Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnija noteikumus Nr. 532 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.744

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65, 25.§)

Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu

Izdoti saskaņā ar likuma"Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām 22.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta konkursa norisi attiecībā uz būvdarbu veikšanu (turpmāk - konkurss).

2. Konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. konkursa izziņošana;

2.2. informācijas sniegšana par konkursu;

2.3. piedāvājumu iesniegšana;

2.4. piedāvājumu atvēršana;

2.5. piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

2.6. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana;

2.7. iepirkuma līguma slēgšana.

3. Konkursu sagatavo pasūtītājs un iepirkuma komisija (turpmāk - komisija).

 

II. Konkursa izziņošana

4. Konkursu izziņo likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām noteiktajā kārtībā.

5. Pasūtītājs publicē konkursa paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumu var papildus publicēt arī citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā. Pasūtītājs var nosūtīt uzaicinājumu par piedāvājumu iesniegšanu arī visām ieinteresētajām personām, kuras tam ir zināmas. Citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā publicētajā konkursa paziņojumā, kā arī ieinteresētajai personai nosūtītajā uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā konkursa paziņojumā.

6. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu (turpmāk - nolikums) paziņojumā norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā. Iepazīšanās ar nolikumu ir bez maksas.

7. Pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām izsniedz nolikuma kopiju. pasūtītājs vai komisija nodrošina nolikuma izsniegšanu vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

8. Izsniedzot nolikumu, pasūtītājs vai komisija sarakstā ieraksta nolikuma saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

9. Ja pasūtītājs izdara grozījumus nolikumā, to izziņo Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Vienlaikus ar paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu nosūta arī visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas nolikumu. Ieinteresētajai personai nosūtītajā paziņojumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā paziņojumā, kā arī pievieno grozījumu tekstu.

 

III. Informācijas sniegšana par konkursu

10. Ja komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu par konkursa norisi, tā triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) elektroniski (ja ieinteresētā persona ir norādījusi e-pasta adresi) vai pa faksu (ja ieinteresētā persona ir norādījusi faksa numuru), kā arī pa pastu nosūta to visām ieinteresētajām personām, kuras jau saņēmušas nolikumu. Personām, kuras saņem nolikumu pēc informācijas sniegšanas par konkursu, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

11. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot ieinteresēto personu sanāksmi. Sanāksmē komisija atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Ja komisija paredzējusi rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja nolikumā šādas norādes nav, komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes paziņo par tās rīkošanu visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas nolikumu. Ja ieinteresētā persona saņem nolikumu vēlāk nekā piecas dienas pirms sanāksmes, tai par sanāksmes rīkošanu paziņo, izsniedzot konkursa nolikumu.

12. Komisija nodrošina būvlaukuma apskati, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona. Visas ieinteresētās personas būvlaukumu apskata vienlaikus ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas.

13. Pēc būvlaukuma apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona.

14. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. Protokola kopiju triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

 

IV. Piedāvājumu iesniegšana

15. Nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas ir paredzēts), kas sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

16. Ieinteresētā persona iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā.

17. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

18. Piedāvājumā iekļauj pretendentu atlases dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

19. Pretendentu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

20. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām (tai skaitā tehniskajam projektam).

21. Finanšu piedāvājumā norāda būvdarbu kopējo cenu, kā arī būvprojektā iekļauto pozīciju - veicamo darbu, būvizstrādājumu un būviekārtu - izmaksas vai vienas vienības cenu (ja piedāvājumā ir vairākas vienības).

22. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

23. Ieinteresētā persona piedāvājumu var iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu.

24. Ieinteresētā persona var iesniegt piedāvājuma variantus, ja nolikumā nav noteikts citādi.

25. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

26. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs vai komisija reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

27. Pasūtītājs vai komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, komisija vai pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

 

V. Piedāvājumu atvēršana

28. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

29. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

30. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

31. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

32. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā.

33. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, cenu nosauc par katru daļu atsevišķi.

34. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 33.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

35. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

36. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

37. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

VI. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

38. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

39. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

40. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

41. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

42. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

43. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

44. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

45. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

46. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

47. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

48. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.

49. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

50. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

51. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

52. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

53. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju (tai skaitā tehniskā projekta) prasībām.

54. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija var rīkot piedāvājuma prezentāciju, ja tas ir paredzēts nolikumā.

55. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju (tai skaitā tehniskā projekta) prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

56. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus.

57. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

58. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

59. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas šādi:

59.1. ja finanšu piedāvājumā vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

59.2. ja finanšu piedāvājumā kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

60. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

61. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kuras bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

62. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

63. Pretendents triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 62.punktā minētā paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis savus iebildumus, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem.

64. Ja komisija nepiekrīt pretendenta iebildumiem, komisija motivē to un turpmāk pretendenta piedāvājumu neizskata.

65. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā cena, par to paziņo visiem pretendentiem.

66. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā labotās cenas.

67. Pēc aritmētisko kļūdu labošanas komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai piedāvājums par viszemāko cenu nav nepamatoti lēts.

 

VII. Lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana

68. komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. Ja saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, lēmumu var pieņemt par katru daļu atsevišķi.

69. Ja vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija pieņem motivētu lēmumu par viena piedāvājuma izvēli.

70. Ja komisija piedāvājumā ir labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

71. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs nosūta vienlaikus Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumu nosūta elektroniski (ja pretendents ir norādījis e-pasta adresi) vai pa faksu (ja pretendents ir norādījis faksa numuru), kā arī pa pastu.

72. Ja saskaņā ar šo noteikumu 68.punktu lēmums slēgt iepirkuma līgumu ir pieņemts par katru daļu atsevišķi, paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs nosūta par katru daļu atsevišķi.

 

VIII. Iepirkuma līguma slēgšana

73. Ja komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu un nav saņemta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

74. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem.

75. Iepirkuma līguma vispārīgos noteikumus nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS Nr.283.2000 "Būvdarbu līguma vispārīgie noteikumi valsts pasūtījumiem".

76. Pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vairākus piedāvājumus.

77. Ja ir objektīvs pamatojums, pasūtītājs iepirkuma līgumā var samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu, bet ne vairāk kā par 15 procentiem no kopējā būvdarbu apjoma naudas izteiksmē.

78. Iepirkuma līguma cenā neiekļauj izmaksas par papildu būvdarbiem, kas nebija paredzēti iepriekš.

 

IX. Noslēguma jautājumi

79. Ja ir saņemts pieprasījums izsniegt konkursa noslēguma protokola kopiju, pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz konkursa noslēguma protokola kopiju pieprasījuma iesniedzējam.

80. Pasūtītājs un komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja rakstiska piekrišana.

81. Ja kopā ar piedāvājumu iesniegta piedāvājuma kopija, šaubu gadījumā komisija izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju.

82. Pasūtītājs var rīkot jaunu iepirkuma procedūru, ja iepriekšējais konkurss par to pašu priekšmetu ir izbeigts bez līguma noslēgšanas.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 31.decembri.

 

31.12.2003