Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2023. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Šis likums nosaka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objektus, maksātājus, šo nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no nodokļu maksāšanas un nodokļu atvieglojumus.

(2) Šajā likumā minētie transportlīdzekļu veidi atbilst standartā LVS 87:1997/A1:2005 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas” paredzētajai klasifikācijai.

(3) (Izslēgta ar 23.11.2016. likumu)

(4) Ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs atbilst arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu maksātāja un citos normatīvajos aktos transporta nozares nodokļu jomā noteiktajai nodokļu maksātāja definīcijai, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksa neatbrīvo šo personu no citu nodokļu nomaksas, ciktāl normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

1.1 pants. Likumā minēto mērvienību piemērošana nodokļa likmes noteikšanai

Ja šajā likumā minēto mērvienību skaitliskie lielumi — oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, transportlīdzekļa pilnā masa kilogramos, motora tilpums kubikcentimetros un motora maksimālā jauda kilovatos — ir apzīmēti ar ciparu aiz komata, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes noteikšanai izmanto attiecīgo mērvienības skaitlisko lielumu, atmetot ciparus aiz komata.

(29.03.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

II nodaļa. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

2.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts

Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli apliekamais objekts ir visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

3.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāji

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītais turētājs vai, ja turētājs nav norādīts, — transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), kuram Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts šā likuma 2.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai kura īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam šā likuma 2.pantā minētajam ar nodokli apliekamajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes, vai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstī reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

4. pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3) šādā apmērā:

1) līdz 500 cm3 — 18 euro;

2) no 501 līdz 1000 cm3 — 36 euro;

3) no 1001 līdz 1500 cm3 — 54 euro;

4) virs 1500 cm3 — 72 euro.

(2) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, ir 36 euro.

(3) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem (kg), kurš aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2020. gada 31. decembra, maksā, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km) atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai:

1) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km — 0 euro;

2) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km — 9 euro;

3) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km — 36 euro;

4) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km — 66 euro;

5) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km — 90 euro;

6) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km — 114 euro;

7) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km — 132 euro;

8) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 225 g uz vienu km — 168 euro;

9) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 226 g līdz 250 g uz vienu km — 204 euro;

10) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 275 g uz vienu km — 258 euro;

11) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 276 g līdz 300 g uz vienu km — 318 euro;

12) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km — 426 euro;

13) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g līdz 400 g uz vienu km — 582 euro;

14) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 401 g uz vienu km — 756 euro.

(4) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili, kurš aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008. gada 31. decembra, vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2011. gada 31. decembra, maksā, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km) saskaņā ar Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi:

1) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km — 0 euro;

2) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km — 12 euro;

3) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km — 48 euro;

4) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km — 84 euro;

5) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km — 120 euro;

6) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km — 144 euro;

7) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km — 168 euro;

8) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 225 g uz vienu km — 216 euro;

9) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 226 g līdz 250 g uz vienu km — 264 euro;

10) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 275 g uz vienu km — 336 euro;

11) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 276 g līdz 300 g uz vienu km — 408 euro;

12) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km — 552 euro;

13) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g uz vienu km — 756 euro.

(5) Ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav pieejama informācija par šā panta trešajā daļā minētā transportlīdzekļa radīto CO2 izmešu daudzumu atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā atbilstoši šā panta ceturtajā daļā noteiktajām likmēm.

(6) Ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav pieejama informācija par šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minētā transportlīdzekļa radīto CO2 izmešu daudzumu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā atbilstoši šā panta astotajā daļā noteiktajām likmēm.

(7) Papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei, kas tiek aprēķināta saskaņā ar šā panta trešo un ceturto daļu, tiek noteikta likme 300 euro apmērā tiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm3.

(8) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra, un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilnu masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai, šādā apmērā:

1) par pilnu masu kilogramos (kg):

a) līdz 1500 kg — 15 euro,

b) no 1501 kg līdz 1800 kg — 32 euro,

c) no 1801 kg līdz 2100 kg — 55 euro,

d) no 2101 kg līdz 2600 kg — 70 euro,

e) no 2601 kg līdz 3000 kg — 84 euro,

f) no 3001 kg līdz 3500 kg — 97 euro,

g) virs 3500 kg — 110 euro;

2) par motora tilpumu kubikcentimetros (cm3):

a) līdz 1500 cm3 — 9 euro,

b) no 1501 cm3 līdz 2000 cm3 — 23 euro,

c) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 37 euro,

d) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 — 55 euro,

e) no 3001 cm3 līdz 3500 cm3 — 91 euro,

f) no 3501 cm3 līdz 4000 cm3 — 160 euro,

g) no 4001 cm3 līdz 5000 cm3 — 228 euro,

h) virs 5000 cm3 — 297 euro;

3) par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

a) līdz 55 kW — 9 euro,

b) no 56 kW līdz 92 kW — 23 euro,

c) no 93 kW līdz 129 kW — 37 euro,

d) no 130 kW līdz 166 kW — 55 euro,

e) no 167 kW līdz 203 kW — 91 euro,

f) no 204 kW līdz 240 kW — 160 euro,

g) no 241 kW līdz 300 kW — 228 euro,

h) virs 300 kW — 297 euro.

(9) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš nav minēts šā panta trešajā, ceturtajā vai astotajā daļā, maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 38 euro;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 81 euro;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 137 euro;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg — 174 euro;

5) no 2601 kg līdz 3000 kg — 210 euro;

6) no 3001 kg līdz 3500 kg — 242 euro;

7) virs 3500 kg — 274 euro.

(10) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par autobusu maksā atbilstoši tā pilnai masai vai pilnai masai un dzinēja izmešu līmenim šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 18 euro;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 36 euro;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 66 euro;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg — 78 euro;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg — 102 euro;

6) no 3501 kg līdz 12 000 kg:

a) EURO 0, EURO I, EURO II — 252 euro,

b) EURO III, EURO IV — 180 euro,

c) EURO V — 120 euro,

d) EURO VI un mazāk piesārņojošs — 96 euro;

7) virs 12 000 kg:

a) EURO 0, EURO I, EURO II — 300 euro,

b) EURO III, EURO IV — 210 euro,

c) EURO V — 156 euro,

d) EURO VI un mazāk piesārņojošs — 120 euro.

(11) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili ar pilnu masu no 3501 kg līdz 12 000 kg maksā atbilstoši tā dzinēja izmešu līmenim:

1) EURO 0, EURO I, EURO II — 432 euro;

2) EURO III, EURO IV — 300 euro;

3) EURO V — 192 euro;

4) EURO VI un mazāk piesārņojošs — 144 euro.

(12) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcēju) maksā atkarībā no tā asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa saskaņā ar šā likuma 1. pielikumu.

(13) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par seglu vilcēju maksā atkarībā no tā asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa saskaņā ar šā likuma 4. pielikumu.

(14) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabi maksā atkarībā no tās asu skaita, pilnas masas un šo piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 2. pielikumu.

(15) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vienass piekabi un vienass puspiekabi ir 60 euro.

(16) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par divasu, trīsasu vai vairāk asu puspiekabi maksā atkarībā no tās asu skaita, pilnas masas un šo puspiekabi velkošā seglu vilcēja pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 3. pielikumu.

(17) Ja iepriekšējos kalendāra gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabi nav maksāts, tai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

(18) Ja iepriekšējos kalendāra gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāts, tai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, pieņemot, ka puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

(19) Ja nav zināms šā panta desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā vai trīspadsmitajā daļā minētā transportlīdzekļa dzinēja izmešu līmenis vai nav transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegta apliecinājuma transportlīdzekļa dzinēja izmešu atbilstībai noteiktam līmenim, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā atbilstoši EURO 0 līmenim noteiktajām likmēm.

(30.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

5.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav maksāts.

(2) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka maiņas reģistrāciju, turētāja reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, Ceļu satiksmes drošības direkcija neveic, ja nav samaksāts nodoklis šajā pantā noteiktajā apmērā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem gadījumā, kad iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

(3) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates jābūt samaksātam pilnā apmērā. Transportlīdzeklim, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, tehnisko apskati veic, ja samaksāta viena divpadsmitā daļa no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(4) Reģistrējot transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (ieskaitot reģistrācijas mēnesi).

(41) (Izslēgta ar 28.07.2017. likumu)

(42) Ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos transportlīdzekli atsavina normatīvajos aktos noteikta persona (valsts iestāde, zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas procesa administrators), kas nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, tad, reģistrējot šādu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (neskaitot mēnesi, kurā veikta nosolītās summas samaksa).

(5) Transportlīdzekli noņemot no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot kārtējo mēnesi).

(51) Nodokļa maksātāja maksātnespējas gadījumā, ja nodoklis par iepriekšējo periodu nav samaksāts, nesamaksātais nodoklis par periodu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai atzīstams par kreditora prasījumu, bet nodoklis maksājams no maksātnespējas pasludināšanas mēneša.

(52) Persona, kurai transportlīdzeklis kriminālprocesa ietvaros ar tiesas nolēmumu ir konfiscēts kā noziedzīgi iegūts, 30 dienu laikā pēc nolēmuma par transportlīdzekļa konfiskāciju spēkā stāšanās samaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par kārtējo kalendāra gadu, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot mēnesi, kurā veikta transportlīdzekļa konfiskācija).

(53) Ja zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz izpildu dokumentu, pārdod nodokļa maksātāja apķīlāto transportlīdzekli, tad 30 dienu laikā pēc apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas šis nodokļa maksātājs samaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par kārtējo kalendāra gadu, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot mēnesi, kurā veikta nosolītās summas samaksa).

(54) Ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 30 dienu laikā pēc transportlīdzekļa konfiskācijas vai apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas nav samaksāts, nodokļu administrācija veic piedziņu no nodokļa maksātāja, kuram transportlīdzeklis saskaņā ar tiesas nolēmumu konfiscēts vai transportlīdzeklis ir bijis apķīlāts, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kas pieņemts saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(6) Transportlīdzeklim izsniedzot tranzīta numura zīmes, jābūt samaksātai vienai divpadsmitajai daļai no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(7) (Izslēgta ar 29.03.2012. likumu)

(71) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(8) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķinam izmanto transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk — reģistrs) esošos transportlīdzekļu tehniskos datus.

(81) Ja nodokli maksā par vairākiem transportlīdzekļiem vienā maksājumā, nodokļa maksātājs, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus, reģistrā sasaista informāciju par maksājuma mērķi ar tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

(9) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iekasē, maksā un atmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, un kārtību, kādā aprēķina transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli gadījumos, kad reģistrā nav transportlīdzekļa tehnisko datu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 21.05.2015., 22.06.2017. un 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

6.pants. Atbrīvojumi no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par:

1) vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts personai ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā;

2) (izslēgts ar 21.05.2015. likumu);

3) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes;

4) transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar citu reģistrācijas darbību;

5) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts kā operatīvais transportlīdzeklis;

6) laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;

7) iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;

8) laiku, kad transportlīdzeklis noziedzīga nodarījuma rezultātā, ko apliecina procesa virzītāja vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekli, nav bijis nodokļa maksātāja rīcībā;

9) laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;

10) transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas vai valdītāja reģistrācijas brīdim;

11) (izslēgts ar 22.06.2017. likumu);

12) transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

13) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;

14) laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;

15) tādu transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators);

16) vieglo transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu vieglo transportlīdzekli;

17) transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;

18) vienu transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojams šajā pantā paredzētais atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas.

(3) Transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, atbrīvojumus no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas nepiemēro. Šis nosacījums neattiecas uz tādiem transportlīdzekļiem, kas atbilst šā panta pirmās daļas 15.punkta nosacījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 21.05.2015., 23.11.2016. un 22.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2017.)

7.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi

(1) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(2) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija vai Nacionālie bruņotie spēki, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(3) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir pašvaldības policijas iestāde, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(4) Lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi vai puspiekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, maksā 25 procentu apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produktu ražotājs un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības;

2) lauksaimniecības produktu ražotājs apstrādā viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros (turpmāk — lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Pastāvīgās pļavas, ganības un aramzemē sētos zālājus lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās ieskaita, ja lauksaimniecības dzīvnieku blīvums šajās platībās ir ne mazāks kā 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai apstiprināto pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju hektāru atbilstoši valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” datiem kārtējā gada 1.janvārī;

3) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības;

4) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem pilniem 50 viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāriem;

5) atzītas akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecībai atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi;

6) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta piešķiršanai nepieciešamajiem ikgadējās atbilstības kritērijiem;

7) ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā;

8) ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem 99 600 euro no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā.

(41) Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ieļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēts viens transportlīdzeklis, atvieglojumu par to piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

2) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atvieglojumu piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo transportlīdzekli atvieglojumu piemēro uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai).

(5) Daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā, ja minētais transportlīdzeklis ir reģistrēts kā:

1) vieglais pasažieru vai plašlietojuma;

2) kravas transporta kaste vai furgons, ja attiecīgā automobiļa pasažiera sēdvietu skaits pārsniedz četras vietas;

3) autobuss ar pasažieru sēdvietu skaitu līdz 16 vietām;

4) vieglais, kravas vai autobuss speciālais dzīvojamais.

(51) Par šā likuma 4. panta trešajā vai ceturtajā daļā minēto transportlīdzekli, kurš papildus ir aprīkots ar gāzes kā degvielas barošanas iekārtu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 90 procentu apmērā.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojami šajā pantā paredzētie transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi.

(7) Ja saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo, ceturto, 4.1 daļu vai piekto daļu var piemērot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu, bet šā nodokļa maksājums par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav veikts, tad, maksājot nodokli par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, par tiem nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

(8) Transportlīdzeklim, kuru lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 12.09.2013., 21.05.2015., 23.11.2016. un 30.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

8.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atmaksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā Valsts ieņēmumu dienests pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

(2) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai norakstīts, ja transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot valsts reģistrācijas numura zīmes, vai ja transportlīdzeklis izslēgts no reģistra, tad atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = samaksātais transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits;

2) ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vienu un to pašu transportlīdzekli samaksāts divas vai vairākas reizes, tad atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli;

3) ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis samaksāts par transportlīdzekli, kurš reģistrējams Latvijā, taču kāda iemesla dēļ šo reģistrāciju nedrīkst veikt, tad samaksāto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā pilnā apmērā;

4) ja kravas automobilis vai piekabe (puspiekabe) piedalījusies kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā, tad transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par šādiem transportlīdzekļiem atmaksājams proporcionāli dienām, kas kalendārā gada laikā pavadītas kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā;

5) ja transportlīdzeklim piemērotā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme ir lielāka par šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi, tad atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi;

6) ja transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs samaksājis transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli pilnā apmērā, bet viņam ir tiesības saņemt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu vai atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas, tad atmaksā summu, kas līdzvērtīga transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumam vai atbrīvojumam no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas.

(3) Ja maksājuma dokumentā kā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir norādīta persona, kas nav reģistrēta kā attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs, tad šai personai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā, ja arī attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir veicis attiecīgo nodokļa maksājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

9.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa administrācija

(1) Ceļu satiksmes drošības direkcija, pirms tā sniedz šajā likumā paredzēto pakalpojumu, pārliecinās, vai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis ir samaksāts šajā likumā noteiktajā apmērā par kārtējo kalendāra gadu un par iepriekšējiem kalendāra gadiem, ja iepriekšējos kalendāra gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

(2) Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli veic likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmajā daļā minētos pienākumus, izņemot šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu.

(21.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

II1 nodaļa. Ārvalstī reģistrētu transportlīdzekļu izmantošana Latvijā

(Nodaļa 23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

9.1 pants. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par ārvalstī reģistrēta M1 vai N1 kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē maksā atbilstoši šā likuma 4. panta trešajā, ceturtajā, septītajā, astotajā vai devītajā daļā noteiktajam, nosakot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam × 1/12 × paredzētais to mēnešu skaits, kuros ārvalstī reģistrēts M1 vai N1 kategorijas automobilis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā.

(2) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā transportlīdzekļa vadītājs.

(3) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests un valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

(4) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli iekasē, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu transportlīdzekļa un tā vadītāja identificēšanai.

(5) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Ārvalstī reģistrētam transportlīdzeklim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumus vai atbrīvojumus no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas nepiemēro, izņemot šā panta septītajā daļā minētos gadījumus.

(7) Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas, un Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas (darbinieka) vai karavīra īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo ārvalstī reģistrētu automobili, ja tas reģistrēts valstī, kurā šī persona pilda dienesta vai darba pienākumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

III nodaļa. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

10.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapinātu:

1) vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;

2) kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

11.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, kas ierakstīta komercreģistrā, vai zemnieku saimniecība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, ja komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir šā likuma 10.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei, vai zemnieku saimniecībai ir pienākums maksāt nodokli saskaņā ar šā panta trešo daļu.

(2) Ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir reģistrēts gan īpašnieks, gan turētājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem.

(3) Ja komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, šis komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

(4) Komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība maksā nodokli, ja tā transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā (neatkarīgi no dienā izmantoto stundu skaita un no tā, vai transportlīdzeklis tiek lietots nepārtraukti vai ar pārtraukumiem).

(5) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par vienu un to pašu periodu maksā tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, kuram no subjektiem saskaņā ar likumu konkrētajā periodā jāmaksā nodoklis par transportlīdzekli.

(29.03.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.11.2012. un 21.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

11.1 pants. Taksācijas periods

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

12.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa apmērs

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora maksimālo jaudu, maksā atbilstoši tā motora maksimālajai jaudai kilovatos (kW) šādā apmērā:

1) līdz 110 kW – 33 euro mēnesī;

2) no 111 kW  līdz 130 kW – 0,3 euro par katru kW mēnesī;

3) no 131 kW līdz 150 kW – 0,35 euro par katru kW mēnesī;

4) no 151 kW līdz 200 kW – 0,5 euro par katru kW mēnesī;

5) virs 200 kW – 0,7 euro par katru kW mēnesī.

(11) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš nav minēts šā panta pirmajā daļā, ir 15 euro mēnesī.

(12) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā mehānisko dzinējspēku izmanto gan enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators), kam nepieciešamo elektroenerģiju var iegūt, pieslēdzoties ārējam elektroenerģijas avotam, gan enerģiju no iekšdedzes motora un kurš nav minēts šā panta pirmajā vai 1.1 daļā, ir 25 euro mēnesī.

(2) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts šā panta pirmajā, 1.1 un 1.2 daļā, ir 60 euro mēnesī.

(3) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli taksācijas periodā veido šā panta pirmajā, 1.1, 1.2 vai otrajā daļā noteiktā nodokļa apmēra 12 mēnešu summa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 12.09.2013., 21.05.2015., 30.11.2015., 30.11.2020. un 27.04.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2023.)

13.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšana

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par katru nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrēto šā likuma 10.pantā minēto transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par attiecīgo periodu, tas ir, par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā.

(11) Nodokļa maksātājs, ja nodokļa maksātājs reģistrā nav reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļa maksātājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.

(2) Nodokļa maksātājs pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates maksā valsts budžetā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate.

(21) Nodokļa maksātājs par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā valsts budžetā par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, tajā dienā, kad transportlīdzeklis reģistrēts reģistrā.

(3) Pārējo uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem nodokļa maksātājs maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.

(31) Ja taksācijas periodā tiek reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņa vai transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai tiek pārtraukta transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku, nododot numura zīmes, nodokļa maksātājs pirms minēto darbību veikšanas samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz minēto darbību veikšanai attiecīgajā taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

(32) Nodokļa maksātāja maksātnespējas gadījumā, ja nodoklis par iepriekšējo periodu nav samaksāts, nesamaksātais nodoklis par periodu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai atzīstams par kreditora prasījumu, bet nodoklis maksājams no maksātnespējas pasludināšanas mēneša.

(33) Ja tiek realizēts transportlīdzeklis, kas kriminālprocesa ietvaros atzīts par noziedzīgi iegūtu un konfiscēts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, sākot ar mēnesi, kurā tiek reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka maiņa. Ja mēnesī, kurā transportlīdzeklis ir konfiscēts, veic arī šā transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrāciju, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc transportlīdzekļa reģistrācijas mēneša. Persona, kurai transportlīdzeklis kriminālprocesa ietvaros ar tiesas nolēmumu ir konfiscēts kā noziedzīgi iegūts, 30 dienu laikā pēc nolēmuma par transportlīdzekļa konfiskāciju spēkā stāšanās samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz transportlīdzekļa konfiskācijai, ieskaitot mēnesi, kurā veikta transportlīdzekļa konfiskācija.

(34) Ja zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz izpildu dokumentu, pārdod nodokļa maksātāja apķīlāto transportlīdzekli, tad 30 dienu laikā pēc apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas šis nodokļa maksātājs samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz transportlīdzekļa pārdošanai, ieskaitot to mēnesi, kurā samaksāta nosolītā summa.

(35) Ja uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 30 dienu laikā pēc transportlīdzekļa konfiskācijas vai apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas nav samaksāts, nodokļu administrācija veic piedziņu no nodokļa maksātāja, kuram transportlīdzeklis saskaņā ar tiesas nolēmumu konfiscēts vai transportlīdzeklis ir bijis apķīlāts, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kas pieņemts saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(36) Ja tiek veikta tāda transportlīdzekļa reģistrācija, kurš atsavināts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes rezultātā vai kuru atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs, izpildot amata darbības, nodokļa maksātājs pirms iegādātā transportlīdzekļa reģistrācijas samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par vienu mēnesi.

(4) Nodokļa maksātājam ir tiesības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli samaksāt pirms valsts tehniskās apskates pilnā apmērā par visu taksācijas periodu.

(5) Šā panta otrajā un trešajā daļā minēto nodokļa summu nodokļa maksātājs aprēķina un tās maksājumu veic kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(6) Maksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, nodokļa maksātājs maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķi norāda tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis. Ja nodokli maksā par vairākiem transportlīdzekļiem vienā maksājumā, nodokļa maksātājs, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus, reģistrā sasaista informāciju par maksājuma mērķi ar tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

(7) Piemērojot šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 12.punktā noteikto atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa, nodokli maksā saskaņā ar šajā pantā norādīto kārtību un likumā noteiktajā apmērā par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par attiecīgo taksācijas periodu līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā pārtraukta transportlīdzekļa lietošana ceļu satiksmē.

(8) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, īpašnieka vai turētāja maiņas reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, Ceļu satiksmes drošības direkcija neveic, ja saskaņā ar šo likumu par attiecīgo transportlīdzekli nav samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par iepriekšējo taksācijas periodu un par periodu līdz minēto darbību veikšanai taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 15.11.2012., 21.05.2015. un 22.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2017.)

14.pants. Atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā:

1) par transportlīdzekli, kurš ir operatīvais transportlīdzeklis vai tiek reģistrēts par operatīvo transportlīdzekli;

2) (izslēgts ar 30.11.2015. likumu);

3) par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā;

4) ja komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei šā likuma 10.panta 1. un 2.punktā minēto transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai šādu transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar 10.panta 1. un 2.punktā minēto transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā;

5) par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējusi reģistrā;

6) nodokļa maksātājs, ja tas apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens šā likuma 10.panta 1. vai 2.punktā minētais transportlīdzeklis, nodokli par šo vienu transportlīdzekli nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki šā likuma 10.panta 1. vai 2.punktā minētie transportlīdzekļi, nodokli par vienu no šiem transportlīdzekļiem nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un nodokli par katru nākamo no šiem transportlīdzekļiem nemaksā uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

7) par laiku, kad transportlīdzeklis noziedzīga nodarījuma rezultātā, ko apliecina procesa virzītāja vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekli, nav bijis nodokļa maksātāja rīcībā;

8) par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;

9) par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;

10) par transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

11) par transportlīdzekli, kurš ir sporta transportlīdzeklis vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;

12) par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;

13) par transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;

14) komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība par fiziskās personas transportlīdzekli, kurš tiek lietots uz nomas līguma pamata un par kuru šai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā;

15) komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība par tādu transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kurš noslēgts ar fizisko personu, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un patstāvīgi rezumējošā kārtībā aprēķina un iemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no nomas maksas par transportlīdzekli likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(11) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētie demonstrācijas transportlīdzekļi ir jauni transportlīdzekļi (lietoti mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraukuši mazāk par 6000 kilometriem), kuri kā demonstrācijas transportlīdzekļi ir noteikti transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotai personai saistošā līgumā, kas noslēgts ar transportlīdzekļa ražotāju vai reģionālo importētāju, un kuri periodiski tiek nodoti trešajām personām izmēģinājumu, salīdzinājumu vai cita veida braucieniem, lai veicinātu jaunu automašīnu pārdošanu.

(2) To, ka komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles transportlīdzeklis atbilst kādam no šā panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punkta nosacījumiem vai zemnieku saimniecības transportlīdzeklis atbilst šā panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem atbrīvojuma piemērošanai, nodokļa maksātājs deklarē reģistrā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus. Deklarēšanu veic līdz tā mēneša 25.datumam, kad iestājušās tiesības uz atbrīvojumu. Atbrīvojumu sāk piemērot no nākamā mēneša un piemēro līdz attiecīgā taksācijas perioda mēnesim (to neieskaitot), kad nodokļa maksātājs veic šā panta 2.2 daļā minētās darbības. Attiecībā uz tādu transportlīdzekli, kuru nodokļa maksātājs ieguvis savā īpašumā vai turējumā un kuram pienākas atbrīvojums, deklarēšana par turpmāko taksācijas periodu veicama 15 dienu laikā pēc transportlīdzekļa reģistrācijas īpašumā vai turējumā.

(21) Deklarējot reģistrā transportlīdzekli, kurš tiek izmantots vienīgi nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības vajadzībām, nodokļa maksātājs norāda maršruta kontroles sistēmas darbības nodrošinātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuru iespējams reģistrā mainīt, ja nepieciešams, uzstādot transportlīdzeklim cita nodrošinātāja piedāvāto maršruta kontroles sistēmu.

(22) Transportlīdzekli, par kuru vairs nepienākas atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, nodokļa maksātājs deklarē reģistrā piecu dienu laikā pēc atbrīvojuma zaudēšanas. Šajā gadījumā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, sākot ar to attiecīgā taksācijas perioda mēnesi, kurā atbrīvojums zaudēts.

(23) Nodokļa maksātājam ir tiesības vienu reizi taksācijas periodā mainīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību — deklarējot atbrīvojumu vai to, ka vairs nepiemēros atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas.

(3) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām nodokļa maksātājs pierāda, kārtojot ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:

1) transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un motora maksimālo jaudu;

2) brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku;

3) odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā. Pieļaujamā datu nesakritība starp odometra rādījumu un maršruta kontroles sistēmas fiksētajiem nobrauktajiem kilometriem mēneša laikā ir līdz pieciem procentiem.

(4) Nodokļa maksātājs šā panta trešās daļas 2.punktā minēto uzskaiti kārto, izmantojot šā panta piektajā daļā minēto maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Nodokļa maksātāja pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā) likumā “Par grāmatvedību” noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam.

(5) Par maršruta kontroles sistēmu uzskata iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā. Maršruta kontroles sistēmu prasības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrēšanas vajadzībām nosaka Ministru kabinets.

(51) Maršruta kontroles sistēmu tirgotājiem un darbības nodrošinātājiem ir pienākums pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma sniegt šādu viņu rīcībā esošu informāciju:

1) vai attiecīgajam nodokļa maksātāja transportlīdzeklim, kas reģistrā deklarēts kā izmantojams vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām, ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma;

2) cik sistemātiski un regulāri konkrētajam transportlīdzeklim uzstādītā maršruta kontroles sistēma neatrodas uztveršanas zonā.

(6) Šā panta trešajā daļā minēto uzskaites un līdz ar to arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību nodokļa maksātājs nevar mainīt līdz taksācijas perioda beigām, izņemot šā panta 2.3 daļā noteiktajā gadījumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 15.11.2012., 12.09.2013., 21.05.2015., 30.11.2015., 23.11.2016., 22.06.2017. un 27.04.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2023.)

15.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksāšana

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokļa maksātājam, ja nodokļa maksātājs savā īpašumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā noņem no uzskaites norakstīšanai. Ja transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā tas noņemts no uzskaites.

(2) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokļa maksātājam, ja tas savā turējumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis nodots atpakaļ īpašniekam.

(21) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokļa maksātājam, ja nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrētajam transportlīdzeklim, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9., 12., 14. vai 15.punktā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

(22) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā ir iestājies šā panta 2.1 daļā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

(3) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis netiek atmaksāts, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs ir kļuvis attiecīgi par tā paša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

(4) Lai saņemtu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu.

(5) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņēmis iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 15.11.2012. un 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

16.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrācija

(1) Ceļu satiksmes drošības direkcija, pirms tā sniedz šajā likumā paredzēto pakalpojumu, pārliecinās, vai saskaņā ar šo likumu par attiecīgo transportlīdzekli ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par iepriekšējo taksācijas periodu un par periodu līdz attiecīgā pakalpojuma sniegšanai taksācijas periodā, ieskaitot mēnesi, kurā pakalpojums tiek sniegts.

(2) Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli veic likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmajā daļā minētos pienākumus, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu.

(21.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4., 10.nr.; 2006, 2., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.).

2. Lēmumu par to transportlīdzekļu ikgadējo nodevu atmaksu, kuras samaksātas līdz 2010.gada 31.decembrim, līdz 2011.gada 30.jūnijam pieņem valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”, piemērojot likuma “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” normas.

3. Līdz attiecīgo šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumi Nr.75 “Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Transportlīdzeklim, kurš 2010.gadā bija reģistrēts Latvijā un par kuru bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, īpašnieka maiņas reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites 2011.gadā un turpmākajos gados neveic, ja nav samaksāta transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu. 2011.gadā un turpmākajos gados transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu maksājama atbilstoši nodevas likmei, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”, nepiemērojot atvieglojumu nodevas maksāšanai vai atbrīvojumu no nodevas maksāšanas.

5. Tādām divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabēm un divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabēm, kuras 2010.gadā bija reģistrētas Latvijā un par kurām bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, bet šī nodeva nav maksāta, transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un piemērojot attiecīgo nodevas likmi, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”.

6. Ja 2008., 2009. vai 2010.gadā par transportlīdzekli samaksāta transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un attiecīgajam maksājumam var piemērot šā likuma normu par nodokļa atmaksāšanu, tad:

1) 2011.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2008., 2009. un 2010.gadu;

2) 2012.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2009. un 2010.gadu;

3) 2013.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2010.gadu.

7. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskās deklarēšanas kārtība tiek piemērota no 2011.gada 1.februāra, un 2011.gadā transportlīdzekļa elektroniskā deklarēšana veicama no 1.februāra līdz 28.februārim. Tie komersanti, kas šajā laikā veic transportlīdzekļa tehnisko apskati, elektronisko deklarēšanu izdara pirms tehniskajai apskatei nepieciešamo maksājumu veikšanas.

8. Ja transportlīdzekļa tehniskā apskate tiek veikta 2011.gada janvārī, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis maksājams šajā likumā noteiktajā apmērā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir veicis šo pārejas noteikumu 7.punktā minēto deklarēšanu un 2011.gada janvārī ir atbildis šā likuma 14.panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punktā minētajiem nosacījumiem, tam ir tiesības saņemt šā nodokļa maksājuma atmaksu.

9. (Izslēgts ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

10. Grozījums attiecībā uz šā likuma 6.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums minētā panta trešajā daļā attiecībā uz skaitļa aizstāšanu stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

11. Papildus šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

12. Grozījumi šā likuma 7.pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar vārdiem “vai puspiekabi” (attiecīgā skaitlī un locījumā) stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

13. Grozījums šā likuma 7.panta piektajā daļā piemērojams, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

14. Šā likuma 7.panta piektajā daļā, kā arī šo pārejas noteikumu 11.punktā minētajām personām, kuras par laikposmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim ir samaksājušas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ir tiesības saņemt attiecīgi samaksātā vai pārmaksātā nodokļa atmaksu, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

15. Grozījumi šā likuma 10., 11., 13., 14. un 15.pantā attiecībā uz šo pantu papildināšanu ar zemnieku saimniecībām, kā arī šā likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

16. Ja valsts kapitālsabiedrība, uzstādot transportlīdzeklim maršruta kontroles sistēmu, attiecībā uz 2011.gadu šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minētajā termiņā, ņemot vērā piemērojamo iepirkuma procedūru, nav paspējusi deklarēt reģistrā transportlīdzekļa atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem, tai ir tiesības pieprasīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu, kurā norādīta katra tā automobiļa marka, modelis un reģistrācijas numurs, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, un to mēnešu skaits, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, kā arī norādīts mēnesis, kurā transportlīdzeklim uzstādīta maršruta kontroles sistēma. Valsts ieņēmumu dienests, saņēmis minēto iesniegumu, atmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par attiecīgo periodu, sākot ar mēnesi, kurā valsts kapitālsabiedrība uzstādījusi maršruta kontroles sistēmu.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

17. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais nodokļu atbrīvojums komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

18. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskā deklarēšana attiecībā uz šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem veicama līdz 2012.gada 31.decembrim.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

19. Šā likuma 14.panta piektā daļa par prasībām attiecībā uz maršruta kontroles sistēmām stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Ministru kabinets šā panta piektajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2012.gada 1.oktobrim.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

20. Šā likuma 16.panta trešā daļa stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

21. Šā likuma 4.panta 2.1 un 2.3 daļā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

22. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 4.panta 2.1 un 2.3 daļā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti laikposmā pēc 2008.gada 31.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes piemēro saskaņā ar šā likuma 4.panta trešo daļu.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

23. Par transportlīdzekļiem, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008.gada 31.decembra un kuri pirmo reizi Latvijā tiek reģistrēti pēc 2016.gada 31.decembra, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 4.panta 2.1 un 2.3 daļā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, maksā šādā apmērā:

1) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km — 0 euro;

2) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km — 12 euro;

3) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km — 48 euro;

4) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km — 84 euro;

5) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km — 120 euro;

6) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km — 144 euro;

7) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km — 168 euro;

8) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 250 g uz vienu km — 264 euro;

9) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 300 g uz vienu km — 408 euro;

10) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km — 552 euro;

11) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g uz vienu km — 756 euro.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

24. (Izslēgts ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

25. (Izslēgts ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

26. Nodokļa maksātājs, kas līdz 2023. gada 30. jūnijam uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli ir samaksājis par visu taksācijas periodu vai daļēji, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa starpību, kas veidojas pēc 2023. gada 1. jūlija, samaksā pirms kārtējās tehniskās apskates.

(27.04.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2023.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Padomes 1992.gada 7.decembra direktīvas 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz zināmu veidu kombinētajiem preču pārvadājumiem dalībvalstu ietvaros.

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 30.decembrī
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
1. pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) atkarībā no asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa

(Pielikums 30.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Nr. p. k.Kravas automobiļa dzinēja izmešu līmenisKravas automobiļa asu skaitsNodokļa likme (euro)
1.EURO 0, EURO I, EURO IIne vairāk kā 3 asis420
ne mazāk kā 4 asis540
2.EURO III, EURO IVne vairāk kā 3 asis300
ne mazāk kā 4 asis390
3.EURO Vne vairāk kā 3 asis192
ne mazāk kā 4 asis264
4.EURO VI un mazāk piesārņojošsne vairāk kā 3 asis156
ne mazāk kā 4 asis192
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
2. pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

(Pielikums 30.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Nr. p. k.Piekabi velkošā kravas automobiļa asu skaitsPiekabi velkošā kravas automobiļa pilna masa (kg)Piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa
(kg)
Nodokļa likme divasu piekabei (euro)Nodokļa likme trīsasu un vairāk asu piekabei (euro)
ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojumsja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojumsja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojumsja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums
1.2līdz 15 000līdz 29 00060606060
29 001—31 000601626060
31 001—33 000162294114162
33 001—36 000294540162204
36 001—38 000294540204342
vairāk par 38 000294540342534
vairāk par 15 000līdz 31 00060606060
31 001—33 00016218696114
33 001—36 000294432114162
36 001—38 000294432204234
vairāk par 38 000294432342426
2.3 un vairāklīdz 23 000līdz 36 00060606060
36 001—38 0001562946060
38 001—40 00029445660162
vairāk par 40 000456756162366
23 001–25 000līdz 36 00060606060
36 001—38 0001562406060
38 001—40 00029440260114
vairāk par 40 000456702162312
vairāk par 25 000līdz 36 00060606060
36 001—38 0001021206060
38 001—40 0002402826060
vairāk par 40 000402576114192
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
3. pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

(Pielikums 30.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Nr.
p. k.
Seglu vilcēja asu skaitsSeglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)Nodokļa likme divasu puspiekabei (euro)Nodokļa likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (euro)
ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojumsja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojumsja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojumsja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums
1.2līdz 29 00060606060
29 001—31 00060786060
31 001—33 0001621626060
33 001—38 000294456204258
vairāk par 38 000294540342444
2.3 un vairāklīdz 36 00060606060
36 001—38 0001562046060
38 001—40 0002943726078
vairāk par 40 000456666162282
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
4. pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par seglu vilcējiem atkarībā no asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa

(Pielikums 30.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Nr. p. k.Kravas automobiļa dzinēja izmešu līmenisKravas automobiļa asu skaitsNodokļa likme (euro)
1.EURO 0, EURO I, EURO IIne vairāk kā 2 asis420
ne mazāk kā 3 asis540
2.EURO III, EURO IVne vairāk kā 2 asis300
ne mazāk kā 3 asis390
3.EURO Vne vairāk kā 2 asis192
ne mazāk kā 3 asis276
4.EURO VI un mazāk piesārņojošsne vairāk kā 2 asis156
ne mazāk kā 3 asis240
01.07.2023