Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr. 487

Rīgā 1998.gada 29.decembrī (prot. Nr. 69, 20.§)

Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un veikts pārrēķins sociāli apdrošināto personu kontos

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
21.panta devīto daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - obligātās iemaksas) darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam un darba ņēmējam-ārvalstniekam, kuru nodarbina darba devējs-ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tā uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas v a i beidzas taksācijas gadā (turpmāk - darba ņēmējs-ārvalstnieks), kā arī tiek veikts pārrēķins sociāli apdrošināto personu kontos.

2. Pārskata periods šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. darba ņēmējam, darba devējam un darba ņēmējam-ārvalstniekam - mēnesis, par kuru ir pienācis laiks veikt obligātās iemaksas;

2.2. pašnodarbinātajam - ceturksnis, par kuru ir pienācis laiks veikt obligātās iemaksas.

3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām aprēķina pārmaksātās obligātās iemaksas, ņemot vērā sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrētos ienākumus un veiktās obligātās iemaksas.

4. Ja obligātās iemaksas veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, pārmaksātās obligātās iemaksas tiek aprēķinātas pēc formulas:

(SIm - I) x L, kur

SIm - ienākumu kopsumma no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas līdz mēnesim, kad ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

I - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

L - darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme.

5. Ja obligātās iemaksas veiktas sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem persona nav pakļauta, pārmaksātās obligātās iemaksas tiek aprēķinātas pēc formulas:

Mm - (Im x L), kur

Mm - darba ņēmēja, darba devēja, pašnodarbinātā vai darba ņēmēja-ārvalstnieka veiktās obligātās iemaksas mēnesī;

Im - ienākumi mēnesī;

L - darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme.

6. Ja persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, katram darba devējam pārmaksātās obligātās iemaksas tiek aprēķinātas pēc formulas:

SAD(n) x (MD(n) : SMD(n))

un darba ņēmējam pie katra darba devēja - pēc formulas:

SADŅ(n) x (MDŅ(n) : SMDŅ(n)), kur

SAD(n) - kopējā darba devēju pārmaksātā obligāto iemaksu summa;

MD(n) - katra darba devēja obligātās iemaksas;

SMD(n) - kopējā darba devēju obligāto iemaksu summa;

SADŅ(n) - kopējā darba ņēmēja pārmaksātā obligāto iemaksu summa;

MDŅ(n) - darba ņēmēja obligātās iemaksas pie katra darba devēja;

SMDŅ(n) - kopējā darba ņēmēja obligāto iemaksu summa.

7. Informāciju par pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli) (1.pielikums) par katru darba devēju un tā darba ņēmēju, par pašnodarbināto, kā arī par darba ņēmēju-ārvalstnieku (turpmāk - informācija) Aģentūras filiāle desmit dienu laikā no pārmaksāto obligāto iemaksu aprēķināšanas dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā darba devējs, pašnodarbinātais vai darba ņēmējs-ārvalstnieks ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

8. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde par pārmaksātajām obligātajām iemaksām desmit dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas rakstiski informē:

8.1. darba devēju - pēc tā juridiskās adreses un norāda, ka pārmaksātās obligātās iemaksas tiks izmantotas, lai segtu citus nodokļu parādus, ja tādi ir; ja citu nodokļu parādu nav, - pieprasa informāciju pārmaksāto obligāto iemaksu ieskaitīšanai nākamo periodu maksājumos vai saņemšanai ar kredītiestādes starpniecību;

8.2. darba ņēmēju - pēc darba devēja juridiskās adreses ar darba devēja starpniecību un pieprasa informāciju pārmaksāto obligāto iemaksu ieskaitīšanai pasta nodaļā vai kredītiestādes kontā;

8.3. pašnodarbināto un darba ņēmēju-ārvalstnieku - pēc dzīvesvietas adreses un pieprasa informāciju pārmaksāto obligāto iemaksu ieskaitīšanai pasta nodaļā vai kredītiestādes kontā.

9. Pārmaksātās obligātās iemaksas Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā no šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas pārskaita:

9.1. darba devējam - uz kredītiestādes kontu, kas paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (kura reģistrējusi darba devēju kā nodokļu maksātāju), vai ieskaita citu nodokļu parādu segšanai vai nākamo periodu maksājumos;

9.2. darba ņēmējam - uz pasta nodaļu vai kredītiestādes kontu, kas paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (kura reģistrējusi darba devēju kā nodokļu maksātāju);

9.3. pašnodarbinātajam un darba ņēmējam-ārvalstniekam - uz pasta nodaļu vai kredītiestādes kontu, kas paziņots Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (pēc dzīvesvietas adreses).

10. Persona, kas nav darba ņēmējs pie darba devēja, pie kura ir pārmaksātas obligātās iemaksas, informāciju par pārmaksātajām obligātajām iemaksām var saņemt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā attiecīgais darba devējs reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

11. Aģentūra veic pārrēķinu sociāli apdrošinātās personas kontā:

11.1. reģistrētajiem ienākumiem, ja obligātās iemaksas veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru:

11.1.1. personai, kas ir darba ņēmējs pie viena darba devēja, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam pēc formulas:

Im - ((Im : SIm) x (SIm x I)), kur

Im - ienākumi mēnesī;

SIm - ienākumu kopsumma no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas līdz mēnesim, kad ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

I - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

11.1.2. personai, kas ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, pēc formulas:

Im(n) - ((Im(n) : SIm) x (SIm - I)), kur

Im(n) - ienākumi mēnesī katrā ienākumu gūšanas vietā;

SIm - ienākumu kopsumma no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas līdz mēnesim, kad ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

I - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

11.2. reģistrētajām obligātajām iemaksām, ja iemaksas veiktas sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem persona nav pakļauta, pēc formulas:

Im x L, kur

Im - ienākumi mēnesī;

L - darba ņēmējam, darba devējam, pašnodarbinātajam vai darba ņēmējam-ārvalstniekam Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme.

12. Sasniedzot Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, obligāto iemaksu veikšana pārtraucama, un personai, kurai ir sociāli apdrošinātās personas statuss, Aģentūra katru mēnesi no obligāto iemaksu pārtraukšanas dienas līdz gada pēdējā pārskata perioda beigām vai sociāli apdrošinātās personas statusa zaudēšanas dienai pārrēķina mēneša ienākumu pēc formulas:

I : n,

bet mēneša ienākumu katrā ienākumu gūšanas vietā pārrēķina pēc formulas:

I(n) : n, kur

I - Mini stru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

n - mēnešu skaits no gada sākuma vai sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanas dienas;

I(n) - Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs katrā ienākumu gūšanas vietā.

13. Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārrēķinātie mēneša ienākumi noapaļojami līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk un noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmus un vairāk.

14. Pārmaksātās obligātās iemaksas par laikposmu no 1998.gada 1.janvāra tiek atmaksātas tam zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašniekam, kurš, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic minētās zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja attiecīgajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors) (turpmāk - zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks), un kurš:

14.1. neatbilst pašnodarbinātā statusam atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

14.2. ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīds.

15. Lai pieprasītu pārmaksātās obligātās iemaksas, zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kur zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, iesniedz pieprasījumu (2.pielikums).

16. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde desmit dienu laikā no šo noteikumu 15.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas dienas pieprasījuma kopiju iesniedz Aģentūras filiālē (pēc zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieka dzīvesvietas adreses), kura 30 dienu laikā no saņemšanas dienas aprēķina pārmaksātās obligātās iemaksas un informāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

17. Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā no Aģentūras iesniegtās informācijas par pārmaksātajām obligātajām iemaksām saņemšanas dienas zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieka pārmaksātās obligātās iemaksas pārskaita uz norādīto pasta nodaļu vai kredītiestādes kontu.

18. Ja pēc 1998.gada 1.janvāra sociālā nodokļa maksājumi par 1997.gadu veikti no ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteiktos sociālajai apdrošināšanai pakļautos gada darba ienākumus 1997.gadā, pārmaksātais sociālais nodoklis tiek aprēķināts un atmaksāts, kā arī veikts pārrēķins sociāli apdrošinātās personas kontā saskaņā ar šiem noteikumiem.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumus Nr.141 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un veikts pārrēķins sociāli apdrošināto personu kontos" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 109./110.nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Krištopans 

Labklājības ministrs V.Makarovs

 

1487~1.JPG (44442 BYTES)

2469D~1.JPG (88367 BYTES)

24A9D~1.JPG (10407 BYTES)

01.01.1999