Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.01.2006. - 28.06.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 433 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.551

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62 26.§)
Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra” (turpmāk — aģentūra) ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

2. Aģentūras darbības mērķis ir sabiedrības veselības politikas īstenošana valstī.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

II. Aģentūras uzdevumi un funkcijas

4. Aģentūras galvenie uzdevumi ir:

4.1. (svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340);

4.2. koordinēt sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanu;

4.3. noteikt efektīvas metodoloģijas un sabiedrības veselības prakses standartus, kā arī veicināt to ieviešanu;

4.4. koordinēt ārkārtējo sabiedrības veselības situāciju pārvaldīšanu.

(Grozīts ar MK 17.01.2006. noteikumiem Nr. 46)

5. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, aģentūra atbilstoši savai kompetencei veic šādas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas:

5.1. (svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340);

5.2. apzina, izvērtē un analizē iedzīvotāju veselības stāvokli, arī infekcijas un citu slimību izplatību, un iedzīvotāju veselības riska faktorus;

5.3. apzina sabiedrības veselības problēmas, sagatavo priekšlikumus politikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai sabiedrības veselības jomā un iesniedz tos Veselības ministrijā;

5.4. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai sabiedrības veselības jautājumos;

5.5. izstrādā projektus un programmas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai un piedalās to īstenošanā, kā arī atbilstoši savai kompetencei nodrošina rīcības plāna izpildi sabiedrības veselības jomā;

5.6. piedalās sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, vāc, apkopo un analizē informāciju, kas saistīta ar stratēģijas mērķu sasniegšanu;

5.7. apzina praktiskā darba problēmas sabiedrības veselības jomā un izstrādā vadlīnijas sabiedrības veselības prakses kvalitātes nodrošināšanai, kā arī izvērtē to ieviešanas efektivitāti;

5.8. sadarbībā ar Vides ministriju izvērtē vides un iedzīvotāju veselības savstarpējo saistību un izstrādā priekšlikumus sabiedrības veselības uzlabošanai;

5.9. (svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340);

5.10. (svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340);

5.11. (svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340);

5.12. sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām institūcijām konkrētu sabiedrības veselības problēmu risināšanā, piedaloties darba grupās un konferencēs, kā arī veicinot informācijas apmaiņu;

5.13. veic normatīvajos aktos noteiktās praktiskās darbības infekcijas slimību epidemioloģiskās drošības jomā un citu sabiedrības veselības jautājumu risināšanā;

5.14. veic dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu;

5.15. veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu, kā arī novērtē peldvietu stāvokli;

5.16. nodrošina virusoloģiskos izmeklējumus;

5.17. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā piedalās ārkārtas situāciju pārvaldīšanā;

5.18. organizē un veic pētījumus par sabiedrības veselības jautājumiem;

5.19. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā;

5.20. (svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340);

5.20.1 nodrošina bioloģiskā un ķīmiskā terorisma operatīvās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu;

5.20.2 nodrošina infekcijas slimību agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu;

5.21. nodrošina valsts budžeta ietvaros piešķirtā asignējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu, kā arī citus pārvaldes līgumā noteiktos projektu sagatavošanas, realizācijas un pārraudzības procesa pasākumus.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1013; MK 17.01.2006. noteikumiem Nr. 46)

III. Aģentūras tiesības

6. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, aģentūrai ir tiesības:

6.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

6.2. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

7. Veicot epidemioloģisko uzraudzību vai epidemioloģisko izmeklēšanu, aģentūras epidemiologi ir tiesīgi apmeklēt jebkuru objektu Latvijas teritorijā neatkarīgi no tā piederības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt attiecīgā objekta vai atsevišķu priekšmetu apskati, ja ir pamatotas aizdomas, ka tas var saturēt vai pārnēsāt infekcijas slimību izraisītājus.

IV. Aģentūras struktūra un pārvalde

8. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba veselības ministrs.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

10. Aģentūras sastāvā ir teritoriālas struktūrvienības — filiāles —, kuras darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu. Aģentūras teritoriālās struktūrvienības — filiāles — izveido, reorganizē vai likvidē aģentūras direktors pēc saskaņošanas ar veselības ministru.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1013)

V. Aģentūras konsultatīvā padome

11. Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, veselības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome).

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

12. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu nolikumu.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

13. Konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

13.1. veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu ieviešanu;

13.2. pārraudzīt aģentūras darbības atbilstību valsts pārvaldes un veselības politikas nosacījumiem;

13.3. veicināt saskaņotu sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā iesaistīto institūciju darbību.

VI. Aģentūras kustamā un nekustamā manta

(Nodaļa svītrota ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

14. (Svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

15. (Svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

16. (Svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

VII. Aģentūras finansēšanas kārtība

17. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

17.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

17.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiska­jiem pakalpojumiem un projektu konkursos piešķirtie līdzekļi;

17.3. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr. 340)

19. Aģentūra likumā "Par budžetu un finanšu vadību" noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Veselības ministriju.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

VIII. Aģentūras darbības pārraudzība, tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

(Nodaļa MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

20. Aģentūras darbības pārraudzība tiek veikta Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

20.1 Aģentūras darbības tiesiskumu nodrošina aģentūras direktors.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

20.2 Aģentūras darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktoram ir tiesības atcelt aģentūras darbinieku pieņemtos prettiesiskos lēmumus un izdotos iekšējos normatīvos aktus.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

20.3 Aģentūras direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

20.4 Aģentūra sagatavo un sniedz Veselības ministrijai kārtējo un gada pārskatu par tās darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājums

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
20.01.2006