Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.05.2006. - 23.02.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumus Nr. 140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.562

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62 60.§)
Noteikumi par uzņēmējdarbības reģistrēšanas, ierakstu izdarīšanas komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.411)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām10.panta otro daļu un Komerclikuma 15.panta pirmo daļu
(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par uzņēmējdarbības reģistrēšanu, ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs), kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

2. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes (latos):

2.1. zemnieka vai zvejnieka saimniecības reģistrēšana 20

2.2. kooperatīvās sabiedrības vai to savienības reģistrēšana 100

2.3. individuālā uzņēmuma reģistrēšana 100

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.411)

3. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizācijas reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes (latos):

3.1. individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejniekasaimniecības reorganizācija 10

3.2. uzņēmējsabiedrības reorganizācija citos gadījumos un ap­liecinājuma izsniegšana par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jā­veic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas kooperatīvo sabiedrību, vai pirms Ei­ropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalīb­valsti 50

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

4. Par citām darbībām Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes (latos):

4.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles, dibināšanas dokumentu
vai nolikuma grozījumu reģistrēšana 10

4.2. citu ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā vai to grozīšana 5

4.3. reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana 10

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

5. Par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā par uzņēmuma (uzņēmējsabied­rības) vai tā filiāles izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā filiāle tiek ierakstīta komercreģistrā (šo noteikumu 6.5.apakš­punkts), valsts nodeva nav jāmaksā.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

6. Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes (latos):

6.1. individuālais komersants 20

6.2. personālsabiedrība 100

6.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību 100

6.4. akciju sabiedrība 250

6.5. Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (uzņē­mēj­sabiedrības) vai filiāles ierakstīšana komercreģistrā 15

6.6. cita juridiskā persona, kurai ar likumu ir piešķirts komersanta statuss 100

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

7. Par komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā maksājama valsts nodeva 20 latu apmērā.

8. Par komersanta reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes (latos):

8.1. pārveidošana 50

8.2. ja pēc reorganizācijas rodas jauna komercsabiedrība, par katru jaunizveidoto komercsabiedrību maksā šo noteikumu 6.punktā noteikto valsts nodevu;

8.3. pārējos gadījumos par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti 20

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

9. Par citām darbībām komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes (latos):

9.1. dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšana 10

9.2. reorganizācijas līguma projekta un tā grozījumu

reģistrēšana (pievienošana lietai) 10

9.3. dalībnieku reģistra reģistrēšana (pievienošana lietai) 10

9.4. prokūras izdošanas un izbeigšanas ierakstīšana

komercreģistrā vai izmaiņas informācijā par prokūristu 10

9.5. ierakstu izdarīšana par valdi 10

9.6. ierakstu izdarīšana par padomi 10

9.7. ierakstu izdarīšana par juridisko adresi 10

9.8. reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana 10

9.9. citu ierakstu izdarīšana un grozīšana komercreģistrā 10

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

9.1 Ja komercreģistrā tiek vienlaikus pieteikti divi vai vairāk šo notei­kumu 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. vai 9.9.apakšpunktā minētie ieraksti, maksājama valsts nodeva 15 latu apmērā.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

11. (Svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

12. Valsts nodevu maksā trīskāršā apmērā, ja pieteicējs vēlas, lai reģis­trācijas pieteikums šo noteikumu 2. un 4.punktā, 6.1., 6.2., 6.3. un 6.5.apakš­punktā, 7. un 9.punktā noteiktajos gadījumos tiktu izskatīts vienas darbdienas lai­kā.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

13. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksātās valsts nodevas atmaksāšanu, ja Uzņēmumu reģistrs nevar izskatīt reģistrācijas pieteikumu šo noteikumu 12.punktā noteiktajā termiņā.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

14. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas.

15. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

16. Valsts nodeva nav jāmaksā:

16.1. par ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, ja grozījums ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ar ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

16.2. par reģistrācijas ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā par komercsabiedrību, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura likvidācijas procesā likvidatora funkcijas pilda valsts iestāde;

16.3. par ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, ja ieraksts tiek izdarīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

16.4. par ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, kas saistīts ar maksātnespējas procesa uzsākšanu, gaitu vai pabeigšanu;

16.5. (svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411).

17. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu par ieraksta izdarīšanas komercreģistrā vai iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas (pievienošanas lietai) atteikumu vai atlikšanu, valsts nodevu neatmaksā. Valsts nodevu, kas noteikta šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. un 9.9.apakšpunktā, maksā atkārtoti, ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu par:

17.1. ieraksta izdarīšanas atlikšanu komercreģistrā un pieteicējs iesniedz precizētos dokumentus pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa;

17.2. iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas (pievienošanas lietai) atlikšanu un pieteicējs iesniedz precizētos dokumentus pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

18. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā, valsts nodevu neatmaksā. Valsts nodevu, kas noteikta šo noteikumu 2. un 3.punktā, 4.1. un 4.2.apakšpunktā, maksā atkārtoti, ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā pamatdokumentu grozījumus vai izdarīt ierakstu Uz­ņēmumu reģistra žurnālā, un precizētie dokumenti ir atkārtoti iesniegti vēlāk nekā 30 dienu laikā.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 411)

19.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktā valsts nodeva par apliecinā­juma izsniegšanu par darbību un formalitāšu pabeigšanu, kas jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas kooperatīvo sabiedrību, vai pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti, piemērojama ar 2006.gada 8.augustu.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr. 411 redakcijā)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumus Nr.247 “Noteikumi par uzņēmējdarbības reģistrēšanas valsts nodevu” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 224./226.nr.).

21. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Komerclikuma stāšanos spēkā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
27.05.2006