Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnija noteikumus Nr. 532 "Noteikumi par atklāta konkursa norisi".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.745

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65, 26.§)

Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām 22.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu (turpmāk - konkurss).

2. Atklāta konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. konkursa izziņošana;

2.2. informācijas sniegšana par konkursu;

2.3. piedāvājumu iesniegšana;

2.4. piedāvājumu atvēršana;

2.5. piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

2.6. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana;

2.7. iepirkuma līguma slēgšana.

3. Slēgta konkursa norisē ir šādi posmi:

3.1. kandidātu atlases izziņošana;

3.2. pieteikumu iesniegšana;

3.3. pieteikumu atvēršana;

3.4. pieteikumu noformējuma pārbaude un kandidātu atlase;

3.5. uzaicinājuma piedalīties konkursā nosūtīšana;

3.6. informācijas sniegšana par konkursu;

3.7. piedāvājumu iesniegšana;

3.8. piedāvājumu atvēršana;

3.9. piedāvājumu noformējuma pārbaude, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana;

3.10. lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana;

3.11. iepirkuma līguma slēgšana.

4. Konkursu sasagatavo pasūtītājs un iepirkuma komisija (turpmāk - komisija).

 

II. Atklāta konkursa izziņošana

5. Konkursu izziņo likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām noteiktajā kārtībā.

6. Pasūtītājs publicē konkursa paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumu var papildus publicēt arī citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā. Pasūtītājs var nosūtīt uzaicinājumu par piedāvājumu iesniegšanu arī visām ieinteresētajām personām, kuras tam ir zināmas. Citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā publicētajā konkursa paziņojumā, kā arī ieinteresētajai personai nosūtītajā uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā konkursa paziņojumā.

7. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu paziņojumā norādītajā konkursa nolikuma saņemšanas vietā un laikā. Iepazīšanās ar konkursa nolikumu ir bez maksas.

8. Pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām izsniedz konkursa nolikuma kopiju. pasūtītājs vai komisija nodrošina konkursa nolikuma izsniegšanu vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

9. Izsniedzot konkursa nolikumu, pasūtītājs vai komisija sarakstā ieraksta konkursa nolikuma saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī konkursa nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai konkursa nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

10. Ja pasūtītājs izdara grozījumus konkursa nolikumā, to izziņo Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Vienlaikus ar paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu nosūta arī visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas nolikumu. Ieinteresētajai personai nosūtītajā paziņojumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā paziņojumā, kā arī pievieno grozījumu tekstu.

 

III. Informācijas sniegšana par atklātu konkursu

11. Ja komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu par konkursa norisi, tā triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) elektroniski (ja ieinteresētā persona ir norādījusi e-pasta adresi) vai pa faksu (ja ieinteresētā persona ir norādījusi faksa numuru), kā arī pa pastu nosūta to visām ieinteresētajām personām, kuras jau saņēmušas konkursa nolikumu. Personām, kuras saņem konkursa nolikumu pēc informācijas sniegšanas par konkursu, kopā ar konkursa nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

12. Ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas komisija var rīkot ieinteresēto personu sanāksmi. Sanāksmē komisija atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Ja komisija paredzējusi rīkot ieinteresēto personu sanāksmi, konkursa nolikumā norāda tās vietu, laiku un paredzēto ilgumu. Ja konkursa nolikumā šādas norādes nav, komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes paziņo par tās rīkošanu visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas konkursa nolikumu. Ja ieinteresētā persona saņem konkursa nolikumu vēlāk nekā piecas dienas pirms sanāksmes, tai par sanāksmes rīkošanu paziņo, izsniedzot konkursa nolikumu.

13. Komisija nodrošina pakalpojumu sniegšanas vietas apskati, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona. Visas ieinteresētās personas pakalpojumu sniegšanas vietu apskata vienlaikus ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas.

14. Pēc pakalpojumu sniegšanas vietas apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona.

15. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. Protokola kopiju triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas konkursa nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmē.

 

IV. Piedāvājumu iesniegšana atklātā konkursā

16. Konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas ir paredzēts), kas sagatavoti un noformēti atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

17. Ieinteresētā persona iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā.

18. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

19. Piedāvājumā iekļauj pretendentu atlases dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

20. Pretendentu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

21. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā norādītajam darba uzdevumam.

22. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, vienas vienības cenu (ja piedāvājums sastāv no vairākām vienībām), kā arī citus rādītājus atbilstoši konkursa nolikumā norādītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

23. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

24. Ieinteresētā persona piedāvājumu var iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu.

25. Ieinteresētā persona var iesniegt piedāvājuma variantus, ja konkursa nolikumā tas ir atrunāts.

26. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

27. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs vai komisija reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

28. Pasūtītājs vai komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, komisija vai pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

 

V. Piedāvājumu atvēršana atklātā konkursā

29. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

30. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

31. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa konkursa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

32. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

33. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā.

34. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Ja saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, cenu nosauc par katru daļu atsevišķi.

35. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šo noteikumu 34.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

36. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

37. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

38. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

VI. Piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana atklātā konkursā

39. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

40. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

41. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

42. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

43. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

44. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

45. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

46. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

47. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

48. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai atzinuma sniegšanai.

49. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši konkursa nolikumā norādītajām prasībām.

50. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

51. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai konkursa nolikumā izvirzītajai prasībai.

52. Ja pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

53. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

54. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā norādītajam darba uzdevumam.

55. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija var rīkot pakalpojuma prezentāciju, ja tas ir paredzēts konkursa nolikumā.

56. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajam darba uzdevumam, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

57. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē piedāvājumus.

58. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

59. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

60. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija rīkojas šādi:

60.1. ja finanšu piedāvājumā pakalpojuma vienību cenu summa ir mazāka par pakalpojuma kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

60.2. ja finanšu piedāvājumā pakalpojuma kopējā cena ir mazāka par pakalpojuma vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

61. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

62. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kuras bijušas par iemeslu tādas cenas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

63. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

64. Pretendents triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63.punktā minētā paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis savus iebildumus, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem.

65. Ja komisija nepiekrīt pretendenta iebildumiem, komisija motivē to un turpmāk pretendenta piedāvājumu neizskata.

66. Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā cena, par to paziņo visiem pretendentiem.

67. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā labotās cenas.

68. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar konkursa nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

 

VII. Lēmuma par atklāta konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana

69. komisija izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. Ja saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, lēmumu var pieņemt par katru daļu atsevišķi.

70. Ja vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds un tie ir atzīti par saimnieciski visizdevīgākajiem, komisija pieņem motivētu lēmumu par viena piedāvājuma izvēli.

71. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs nosūta vienlaikus Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumu nosūta elektroniski (ja pretendents ir norādījis e-pasta adresi) vai pa faksu (ja pretendents ir norādījis faksa numuru), kā arī pa pastu.

72. Ja saskaņā ar šo noteikumu 69.punktu lēmums slēgt iepirkuma līgumu ir pieņemts par katru daļu atsevišķi, paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pasūtītājs nosūta par katru daļu atsevišķi.

 

VIII. Iepirkuma līguma slēgšana atklātā konkursā

73. Ja komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu un nav saņemta sūdzība par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

74. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

75. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar konkursa nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem.

76. Pasūtītājs slēdz vienu iepirkuma līgumu vai vairākus iepirkuma līgumus, ja komisija izvēlējusies vairākus piedāvājumus.

77. Ja ir objektīvs pamatojums, pasūtītājs iepirkuma līgumā var samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu, bet ne vairāk kā par 15 procentiem no kopējā pakalpojumu apjoma naudas izteiksmē.

 

IX. Kandidātu atlases izziņošana slēgtā konkursā

78. Kandidātu atlasi izziņo likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām noteiktajā kārtībā.

79. Pasūtītājs publicē kandidātu atlases paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumu var papildus publicēt arī citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā. Pasūtītājs var nosūtīt uzaicinājumu par piedāvājumu iesniegšanu arī visām ieinteresētajām personām, kuras tam ir zināmas. Citā laikrakstā vai nozares periodiskajā izdevumā publicētajā kandidātu atlases paziņojumā, kā arī ieinteresētajai personai nosūtītajā uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā kandidātu atlases paziņojumā.

80. Pasūtītājs vai komisija nodrošina visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar kandidātu atlases nolikumu paziņojumā norādītajā nolikuma saņemšanas vietā un laikā. Iepazīšanās ar kandidātu atlases nolikumu ir bez maksas.

81. Pasūtītājs vai komisija visām ieinteresētajām personām bez maksas izsniedz kandidātu atlases nolikuma kopiju. pasūtītājs vai komisija nodrošina kandidātu atlases nolikuma izsniegšanu tūlīt pēc pieprasījuma saņemšanas.

82. Izsniedzot kandidātu atlases nolikumu, pasūtītājs vai komisija sarakstā ieraksta nolikuma saņēmēju (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī kandidātu atlases nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz pieteikumu atvēršanai kandidātu atlases nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

83. Ja pasūtītājs izdara grozījumus kandidātu atlases nolikumā, to izziņo Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Vienlaikus ar paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu nosūta arī visām ieinteresētajām personām, kas saņēmušas kandidātu atlases nolikumu. Ieinteresētajai personai nosūtītajā paziņojumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajā paziņojumā, kā arī pievieno grozījumu tekstu.

 

X. kandidātu atlases pieteikumu iesniegšana slēgtā konkursā

84. kandidātu atlases nolikumā norādītajā vietā un laikā ieinteresētā persona iesniedz kandidātu atlases pieteikumu (turpmāk - pieteikums), kas sagatavots un noformēts atbilstoši kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

85. Ieinteresētā persona iesniedz parakstītu pieteikumu. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā.

86. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv personu grupu, kā arī katras personas atbildības apjomu.

87. Pieteikumā iekļauj kandidātu atlases dokumentus.

88. Kandidātu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

89. Ieinteresētā persona pieteikumu var iesniegt, sākot ar kandidātu atlases izziņošanas dienu.

90. Pretendents, iesniedzot pieteikumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka pieteikums saņemts, ar norādi par pieteikuma saņemšanas laiku.

91. Pretendents pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu.

92. Saņemot pieteikumu, pasūtītājs vai komisija reģistrē pretendentu pieteikumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz pieteikumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

93. Pasūtītājs vai komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pieteikumus, kas noformēti tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikumu atvēršanas brīdim. Ja pieteikums nav atbilstoši noformēts, komisija vai pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē.

 

XI. pieteikumu atvēršana slēgtā konkursā

94. Kandidātu atlases nolikumā norādītajā laikā un vietā komisija rīko pieteikumu atvēršanas sanāksmi.

95. Pretendents un tā pārstāvji var piedalīties pieteikumu atvēršanas sanāksmē.

96. Sākot pieteikumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

97. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa kandidātu atlases nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu.

98. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai - nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

99. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā.

100. Pēc pieteikuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

101. Pēc katra pieteikuma atvēršanas un šo noteikumu 100.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma, parakstot katru pieteikuma lapu.

102. Pieteikumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

103. Kad visi pieteikumi atvērti, pieteikumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

104. Ja pretendents pieprasa izsniegt pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

XII. Pieteikumu noformējuma pārbaude un kandidātu atlase slēgtā konkursā

105. Pieteikumu noformējuma pārbaudi un kandidātu atlasi komisija veic slēgtā sēdē.

106. Pieteikumu noformējuma pārbaudes un kandidātu atlases laikā komisija nodrošina pieteikumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pieteikumu noformējuma pārbaudē un kandidātu atlasē.

107. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams pieteikuma noformējuma pārbaudei un kandidātu atlasei.

108. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

109. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

110. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija pieteikumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti pieteikumā.

111. Pieteikumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai pieteikums sagatavots un noformēts atbilstoši kandidātu atlases nolikumā norādītajām prasībām.

112. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic kandidātu atlasi.

113. Kandidātu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc pretendenta iesniegtajiem kandidātu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai kandidātu atlases nolikumā izvirzītajai prasībai.

114. Ja pretendents neatbilst kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā pieteikumu neizskata.

115. Komisija pieņem motivētu lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem.

116. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu, kā arī lēmuma pamatojumu pasūtītājs vai komisija nosūta visiem pretendentiem. Paziņojumu nosūta elektroniski (ja pretendents ir norādījis e-pasta adresi) vai pa faksu (ja pretendents ir norādījis faksa numuru), kā arī pa pastu.

117. Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu komisija nosūta visiem izraudzītajiem kandidātiem kopā ar paziņojumu par lēmumu.

 

XIII. Slēgta konkursa norise pēc kandidātu atlases

118. Informāciju par konkursu komisija sniedz kandidātam saskaņā ar šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15.punktu.

119. Kandidāta piedāvājums sastāv no tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

120. Kandidātu piedāvājumu iesniegšana notiek saskaņā ar šo noteikumu 16., 21., 22., 23., 25., 26., 27. un 28.punktu.

121. Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu.

122. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē saskaņā ar šo noteikumu 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67. un 68.punktu.

123. Lēmumu par konkursa rezultātiem komisija pieņem un paziņo saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu.

124. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto kandidātu pasūtītājs slēdz saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļu.

 

XIV. Noslēguma jautājumi

125. Ja ir saņemts pieprasījums izsniegt konkursa noslēguma protokola kopiju, pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz konkursa noslēguma protokola kopiju pieprasījuma iesniedzējam.

126. Pasūtītājs un komisija pieteikumā un piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja rakstiska piekrišana.

127. Ja kopā ar piedāvājumu iesniegta piedāvājuma kopija, šaubu gadījumā komisija izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju.

128. Pasūtītājs var rīkot jaunu iepirkuma procedūru, ja iepriekšējais konkurss par to pašu priekšmetu ir izbeigts bez līguma noslēgšanas.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stajas spēkā ar 2003.gada 31.decembri.

 

 

31.12.2003