas pilsētā.

Galvenā informācija - informācija, kas lietota izkārtnē un kas raksturo objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu (izkārtnes īpašnieka logotipi, firmas zīmes un to kombinācijas, preču un/vai pakalpojumu zīmes, u.c.).

Vitrīna ir skatlogs un tā iekšējā daļa viena metra dziļumā no loga rūts.

 

 

1.nodaļa. Vispārējie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai Jūrmalā (turpmāk tekstā - Noteikumi) reglamentē reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un/vai citu informatīvo materiālu izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Jūrmalā neatkarīgi no zemes, ēkas vai objekta piederības.

1.2. Visām juridiskām personām un fiziskām personām (kuras veic uzņēmējdarbību) jāizvieto sava uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, organizācijas, iestādes vai individuālās prakses vietas izkārtne, ievērojot šos Noteikumus.

1.3. Izvietojot reklāmu, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi reklāmas nesēju uzstādīšanai tiešā ceļa tuvumā, Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi, Latvijas Republikas likums par kultūras pieminekļu aizsardzību, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

1.4.Jūrmalas pilsētā aizliegta alkoholisko dzērienu (izņemot alu), tabakas izstrādājumu, narkotiku, pornogrāfijas reklāma. Reklāmā nav pieļaujama vardarbības un kara propaganda. Izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus Jūrmalas pilsētā, jāievēro LR normatīvo aktu prasības.

1.5. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m no sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrētā sabiedriski nozīmīgā objekta pašreklāmu.

1.6. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgās detaļas, vērtīgus apbūves fragmentus, nozīmīgas un skaistas dabas ainavas vai citādi bojāt pilsētas vizuālo tēlu.

Reklāmām un izkārtnēm jāievēro materiālu grafiskās kompozīcijas, plastiskā risinājuma un kolorīta atbilstība apbūves raksturam un stilistikai.

1.7. Ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota reklāma un/vai informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu, tālruni u.tml., šo informāciju objekta kopējā noformējumā kompozicionāli jāpakārto galvenajai informācijai - par objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu. Šo Noteikumu izpratnē galvenā informācija uzskatāma par dominējošu, ja izkārtnē tiek saglabāta galvenās informācijas attiecība pret pārējo informāciju 2 : 1.

1.8. Par reklāmas, izkārtnes, sludinājuma vai cita informatīvā materiāla saturu atbild tā izvietotājs.

1.9. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhitektūras nodaļai ir tiesības dot saistošus norādījumus sabiedriski lietojamo objektu, telpu un teritoriju īpašniekiem, sakārtot vai mainīt to iekārtojumu, sakārtot vitrīnas, sakārtot vai mainīt izkārtnes un reklāmas to izvietotājiem.

1.10. Šie noteikumi neattiecas uz valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļazīmēm, transporta pieturu zīmēm, ielu nosaukumu norādēm u.tml.), kas izgatavotas pēc apstiprināta etalona.

1.11. Pašvaldības nodeva par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā tiek aprēķināta un uzlikta saskaņā ar attiecīgajiem Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.

 

 

2.nodaļa. Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un

citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība

2.1. Personai, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei adresēts iesniegums ar ziņām par sevi un reklāmas, reklāmas nesēja un/vai izkārtnes izvietošanas adresi.

Iesniegumam jāpievieno:

- situācijas plāns un izvietošanas vietas fotogrāfijas;

- zemes vai ēkas īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanai;

- projekts vai idejas skice;

- u.c. dokumenti pēc Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes pieprasījuma.

2.2. Iesniegumu un pievienotos dokumentus izskata Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhitektūras nodaļa un atbild divu nedēļu laikā.

Ja izvietojamo reklāmas nesēju skaits ir vairāk par pieciem, iesniegumu un pievienotos dokumentus izskata arī Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komiteja.

2.3. Teritorijās, kurām ir izstrādāta izkārtņu un reklāmu izvietošanas koncepcija, gadījumos, kad jāizvieto reklāmas vai izkārtnes nesējs ar stacionāru piesaisti zemē, vai, ja paredzēts izvietot vairāk par pieciem reklāmas nesējiem, reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes projektēšana tiek veikta saskaņā ar projektēšanas prasībām. Par projektēšanas prasību sagatavošanu maksā pasūtītājs saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumiem.

2.4. Projektā jāiekļauj:

2.4.1. vietas situācijas fotogrāfija vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai reklāmas izvietojumu;

2.4.2. situācijas plāns ar objekta un apkārtējās teritorijas raksturojumu, fasādei - zīmējumus (M 1:100, M 1:50);

2.4.3. izstrādāta reklāmas vai izkārtnes kompozīcija (M 1:10 vai M 1:20) krāsās vai jānorāda krāsu risinājums;

2.4.4. ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums;

2.4.5. ja izvietojams objekts ar stacionāru piesaisti zemē, jāiesniedz piesaistes projekts uz topogrāfiska uzmērījuma plāna un visi pieprasītie skaņojumi;

2.4.6. ja reklāmas nesējs paredzēts vairāk kā piecos eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēma;

2.4.7. uz projekta jābūt tā autora parakstam.

2.5.Pēc Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhitektūras nodaļas pieprasījuma reklāmas vai izkārtnes izvietotājam jāsaņem izvietošanas atļauja no inženierdienestiem, Latvijas Autoceļu direkcijas, Valsts valodas centra, u.c.

2.6. Reklāmas un izkārtnes, kas tiek izvietotas pie ēkām - arhitektūras pieminekļiem vai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, projekts jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļu.

2.7. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde iesniegto projektu izskata un dod atļauju izvietot konkrēto reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, ja ievērotas visas šajos Noteikumos minētās prasības.

2.8. Ja izkārtne vai reklāma nav izvietota 6 mēnešu laikā pēc saskaņošanas, saskaņošana jāveic atkārtoti.

2.9. Ja izkārtne realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedz izkārtnes likumību apliecinošu dokumentu - izkārtnes pasi.

2.9.1. Izkārtnes pases saņemšanai 5 dienu laikā pēc izkārtnes uzstādīšanas Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē jāiesniedz:

saskaņotais projekts vai tā kopija;

izkārtnes krāsu fotogrāfijas (izmērs 10 x 15 cm);

ziņas par izkārtnes izvietotāju un izvietotāja juridisko adresi;

ziņas par izkārtnes izgatavotāju.

2.9.2. Izkārtnes pase tiek sagatavota 10 dienu laikā. Par izkārtnes pases sagatavošanu jāmaksā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumiem.

2.9.3. Izkārtnes pases termiņš ir 5 gadi no izdošanas brīža, ja nav speciāli norādīts cits termiņš un izkārtne ir labā tehniskā un vizuālā kārtībā.

2.9.4. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhitektūras nodaļas konkrēts termiņa saskaņojums uz izkārtnes fotogrāfijas ir pagaidu atļauja izkārtnes izvietošanai līdz noteiktajam termiņam, pagaidu saskaņojums nav derīgs ilgāk par 3 mēnešiem.

2.10. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedz reklāmas likumību apliecinošu dokumentu - reklāmas pasi.

2.10.1. Reklāmas pases saņemšanai 5 dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē jāiesniedz: saskaņotais projekts vai tā kopija; reklāmas krāsu fotogrāfijas (izmērs 10 x 15 cm); ziņas par reklāmas izvietotāju un izvietotāja juridisko adresi; ziņas par termiņu, uz kuru paredzēts izvietot reklāmu.

2.10.2. Reklāmas pase tiek sagatavota 10 dienu laikā. Par reklāmas pases sagatavošanu jāmaksā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumiem.

2.10.3. Reklāmas pases termiņš ir 1 gads no izdošanas brīža, ja nav speciāli norādīts cits termiņš un reklāma ir labā tehniskā un vizuālā kārtībā.

2.10.4. Izvietotajai reklāmai (reklāmas nesējam) jābūt marķētam ar reklāmas izvietotāja rekvizītiem;

2.10.5. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhitektūras nodaļas konkrēts termiņa saskaņojums uz reklāmas fotogrāfijas ir pagaidu atļauja reklāmas izvietošanai līdz noteiktajam termiņam, pagaidu skaņojums nav derīgs ilgāk par 3 mēnešiem.

2.11. Persona, kura vēlas izvietot sludinājumu un citus informatīvos materiālus tiem speciāli paredzētās un atļautās vietās, iesniedz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei adresētu iesniegumu un sludinājuma un cita informatīvā materiāla paraugu.

Izvietot sludinājums un citus informatīvos materiālus var pēc to parauga saskaņošanas un aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.

2.12. Ja beidzies reklāmas, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu eksponēšanas termiņš, to izvietotājam materiāli jānoņem 5 dienu laikā, sakārtojot izvietošanas vietu.

2.13. Reklāmām, reklāmu nesējiem un izkārtnēm jābūt izvietotām un nostiprinātām drošā veidā, tās jāuztur tehniskā un vizuālā kartībā, par to atbildīgs ir reklāmas vai izkārtnes izvietotājs.

 

 

3.nodaļa. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

3.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, sludinājuma un citu informatīvo materiālu izvietotājs.

3.2. Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma ar viņa atļauju izvietota nesaskaņota reklāma, reklāmas nesējs, izkārtne, sludinājums un cits informatīvs materiāls.

3.3. Par īslaicīgas informācijas izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, transformatoru celtnēm u.c.) atbildīgas ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru interesēs informācija ir izvietota.

3.4. Administratīvā atbildība paredzēta:

3.4.1. par reklāmas izvietošanu bez reklāmas pases;

3.4.2. par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu par reklāmu;

3.4.3. par reklāmas pasei neatbilstošas reklāmas izvietošanu;

3.4.4. par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez reklāmas izvietotāja rekvizītiem;

3.4.5. par reklāmas nenovākšanu 5 dienu laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu;

3.4.6. par īslaicīgas informācijas izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās;

3.4.7. par īslaicīgas informācijas nenovākšanu 5 dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma beigām;

3.4.8. par izkārtnes izvietošanu bez izkārtnes pases;

3.4.9.par izkārtnes, kurā nedominē galvenā informācija, izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu;

3.4.10. par izkārtnes pasei neatbilstošas izkārtnes izvietošanu;

3.4.11. par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā.

3.4.12. par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā;

3.4.13. par reklāmu vai izkārtņu izvietošanu uz nesakoptas fasādes.

3.5. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgi: valsts policijas policisti; Jūrmalas municipālās policijas inspektori; Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes galvenais arhitekts, galvenā arhitekta vietnieks, būvinspektori; Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, Jūrmalas pilsētas domes deputāti; Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

3.6. Sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, iepriekšējā punktā minētajām amatpersonām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietotājiem, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam vai lietotājam par reklāmas nesēja un uz tā izvietotās informācijas tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.

3.7. Par šo noteikumu pārkāpumiem, administratīvo pārkāpumu lietas izskatīt un naudas sodu līdz Ls 50,00 ir tiesīga uzlikt Jūrmalas pilsētas domes administratīvā komisija, pamatojoties uz Noteikumu 6.5.punktā minēto amatpersonu sastādītajiem protokoliem.

3.8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo Noteikumu pārkāpējus no šajos Noteikumos paredzēto pienākumu pildīšanas un pārkāpumu radīto seku novēršanas.

 

 

4.nodaļa. Pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība un termiņi

4.1. Iepriekšējā nodaļā minēto amatpersonu pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt nākamajā augstākstāvošajā institūcijā, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

4.2. Pieņemtais lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā kopš brīža, kad adresāts ir uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par attiecīgo lēmumu.

4.3. Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu jāiesniedz rakstveidā attiecīgajā institūcijā, kura izlemj par apstrīdēto administratīvo aktu. Iesniegumā jābūt norādei, kāds administratīvais akts tiek apstrīdēts.

 

 

5.nodaļa. Pārejas noteikumi

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēkā neesošiem Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus "Saistošie noteikumi reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai Jūrmalā", kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.septembra lēmumu Nr.896.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

06.02.2002