Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2010. - 31.12.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2010. gada 20. decembra likumu: Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu

1.pants. Likumā lietotie termini

Šajā likumā lietotie transportlīdzekļu tipu nosaukumi atbilst standartā LVS 87 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" paredzētajai klasifikācijai un transportlīdzekļu uzskaites tehniskajiem datiem.

(15.01.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.02.2004.)

2.pants. Transportlīdzekļu ikgadējās nodevas mērķis

Transportlīdzekļu ikgadējās nodevas (turpmāk — nodeva) mērķis ir veidot valsts autoceļu un pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas finansiālo pamatu.

3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu ik gadu maksā visas juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai turējumā Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku) vai kurām tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

(12.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

4.pants. Nodevas maksāšana un iekasēšana

Nodevu maksā un iekasē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

(12.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

5.pants. Nodevas likmes

(1) Nodeva par motocikliem, tricikliem un kvadricikliem ir 24 lati.

(2) Nodevu par vieglo automobili maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg - 24 lati;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg - 48 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg - 75 lati;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg - 95 lati;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg - 115 latu;

6) vairāk par 3500 kg - 150 latu.

(3) Nodevu par autobusu maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg - 12 latu;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg - 24 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg - 45 lati;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg - 54 lati;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg - 72 lati;

6) no 3501 kg līdz 12 000 kg - 78 lati;

7) vairāk par 12 000 kg - 102 lati.

(4) Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 12 000 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg - 12 latu;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg - 24 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg - 45 lati;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg - 54 lati;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg - 72 lati;

6) no 3501 kg līdz 12 000 kg - 102 lati.

(5) Nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

Nr.

p.k.

Kravas

automobiļa asu skaits

Kravas automobiļa

pilna masa (kg)

Nodevas likme (lati)

dzenošā tilta pneimatiskais

atsperojums

dzenošā tilta mehāniskais

atsperojums

1)

2 asis

12 001 — 15 000

120

120

vairāk par 15 000

120

195

2)

3 asis

12 001 — 21 000

120

120

21 001 — 23 000

120

156

vairāk par 23 000

156

243

3)

4 asis un vairāk

12 001 — 25 000

120

120

25 001 — 27 000

120

162

27 001 — 29 000

162

255

vairāk par 29 000

255

378

(6) Nodevu par seglu vilcējiem maksā atkarībā no šo transportlīdzekļu dzenošā tilta atsperojuma veida šādā apmērā:

1) ar pneimatisko atsperojumu — 120 latu;

2) ar mehānisko atsperojumu — 180 latu.

(7) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

Nr.

p.k.

Piekabi velkošā kravas automobiļa asu skaits

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilna masa (kg)

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

piekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu piekabei (lati)

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1)

2

12 000 —15 000

līdz 29 000

42

42

42

42

29 001 — 31 000

42

114

42

42

31 001 — 33 000

114

204

78

114

33 001 — 36 000

204

378

114

144

36 001 — 38 000

204

378

144

240

vairāk par 38 000

204

378

240

372

vairāk par 15 000

līdz 31 000

42

42

42

42

31 001 — 33 000

114

129

66

78

33 001 — 36 000

204

303

78

114

36 001 — 38 000

204

303

144

165

vairāk par 38 000

204

303

240

297

2)

3 un vairāk

12 000 —23 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

108

204

42

42

38 001 — 40 000

204

318

42

114

vairāk par 40 000

318

528

114

255

23 001 —25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

108

168

42

42

38 001 — 40 000

204

282

42

78

vairāk par 40 000

318

492

114

219

vairāk par 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

72

81

42

42

38 001 — 40 000

168

195

42

42

vairāk par 40 000

282

405

78

132

(8) Nodeva par vienass piekabēm un vienass puspiekabēm ir 42 lati.

(9) Nodevu par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

Nr.
p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (lati)

ja seglu vilcēja dzeno­šajam tiltam ir pneima­tiskais at­sperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir pneimatis­kais atspero­jums

ja seglu vil­cēja dzeno­šajam tiltam ir mehāniskais atspero­jums

1)

2

līdz 29 000

42

42

42

42

29 001 — 31 000

42

56

42

42

31 001 — 33 000

114

114

42

42

33 001 — 38 000

204

318

144

180

vairāk par 38 000

204

378

240

312

2)

3 un vairāk

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

108

144

42

42

38 001 — 40 000

204

258

42

54

vairāk par 40 000

318

468

114

195

(10) Ja kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg dzenošā tilta atsperojuma veids ir ekvivalents pneimatiskajam, par šādiem kravas automobiļiem nodevu maksā atbilstoši nodevas likmēm, kas noteiktas kravas automobiļiem ar dzenošā tilta pneimatisko atsperojumu. Kārtību, kādā nosakāma dzenošā tilta atsperojuma ekvivalence pneimatiskajam atsperojumam, nosaka Ministru kabinets.

(11) Ja iepriekšējā gadā nodeva par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāta, nodevas likmi puspiekabei par iepriekšējo gadu aprēķina, pieņemot, ka puspiekabe ir vilkta ar trīsasu seglu vilcēju ar dzenošā tilta mehānisko atsperojumu.

(12) (Izslēgta ar 12.10.2006. likumu)

(22.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005., 12.10.2006. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

6.pants. Nodevas maksāšana

(1) Nodevu par katru Latvijā reģistrētu vai pirmo reizi reģistrējamu transportlīdzekli maksā reizi gadā neatkarīgi no tā, cik reižu kalendāra gada laikā attiecīgajam transportlīdzeklim tiek veikta valsts tehniskā apskate vai tas tiek reģistrēts.

(2) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka maiņas reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites neveic, ja nav samaksāta nodeva šajā pantā noteiktajā apmērā par kārtējo gadu un par iepriekšējiem gadiem gadījumā, ja iepriekšējos gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

(3) Nodevai pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates jābūt samaksātai pilnā apmērā.

(4) Reģistrējot transportlīdzekli, nodevas summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

nodeva = nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (ieskaitot reģistrācijas mēnesi).

(5) Noņemot transportlīdzekli no uzskaites, ja tas nav saistīts ar transportlīdzekļa norakstīšanu, nodevas summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

nodeva = nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot kārtējo mēnesi).

(6) Transportlīdzeklim izsniedzot tranzīta numura zīmi, jābūt samaksātai vienai divpadsmitajai daļai no nodevas.

(7) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no nodevas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 15.12.2005., 12.10.2006. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

7.pants. Nodevas atmaksāšana

Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Atmaksājamo nodevas summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = samaksātā nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits;

2) ja nodeva par vienu un to pašu transportlīdzekli samaksāta divas vai vairākas reizes. Atmaksā nodevas summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto nodevu;

3) ja nodeva samaksāta par transportlīdzekli, kurš reģistrējams Latvijā, taču kāda iemesla dēļ šo reģistrāciju nedrīkst veikt. Samaksāto nodevu atmaksā pilnā apmērā;

4) ja reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot valsts reģistrācijas numura zīmes. Atmaksājamo nodevas summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = samaksātā nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits;

5) ja kravas automobilis vai piekabe (puspiekabe) piedalījusies kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā. Nodeva par šādiem transportlīdzekļiem atmaksājama proporcionāli dienām, kas gada laikā pavadītas kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā;

6) ja transportlīdzeklim piemērotā nodevas likme ir lielāka par šajā likumā noteikto nodevas likmi. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto nodevas likmi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 15.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 30.12.2005.)

8.pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

(1) Nodevu nemaksā:

1) I un II grupas invalīdi par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu vieglo automobili;

2) III grupas invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem par vienu šīm personām īpašumā vai turējumā reģistrētu invalīdiem paredzētu automobili;

3) diplomātiskās, konsulārās un starptautisko organizāciju pārstāvniecības un personas, kurām ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes;

4) visas juridiskās un fiziskās personas par transportlīdzekļiem, kurus noņem no uzskaites norakstīšanai vai arī noraksta vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju;

5) juridiskās personas par operatīvajiem ugunsdzēsēju transportlīdzekļiem;

6) neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vai citas ārstniecības iestādes par operatīvajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem;

7) Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes par operatīvajiem transportlīdzekļiem;

8) Aizsardzības ministrijas padotībā esošās institūcijas un Nacionālie bruņotie spēki par operatīvajiem transportlīdzekļiem;

9) pašvaldības policijas iestādes par operatīvajiem transportlīdzekļiem;

10) par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir bijis apķīlāts;

11) par iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;

12) par laiku, kad transportlīdzeklis ir bijis atzīts par nozagtu, ko apliecina Valsts policijas izsniegti dokumenti;

13) par laiku, kad transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts ar transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju standartam neatbilstošām numura zīmēm;

14) par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis ir bijis izvests no Latvijas un bijis arī pagaidu reģistrācijā ārzemēs;

15) par transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas miršanas brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim. Kārtējā gada nodevu par šādu transportlīdzekli maksā jaunais īpašnieks;

16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par maksātnespējīgu un bankrotējušu atzītai personai īpašumā. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;

17) zvērināti tiesu izpildītāji, institūcijas un iestādes, kas, veicot lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu, transportlīdzekli noņem no uzskaites;

18) par transportlīdzekļiem, kuriem ir reģistrēts vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss.

(2) Par mopēdiem, sniega motocikliem un automobiļu piekabēm (puspiekabēm) ar pilnu masu līdz 3500 kg nodevu nemaksā.

(3) Šajā pantā paredzētais atbrīvojums no nodevas maksāšanas piemērojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Juridiskajām un fiziskajām personām par transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, atbrīvojumus no nodevas maksāšanas nepiemēro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 15.12.2005., 12.10.2006. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

9.pants. Atvieglojumi nodevas maksāšanai

(1) Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes nodevu maksā 50 procentu apmērā (izņemot operatīvos transportlīdzekļus).

(2) Aizsardzības ministrijas padotībā esošās institūcijas un Nacionālie bruņotie spēki nodevu maksā 70 procentu apmērā (izņemot operatīvos transportlīdzekļus).

(3) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, nodevu par kravas automobiļiem un piekabēm maksā 50 procentu apmērā. Ja minēto personu īpašumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe, atlaidi par tiem piemēro neatkarīgi no zemes platības. Ja īpašumā ir vairāki automobiļi un vairākas piekabes, atlaidi piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi uz katriem pilniem 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

(4) Juridiskajām un fiziskajām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, šajā pantā paredzētā nodevas atlaide piemērojama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Pašvaldības policijas iestādes nodevu maksā 50 procentu apmērā (izņemot operatīvos transportlīdzekļus).

(6) Ja juridiskajai vai fiziskajai personai saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo vai piekto daļu var piemērot nodevas atlaidi, bet juridiskā vai fiziskā persona nodevu par iepriekšējo gadu nav samaksājusi, tad, maksājot nodevu par iepriekšējo gadu, nodevas atlaidi nepiemēro.

(7) Juridiskajām un fiziskajām personām par transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, nodevas atlaidi nepiemēro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 15.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 30.12.2005. Sk. pārejas noteikumus.)

10.pants. Nodevas administrēšana

(1) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi". Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", veicot administrēšanu, atrodas Satiksmes ministrijas funkcionālā padotībā. Satiksmes ministrija kontrolē valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" darbību nodevas administrēšanā.

(2) Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi", administrējot nodevu, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt nodevas iekasēšanu un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā;

2) veikt nodevas ieņēmumu uzskaiti;

3) nodrošināt ar nodevas maksāšanu saistīto dokumentu glabāšanu. Glabā dokumentus par kārtējo gadu un iepriekšējiem pieciem gadiem.

(3) Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi", administrējot nodevu, ir šādas tiesības:

1) piemērot nodevas atlaides likumā noteiktajos gadījumos un apmērā;

2) piemērot atbrīvojumus no nodevas maksāšanas likumā noteiktajos gadījumos;

3) pieņemt lēmumus par nodevas atmaksāšanu likumā noteiktajos gadījumos;

4) ja nepieciešams, pieprasīt no juridiskajām vai fiziskajām personām, uz kuru vārda Latvijā ir vai tiek reģistrēti transport­līdzekļi, dokumentus, kas apliecina šo juridisko vai fizisko personu tiesības saņemt atbrīvojumus no nodevas maksāšanas vai atvieglojumus nodevas maksāšanai.

(4) Strīdus par nodevas maksāšanu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(15.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1998, 15.nr.).

2. Līdz attiecīgo šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 1995.gada 13.jūnija noteikumi nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā iekasējama transportlīdzekļu gada nodeva", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

3. (Izslēgts ar 15.01.2004. likumu, kas stājas spēkā 06.02.2004.)

4. Šā likuma 5.panta piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa, 8.panta pirmās daļas 9.punkts un 9.panta piektā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(22.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

5. Līdz 2007.gada 1.janvārim nodeva par vieglajiem automobiļiem, autobusiem un kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 12 000 kg, kas vecāki par 20 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada vai pirmās reģistrācijas datuma) un kas Latvijā reģistrēti līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot), ir deviņi lati.

(22.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

6. Līdz 2005.gada 1.janvārim nodeva par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg, kas vecāki par 20 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada vai pirmās reģistrācijas datuma) un kas Latvijā reģistrēti līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot), ir deviņi lati.

(22.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

7. Atvieglojumus nodevas maksāšanai par transportlīdzekļiem, kas vecāki par 20 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada vai pirmās reģistrācijas datuma), nepiemēro.

(22.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

8. Līdz 2005.gada 1.janvārim:

1) nodevu par automobiļu piekabēm un puspiekabēm, kas Latvijā reģistrētas līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot), nemaksā;

2) nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg un seglu vilcējiem, kas Latvijā reģistrēti līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot), maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

a) no 12 001 kg līdz 20 000 kg — 150 latu,

b) no 20 001 kg līdz 26 000 kg — 200 latu,

c) no 26 001 kg līdz 30 000 kg — 300 latu,

d) vairāk par 30 000 kg — 350 latu;

3) nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg, seglu vilcējiem, automobiļu piekabēm un puspiekabēm, kas Latvijā reģistrētas no 2004.gada 1.maija, maksā atbilstoši šā likuma 5.panta piektajā, sestajā, septītajā, astotajā un devītajā daļā noteiktajām likmēm.

(22.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

9. Iekasējot šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto nodevu par iepriekšējiem gadiem, tos skaita, sākot ar 2010.gadu.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(15.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.12.2005.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Padomes 1992.gada 7.decembra direktīvas 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz zināmu veidu kombinētajiem preču pārvadājumiem dalībvalstu ietvaros.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 7.decembrī
01.01.2010