Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumus Nr. 4 "Vides pārraudzības valsts biroja nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr.521

Rīgā 2001.gada 18.decembrī (prot. Nr.61, 10.§)

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 6.pantu

1. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs (turpmāk - birojs) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

2. Birojs ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu biroja nosaukumu.

3. Birojs sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nodrošina savas darbības atklātumu.

4. Birojam ir šādi galvenie uzdevumi:

4.1. veikt paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu;

4.2. novērtēt rūpniecisko avāriju risku un pasākumus tā samazināšanai;

4.3. izpildīt likumā "Par piesārņojumu" birojam noteiktos uzdevumus, izsniedzot A un B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai;

4.4. veidot un uzturēt publiski pieejamu informācijas sistēmu par ietekmes uz vidi novērtējumu, par atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu", kā arī par rūpniecisko avāriju novēršanas programmām un drošības pārskatiem.

5. Birojs ir tiesīgs:

5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām biroja funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

5.3. atbilstoši savai kompetencei piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē.

6. Biroja darbu plāno, vada un koordinē direktors.

7. Biroja direktors ir valsts civildienesta ierēdnis. Biroja direktora kandidatūru pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Biroja direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

8. Biroja direktors:

8.1. nosaka biroja struktūru;

8.2. pieņem darbā un atbrīvo no darba biroja darbiniekus;

8.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biroju;

8.4. rīkojas ar biroja mantu un finansu līdzekļiem un ir atbildīgs par to izlietojumu;

8.5. slēdz saimnieciskos līgumus un citus līgumus.

9. Biroja direktoram var būt vietnieki.

10. Biroja finansu līdzekļus veido:

10.1. dotācijas no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

10.2. ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

10.3. ārvalstu finansu palīdzība;

10.4. ziedojumi un dāvinājumi.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumus Nr.445 "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 352./354.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

 

22.12.2001