Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Banka

Padomes lēmums Nr. 88/7 Rīgā 2001. gada 12. jūlijā

Par kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskata" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt šādas kredītiestāžu statistisko pārskatu veidlapas (pielikumā):

1.1. "Mēneša bilances pārskats";

1.2. A pielikums "Prasības un saistības pret kredītiestādēm un ārvalstu centrālajām bankām";

1.3. A pielikuma izvērsumi:

1.3.1. "Prasības pret rezidentu kredītiestādēm nacionālajā valūtā",

1.3.2. "Prasības pret rezidentu kredītiestādēm OECD valstu valūtās",

1.3.3. "Prasības pret rezidentu kredītiestādēm pārējās valūtās",

1.3.4. "Saistības pret rezidentu kredītiestādēm nacionālajā valūtā",

1.3.5. "Saistības pret rezidentu kredītiestādēm OECD valstu valūtās",

1.3.6. "Saistības pret rezidentu kredītiestādēm pārējās valūtās",

1.3.7. "Prasības un saistības pret EMS valstu monetārajām finansu institūcijām";

1.4. B pielikums "Kredīti nebankām un nebanku noguldījumi";

1.5. B pielikuma izvērsums "Kredīti EMS valstu nebankām un EMS valstu nebanku noguldījumi";

1.6. C pielikums "Prasības un saistības pret Latvijas Republikas valdību";

1.7. D pielikums "Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu)";

1.8. D pielikuma izvērsums "EMS valstu parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu)";

1.9. E pielikums "Kredītu veidi";

1.10. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins";

1.11. F pielikuma izvērsums "Ar nerezidentiem saistītie pārējie administratīvie izdevumi";

1.12. G pielikums "Kredīti tautsaimniecības nozarēm";

1.13. H pielikums "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu dalījumā";

1.14. I pielikums "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata pozīcijas valūtu dalījumā";

1.15. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā";

1.16. "Mēneša bilances pārskata" paskaidrojumi:

1.16.1. "Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas",

1.16.2. "Pārējo aktīvu izvērsums",

1.16.3. "Pārējo saistību izvērsums".

2. Apstiprināt "Kredītiestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

3. Atcelt Latvijas Bankas padomes 1996. gada 14. novembra lēmumu Nr. 36/6 "Par kredītiestāžu "Mēneša bilances pārskatu"".

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

Dokumenta apjoma dēļ tā pilna teksta publikācija "Latvijas Vēstnesī" nav iespējama. Dokuments pilnībā atrodams Latvijas Bankas interneta mājas lapā www.bank.lv sadaļā "Normatīvie akti/Kredītiestādes". Nepieciešamības gadījumā to iespējams saņemt arī Latvijas Bankā, tel. 7022288.

Latvijas Banka

01.01.2002