Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2009. - 30.09.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumus Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.110

Rīgā 1994.gada 7.jūnijā (prot. Nr.30 1.§)
Par kārtību, kāda pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.483)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām78.panta ceturto daļu
(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.483 redakcijā)

1. Pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja to administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, tai skaitā zeme, un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.

2. Atsavinot nekustamo īpašumu, izņemot likuma "Par pašvaldībām" 78. panta otrajā daļā minētos gadījumus, pārdošanas akta noraksts pirms ierakstīšanas zemesgrāmatās iesniedzams attiecīgajai pašvaldības domei, kas pēc pārdošanas akta saņemšanas izsniedz kvīti, kurā norāda šādas ziņas:

1) nekustamais īpašums un tā atrašanās vieta;

2) pārdevēja vārds, uzvārds;

3) pārdošanas akta saņemšanas laiks;

4) tas amatpersonas, domes darbinieka amats un uzvārds, kurš pieņēmis pārdošanas aktu.

3. Ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kā arī jānosūta domes lēmuma noraksts nekustamā īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās teritorijas zemesgrāmatu nodaļai. Ja dome divdesmit dienu laikā nepieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tā zaudē pirmpirkuma tiesības.

4. Domes lēmums izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības uzliek tai par pienākumu nekavējoties sastādīt attiecīgo pirkšanas aktu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem, un samaksāt pārdevējam līgumā noteikto summu. Ja šī summa desmit dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas netiek samaksāta, pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības (ja puses nevienojas par citu samaksas termiņu).

5. Pēc tam, kad pašvaldībai ir iesniegts pārdošanas akta noraksts, līgumslēdzējiem nav tiesību atkāpties no līguma, to grozīt vai papildināt.

Pārdevēja un iespējamā pircēja vienošanās, par kuru nav minēts pašvaldībai iesniegtajā pārdošanas aktā, nav saistoša pašvaldībai.

6. Tā nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas aktu, uz kuru pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, nevar reģistrēt zemesgrāmatu nodaļā pirms 3. punktā minētā termiņa notecējuma.

7. Pašvaldība, kas ieguvusi nekustamo īpašumu uz pirmpirkuma tiesību pamata, piecu gadu laikā var pārdot to tikai atklātā izsolē.

8. Strīdi, kuri radušies, pašvaldībām realizējot pirmpirkuma tiesības, izšķirami tiesā.

9. Izdarīt grozījumus:

9.1. Nolikumā par namīpašumu denacionalizācijas kārtību Latvijas Republikā (apstiprināts ar Ministru Padomes 1992. gada 25. februāra lēmumu Nr 66):

1) aizstāt 3.1. punktā vārdus "rajona, pilsētas vai Rīgas pilsētas rajona (priekšpilsētas) Tautas deputātu padomes" ar vārdiem "rajona padomes vai pilsētas domes";

2) svītrot 7.2. punktu;

9.2. aizstāt Valsts uzņēmuma atsevišķu nekustamo un kustamo pamatlīdzekļu izsoles organizēšanas noteikumu (apstiprināti ar Ministru Padomes 1992. gada 6. novembra lēmumu Nr. 465) 2. punktā vārdus "Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 19. jūnija lēmumu Nr. 239 "Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību nodrošināšanu pašvaldībām"" ar vārdiem "Ministru kabineta 1994. gada 7. jūnija noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības"".

10. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992. gada 19. jūnija lēmumu Nr. 239 "Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību nodrošināšanu pašvaldībām".

Ministru prezidents V.Birkavs

Valsts reformu ministrs, Ministru prezidenta biedrs M.Gailis
01.07.2009