Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.385

Rīgā 2001.gada 28.augustā (prot. Nr.40, 7.§)

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas nosacījumi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 20.panta otro daļu un
Gaujas nacionālā parka likuma 4.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas nosacījumus, kas jāievēro, lauksaimniecībā izmantojamo zemi pārveidojot par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi (turpmāk - zemes transformācija), un zemes transformācijas atļaujas (turpmāk - atļauja) izsniegšanas kārtību.

2. Zemes transformāciju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs ierosināt zemes īpašnieks vai persona, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodotas zemes lietošanas tiesības, kas paredz atļaut ierosināt zemes transformāciju.

3. Zemes transformācijas ierosinātājs atļauju saņem:

3.1. pirms zemes transformācijas;

3.2. būvniecības vajadzībām - pirms projektēšanas uzdevuma sastādīšanas.

4. Zemes transformācija uzskatāma par nelikumīgu, ja bez atļaujas saņemšanas ir mainīts zemes lietošanas veids un tas neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem datiem, kā arī ja atļaujā norādītajā termiņā nav ievērota šo noteikumu 10.punktā noteiktā prasība un zemes transformācijas ierosinātājs attiecīgajās institūcijās nav iesniedzis šo noteikumu 21. un 23.punktā minētos dokumentus.

5. Ar atļaujas izsniegšanu saistītos izdevumus sedz zemes transformācijas ierosinātājs.

II. Zemes transformācijas nosacījumi

6. Zemes nogabala transformācija ir atļauta, ja nepieciešamajai darbībai nevar izmantot citu zemes nogabalu, kas pieder vai ir nodots lietošanā šo noteikumu 2.punktā minētajām personām.

7. Zemes transformācija ir aizliegta (izņemot gadījumus, ja saņemts šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. vai 8.4.apakšpunktā minētais saskaņojums) šādās teritorijās:

7.1. nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās;

7.2. īpaši aizsargājamos biotopos;

7.3. meliorētajās platībās uz meliorācijas sistēmām, kuru pārkārtošana nav tehniski iespējama;

7.4. teritorijās, kurās zemes transformācija rada tiešus zaudējumus citam nekustamajam īpašumam, kas robežojas ar transformējamo zemes nogabalu;

7.5. teritorijās, kurās, transformējot zemes nogabalu, bez ieinteresēto personu savstarpējas vienošanās tiek ierobežota servitūtu vai citu apgrūtinājumu izmantošana.

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajās teritorijās var atļaut zemes transformāciju, ja pēc Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pieprasījuma zemes transformācijas ierosinātājs iesniedz papildu saskaņojumu:

8.1. ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ja transformācijai pieteiktais zemes nogabals atbilst šo noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajam nosacījumam;

8.2. ar Lauku atbalsta dienestu, ja transformācijai pieteiktais zemes nogabals atbilst šo noteikumu 7.3.apakšpunktā noteiktajam nosacījumam;

8.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, kura īpašums robežojas ar transformējamo zemes nogabalu, ja transformācijai pieteiktais zemes nogabals atbilst šo noteikumu 7.4.apakšpunktā noteiktajam nosacījumam;

8.4. ar valsts institūciju, kas ir noteikusi apgrūtinājumu transformējamā zemes nogabalā, ja transformācijai pieteiktais zemes nogabals atbilst šo noteikumu 7.5.apakšpunktā noteiktajam nosacījumam.

9. Ja transformācijai pieteiktais zemes nogabals ir meliorēts, Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde pirms atļaujas izsniegšanas dod atzinumu par transformējamā zemes nogabala ietekmi uz piegulošajām meliorētajām platībām.

10. Ja Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atzinumā ir norādīta nepieciešamība pārkārtot meliorācijas sistēmas, līdz zemes transformācijas darbu sākšanai tās pārkārtojamas atbilstoši zemes transformācijas pamatojumā norādītajam zemes lietošanas veidam: būvniecībā - atbilstoši izstrādātajam skiču projektam, apmežošanā - atbilstoši ieaudzējamam mežam, kā arī atbilstoši citām zemes izmantošanas vajadzībām.

11. Meliorācijas sistēmas pārkārtošanas darbu izpildi pieņem attiecīgā Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12. Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, par zemes transformāciju nav uzskatāmas šādas darbības:

12.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;

12.2. dzīvojamo māju, saimniecības ēku un lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes ēku paplašināšana;

12.3. pagalmu paplašināšana;

12.4. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes).

13. Šo noteikumu 12.punkta nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

III. Zemes transformācijas kārtība un atļaujas izsniegšana

14. Pieteikumu zemes transformācijai (turpmāk - pieteikums) (1.pielikums) kopā ar pieteikumā norādītajiem dokumentiem iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas transformējamais zemes nogabals.

15. Iesniedzot pieteikumu, zemes transformācijas ierosinātājs pamato zemes transformācijas nepieciešamību.

16. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieteikuma kopiju kopā ar pieteikumā norādīto dokumentu kopijām nosūta attiecīgajai institūcijai:

16.1. reģionālajai vides pārvaldei;

16.2. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijai, ja tāda ir izveidota;

16.3. Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībai, ja lauksaimniecībā izmantojamo zemi paredzēts transformēt meža zemē.

17. Pēc šo noteikumu 16.punktā minēto dokumentu saņemšanas desmit darbdienu laikā attiecīgā reģionālā vides pārvalde, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija vai Valsts meža dienesta valsts virsmežniecība iesniedz rakstisku atzinumu (Gaujas nacionālā parka administrācija - konkrētā zemes nogabala transformācijas rakstisku atļauju) Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

18. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde 30 dienu laikā pēc pieteikuma un, ja nepieciešams, šo noteikumu 8.punktā minētā papildu saskaņojuma saņemšanas pieņem lēmumu un paziņo zemes transformācijas ierosinātājam par atļaujas (2.pielikums) izsniegšanu, motivētu atteikumu vai pasākumiem, kas veicami, lai varētu saņemt atļauju.

19. Atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi. Pēc atļaujas saņēmēja pamatota pieprasījuma atļaujas izsniedzējs tās derīguma termiņu var pagarināt uz diviem gadiem.

20. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde, kas izsniegusi atļauju, var to anulēt, ja zemes transformācija neatbilst atļaujā noteiktajam zemes lietošanas veidam.

21. Pēc visu ar zemes transformāciju saistīto darbību veikšanas zemes transformācijas ierosinātājs iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:

21.1. transformējamā zemes nogabala platību apliecinošus dokumentus, kas atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra prasībām;

21.2. attiecīgās Valsts meža dienesta valsts virsmežniecības izsniegtu rakstisku atzinumu par ieaudzētā meža atbilstību mežaudzes ieaudzēšanas kritērijiem, ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek transformēta meža zemē;

21.3. teritoriālās būvvaldes izziņu par būvdarbu sākšanu vai beigšanu transformējamā zemes nogabalā, ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek transformēta apbūves zemē.

22. Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde pēc attiecīgā šo noteikumu 21.1., 21.2. vai 21.3.apakšpunktā minētā dokumenta saņemšanas desmit darbdienu laikā veic pārbaudi dabā un izsniedz rakstisku atzinumu par to, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme dabā ir transformēta atbilstoši atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam.

23. Zemes transformācijas ierosinātājs iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā iesniegumu par zemes lietošanas veida pārmaiņām, pievienojot attiecīgos šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus, kā arī atļaujas un šo noteikumu 22.punktā minētā atzinuma kopiju. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa izdara grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.

24. Pēc zemes transformācijas pabeigšanu apliecinoša dokumenta (zemes vienību robežplāns, kurā iezīmēts transformējamais zemes nogabals) saņemšanas attiecīgā Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde izdara grozījumus Meliorācijas kadastrā.

25. Pieteikumus, izsniegtās un anulētās atļaujas un atzinumus par zemes transformācijas atbilstību atļaujā norādītajam zemes transformācijas veidam reģistrē attiecīgā Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

IV. Noslēguma jautājums

26. Noteikumu 7.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada  28. augusta
noteikumiem Nr. 385

Pieteikums
lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada  28. augusta
noteikumiem Nr. 385

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļauja
(atļaujas atteikums)

Zemkopības ministrs A.Slakteris

01.09.2001