Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.10.2005. - 20.10.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2005. gada 13. oktobra likumu: Sodu reģistra likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Sodu reģistra likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likuma mērķis ir izveidot vienotu uzskaiti par noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām, kā arī nodrošināt iespēju valsts un pašvaldību iestādēm un citām ieinteresētām personām noteiktā kārtībā iegūt informāciju par Sodu reģistrā (turpmāk — Reģistrs) iekļautajām ziņām.

2.pants

Reģistrā tiek apkopota, apstrādāta un glabāta informācija par personām, kuras turētas aizdomās, apsūdzētas, ir tiesājamas, notiesātas, attaisnotas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, bet krimināllietas izbeigtas vai atteikts ierosināt krimināllietas, kurām piemēroti administratīvie sodi Latvijas Republikā, kā arī par Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem, kuri ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus citās valstīs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

3.pants

Ziņu iekļaušanu Reģistrā, to apstrādi, izmantošanu un Reģistra uzturēšanu nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kas ir Reģistra pārzinis un turētājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

4.pants

Reģistra uzturēšanu finansē no valsts budžetā speciāli šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

5.pants

Ziņas par ārvalstīs sodītajām Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, ārvalstīs sodītajiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem Reģistrā iekļauj saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

6.pants

(1) Ziņu apmaiņa ar ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm notiek līgumā noteiktajā valodā un kārtībā.

(2) Ziņām, kuras tiek saņemtas no ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, tiek nodrošināts tulkojums valsts valodā.

II nodaļa
Reģistrā iekļaujamās ziņas

7.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turamo personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā un ierosināšanas datums;

7) datums, kad persona uz aizdomu pamata aizturēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī tās iestādes nosaukums, kura veikusi aizturēšanu;

8) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

9) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, par kura izdarīšanu persona tiek turēta aizdomās;

10) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

11) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

12) (izslēgts ar 05.06.2003. likumu);

13) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura krimināllieta izbeigta, un tās izbeigšanas datums;

14) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

15) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

7.1 pants

Par noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu, ja krimināllieta izbeigta vai atteikts to ierosināt, Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta (materiāls);

6) krimināllietas (materiāla) numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā;

7) krimināllietas (materiāla) ierosināšanas (reģistrācijas) datums;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, ko izdarījusi persona;

9) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

10) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta, tās iestādes nosaukums, kura atteikusi ierosināt krimināllietu vai to izbeigusi, un datums, kad atteikts ierosināt krimināllietu vai tā izbeigta;

11) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

8.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā apsūdzēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās prokuratūras iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā un ierosināšanas datums;

7) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, kurā noteikts noziedzīgais nodarījums, par kura izdarīšanu persona tiek apsūdzēta;

9) krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanas (atjaunošanas) datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu (atjaunošanu);

10) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

11) personas meklēšanas izsludināšanas (meklēšanas izbeigšanas) datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura izsludinājusi (izbeigusi) personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

12) kriminālvajāšanas uzsākšanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura uzsākusi kriminālvajāšanu;

13) tās tiesas nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura nosūtījusi krimināllietu tiesai;

14) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura krimināllieta izbeigta, un tās izbeigšanas datums;

15) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

16) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati);

17) pārbaudes laiks un uzliktie pienākumi, kad izbeidz krimināllietu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

9.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā notiesāto (tiesājamo, attaisnoto) personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) tās tiesas nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas izmeklēšanas stadijā;

7) krimināllietas iztiesāšanas apturēšanas (atjaunošanas) datums un tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietas iztiesāšanas apturēšanu (atjaunošanu);

8) krimināllietu apvienošanas (sadalīšanas) datums, tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par krimināllietu apvienošanu (sadalīšanu), un pievienoto (sadalīto) krimināllietu numuri;

9) personas meklēšanas izsludināšanas (meklēšanas izbeigšanas) datums, tās tiesas nosaukums, kura izsludinājusi (izbeigusi) personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

10) datums, kad pasludināts spriedums vai lēmums (turpmāk — nolēmums), kas stājies likumīgā spēkā;

11) tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi likumīgā spēkā stājušos nolēmumu krimināllietā;

12) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, pēc kura persona notiesāta (attaisnota);

13) Latvijas Kriminālprocesa kodeksa pants, daļa, punkts, pēc kura krimināllieta izbeigta, un izbeigšanas datums;

14) piespriestais pamatsods un papildsods;

15) civilprasības apmērs;

16) datums, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā;

17) ziņas par medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu (piemērošanas datums, tās tiesas nosaukums, kura piemērojusi piespiedu līdzekli, un piespiedu līdzekļa veids);

18) tā tiesneša vārds, uzvārds, kas pasludinājis likumīgā spēkā stājušos nolēmumu;

19) apžēlošanas vai amnestijas piemērošana;

20) datums, kad piespriestais sods tika izciests (izpildīts);

21) ziņas par notiesātās (tiesājamās) personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās, kā arī par tās atbrīvošanu (ieslodzījuma vietas nosaukums, atbrīvošanas pamatojums un datums);

22) tās apdzīvotās vietas nosaukums, uz kuru persona izvēlējusies doties pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;

23) ziņas par piespriestā soda grozīšanu (tiesas nosaukums, datums un jaunais sods);

24) ziņas par personas sodāmības noņemšanu (tiesas nosaukums un datums);

25) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

9.1pants

Par juridiskajai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) juridiskās personas nosaukums;

2) juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3) juridiskā adrese;

4) krimināllietas numurs;

5) tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi likumīgā spēkā stājušos nolēmumu krimināllietā;

6) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, pēc kura fiziskā persona juridiskās personas lietā notiesāta un juridiskajai personai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

7) piemērotais pamata un papildu piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

8) datums, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā;

9) tā tiesneša vārds, uzvārds, kas pasludinājis likumīgā spēkā stājušos nolēmumu;

10) datums, kad piemērotais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis izpildīts.

(05.05.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2005.)

10.pants

Par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (adrese);

5) juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

6) Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, kurā ir noteikts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

7) administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums, vieta, laiks un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas datums;

8) iestāde (amatpersona), kura sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu, un protokola numurs;

9) administratīvā pārkāpuma lietas numurs;

10) ziņas par administratīvā soda piemērošanu [iestāde (amatpersona), kura piemērojusi sodu, lēmuma numurs, soda piemērošanas datums, soda veids un mērs];

11) atlīdzināmā mantiskā zaudējuma apmērs;

12) datums, kad sods tika izciests (izpildīts);

13) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

11.pants

Reģistrā iekļaujamas ziņas par dokumentu (dokumenta nosaukums, datums, numurs), uz kura pamata veikta ziņu iekļaušana un esošo ziņu papildināšana vai korekcija.

12.pants

Reģistrā iekļautās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija un izpaužamas tikai šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

13.pants

(1) Ziņas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram iekļaušanai Reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā sniedz šādas iestādes:

1) izziņas iestādes;

2) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) prokuratūras iestādes;

4) tiesas;

5) iestādes, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;

6) iekšlietu sistēmas iestādes;

7) Valsts prezidenta Kancelejas Apžēlošanas dienests;

8) valsts un pašvaldību iestādes;

9) Uzņēmumu reģistrs;

10) iestādes (amatpersonas), kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes ir atbildīgas par ziņu savlaicīgu sniegšanu Reģistram un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

14.pants

Lai nodrošinātu patiesas un aktuālas šā likuma 7.10.pantā minētās informācijas uzkrāšanu un ziņu pilnīgumu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

15.pants

(1) Reģistrā iekļautās ziņas tiek iedalītas aktuālajā datu bāzē un arhīva datu bāzē.

(2) Aktuālajā datu bāzē glabā ziņas par tiesā neizskatītām krimināllietām, piemērotiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, fiziskās personas sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), kā arī ziņas par fiziskajām vai juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads.

(3) Arhīva datu bāzē glabā ziņas par izbeigtām krimināllietām, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu, izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, dzēstu (noņemtu) sodāmību, krimināllietām, kurās fiziskā persona ir atbrīvota no kriminālatbildības, attaisnota, kā arī ziņas par fiziskajām vai juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietās piemēroto sodu, ja no tā izciešanas ir pagājis vairāk nekā gads.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2005.)

III nodaļa
Reģistrā iekļauto ziņu sniegšana

16.pants

(1) Tiesības saņemt ziņas no Reģistra aktuālās datu bāzes ir:

1) fiziskajām vai juridiskajām personām — ziņas par sevi;

2) izziņas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām — ziņas to lietvedībā esošu lietu pirmstiesas izmeklēšanai, izskatīšanai un iztiesāšanai;

3) operatīvās darbības subjektiem — saskaņā ar Operatīvās darbības likumu;

4) iestādēm, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, — ziņas to lietvedībā esošo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai;

5) citām valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, — normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem;

6) zvērinātiem advokātiem — ziņas par aizstāvamo personu krimināllietā vai administratīvā pārkāpuma lietā;

7) darba devējiem — lai pārbaudītu fiziskās personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, pieņemot to darbā vai dienestā (norādot normatīvo aktu, kas paredz attiecīgus ierobežojumus);

8) citām juridiskajām personām — normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. un 05.05.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2005.)

17.pants

(1) Fiziskās personas var saņemt no Reģistra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ziņas par:

1) savu sodāmību: notiesāšanas datums, tiesas nosaukums, Krimināllikuma (Latvijas Kriminālkodeksa) pants, daļa, punkts, pēc kura persona tikusi notiesāta, soda veids un mērs, soda izciešanas datums;

2) ierosināto krimināllietu, kurā ziņu pieprasītājs ir vai ir bijis aizdomās turētais, apsūdzētais, tiesājamais: krimināllietas numurs, Krimināllikuma (Latvijas Kriminālkodeksa) pants, daļa, punkts, pēc kura ierosināta krimināllieta, iestāde, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta, drošības līdzekļa piemērošanas datums un veids;

3) sodu, kas ziņu pieprasītājam ir piemērots administratīvā pārkāpuma lietā: soda piemērošanas datums, tās iestādes nosaukums (amatpersona), kura piemērojusi sodu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, pēc kura persona sodīta par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, soda veids un mērs, soda izciešanas datums.

(2) Visi ziņu pieprasījumi tiek izpildīti 15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja pieprasījums nav izpildāms norādītajā laikā, ziņu pieprasītājs par neizpildīšanas iemeslu tiek informēts.

18.pants

(1) Zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem ziņas no Reģistra izsniedzamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.

(2) Ziņas, kuras izsniedz zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, nedrīkst saturēt personu identificējošus datus.

19.pants

(1) Tiesības saņemt ziņas no Reģistra arhīva datu bāzes ir:

1) fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām Reģistra arhīva datu bāzē tiek glabāta informācija;

2) izziņas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai;

3) personām, kurām ziņas nepieciešamas zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem;

4) citām valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, — normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.

(2) Lai saņemtu ziņas no Reģistra arhīva datu bāzes, pieprasījumā atbilstoši šā panta pirmajai daļai norādāms ziņu nepieciešamības pamatojums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2005.)

20.pants

Izziņu sniegšana no Reģistra ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm pieļaujama gadījumos un kārtībā, ko paredz Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi.

21.pants

(1) No fiziskajām un juridiskajām personām par izziņas izsniegšanu no Reģistra iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Valsts un pašvaldību iestādes ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas.

IV nodaļa
Reģistrā iekļauto ziņu glabāšanas termiņi

22.pants

(1) Informāciju no Reģistra aktuālās datu bāzes pārvieto uz Reģistra arhīva datu bāzi, ja persona ar tiesas spriedumu attaisnota, atbrīvota no kriminālatbildības vai soda, ja tai izbeigta medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana vai juridiskajām personām izbeigta piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošana, pēc sodāmības dzēšanas (noņemšanas), ja krimināllietu izbeidz, ja pēc administratīvā soda izciešanas ir pagājis gads, kā arī sakarā ar fiziskās personas nāvi un juridiskās personas likvidāciju.

(2) Reģistra arhīva datu bāzē ziņas par fiziskajām personām tiek glabātas 10 gadus pēc šo personu nāves.

(21) Reģistra arhīva datu bāzē ziņas par juridiskajai personai piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem tiek glabātas 10 gadus pēc juridiskās personas darbības izbeigšanās.

(3) Ziņas par fizisko un juridisko personu administratīvajiem pārkāpumiem arhīva datu bāzē tiek glabātas 10 gadus.

(4) Pēc glabāšanas termiņa beigām Reģistra arhīva datu bāzē esošās ziņas tiek iznīcinātas, un par to tiek sastādīts akts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.10.2005.)

Pārejas noteikums

Atbilstoši šā likuma prasībām Reģistrā iekļaujama Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu kartotēkā esošā informācija.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 11.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 31.oktobrī
01.10.2005