Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumus Nr. 745 "Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu".

Ministru kabineta noteikumi Nr.559

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62, 3.§)

Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai
pašvaldību vajadzībām
" 22.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta vai slēgta konkursa (turpmāk arī - konkurss) norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu.

2. Atklāta konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. konkursa sagatavošana;

2.2. konkursa izziņošana;

2.3. informācijas sniegšana par konkursu;

2.4. piedāvājumu iesniegšana;

2.5. piedāvājumu atvēršana;

2.6. pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

2.7. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana;

2.8. iepirkuma līguma slēgšana.

3. Slēgta konkursa norisē ir šādi posmi:

3.1. konkursa sagatavošana;

3.2. kandidātu atlases izziņošana;

3.3. pieteikumu iesniegšana;

3.4. pieteikumu atvēršana;

3.5. kandidātu atlase;

3.6. uzaicinājuma piedalīties konkursā nosūtīšana;

3.7. informācijas sniegšana par konkursu;

3.8. piedāvājumu iesniegšana;

3.9. piedāvājumu atvēršana;

3.10. tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

3.11. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana;

3.12. iepirkuma līguma slēgšana.

II. Atklāta konkursa sagatavošana

4. Lai nodrošinātu plānoto pakalpojumu sniegšanu plānotajā termiņā, pasūtītājs 12 darbdienas pirms konkursa izziņošanas izveido iepirkuma komisiju (turpmāk - komisija), kuras sastāvā ir vismaz pieci cilvēki.

5. Lai nodrošinātu finansu līdzekļu efektīvu izmantošanu un novērstu amatpersonu korupciju, pirms konkursa izziņošanas pasūtītājs un komisija laikus plāno, kā iespējami lietderīgāk un ekonomiskāk veikt iepirkumu.

6. Komisija rīkojas tā, lai iepirkuma mērķi sasniegtu ar mazāko finansu līdzekļu izlietojumu atklātā procedūrā, nodrošinot pakalpojumu sniedzēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7. Pasūtītājs konkursa procedūras laikā nedrīkst mainīt komisijas sastāvu, izņemot gadījumus, ja kāds komisijas loceklis ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, ir miris vai slimības vai prombūtnes dēļ nevar pildīt savus pienākumus.

8. Komisijas loceklis informē komisijas priekšsēdētāju un pārtrauc darbu komisijā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ja slimības vai prombūtnes dēļ nevar pildīt savus pienākumus. šādā gadījumā, kā arī tad, ja šādi apstākļi pastāv, bet komisijas loceklis par tiem nav informējis, pasūtītājs viņa vietā pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma var iekļaut komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli. lai nodrošinātu komisijas darbību vismaz piecu cilvēku sastāvā, pasūtītājs pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma iekļauj komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli.

9. Komisija izstrādā konkursa nolikumu. komisijas uzdevumā konkursa nolikumu var izstrādāt arī cita persona.

10. Konkursa nolikumu komisija sagatavo rakstiski vai elektroniski.

11. Konkursa nolikumu komisija apstiprina pirms paziņojuma par paredzamo iepirkumu nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam.

12. Konkursa nolikumu komisija apstiprina ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, konkursa nolikumu apstiprina, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

13. Komisija uz konkursa nolikuma norāda tās sēdes datumu un protokola numuru, kurā konkursa nolikums apstiprināts. Komisijas priekšsēdētājs apliecina konkursa nolikuma kopijas atbilstību oriģinālam.

III. Atklāta konkursa izziņošana

14. Konkursu izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu, kā arī publicējot šo paziņojumu laikrakstā "Latvijas vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā.

15. Papildus konkursa paziņojuma publicēšanai laikrakstos komisija uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu var nosūtīt visām ieinteresētajām personām, kuras tai ir zināmas. Uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā konkursa paziņojumā.

16. Ja ir paredzēta maksa par konkursa nolikuma saņemšanu, pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām, kuras attiecīgo maksu ir samaksājušas, izsniedz konkursa nolikuma kopiju. Ja konkursa nolikums ir sagatavots elektroniski, pasūtītājs vai komisija var to elektroniski nosūtīt ieinteresētajām personām. Pasūtītājs vai komisija nodrošina nolikuma izsniegšanu vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

17. Izsniedzot konkursa nolikumu, pasūtītājs vai komisija reģistrē nolikuma saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru, kā arī konkursa nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai konkursa nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

18. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu uz vietas. Ja ieinteresētā persona ar nolikumu iepazīstas uz vietas, maksu neiekasē.

IV. Informācijas sniegšana par atklātu konkursu

19. Ja komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu par konkursa norisi, tā triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu, nenorādot tā iesniedzēju, nosūta to visām ieinteresētajām personām, kuras jau saņēmušas konkursa nolikumu.

20. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot ieinteresēto personu sanāksmi. Sanāksmē komisija atbild uz jautājumiem, kurus ieinteresētās personas iesniegušas rakstiski vai sanāksmes laikā uzdod mutiski. Ja komisija paredzējusi rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, konkursa nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja konkursa nolikumā šādas norādes nav, komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes paziņo par tās rīkošanu visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas konkursa nolikumu. Ja ieinteresētā persona saņem konkursa nolikumu vēlāk nekā piecas dienas pirms sanāksmes, tai par sanāksmes rīkošanu paziņo, izsniedzot konkursa nolikumu.

21. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. protokolu triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas konkursa nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

V. Piedāvājumu iesniegšana atklātā konkursā

22. Konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa nolikumā norādītajā veidā.

23. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finansu piedāvājuma.

24. Pretendentu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

25. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā norādītajam darba uzdevumam.

26. Finansu piedāvājumā norāda kopējo cenu, vienas vienības cenu (ja piedāvājums sastāv no vairākām vienībām), kā arī citus rādītājus atbilstoši konkursa nolikumā norādītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

27. Ieinteresētā persona piedāvājumu var iesniegt, sākot no dienas, kad paziņojums par paredzamo iepirkumu ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

28. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

29. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs vai komisija pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

30. Pasūtītājs vai komisija nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai. Ja piedāvājums iesniegts kā elektronisks dokuments, pretendents nodrošina, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumā ietvertā informācija nevienam nebūtu pieejama.

VI. Piedāvājumu atvēršana atklātā konkursā

31. Konkursa nolikumā norādītajā laikā un vietā komisijas priekšsēdētājs sasauc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.

32. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

33. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu.

34. Sanāksmes laikā komisija nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

35. Pēc šo noteikumu 34.punktā minēto sarakstu nolasīšanas pretendenta - juridiskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. Ja pretendents ir fiziska persona, tas paziņo savu vārdu un uzvārdu. Pretendenta - fiziskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta vārdu un uzvārdu, savu vārdu un uzvārdu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

36. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus minētajām ziņām norāda arī savu vārdu, uzvārdu un amatu.

37. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmē kāds no komisijas locekļiem nav piedalījies, tas paraksta apliecinājumu nākamajā komisijas sanāksmē, kurā piedalās. Ja pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu iekļauj jaunu komisijas locekli, tas paraksta minēto apliecinājumu.

38. Pēc šo noteikumu 37.punktā minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

39. Ja piedāvājums iesniegts kā elektronisks dokuments, pretendents nodrošina komisijai pieeju piedāvājumam un komisija visu klātbūtnē izdrukā piedāvājumu atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai.

40. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu, kā arī citus rādītājus atbilstoši konkursa nolikumā norādītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

41. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 40.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

42. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

43. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

44. Ja pretendents pieprasa, komisija triju darbdienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokolu.

VII. Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana atklātā konkursā

45. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

46. Pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai pie tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

47. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

48. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

49. Pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā komisija var pieaicināt ekspertu.

50. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta šo noteikumu 37.punktā minēto apliecinājumu.

51. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums komisijai nav saistošs.

52. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

53. Pretendentu atlases laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra pretendenta atbilstību katrai konkursa nolikumā izvirzītajai prasībai.

54. Komisijas locekļu aizpildītās pretendentu atlases tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

55. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu atbilst visām konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. ja saskaņā ar kopējo pretendentu atlases tabulu pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

56. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

57. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu, kurā norāda katra tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādītajam darba uzdevumam.

58. Komisijas locekļu aizpildītās tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

59. Ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajam darba uzdevumam, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

60. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus.

61. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

62. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas šādi:

62.1. ja piedāvājumā pakalpojuma vienību cenu summa ir mazāka par pakalpojuma kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

62.2. ja piedāvājumā pakalpojuma kopējā cena ir mazāka par pakalpojuma vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

63. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

64. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka nekā pārējo pretendentu piedāvātā cena, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu.

65. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nepaziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

66. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

67. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas izlabotas šo noteikumu 62. un 63.punktā noteiktajā kārtībā.

68. Ja komisija konstatē, ka pretendents piedāvā sniegt pakalpojumus par cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tā pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts.

69. Piedāvājumu vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi. Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek, izmantojot iepriekš sastādītu vērtēšanas tabulu, kurā norādīti konkursa nolikumā ietvertie saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji.

70. Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vispirms vērtē pēc visiem nolikumā norādītajiem kritērijiem, izņemot cenu. Pēc tam saskaņā ar konkursa nolikumā noteikto formulu vērtē piedāvājuma cenu.

71. Katrs komisijas loceklis dod katram piedāvājumam galīgo vērtējumu.

72. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisija apkopo vienā tabulā.

73. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu.

VIII. Lēmuma par atklāta konkursa rezultātiem pieņemšana

74. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

75. Ja vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija izvēlas to piedāvājumu, kas tika iesniegts pirmais.

76. Ja komisija piedāvājumā labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu.

77. Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, lēmumu pieņem, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

78. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem mēneša laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja nepieciešams, Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz komisijas pieprasījumu, var pagarināt šo termiņu. Ja lēmums arī pagarinātajā termiņā netiek pieņemts, konkursu beidz, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

IX. Iepirkuma līguma slēgšana atklātā konkursā

79. Ja komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu un 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojs vai pasūtītājs nesaņem pretendenta sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

80. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

81. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar konkursa nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem.

82. Pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vairākus piedāvājumus.

X. Slēgta konkursa sagatavošana

83. Komisiju veido saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu, un tā rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 5., 6. un 7.punktu.

84. Komisijas loceklis informē komisijas priekšsēdētāju un pārtrauc darbu komisijā, ja ir ieinteresēts pretendenta vai kandidāta izvēlē vai darbībā vai ja slimības vai prombūtnes dēļ nevar pildīt savus pienākumus. Šādā gadījumā, kā arī tad, ja šādi apstākļi pastāv, bet komisijas loceklis par tiem nav informējis, pasūtītājs viņa vietā pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma var iekļaut komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli. lai nodrošinātu komisijas darbību vismaz piecu cilvēku sastāvā, pasūtītājs pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma iekļauj komisijas sastāvā jaunu komisijas locekli.

85. Komisija izstrādā kandidātu atlases nolikumu un konkursa nolikumu. komisijas uzdevumā minētos nolikumus var izstrādāt arī cita persona.

86. Kandidātu atlases nolikumu un konkursa nolikumu komisija sagatavo rakstiski vai elektroniski.

87. Kandidātu atlases nolikumu un konkursa nolikumu komisija apstiprina pirms paziņojuma par paredzamo iepirkumu nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam.

88. Kandidātu atlases nolikumu un konkursa nolikumu komisija apstiprina ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, nolikumu apstiprina, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

89. Komisija uz kandidātu atlases nolikuma un konkursa nolikuma norāda tās sēdes datumu un protokola numuru, saskaņā ar kuru attiecīgais nolikums apstiprināts. Komisijas priekšsēdētājs apliecina kandidātu atlases nolikuma kopijas un konkursa nolikuma kopijas atbilstību oriģinālam.

XI. Kandidātu atlases izziņošana slēgtā konkursā

90. Kandidātu atlasi izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par paredzamo iepirkumu un kandidātu atlases veikšanu, kā arī publicējot šo paziņojumu laikrakstā "Latvijas vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā.

91. Papildus kandidātu atlases paziņojuma publicēšanai laikrakstos komisija uzaicinājumu iesniegt pieteikumus var nosūtīt visām ieinteresētajām personām, kuras tai ir zināmas. Uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā kandidātu atlases paziņojumā.

92. Ieinteresētajām personām pasūtītājs vai komisija tūlīt pēc pieprasījuma bez maksas izsniedz kandidātu atlases nolikuma kopijas. Ja kandidātu atlases nolikums ir sagatavots elektroniski, pasūtītājs vai komisija var to elektroniski nosūtīt ieinteresētajām personām.

93. Izsniedzot kandidātu atlases nolikumu, pasūtītājs vai komisija reģistrē nolikuma saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru, kā arī kandidātu atlases nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai kandidātu atlases nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

94. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar kandidātu atlases nolikumu uz vietas.

XII. Kandidātu atlases pieteikumu iesniegšana slēgtā konkursā

95. Kandidātu atlases nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz kandidātu atlases pieteikumu (turpmāk - pieteikums), kas sagatavots kandidātu atlases nolikumā norādītajā veidā.

96. Pieteikums sastāv no kandidātu atlases dokumentiem.

97. Kandidātu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām, norādot informāciju atbilstoši kandidātu atlases nolikumā ietvertajiem kandidātu atlases kritērijiem.

98. Ieinteresētā persona pieteikumu var iesniegt, sākot no dienas, kad paziņojums par paredzamo iepirkumu ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

99. Pretendents, iesniedzot pieteikumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka pieteikums saņemts, turklāt ar norādi par pieteikuma saņemšanas laiku.

100. Pretendents pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu.

101. Saņemot pieteikumu, pasūtītājs vai komisija pretendentu reģistrē pieteikuma iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru, kā arī pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz pieteikumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

102. Pasūtītājs vai komisija nodrošina iesniegtā pieteikuma glabāšanu tā, lai līdz pieteikuma atvēršanas brīdim pieteikumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

XIII. Pieteikumu atvēršana slēgtā konkursā

103. Kandidātu atlases nolikumā norādītajā laikā un vietā komisijas priekšsēdētājs sasauc pieteikumu atvēršanas sanāksmi.

104. Pieteikumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

105. Uzsākot pieteikumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu.

106. Sanāksmes laikā komisija nolasa kandidātu atlases nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

107. Pēc šo noteikumu 106.punktā minēto sarakstu nolasīšanas pretendenta - juridiskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. Ja pretendents ir fiziska persona, tas paziņo savu vārdu un uzvārdu. Pretendenta - fiziskās personas - pārstāvis paziņo pretendenta vārdu un uzvārdu, savu vārdu un uzvārdu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

108. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus minētajām ziņām norāda arī savu vārdu, uzvārdu un amatu.

109. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Ja pieteikumu atvēršanas sanāksmē kāds no komisijas locekļiem nav piedalījies, tas paraksta apliecinājumu nākamajā komisijas sanāksmē, kurā piedalās. Ja pēc pieteikumu atvēršanas komisijas sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 84.punktu iekļauj jaunu komisijas locekli, tas paraksta minēto apliecinājumu.

110. Pēc šo noteikumu 109.punktā minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver pieteikumus to iesniegšanas secībā.

111. Pēc pieteikuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

112. Pēc katra pieteikuma atvēršanas un šo noteikumu 111.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.

113. Pieteikumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

114. Kad visi pieteikumi atvērti, pieteikumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

115. Ja pretendents pieprasa, komisija triju darbdienu laikā pēc pieteikumu atvēršanas sanāksmes izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokolu.

XIV. Kandidātu atlase slēgtā konkursā

116. Kandidātu atlasi komisija veic slēgtā sanāksmē.

117. Kandidātu atlases laikā komisija nodrošina pieteikumu glabāšanu tā, lai pie tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas kandidātu atlasē.

118. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu pieteikumu, ja tas nepieciešams kandidātu atlasei. Šādu informāciju komisija var pieprasīt tikai atbilstoši kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

119. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

120. Kandidātu atlasē komisija var pieaicināt ekspertu.

121. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta šo noteikumu 109.punktā minēto apliecinājumu.

122. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums komisijai nav saistošs.

123. Kandidātu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Kandidātu atlase notiek, pēc pretendenta iesniegtajiem kandidātu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām.

124. Kandidātu atlases laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta kandidātu atlases tabulu, kurā norāda katra pretendenta atbilstību katrai kandidātu atlases nolikumā izvirzītajai prasībai.

125. Komisijas locekļu aizpildītās kandidātu atlases tabulas komisija apkopo vienā tabulā. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

126. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri saskaņā ar kopējo kandidātu atlases tabulu atbilst visām kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja saskaņā ar kopējo kandidātu atlases tabulu pretendents neatbilst kādai no kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā.

127. Motivētu lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem komisija pieņem saskaņā ar kopējā kandidātu atlases tabulā apkopotajiem vērtējumiem, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Ja komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi, lēmumu pieņem, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

128. Triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 127.punktā minētā lēmuma pieņemšanas komisija nosūta visiem pretendentiem lēmumu un tā pamatojumu.

129. Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu komisija nosūta visiem izraudzītajiem kandidātiem kopā ar lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem.

XV. Slēgta konkursa norise pēc kandidātu atlases

130. Informāciju par konkursu komisija kandidātam sniedz saskaņā ar šo noteikumu 19., 20. un 21.punktu.

131. Kandidāta piedāvājums sastāv no tehniskā piedāvājuma un finansu piedāvājuma.

132. Kandidāts piedāvājumu iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 22., 25., 26., 28., 29. un 30.punktu.

133. Komisija kandidātu piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Kandidātu piedāvājumu atvēršana notiek līdzīgi kā pretendentu piedāvājumu atvēršana - saskaņā ar šo noteikumu 31., 32., 33., 34., 35., 36., 39., 40., 41., 42., 43. un 44.punktu.

134. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar šo noteikumu 46., 47., 48., 49., 50., 51., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72. un 73.punktu.

135. Lēmumu par konkursa rezultātiem komisija pieņem saskaņā ar šo noteikumu 74., 75., 76., 77. un 78.punktu.

136. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto kandidātu pasūtītājs slēdz saskaņā ar šo noteikumu 79., 80., 81. un 82.punktu.

XVI. Noslēguma jautājumi

137. Pēc tam kad ir pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija iznīcina piedāvājumu kopijas.

138. Pasūtītājs un komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja piekrišana.

139. Noteikumu 10., 16., 30., 39., 86. un 92.punkts attiecībā uz elektronisko dokumentu apriti konkursa laikā stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

140. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

01.01.2002