Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumus Nr. 744 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu".

Ministru kabineta noteikumi Nr.560

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62 4.§)

Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai
pašvaldību vajadzībām
" 22.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta konkursa (turpmāk - konkurss) norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu.

2. Konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. konkursa sagatavošana;

2.2. konkursa izziņošana;

2.3. informācijas sniegšana par konkursu;

2.4. piedāvājumu iesniegšana;

2.5. piedāvājumu atvēršana;

2.6. pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

2.7. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana;

2.8. iepirkuma līguma slēgšana.

II. Konkursa sagatavošana

3. Lai nodrošinātu plānoto būvdarbu veikšanu plānotajā termiņā, pasūtītājs pirms konkursa izziņošanas izveido iepirkuma komisiju (turpmāk - komisija).

4. Lai nodrošinātu finansu līdzekļu efektīvu izmantošanu un novērstu amatpersonu korupciju, pirms konkursa izziņošanas pasūtītājs un komisija laikus plāno, kā iespējami lietderīgāk un ekonomiskāk veikt iepirkumu.

5. Komisija rīkojas tā, lai iepirkuma mērķi sasniegtu ar mazāko finansu līdzekļu izlietojumu atklātā procedūrā, nodrošinot būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

6. Pasūtītājs konkursa procedūras laikā nedrīkst mainīt komisijas sastāvu, izņemot gadījumus, ja kāds komisijas loceklis ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, ir miris vai slimības vai prombūtnes dēļ nevar pildīt savus pienākumus.

7. komisijas loceklis informē komisijas priekšsēdētāju un pārtrauc darbu komisijā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ja slimības vai prombūtnes dēļ nevar pildīt savus pienākumus. šādā gadījumā, kā arī tad, ja šādi apstākļi pastāv, bet komisijas loceklis par tiem nav informējis, pasūtītājs viņa vietā pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma var iekļaut komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli. lai nodrošinātu komisijas darbību vismaz piecu cilvēku sastāvā, pasūtītājs pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma iekļauj komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli. 

8. Konkursa laikā pasūtītājs un komisija piemēro obligāti piemērojamos Latvijas nacionālos standartus. Iepirkuma līguma vispārīgos noteikumus nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS Nr.283 "Būvdarbu līguma vispārīgie noteikumi valsts pasūtījumiem". Šī standarta noteikumi neattiecas uz Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošo specializēto transporta infrastruktūras un autoceļu būvniecību.

9. Komisija izstrādā konkursa nolikumu (turpmāk - nolikums). komisijas uzdevumā nolikumu var izstrādāt arī cita persona.

10. Nolikumu komisija sagatavo rakstiski vai elektroniski.

11. Nolikumu komisija apstiprina pirms paziņojuma par paredzamo iepirkumu nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam. 

12. Nolikumu komisija apstiprina ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, nolikumu apstiprina, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

13. Komisija uz nolikuma norāda tās sēdes datumu un protokola numuru, kurā nolikums apstiprināts. Komisijas priekšsēdētājs apliecina nolikuma kopijas atbilstību oriģinālam. 

III. Konkursa izziņošana

14. Konkursu izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu, kā arī publicējot šo paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā.

15. Papildus konkursa paziņojuma publicēšanai laikrakstos komisija uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu var nosūtīt visām ieinteresētajām personām, kuras tai ir zināmas. Uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā konkursa paziņojumā. 

16. Ja ir paredzēta maksa par konkursa nolikuma saņemšanu, pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām, kuras attiecīgo maksu ir samaksājušas, izsniedz konkursa nolikuma kopiju. Ja nolikums ir sagatavots elektroniski, pasūtītājs vai komisija var to elektroniski nosūtīt ieinteresētajām personām. pasūtītājs vai komisija nodrošina nolikuma izsniegšanu vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

17. Izsniedzot nolikumu, pasūtītājs vai komisija reģistrē nolikuma saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru, kā arī nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

18. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar nolikumu uz vietas. Ja ieinteresētā persona ar nolikumu iepazīstas uz vietas, maksu neiekasē.

IV. Informācijas sniegšana par konkursu

19. Ja komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu par konkursa norisi, tā triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu, nenorādot tā iesniedzēju, nosūta to visām ieinteresētajām personām, kuras jau saņēmušas nolikumu. 

20. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot ieinteresēto personu sanāksmi. Sanāksmē komisija atbild uz jautājumiem, kurus ieinteresētās personas iesniegušas rakstiski vai sanāksmes laikā uzdod mutiski. Ja komisija paredzējusi rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja nolikumā šādas norādes nav, komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes paziņo par tās rīkošanu visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas nolikumu. Ja persona saņem nolikumu vēlāk nekā piecas dienas pirms sanāksmes, tai par sanāksmes rīkošanu paziņo, izsniedzot nolikumu.

21. Ja vismaz viena ieinteresētā persona to pieprasa, komisija nodrošina iespēju veikt būvlaukuma apskati. Būvlaukuma apskate notiek visām ieinteresētajām personām vienlaikus ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas.

22. Pēc būvlaukuma apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona. 

23. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. protokolu triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

V. Piedāvājumu iesniegšana

24. Nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots nolikumā norādītajā veidā.

25. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finansu piedāvājuma. 

26. Pretendentu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām. 

27. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām. 

28. Finansu piedāvājumā norāda kopējo cenu, kā arī būvprojektā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām vai vienas vienības cenu (ja piedāvājums sastāv no vairākām vienībām).

29. Ieinteresētā persona piedāvājumu var iesniegt, sākot no dienas, kad paziņojums par paredzamo iepirkumu ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

30. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

31. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs vai komisija pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

32. Pasūtītājs vai komisija nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai. Ja piedāvājums iesniegts kā elektronisks dokuments, pretendents nodrošina, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumā ietvertā informācija nevienam nebūtu pieejama.

VI. Piedāvājumu atvēršana

33. Nolikumā norādītajā laikā un vietā komisijas priekšsēdētājs sasauc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.

34. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

35. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu.

36. Sanāksmes laikā komisija nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

37. Pēc šo noteikumu 36.punktā minēto sarakstu nolasīšanas pretendenta - juridiskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. Ja pretendents ir fiziska persona, tas paziņo savu vārdu un uzvārdu. pretendenta - fiziskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta vārdu un uzvārdu, savu vārdu un uzvārdu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

38. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus minētajām ziņām norāda arī savu vārdu, uzvārdu un amatu.

39. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmē kāds no komisijas locekļiem nav piedalījies, tas paraksta apliecinājumu nākamajā komisijas sanāksmē, kurā piedalās. Ja pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu iekļauj jaunu komisijas locekli, tas paraksta minēto apliecinājumu.

40. Pēc šo noteikumu 39.punktā minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

41. Ja piedāvājums iesniegts kā elektronisks dokuments, pretendents nodrošina komisijai pieeju piedāvājumam, un komisija visu klātbūtnē izdrukā piedāvājumu atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai. 

42. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. ja pasūtītājs paredz slēgt kopēju līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem, komisija nosauc arī citus rādītājus atbilstoši nolikumā norādītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

43. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 42.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

44. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

45. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

46. Ja pretendents pieprasa, triju darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes komisija izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokolu.

VII. Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

47. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē. 

48. Pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai pie tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

49. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju komisija var pieprasīt tikai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

50. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

51. Pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā komisija var pieaicināt ekspertu.

52. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta šo noteikumu 39.punktā minēto apliecinājumu. 

53. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums komisijai nav saistošs. 

54. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. 

55. Pretendentu atlases laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

56. Komisijas locekļu aizpildītās pretendentu atlases tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

57. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām. ja saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

58. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

59. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu, kurā norāda katra tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasību līmenim.

60. Komisijas locekļu aizpildītās tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

61. Ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasību līmenim, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

62. Ja pasūtītājs paredz slēgt kopēju iepirkuma līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude notiek šādā kārtībā:

62.1. tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu, kurā norāda katra tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādītajam darba uzdevumam;

62.2. komisijas locekļu aizpildītās tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums;

62.3. ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajam darba uzdevumam, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

63. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus.

64. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

65. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas šādi:

65.1. ja piedāvājumā vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

65.2. ja piedāvājumā kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

66. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

67. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu.

68. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

69. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

70. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas šo noteikumu 65. un 66.punktā noteiktajā kārtībā. 

71. Pēc aritmētisko kļūdu labošanas komisija pārbauda, vai piedāvājums par viszemāko cenu nav nepamatoti lēts.

72. Komisija novērtē piedāvājumus saskaņā ar nolikumā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju.

73. Piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi.

74. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisija apkopo vienā tabulā. 

75. Ja pasūtītājs paredz slēgt kopēju iepirkuma līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem, piedāvājumu vērtēšana notiek šādā kārtībā:

75.1. piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi. Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek, izmantojot iepriekš sastādītu vērtēšanas tabulu, kurā norādīti nolikumā ietvertie saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji;

75.2. katrs komisijas loceklis vispirms vērtē piedāvājumu pēc visiem nolikumā norādītajiem kritērijiem, izņemot cenu. Pēc tam saskaņā ar nolikumā noteikto formulu vērtē piedāvājuma cenu;

75.3. katrs komisijas loceklis dod katram piedāvājumam galīgo vērtējumu;

75.4. komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisija apkopo vienā tabulā;

75.5. par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu.

VIII. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana

76. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

77. Ja vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kas tika iesniegts pirmais. ja pasūtītājs paredz slēgt kopēju iepirkuma līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem un vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds, un tie ir atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija izvēlas to piedāvājumu, kas tika iesniegts pirmais.

78. Ja komisija piedāvājumā labojusi aritmētiskās kļūdas un pēc labojumu izdarīšanas piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu. ja pasūtītājs paredz slēgt kopēju iepirkuma līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem un komisija piedāvājumā labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

79. Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, lēmumu pieņem, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

80. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem mēneša laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja nepieciešams, Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz komisijas pieprasījumu, var pagarināt šo termiņu. Ja lēmums arī pagarinātajā termiņā netiek pieņemts, konkursu beidz, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

IX. Iepirkuma līguma slēgšana

81. Ja komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu un 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojs vai pasūtītājs nesaņem pretendenta sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

82. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai, ja pasūtītājs paredz slēgt kopēju līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem, - nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

83. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem.

84. Pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vairākus piedāvājumus.

X. Noslēguma jautājumi

85. Pēc tam kad ir pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija iznīcina piedāvājumu kopijas.

86. Pasūtītājs un komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama pretendenta piekrišana.

87. Noteikumu 10., 16., 32. un 41.punkts attiecībā uz elektronisko dokumentu apriti konkursa laikā stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

88. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

01.01.2002