Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.11.2002. - 31.12.2002. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 28. februāra likumu: Par valsts budžetu 2003.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2002.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2002.gadam ieņēmumos 1 530 635 498 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2002.gadam izdevumos 1 695 126 570 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 270 049 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4., 5. un 22.pielikumu.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 127 991 572 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 92 944 657 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 21 258 209 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 753 150 latu apmērā no 2002.gada 1.septembra (13.pielikums) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par mērķdotācijas sadalījumu republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 355 513 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 7 201 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 260 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldībām vienreizējiem pasākumiem 3 731 043 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu;

9) Jūrmalas pilsētas domei — interešu izglītības programmu papildu finansējumam līdz 2002.gada 1.septembrim 48 000 latu apmērā.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 577 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 175 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 682 572 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

6.pants. Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2003., 2004.gadam un turpmākajiem gadiem valsts budžetā saskaņā ar 18.pielikumu.

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants. Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem un programmām 2002., 2003. un 2004.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.

9.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, paredzot kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

10.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 860 500 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 4 400 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2002.gadā var sniegt valsts galvojumus 52 740 000 latu apmērā saskaņā ar 20.pielikumu. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

11.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 25 507 204 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 16 507 204 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

12.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 115 120 583 lati. Valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā tiek ieskaitīti 28,4 procenti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet ne mazāk kā 87 827 000 latu.

13.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,73 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,76 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,25 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,26 procenti.

14.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

15.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2002.gadā 90 851 189 latu apmērā saskaņā ar 21.pielikumu.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

16.pants. Atļaut finanšu ministram pēc papildu ieņēmumu saņemšanas valsts pamatbudžetā no divām jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču izsolēm un no finansēšanai paredzētajiem valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem piešķirt apropriāciju vienreizējiem izdevumiem saskaņā ar 22.pielikumu atbilstoši ministriju un citu centrālo valsts iestāžu sadalījumam pa programmām un apakšprogrammām.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

17.pants. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

18.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs paredzami izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

19.pants. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

20.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

21.pants. Valsts speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizņēmumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai.

22.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

23.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

24.pants. Ja ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

25.pants. Ārlietu ministrija programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošina ministriju un citu centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

26.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 4 941 651 lata apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.

27.pants. Atļaut finansu ministram 2001.gada valsts speciālā budžeta Finansu ministrijas 02.01.00 apakšprogrammas “Noguldījumu garantiju fonds” un 03.00.00 programmas “Apdrošināto aizsardzības fondi” līdzekļu atlikumus pārskaitīt uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas norādītajiem kontiem Latvijas Bankā.

28.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes mēneša laikā pēc šā likuma pieņemšanas Saeimā iesniedz Finansu ministrijai investīciju projektu pieprasījumus ar precizētu (aktualizētu) informāciju par projektu izmaksām un finansēšanas rādītājiem.

29.pants. Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Psihiatrijas centrs” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2001.gada 1.janvārī tiek dzēsts 264 255,49 latu apmērā, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

30.pants. Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma “Ugāles slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2001.gada 1.janvārī tiek dzēsts 12 991,81 lata apmērā, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

31.pants. Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma “Saldus slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2001.gada 1.janvārī tiek dzēsts 94 897,98 latu apmērā, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

32.pants. Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma “Valmieras slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2001.gada 1.janvārī tiek dzēsts 289 863,09 latu apmērā, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

33.pants. Bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma “Valmieras slimnīca” sociālā nodokļa parāds pēc stāvokļa 2001.gada 1.janvārī tiek dzēsts 69 312,92 latu apmērā, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

34.pants. Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības uzņēmuma “Skrundas slimnīcas veselības un sociālās aprūpes centrs” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2001.gada 1.janvārī tiek dzēsts 2677,70 latu apmērā, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

35.pants. (1) Finansu ministram ir tiesības pieņemt lēmumu par privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniegtā un valsts budžetā ieskaitāmā Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta kapitalizāciju, un Privatizācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kapitalizē kredīta un ar to saistītos procentu maksājumus un soda naudu, ja privatizētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) valsts budžetā iemaksājamo kredītu ir saņēmis līdz 1995.gada 31.decembrim un tas atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ražo augstās tehnoloģijas produktus un tā neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) valsts vai pašvaldību daļa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā nepārsniedz 25 procentus.

(2) Saskaņā ar šo pantu kapitalizētos maksājumus pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas paziņojuma dzēš finansu ministrs.

36.pants. Akciju sabiedrības “Dambis” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 165 555,21 lata apmērā tiek dzēsts un sociālā nodokļa pamatparāds 242 976,18 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

37.pants. Akciju sabiedrības “Ogre” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 1 256 179,98 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 350 754,21 lata apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

38.pants. Akciju sabiedrības “Baltic marine fishing company” sociālā nodokļa pamatparāds 128 136,11 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

39.pants. Akciju sabiedrības “VEF — Radiotehnika RRR” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 119 459,88 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 237 960,46 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

40.pants. Paju sabiedrības “Alsunga” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 2573 latu apmērā tiek dzēsts un sociālā nodokļa pamatparāds 10 062,72 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

41.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Juglas medicīnas centrs” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 11 769,60 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda un ar sociālā nodokļa pamatparādu saistītā nokavējuma nauda 11 198,67 latu apmērā. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

42.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dardedze K” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 2497,48 latu apmērā tiek dzēsts un sociālā nodokļa pamatparāds 5350,33 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

43.pants. Akciju sabiedrības “VEF” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 1006,20 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

44.pants. Akciju sabiedrības “Lokomotīve” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 1 119 941,44 latu apmērā tiek dzēsts, sociālā nodokļa pamatparāds 1 401 056,02 latu apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 1 705 433,44 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

45.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas sērkociņi” valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 45 780,93 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

46.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ventspils ventilators” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 11 643,38 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 18 539,31 lata apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

47.pants. Akciju sabiedrības “Jelgavas būvmateriālu kombināts” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 22 167,30 latu apmērā tiek dzēsts, sociālā nodokļa pamatparāds 7150 latu apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 9694,59 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

48.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas laukceltnieks” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 3243,45 latu apmērā tiek dzēsts un sociālā nodokļa pamatparāds 64 501,13 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

49.pants. Sabiedriskās organizācijas “Latvijas Republikas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 5152,95 latu apmērā tiek dzēsts, sociālā nodokļa pamatparāds 6310,16 latu apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 6384,02 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

50.pants. Sabiedriskās organizācijas “Liepājas pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” sociālā nodokļa pamatparāds 3761,90 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

51.pants. Sabiedriskās organizācijas “Talsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 1148 latu apmērā tiek dzēsts, sociālā nodokļa pamatparāds 9022,29 latu apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 3463,51 lata apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

52.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Larelini” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 52 454,30 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

 (31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

53.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LinEx” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 10 779,59 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 11 919,94 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

54.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Acot technologies” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 427 404,92 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 103 758,26 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

55.pants. Šā likuma 36.54.pantā noteiktais tiek piemērots nodokļu pamatparādiem, kas izveidojušies līdz 2001.gada 1.janvārim, un tiek izpildīts, ja minētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un sabiedriskās organizācijas pilnā apmērā samaksā 2001.gadā un līdz 2002.gada 20.oktobrim aprēķinātos nodokļu maksājumus un ar tiem saistīto pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

56.pants. Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PVAC Ziepniekkalns” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 2633,61 lata apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 8195,70 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

57.pants. Bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības Dzelzceļa slimnīcas “Biķernieki” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 2907,98 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 19 022,08 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

58.pants. Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācijai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības nams 5” tiek dzēsta ar sociālo nodokli saistītā pamatparāda palielinājuma nauda 170,01 lata apmērā un nokavējuma nauda 1048,06 latu apmērā. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

59.pants. Bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 13 883,40 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

60.pants. Pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Alūksnes slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 3114,98 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 6322,49 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

61.pants. Pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Cēsu rajona centrālā slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 44 198 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 49 489,57 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

62.pants. Valsts uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Vidzemes novada rehabilitācijas centrs Līgatne” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 2847,05 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 2259,30 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

63.pants. Pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Gulbenes slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 7282,89 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 16 532,77 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

64.pants. Pašvaldības uzņēmuma “Līvānu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 7319,39 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 14 291,13 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

65.pants. Pašvaldības uzņēmuma “Preiļu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 29 869,60 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

66.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saldus medicīnas centrs” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 7497,58 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

67.pants. Pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Rūjienas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 41 216,63 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

68.pants. Valmieras rajona pašvaldības uzņēmuma bezpeļņas organizācijas “Mazsalacas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 4760,71 lata apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

69.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bolderājas poliklīnika” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 4045,49 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 5523,47 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

70.pants. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzirciema poliklīnika” valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 3834,05 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

71.pants. Bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma “Narkoloģijas centrs” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 1838,67 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

72.pants. Pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas dzemdību nams” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 33 630,90 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 29 267,29 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

73.pants. Pašvaldības uzņēmuma “Slokas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 1608,63 latu apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

74.pants. Pašvaldības uzņēmuma “Jelgavas rajona slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 1468,54 latu apmērā tiek dzēsts un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 15,09 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

75.pants. Pašvaldības uzņēmuma “Aizputes zonālā slimnīca” valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāds 6253,76 latu apmērā tiek nomaksāts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

76.pants. Pašvaldības uzņēmumam “Grobiņas pilsētas pašvaldības poliklīnika” tiek dzēsta ar sociālā nodokļa pamatparādu saistītā nokavējuma nauda 122,87 latu apmērā. 

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

77.pants. Pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam “Priekules slimnīca” tiek dzēsta ar sociālā nodokļa pamatparādu saistītā nokavējuma nauda 1371,38 latu apmērā.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

78.pants. Pašvaldības uzņēmuma “Skrundas slimnīcas veselības un sociālās aprūpes centrs” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 3584,21 lata apmērā tiek dzēsts, kā arī tiek dzēsta ar to saistītā pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Pārejas noteikums

Ekonomikas ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.februārim izdod šā likuma 35.pantā paredzētos noteikumus.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 29.novembrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2001.gada 19.decembrī
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
1. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Valsts konsolidētais budžets 2002.gadam
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
2. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Valsts budžeta ieņēmumi
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
3. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Valsts budžeta kopsavilkums
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
4. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
5. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
6. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
7. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu  daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
8. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
9. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas pašvaldību mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
10. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
11. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
12. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
13. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
14.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
RajoniRepublikas pilsētasLs
   
 Rīga56 559
 Daugavpils12 120
 Jelgava17 506
 Jūrmala2 693
 Liepāja8 080
 Rēzekne8 080
 Ventspils8 080
Aizkraukles 5 387
Alūksnes 6 733
Balvu 9 426
Bauskas 8 080
Cēsu 10 773
Daugavpils 5 387
Dobeles 6 733
Gulbenes 6 733
Jēkabpils 8 080
Jelgavas 8 080
Krāslavas 5 387
Kuldīgas 10 773
Liepājas 10 773
Limbažu 8 080
Ludzas 9 426
Madonas 12 120
Ogres 13 466
Preiļu 10 773
Rēzeknes 6 733
Rīgas 22 893
Saldus 8 080
Talsu 13 466
Tukuma 6 733
Valkas 12 120
Valmieras 10 773
Ventspils 5 387
   
Kopā355 513
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
15. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
16. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Mērķdotācijas pašvaldībām vienreizējiem pasākumiem
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
17. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi 
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
18. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limiti 2003., 2004.gadam un turpmākajiem gadiem valsts budžetā
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
19. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumi konkrētiem projektiem un programmām 2002., 2003. un 2004.gadā
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
20. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Valsts izsniedzamie galvojumi 2002.gadam
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
21. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2002.gadam
Likuma “Par valsts budžetu 2002.gadam”
22. pielikums

(Pielikums 31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.11.2002.)

No divās jaunā standarta UMTS mobilo telekomunikāciju licenču izsolēs un finansēšanai paredzētajiem valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem paredzētie izdevumi
21.11.2002