Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 21

Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.un 43.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1.1.Šie noteikumi nosaka vienotu suņu reģistrācijas un suņu un kaķu turēšanas kārtību.

1.2.Šo noteikumu mērķis ir panākt vienotu suņu reģistrāciju, nodrošināt suņu un kaķu turēšanas pienācīgus apstākļus, kā arī nodrošināt, lai suņu un kaķu turēšana neapdraudētu sabiedrību.

2. Rēzeknes pilsētas pašvaldības attiecīgās struktūras vai to pilnvarotās juridiskās personas:

2.1.organizē suņu reģistrāciju;

2.2.organizē klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu, izolēšanu un eitanāziju;

2.3.organizē suņu pastaigas laukumu iekārtošanu;

2.4.divreiz gadā iesniedz veterinārajai pārvaldei reģistrēto suņu sarakstu, kā arī datus par izķerto klaiņojošo suņu un kaķu skaitu;

2.5.saņem no suņu īpašniekiem nodevu par suņu reģistrāciju un turēšanu un atskaitās par tās izlietojumu;

2.6. kontrolē šo noteikumu ievērošanu.

II. Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi

3.Pilsētas iedzīvotāji drīkst turēt kaķus un suņus atsevišķā dzīvoklī vai ģimenes dzīvojamā mājā, ievērojot sanitāri higiēniskās prasības un sabiedriskās kārtības noteikumus.

4.Suņu īpašniekiem jāreģistrē suņi divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas. Kucēni jāreģistrē trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas. Pēc suņa reģistrācijas suņa īpašniekam izsniedz suņa reģistrācijas apliecību, noteiktas formas un satura žetonu, kurš jāpiestiprina pie suņa kakla siksnas.

5. Suņu un kaķu īpašniekiem jānodrošina suņu un kaķu regulāra vakcinēšana pret trakumsērgu. Dati par suņu vakcināciju norādāmi suņu vakcinācijas - reģistrācijas apliecībā, kaķu vakcinācija - valsts veterinārmedicīnas iestādes izdotajā vakcinācijas apliecībā; suņu un kaķu vakcinācija izdarāma valsts veterinārajā iestādē vai pie veterinārārsta, kuram ir noslēgts līgums ar rajona veterināro pārvaldi. Izdevumi par suņu un kaķu vakcināciju jāsedz īpašniekam.

6. Nedrīkst pieļaut suņu un kaķu atrašanos bez uzraudzības kāpņu telpās, pagalmos, uz ielām un citās sabiedriskās vietās, nedrīkst pieļaut dzīvnieka uzbrukšanas iespējamību cilvēkiem. Ārpus telpām suņus drīkst turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā. Ģimenes dzīvojamo māju īpašniekiem pie ieejas pagalmā obligāti jāuzliek uzraksts "Uzmanību suns" vai "Nikns suns".

7. Izvest suņus pastaigā drīkst tikai līdz 1,5 m garā pavadā ar uzliktu uzpurni, izņemot dekoratīvos suņus un suņus, kas speciāli apmācīti invalīdu apkalpošanai.

8. Vedot dzīvniekus pastaigā, jāņem līdzi inventārs ekskrementu savākšanai, ja dzīvnieki tos atstājuši ārpus vietām, kuras paredzētas dzīvnieku pastaigām.

9. Sabiedriskajos transporta līdzekļos suņus drīkst pārvadāt tikai pavadā un ar uzliktu uzpurni, kaķus un dekoratīvos suņus- konteineros vai grozos, ievērojot attiecīgā transportlīdzekļa lietošanas noteikumus. Obligāti jābūt klāt dzīvnieka vakcinācijas apliecībai.

10. Par katru gadījumu, kad īpašniekam piederošie suņi vai kaķi ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem vai kaķiem vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aizdomas par īpašniekam piederošo dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, īpašniekam nekavējoties jāziņo veterinārajam dienestam un jānodrošina dzīvnieka izolācija

11.Pēc veterinārā dienesta vai Rēzeknes rajona Vides veselības centra pieprasījuma īpašniekam suņi vai kaķi jānogādā veterinārajā iestādē klīniskajai apskatei, novērošanai vai piespiedu aprūpei.

12.Īpašniekiem, no kuru suņiem vai kaķiem ir cietuši cilvēki, par to nekavējoties jāziņo Valsts veterinārajam dienestam un Rēzeknes rajona Vides veselības centram, lai veiktu attiecīgo dzīvnieku apskati, novērošanu, kā arī sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajiem cilvēkiem.

13.Ja suņa vai kaķa piespiedu novērošana notiek īpašnieka dzīvesvietā, īpašniekam par dzīvnieka uzvedības izmaiņām vai nobeigšanos nekavējoties jāinformē attiecīgais veterinārais speciālists. Pēc 15 dienu ilgas piespiedu novērošanas dzīvnieks jāuzrāda attiecīgajam veterinārajam speciālistam atzinuma saņemšanai. Ja minētie dzīvnieki pirms tam nav vakcinēti pret trakumsērgu, tos pēc piespiedu novērošanas laikposma beigām likvidē nekavējoties.

14.Ja īpašnieks nepilda šo noteikumu 10.-13.punktā noteiktās prasības, atsakās vai izvairās no viņam piederošo suņu vai kaķu apskates vai piespiedu novērošanas, nenodrošina minēto dzīvnieku izolāciju, pašvaldības attiecīgām struktūrām vai tās pilnvarotām juridiskām personām saskaņā ar veterinārās pārvaldes vai Vides veselības centra ziņojumu jāorganizē attiecīgo dzīvnieku atņemšana un eitanāzija piespiedu kārtā likumā noteiktajā kārtībā, bet dzīvnieku īpašnieks jāsoda tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.Izdevumus, kas saistīti ar suņu un kaķu veterināro apskati, izolāciju, uzraudzību, novērošanu, piespiedu atņemšanu vai eitanāziju, sedz attiecīgā dzīvnieka īpašnieks.

16.Īpašniekiem aizliegts:

- turēt suņus, kas nav reģistrēti un vakcinēti pret trakumsērgu;

- cietsirdīgi izturēties pret suņiem un kaķiem, kaitināt, uzrīdīt tos, atstāt bez aprūpes vai bezpalīdzīgā stāvoklī vai pamest. Īpašniekiem, kuri nevēlas turēt minētos dzīvniekus, tie jānogādā eitanāzijai;

- laist suņus un kaķus apstādījumos, parkos, skvēros, laukumos, ievest suņus veikalos, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās masu pulcēšanās vietās un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus un kaķus norādītās cilvēku atpūtas vietās un peldvietās;

- turēt, vairot un ievest pitbulterjera, Argentīnas doga, Brazīlijas fila, Tosa inu un Amerikas Stafordšīras terjera šķirnes suņus, kā arī šo šķirņu suņu jaukteņus. Minēto šķirņu suņi, kas iegādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, pakļaujami sterilizācijai vai kastrācijai;

- pieļaut, ka suņi un kaķi piemēslo dzīvojamās vai sabiedriskās telpas un apdzīvoto vietu teritorijas.

III. Maksa par suņu reģistrāciju un nodeva par suņu turēšanu

17. Maksa par suņu reģistrāciju ir vienreizēja maksa, kas jāiemaksā, piereģistrējot suni, un to nosaka ar domes lēmumu. Iekasētie līdzekļi par suņu reģistrāciju jāizlieto suņu reģistrācijas organizēšanai, suņu reģistrācijas apliecību un žetonu izgatavošanai.

18.Nodeva par suņu turēšanu tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.1. Šie līdzekļi jāizlieto suņu apmācības un pastaigu laukumu izveidošanai un uzturēšanai, dzīvnieku pansionāta izveidošanai un uzturēšanai.

IV. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, izolācija un eitanāzija

19.Suņi un kaķi, kuri bez īpašnieka klātbūtnes un uzraudzības atrodas uz ielas, tirgos, laukumos, parkos, pludmalēs, sabiedriskajos transporta līdzekļos un citās sabiedriskās vietās, uzskatāmi par klaiņojošiem, un tie ir jāizķer.

20.Klaiņojošo suņu izķeršanu un izolēšanu neatkarīgi no to sugas, arī ar uzpurni un kakla siksnu ar tai piestiprinātu žetonu, kā arī klaiņojošo kaķu izķeršanu un izolāciju organizē pašvaldība.

21.Klaiņojošie suņi bez kakla siksnām, kā arī izķertie suņi, kuriem ir kakla siksna ap kaklu ar tai piestiprinātu žetonu, un kaķi jānogādā dzīvnieku savākšanas punktā, kur īpašnieks var tos saņemt trīs dienu laikā, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas - reģistrācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks nav pieteicies vai nevēlas saņemt savu suni vai kaķi, noķertais dzīvnieks tiek eitanizēts. Kaķus bez kakla siksnām eitanizē diennakts laikā. Kaķus ar kakla siksnām tur trīs diennaktis.

22.Noķertie suņi un kaķi, no kuriem cietuši cilvēki, tiek turēti izolācijā 15 dienu ilgai piespiedu novērošanai un atdoti īpašniekam vai likvidēti tikai pēc novērošanas un veterinārā speciālista atzinuma saņemšanas. Ja minētie dzīvnieki pirms tam nav vakcinēti pret trakumsērgu, tos pēc piespiedu novērošanas laika beigām likvidē nekavējoties.

V. Administratīvā atbildība

23.Dzīvnieka īpašnieks ir atbildīgs par suņu, kaķu nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un veselības kaitējumiem Latvijas Republikas Civillikuma noteiktajā kārtībā.

24.Naudas sodu līdz Ls10 (desmit) var uzlikt:

- ja suns izvests no dzīvokļa bez pavadas, uzpurņa un reģistrācijas žetona;

- ja dzīvnieks piemēslo kāpņu telpas, apkārtni u.c. neatbilstošas vietas un īpašnieks nesavāc dzīvnieka atstātos ekskrementus;

- ja suns vai kaķis tiek ievests bērnudārzā, skolā, bērnu rotaļu laukumā, kapsētā, stadionā, pludmalē, tirdzniecības iestādēs, sabiedriskā pasākumā;

- ja suns sabojājis apstādījumu elementus vai nodarījis kaitējumu citiem pilsētas labiekārtošanas elementiem.

25.Naudas sodu līdz Ls 25 (divdesmit pieci) var uzlikt:

- ja suņa vai kaķa īpašnieks nav nodrošinājis dzīvnieka vakcinēšanu, nav reģistrējis suni;

- ja nav ziņots veterinārajam dienestam par iespējamo dzīvnieka saslimšanu;

- ja persona cietsirdīgi izturas pret suni vai kaķi, nodarot tam fiziskas ciešanas, mokot, sitot, spīdzinot vai kropļojot dzīvnieku;

- ja suņa īpašnieks nesniedz informāciju par iegūto suni un nemaksā suņa turēšanas nodevu.

26.Naudas sodu līdz Ls 50 (piecdesmit) var uzlikt:

- ja suņa vai kaķa īpašnieks cietsirdīgi izturas pret dzīvnieku, atstāj to bez uzraudzības, barības un aprūpes;

- ja suni tīši uzrīda cilvēkam vai citam dzīvniekam;

- ja iegādājas, pavairo un pārdod Pitbulterjera, Argentīnas doga, Brazīlijas fila, Tosa inu un Amerikas Stafordšīras terjera šķirnes suņus, kā arī šo šķirņu suņu jaukteņus;

- ja suns sakož cilvēku (ja suns sakodis cilvēkus vairākkārt, suni eitanizē piespiedu kārtā).

27.Administratīvo sodu par šo noteikumu neievērošanu drīkst piemērot valsts un pašvaldības policijas darbinieki.

24.10.2001