Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Par rajona (republikas pilsētas) konsultatīvās padomes nolikumu

Noteikumi Nr. 113 (prot. Nr. 29 3. §)

Izdoti saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»

I. Vispārīgie noteikumi

1. Katra rajona vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā izveido rajona vai republikas pilsētas konsultatīvo padomi (turpmāk tekstā - «konsultatīvā padome»), kas darbojas saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» un šo nolikumu.

2. Konsultatīvās padomes uzdevums ir saskaņot pašvaldību vai pašvaldību un valsts iestāžu darbību attiecīgā rajona vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā.

II. Konsultatīvās padomes sastāvs

3. Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»:

3.1. konsultatīvās padomes locekļi ir:

Valsts reformu ministrijas pārstāvis,

rajona vai republikas pilsētas sociālās apdrošināšanas pārvaldes

(nodaļas) priekšnieks,

rajona vai republikas pilsētas ieņēmumu dienesta priekšnieks, rajona vai republikas pilsētas nodarbinātības dienesta priekšnieks, rajona vai republikas pilsētas valsts policijas nodaļas (pārvaldes)

priekšnieks,

reģionālās vides aizsardzības komitejas pārstāvis,

pierobežas rajonos - pārstāvis no Aizsardzības spēkiem,

rajonos:

rajona padomes priekšsēdētājs,

viens pārstāvis no attiecīga rajona pilsētu domēm,

viens pārstāvis no attiecīgā rajona pagastu padomēm,

republikas pilsētās:

pilsētas padomes priekšsēdētājs,

pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji;

3.2. konsultatīvās padomes sēdēs piedalās:

amatpersona, kura rajonā (republikas pilsētā) ir atbildīga par obligāto dienestu, valsts kultūras inspektors, valsts izglītības inspektors,

darba valsts inspektors, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors, pašvaldību pilnvaroto pārstāvju sapulcē apstiprināti pārstāvji, valsts kases norēķinu centru pārstāvis, rajona lauksaimniecības departamenta direktors, citi attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji saskaņā ar šo nolikumu.

4. Kārtību, kādā izvirzāmi pārstāvji no rajona pilsētu domēm un pagastu padomēm un viņu vietnieki, nosaka attiecīgo pašvaldību pilnvaroto pārstāvju sapulcē.

Domas (padomes) pārstāvja prombūtnes laikā konsultatīvās padomes sēdēs piedalās (ar balsstiesībām) viņa vietnieks.

Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā pārstāv (ar balsstiesībām) no komitejas locekļu vidus izvirzīts deputāts.

5. Pagasta un rajona pilsētu pašvaldību pārstāvji konsultatīvajā padomē tiek ievēlēti uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Ja, beidzoties termiņam, nav izvirzīta jauna kandidatūra, tad pagasta un rajona pilsētu pašvaldību pārstāvju pilnvaras tiek pagarinātas uz nākamo gadu.

6. Valsts iestāžu pārstāvju prombūtnes laikā valsts iestādi pārstāv pilnvarota persona (ar balsstiesībām). Attiecīga pilnvara jāiesniedz konsultatīvās padomes priekšsēdētājam.

III. Konsultatīvās padomes sēdes

7. Konsultatīvās padomes darbs notiek sēdēs.

Konsultatīvās padomes sēdes notiek _______________________ katra mēneša
(adrese)

_______ datumā, plkst. __________ (pēc saskaņošanas ar Valsts reformu ministriju).

Pirmās sēdes datumu pēc saskaņošanas ar Valsts reformu ministriju nosaka un sēdi sasauc rajona padomes vai republikas pilsētas domes priekšsēdētājs.

8. Rajona konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir attiecīgās rajona padomes priekšsēdētājs. Republikas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir attiecīgās republikas pilsētas domes priekšsēdētājs.

9. Konsultatīvās padomes sēdes sasauc un vada tās priekšsēdētājs. Konsultatīvā padome no padomes locekļu vidus ievēlē konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku, kurš konsultatīvās padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja funkcijas.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā attiecīgās pašvaldības intereses konsultatīvajā padomē pārstāv šīs pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vietnieks vai viņa pilnvarota persona.

10. Pēc konsultatīvas padomes priekšsēdētaja uzaicinājuma padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās to pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji, kuri nav konsultatīvās padomes locekļi, ja tiek izskatīti šo iestāžu un pašvaldību kompetencē esošie jautājumi.

Konsultatīvās padomes sēdēs var piedalīties arī citu attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību un valsts iestāžu vadītāji.

11. Ārkārtas konsultatīvās padomes sēdi sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai ari tādā gadījumā, ja to pamatota iemesla dēj pieprasa:

1) konsultatīvās padomes loceklis,

2) valsts reformu ministrs,

3) Ministru kabinets.

Pieprasījumā jānorāda ārkārtas sēdes sasaukšanas iemesls. Ārkārtas sēde sasaucama 3 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ārkārtas sēdes vietu un laiku nosaka konsultatīvās padomes priekšsēdētājs.

12. Ja kāds no konsultatīvās padomes locekļiem nevar ierasties uz padomes sēdi, tad sēdē piedalās pilnvarota persona (ar balsstiesībām), par ko ne vēlāk kā dienu pirms sēdes jāpaziņo konsultatīvās padomes priekšsēdētājam.

IV. Sēdes darba kārtība, jautājumu iesniegšana un izskatīšana

13. Priekšlikumus par konsultatīvās padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem padomes priekšsēdētājam var iesniegt:

1) konsultatīvās padomes loceklis,

2) rajona administratīvajā teritorijā esošās pašvaldības,

3) ministrijas,

4) padomē nepārstāvētas valsts iestādes.

14. Ar konsultatīvās padomes darba kārtību un sēdē izskatāmajiem materiāliem šī nolikuma 3. punktā minētās personas jāiepazīstina ne vēlāk kā nedēļu pirms kārtējās sēdes, bet pirms ārkārtas sēdēm - ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes.

15. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai šī nolikuma 3. punktā minētās personas un uzaicinātās personas vai kārtējās sēdes laiku, vietu un paredzamo darba kārtību būtu informētas vismaz vienu nedēļu pirms sēdes, pirms ārkārtas sēdēm - ne vēlāk kā dienu pirms sēdes.

16. Dokumenti jāiesniedz rakstiski valsts valodā. Ja tie nav iesniegti valsts valodā, tad iesniedzējam jānodrošina to autentisks tulkojums.

Konsultatīvās padomes sēdes notiek valsts valodā.

Attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietoto pašvaldību un valsts iestāžu amatpersonas var iepazīties ar jebkuru konsultatīvās padomes protokolu.

17. Sēdes vadītajā pienākums ir sēdes sākuma paziņot par sēdes darba kārtību un informēt konsultatīvo padomi par uzaicinātajām personām.

18. Konsultatīvās padomes locekļiem ir tiesības mainīt un papildināt sēdes darba kārtību, kā arī lemt par uzaicināto personu piedalīšanos sēdē.

Priekšlikumi iesniedzami rakstveidā un jāadresē sēdes priekšsēdētājam.

19. Sēdes sākumā konsultatīvā padome nosaka darba reglamentu un apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu.

20. Sēdes priekšsēdētājs izlemj visus ar debašu vadību un sabiedriskās kārtības ievērošanu sēdē saistītos jautājumus. Konsultatīvās padomes locekļiem ir tiesības uzstāties debatēs pirmām kārtām.

21. Ja uz konsultatīvās padomes sēdi ierodas mazāk par pusi no likumā «Par pašvaldībām» noteiktā konsultatīvās padomes locekļu skaita, tad konsultatīvās padomes priekšsēdētāja pienākums ir atlikt sēdi un divu nedēļu laikā sasaukt atkārtotu sēdi ar tādu pašu darba kārtību.

Ja pašvaldības vai valsts iestādes pārstāvis atkārtoti neierodas uz konsultatīvās padomes sēdēm, uz kurām tas ir uzaicināts, tad konsultatīvās padomes priekšsēdētāja pienākums ir informēt par to attiecīgo pašvaldību vai valsts iestādi un ministriju.

22. Konsultatīvā padome var izveidot darba grupas atsevišķu jautājumu izpētei.

V. Lēmumu pieņemšana un protokola noformēšana

23. Padomes lēmumi tiek noformēti vienošanās-domstarpību protokolu veidā, un tiem ir ieteikuma raksturs.

24. Padomes sēdes gaitu protokolē. Sēdes protokolēšanu un dokumentu noformēšanu un saglabāšanu nodrošina rajona padomes vai republikas pilsētas domes priekšsēdētāja norīkots darbinieks, kurš kārto arī konsultatīvās padomes lietvedību.

25. Konsultatīvās padomes sēdes protokolā ierakstāmas šādas ziņas:

1) sēdes norises vieta (adrese) un laiks (datums),

2) sēdes darba kārtība,

3) sēdes vadītāja un tā darbinieka vārds un uzvārds, kas protokolē sēdi,

4) sēdes dalībnieku vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

5) to konsultatīvās padomes locekļu vārds, uzvārds, kuri nav ieradušies uz sēdi, un neierašanās iemesls,

6) uzaicināto personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

7) iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, ka arī sēdes vadītajā rīkojumi,

8) konsultatīvās padomes lēmumi,

9) citas ziņas, kuras konsultatīvā padome nolemj ierakstīt protokolā.

26. Konsultatīvās padomes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un persona, kas protokolējusi sēdi. Ikviena šī nolikuma 3. punktā minētā persona, kas piedalās konsultatīvās padomes sēdē, var pieprasīt, lai tās viedoklis būtu ierakstīts protokolā.

27. Šī nolikuma 3. punktā minētās personas par konsultatīvās padomes darbu informē pašvaldību vai valsts iestādi, kuru tās pārstāv.

28. Ja kādā no jautājumiem nav panākta vienošanās, kā arī gadījumos, ja jautājuma atrisināšana nav rajona vai republikas pilsētas pašvaldību un valsts iestāžu kompetencē, tad trīs dienu laikā protokola izraksts jāiesniedz izskatīšanai attiecīgajai ministrijai vai Ministru kabinetam.

29. Pašvaldības vai valsts iestādes pārstāvis, kuram konsultatīvā padome uzticējusi kādu uzdevumu, nākamajā konsultatīvās padomes sēdē sniedz informāciju par protokolā minēto jautājumu izpildes gaitu vai problēmu risinājumu.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Valsts reformu ministrs, Ministru Prezidenta biedrs M. GAILIS

Rīgā 1994. gada 31. maijā

17.06.1994