Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2016. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) pusvadītāju izstrādājums — jebkurš galaprodukts vai starpprodukts elektronisku funkciju vai elektronisku un citu funkciju veikšanai, kas sastāv no pamatnes materiāla, kurš satur pusvadītāju materiāla slāni, un no viena cita slāņa vai vairākiem citiem slāņiem, kuri veidoti no vadītāja, izolatora vai pusvadītāja un kuri sakārtoti, ievērojot iepriekšnoteiktu trīsdimensionālu struktūru;

2) topogrāfija — atklātu vai jebkurā veidā šifrētu, secīgu attēlu kopums, kurš atspoguļo pusvadītāju izstrādājumu saturošo slāņu trīsdimensionālo struktūru un kurā katrs attēls parāda pusvadītāju izstrādājuma virsmas struktūru vai virsmas struktūras daļu dažādās izgatavošanas stadijās;

3) topogrāfijas komerciāla izmantošana — pārdošana, noma vai jebkura cita komerciāla izplatīšana vai iekļaušana saimnieciskajā apritē, kā arī piedāvājums minētajiem nolūkiem;

4) topogrāfijas īpašnieks — pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas izveidotājs vai viņa tiesību pārņēmējs, vai jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder izņēmuma tiesības uz topogrāfiju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

2.pants. Aizsargājamās topogrāfijas

(1) Topogrāfija Latvijas Republikā tiek aizsargāta, ja tā atbilst šā likuma noteikumiem un ir reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē (turpmāk — Patentu valde).

(2) Topogrāfija aizsargājama, ja tā ir attiecīgā topogrāfijas izveidotāja intelektuālā darba rezultāts un nav vispārzināma pusvadītāju izstrādājumu ražošanā. Topogrāfija uzskatāma par tās izveidotāja intelektuālā darba rezultātu, iekams nav pierādīts pretējais.

(3) Topogrāfija, kas ietver pusvadītāju izstrādājumu ražošanā vispārzināmus elementus, aizsargājama, ja vispārzināmo elementu savienojums kopumā atbilst šā panta otrās daļas noteikumiem.

(4) Topogrāfijas tiesiskā aizsardzība neattiecas uz principiem, procesiem, sistēmām un tehniskajiem paņēmieniem, kuri tieši vai netieši saistīti ar topogrāfijas izveidošanu un ražošanu, kā arī uz kodēto informāciju, kas tiek izmantota topogrāfijā.

(5) Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz topogrāfijas piešķiršanu, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību Patentu valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

3.pants. Izņēmuma tiesību subjekti

(1) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju pieder tās izveidotājam, bet, ja topogrāfiju izveidojušas vairākas personas kopīgi, — visiem tās izveidotājiem.

(2) Ja topogrāfija izveidota, pildot darba līgumu, kas paredz topogrāfiju izveidošanu, izņēmuma tiesības uz topogrāfiju var piederēt darba devējam, ja to nosaka darba koplīgums vai individuālais darba līgums.

(3) Ja topogrāfija izveidota, pildot uzņēmuma līgumu, izņēmuma tiesības uz topogrāfiju var piederēt darba pasūtītājam, ja to nosaka līgums.

(4) Ja atbilstoši šā panta otrās un trešās daļas noteikumiem topogrāfijas izveidotājam uz to nav izņēmuma tiesību, izveidotājs ir tiesīgs prasīt, lai viņš visos ar topogrāfijas reģistrāciju saistītajos dokumentos un publikācijās būtu minēts kā topogrāfijas izveidotājs.

(5) Ja izņēmuma tiesības uz topogrāfiju nepieder šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minētajām personām, tās var piederēt personai, kas pirmā uzsākusi komerciāli izmantot topogrāfiju, ja neviena cita persona to nav izmantojusi Latvijā vai ārvalstīs.

(6) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju var piederēt šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minēto personu tiesību pārņēmējiem.

(7) Ja izņēmuma tiesības uz topogrāfiju pieder vairākām personām, to savstarpējās attiecības nosaka topogrāfijas īpašnieku savstarpēji noslēgtais līgums. Ja šāds līgums nav noslēgts, piemērojamas Civillikuma normas, kas attiecas uz kustamās mantas kopīpašumu.

II nodaļa
Topogrāfijas reģistrācija

4.pants. Topogrāfijas reģistrācijas pieteikuma iesniegšana

(1) Topogrāfijas reģistrācijas pieteikumu (turpmāk — pieteikums) Patentu valdei var iesniegt jebkura šā likuma 3.pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk — pieteicējs), ja:

1) tās pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija vai tai pieder Latvijas teritorijā esošs uzņēmums;

2) tās pastāvīgā dzīvesvieta vai tās uzņēmuma atrašanās vieta ir valstī, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi divpusēju vai daudzpusēju līgumu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzību;

3) tās pastāvīgā dzīvesvieta vai tās uzņēmuma atrašanās vieta ir valstī, kuras fiziskajām un juridiskajām personām Latvijas Republika uz savstarpējas vienošanās pamata piešķir nacionālo režīmu un kuras likumi nodrošina Latvijas Republikas fiziskajām un juridiskajām personām pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzību, kas pēc būtības atbilst šā likuma noteikumiem.

(2) Pieteicējs ir tiesīgs pieprasīt topogrāfijas reģistrāciju, iekams nav pierādīts, ka viņam uz to nav tiesību.

(3) Pieteikumu var iesniegt pirms topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas vai divu gadu laikā no dienas, kad Latvijā vai jebkurā citā valstī uzsākta topogrāfijas pirmā komerciālā izmantošana. Ja pieteikums nav iesniegts divu gadu laikā no topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas dienas, tiek uzskatīts, ka šajā laika periodā šā likuma 3.pantā minētās izņēmuma tiesības uz topogrāfiju nav stājušās spēkā un ka tās nevar iegūt.

(4) Ja topogrāfija komerciāli nav izmantota, pieteicējam ir tiesības iesniegt Patentu valdei pieteikumu 15 gadu laikā, termiņu skaitot no tā gada, kas seko gadam, kurā izveidota topogrāfija.

5.pants. Pieteikums

(1) Pieteikumā ietver:

1) iesniegumu par topogrāfijas reģistrāciju;

2) topogrāfijas īsu aprakstu;

3) materiālus, kas skaidri un nepārprotami identificē topogrāfiju un tās elementus un ir derīgi reproducēšanai:

a) rasējumus vai fotogrāfijas, kas attēlo pusvadītāju izstrādājuma slāņu konfigurāciju,

b) maskas, ko lieto pusvadītāju izstrādājumu ražošanā, vai maskas daļu rasējumus vai fotogrāfijas,

c) pusvadītāju izstrādājuma atsevišķu slāņu rasējumus vai fotogrāfijas;

4) dokumentus, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu (ja topogrāfijas izmantošana uzsākta pirms pieteikuma iesniegšanas). Ja topogrāfijas pirmo komerciālo izmantošanu uzsācis nevis pieteicējs, bet cita persona, pieteicējs norāda, kādas attiecībā uz topogrāfiju ir viņa tiesiskās attiecības ar šo personu;

5) (izslēgts ar 19.11.2015. likumu);

6) pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību.

(2) Lai nodrošinātu topogrāfijas labāku identificēšanu, pieteicējs papildus var iesniegt:

1) vienu topogrāfijas paraugu vai vairākus tās paraugus. Par topogrāfijas paraugu iesniegšanu un to uzglabāšanu pieteicējs maksā maksu;

2) magnētiskās lentes, datora izdrukas, mikrofilmas vai citus datu (informācijas) glabātājus (avotus), kuros topogrāfija ir saglabāta šifrētā veidā;

3) dokumentu par pieteikuma maksas samaksu.

(3) Iesniegumu un topogrāfijas īsu aprakstu pieteicējs iesniedz latviešu valodā. Citus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos dokumentus un materiālus var iesniegt arī angļu, franču, krievu vai vācu valodā. Ja dokuments, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu ārvalstī, ir citā valodā, pieteicējs vienlaikus ar šā dokumenta oriģinālu iesniedz arī apliecinātu tā tulkojumu vienā no minētajām valodām.

(4) Strīda gadījumā pēc Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes vai tiesas pieprasījuma pieteicējs (topogrāfijas īpašnieks) iesniedz šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

(5) Iesniedzot šā panta pirmās daļas 3.punktā un otrajā daļā minētos dokumentus un materiālus, pieteicējs var rakstveida lūgumā norādīt to sastāvdaļu, kas ietver ar topogrāfijas ražošanu saistīto komercnoslēpumu, kuru Patentu valde, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome vai tiesa nedrīkst izpaust. Izņēmuma kārtā pēc Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes vai tiesas pieprasījuma ar minētajiem dokumentiem un materiāliem var iepazīstināt ieinteresētās personas, kas ir dalībnieki strīdā par izņēmuma tiesību spēkā esamību vai šo tiesību pārkāpumu.

(6) (Izslēgta ar 19.11.2015. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

6.pants. Pieteikuma iesniegšanas datums

(1) Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk — pieteikuma datums) atzīstams datums, kad Patentu valde saņēma šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētos dokumentus un materiālus.

(2) Ja šā panta pirmās daļas prasības nav izpildītas, Patentu valde par to paziņo pieteicējam, nosakot termiņu norādīto trūkumu novēršanai. Šajā gadījumā par pieteikuma datumu uzskatāms datums, kad Patentu valde saņēmusi visus šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus un materiālus. Ja pieteicējs noteiktajā laikā nav izpildījis Patentu valdes prasības, pieteikums uzskatāms par neiesniegtu un par to rakstveidā tiek paziņots pieteicējam.

(3) Pēc pieteicēja pieprasījuma Patentu valde 30 dienu laikā no pieteikuma datuma nosūta pieteicējam apliecinātu viņa iesnieguma kopiju, kurā norādīts pieteikuma datums un numurs.

(4) Pieteikuma dokumentus un materiālus, kuri neietekmē pieteikuma datuma noteikšanu, pieteicējs var iesniegt vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem un materiāliem, taču ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no pieteikuma datuma. Pieteikuma maksa jāsamaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja noteiktajā laikā nav iesniegti minētie dokumenti un materiāli vai samaksāta pieteikuma maksa, pieteikums uzskatāms par neiesniegtu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

7.pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Patentu valde triju mēnešu laikā no pieteikuma datuma pārbauda, vai iesniegtais pieteikums atbilst šā likuma 4.panta pirmās, trešās un ceturtās daļas, 5.panta pirmās un trešās daļas noteikumiem, kā arī Patentu valdes formālajām prasībām attiecībā uz pieteikuma dokumentu un materiālu noformēšanu.

(2) Ja pieteikums atbilst noteiktajām prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par topogrāfijas reģistrāciju Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā un par attiecīga paziņojuma publicēšanu.

(3) Ja pieteikums neatbilst noteiktajām prasībām vai tikai daļēji tām atbilst, Patentu valde par to paziņo pieteicējam, nosakot triju mēnešu termiņu norādīto trūkumu novēršanai.

(4) Patentu valde pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu, ja pieteicējs noteiktajā laikā nav novērsis Patentu valdes norādītos trūkumus.

8.pants. Topogrāfijas reģistrācija

(1) Patentu valde topogrāfiju reģistrē Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju reģistrā un ziņas par topogrāfiju publicē savā oficiālajā izdevumā, kā arī izsniedz pieteicējam pēc maksas samaksāšanas noteikta parauga topogrāfijas reģistrācijas apliecību iespējami īsā laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas.

(2) Ja pieteikumu iesniedz pirms topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas, pieteicējam ir tiesības pieprasīt, lai ziņu publicēšana par topogrāfijas reģistrāciju tiktu atlikta līdz topogrāfijas pirmajai komerciālajai izmantošanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu no topogrāfijas reģistrācijas dienas.

(3) Pēc tam, kad ir publicētas ziņas par topogrāfijas reģistrāciju, ikvienai personai ir tiesības Patentu valdē iepazīties ar pieteikuma dokumentiem un materiāliem.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi nav piemērojami pieteikuma sastāvdaļām, kuras pieteicējs uzskata par komercnoslēpumu un par kuru neizpaušanu viņš saskaņā ar šā likuma 5.panta piekto daļu jau agrāk ir iesniedzis Patentu valdei rakstveida lūgumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

9.pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu

Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (topogrāfijas īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.

(19.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

10.pants. Iebilduma iesniegums pret topogrāfijas reģistrāciju

(1) Sešu mēnešu laikā pēc topogrāfijas publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt Patentu valdei iebilduma iesniegumu pret topogrāfijas reģistrāciju. Iebilduma iesnieguma iesniegšana, virzība un izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.

(2) Iebilduma iesniegumu pret topogrāfijas reģistrāciju var iesniegt, pamatojoties uz šā likuma 15.panta otrās daļas noteikumiem.

(19.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

III nodaļa
No topogrāfijas reģistrācijas izrietošās tiesības

11.pants. Izņēmuma tiesību saturs un būtība

(1) Personai, uz kuras vārda reģistrēta topogrāfija, ir izņēmuma tiesības:

1) reproducēt topogrāfiju pilnībā vai daļēji jebkurā veidā un formā;

2) jebkurā veidā un formā realizēt topogrāfiju pusvadītāju izstrādājumā;

3) topogrāfiju vai pusvadītāju izstrādājumu, kurā tā ir realizēta, komerciāli izmantot, kā arī izgatavot, piedāvāt pārdošanai, izplatīt, ievest no ārvalstīm un glabāt minētajiem nolūkiem.

(2) Citām personām bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas ir aizliegts veikt jebkuras šā panta pirmajā daļā norādītās darbības.

(3) Topogrāfijas īpašnieks var nodot savas tiesības uz topogrāfiju pilnībā vai daļēji jebkurai citai personai.

(4) Jebkura topogrāfija, kas ir aizsargājama saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kā arī attiecīgās izņēmuma tiesības tiesiskā režīma ziņā tiek pielīdzinātas kustamai mantai, un uz tām attiecināmi, ja šis likums neparedz citādi, Patentu likuma noteikumi par licencēm, licences līgumiem un citiem darījumiem, kas ir saistīti ar izņēmuma tiesībām, kā arī vispārīgās Civillikuma normas par kustamo mantu un mantiskajiem darījumiem.

(5) Ja reģistrētā topogrāfija nav izmantota Latvijā vai ir izmantota tādā apjomā, kas objektīvi neapmierina Latvijas valsts intereses, un topogrāfijas īpašnieks atsakās piešķirt licenci ieinteresētajai personai, tiesa pēc šīs personas prasības var piešķirt tai atļauju (piespiedu licenci) izmantot reģistrēto topogrāfiju. Piespiedu licenci var piešķirt, ievērojot attiecīgos Patentu likuma noteikumus, jebkurā laikā, sākot no topogrāfijas reģistrācijas dienas.

(6) Jebkurš ar reģistrētu topogrāfiju saistīts darījums reģistrējams Patentu valdē. Pretējā gadījumā darījums atzīstams par spēkā neesošu.

(7) Patentu valdē reģistrētu topogrāfiju ieķīlā saskaņā ar Komercķīlas likuma noteikumiem. Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju reģistrā. Patentu valde ieraksta Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā komercķīlas atzīmi, pamatojoties uz komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu. Ziņas par izdarīto atzīmi paziņo topogrāfijas īpašniekam un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2014. un 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

12.pants. Izņēmuma tiesību spēkā esamības termiņš

(1) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju stājas spēkā dienā, kad Latvijā vai jebkurā citā valstī uzsākta tās pirmā komerciālā izmantošana, vai pieteikuma saņemšanas dienā — atkarībā no tā, kas noticis agrāk.

(2) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju nevar iegūt, ja 15 gadu laikā, skaitot no tā gada, kas seko gadam, kurā izveidota topogrāfija, Patentu valdei nav iesniegts attiecīgais pieteikums vai nav uzsākta topogrāfijas izmantošana.

(3) Izņēmuma tiesības uz topogrāfiju ir spēkā 10 gadus, skaitot no tā gada, kas seko gadam, kurā iesniegts pieteikums vai uzsākta topogrāfijas izmantošana ar nosacījumu, ka pieteikums iesniegts divu gadu laikā no topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas sākuma datuma, — atkarībā no tā, kas noticis agrāk.

13.pants. Izņēmuma tiesību ierobežojumi

(1) Par šā likuma 11.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesību pārkāpumu nav uzskatāma topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājumā realizētas topogrāfijas izmantošana:

1) privātām vajadzībām nekomerciālos nolūkos;

2) zinātniskam eksperimentam vai pētniecības nolūkos;

3) apmācības nolūkos;

4) topogrāfijas vai ar to saistītu (tajā realizētu) principu, metožu, sistēmu, tehnoloģisko paņēmienu analīzei vai novērtējumam.

(2) Šā likuma 11.panta pirmās un otrās daļas noteikumi par topogrāfijas īpašnieka izņēmuma tiesībām neattiecas arī uz jebkuru uzlabotu topogrāfiju, kas izveidota, veicot citai personai piederošas jau zināmas topogrāfijas zinātnisko izpēti, analīzi vai novērtējot to. Jaunizveidotā topogrāfija reģistrējama un aizsargājama, ja tās pazīmes kopumā atbilst šā likuma 2.panta noteikumiem.

(3) Topogrāfijas īpašnieks sev piederošu topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu nevar aizliegt citām personām komerciāli izmantot šo personu ražotajos izstrādājumos, ja topogrāfiju vai to saturošu pusvadītāju izstrādājumu saim­nieciskajā apritē Eiropas Ekonomikas zonā iekļāvis pats topogrāfijas īpašnieks vai cita persona ar viņa piekrišanu.

(4) Topogrāfijas vai tāda pusvadītāju izstrādājuma, kurā šī topogrāfija ir realizēta, komerciāla izmantošana nav uzskatāma par izņēmuma tiesību pārkāpumu, ja persona, kas to patstāvīgi un godprātīgi izmanto (turpmāk — izmantotājs), vai šīs personas tiesību pārņēmējs nezināja vai nevarēja zināt par izņēmuma tiesību esamību. Šajā gadījumā topogrāfijas vai attiecīgā pusvadītāju izstrādājuma izmantošanu drīkst turpināt arī pēc tam, kad izmantotājam kļuvis zināms vai būtu bijis jāzina par izņēmuma tiesību esamību, taču ar noteikumu, ka ir saņemta topogrāfijas īpašnieka piekrišana (uz licences līguma pamata) un viņam samaksāta taisnīga atlīdzība. Topogrāfijas īpašnieka un izmantotāja strīdus izšķir tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

14.pants. Topogrāfijas reģistrācijas dzēšana pirms termiņa

(1) Patentu valde topogrāfijas reģistrāciju dzēš pirms termiņa, ja to lūdz topogrāfijas īpašnieks. Reģistrāciju dzēš no iesniegumā norādītās dienas.

(2) Ja tiesības uz topogrāfiju pieder vairākām personām vai ir nodotas trešajām personām, reģistrāciju var dzēst tikai ar visu topogrāfijas īpašnieku piekrišanu.

15.pants. Topogrāfijas reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu

(1) Prasības pieteikumu par topogrāfijas reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu jebkura ieinteresētā persona var iesniegt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai visā topogrāfijas reģistrācijas spēkā esamības laikā, ievērojot likumā noteikto kārtību prasības celšanai.

(2) Topogrāfijas reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja:

1) reģistrācijas priekšmets (objekts) neatbilst šā likuma 1.pantā noteiktajiem pusvadītāju izstrādājuma un topogrāfijas definīcijai, kā arī 2.pantā norādītajiem topogrāfiju aizsardzības pamatnoteikumiem;

2) obligātie pieteikuma dokumenti un materiāli (5.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts un 3.punkta "a" apakšpunkts), salīdzinot tos ar citiem pieteikuma dokumentiem un materiāliem (5.panta otrā daļa), pilnīgi vai daļēji nepareizi identificē topogrāfiju vai izpauž tās būtību tik neskaidri, ka nav iespējams topogrāfiju nepārprotami identificēt;

3) topogrāfija reģistrēta uz tādas personas vārda, kurai nebija tiesību to pieprasīt (3.panta pirmā, otrā, trešā, piektā un sestā daļa un 4.panta pirmā daļa);

4) topogrāfija reģistrēta, pārkāpjot šā likuma 4.panta trešās un ceturtās daļas noteikumus attiecībā uz pieteikuma iesniegšanas termiņiem;

5) dokuments, kas apliecina topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas datumu (5.panta pirmās daļas 4.punkts), ir nepatiess un nepatiesa datuma norāde ietekmē pieteicēja tiesības iesniegt reģistrācijas pieteikumu (4.panta trešā un ceturtā daļa) vai izņēmuma tiesību spēkā esamības termiņu (12.pants).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.12.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

IV nodaļa
Topogrāfijas izveidotāja un īpašnieka tiesību aizsardzība

16.pants. Tiesību atjaunošana

(1) Jebkura persona, kura atbilst šā likuma 4.panta pirmās daļas noteikumiem un kurai ir pierādījumi, ka tai pieder tiesības uz topogrāfiju, var griezties tiesā ar prasību nodot tai tiesības uz pieteikumu vai topogrāfijas reģistrāciju, ja attiecīgo pieteikumu iesniegusi cita persona, kurai nebija tādu tiesību, vai ja reģistrācija jau izdarīta šīs personas labā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības ir izmantojamas ne vēlāk kā divu gadu laikā no topogrāfijas reģistrācijas dienas.

(3) Patentu valde, pamatojoties uz tiesas spriedumu, izdara Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju valsts reģistrā un citos ar topogrāfijas reģistrāciju saistītajos dokumentos nepieciešamos grozījumus.

(4) Topogrāfijas izveidotājam, ja viņš nav topogrāfijas īpašnieks, ir tiesības aizstāvēt savas tiesības tiesā tādā pašā kārtībā, kādu nosaka Patentu likuma noteikumi par izgudrotāja tiesību aizsardzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

17.pants. Izņēmuma tiesību aizsardzība

(1) Topogrāfijas īpašniekam un — ar viņa piekrišanu — arī izņēmuma licences turētājam ir tiesības topogrāfiju, pusvadītāju izstrādājumu vai tā iesaiņojumu marķēt ar apzīmējumu, kurš brīdina par topogrāfijas reģistrāciju un izņēmuma tiesībām un kurā var ietvert vienu vai vairākus no šādiem apzīmējumiem:

1) apzīmējumu aplī ietverta burta "T" veidā;

2) topogrāfijas pirmās komerciālās izmantošanas sākuma datumu;

3) topogrāfijas īpašnieka uzvārdu (nosaukumu) vai zīmi.

(2) Brīdinājuma marķējums atzīstams par pierādījumu tam, ka topogrāfija ir reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai vai ka topogrāfijas īpašniekam ir nodoms to reģistrēt šā likuma 4.pantā noteiktajā laikā.

(3) Brīdinājuma marķējumu nedrīkst izvietot uz izstrādājumiem, ja attiecīgās topogrāfijas reģistrācijas pieteikums nav iesniegts šā likuma 4.pantā noteiktajā laikā, kā arī tad, ja pieteikums ir noraidīts. Pretējā gadījumā piemērojami spēkā esošo likumu un citu normatīvo aktu noteikumi par negodīgu konkurenci.

(4) Topogrāfijas īpašniekam vai izņēmuma licences turētājam ir tiesības nosūtīt trešajām personām, kas eventuāli izmanto vai gatavojas izmantot topogrāfiju vai pusvadītāju izstrādājumu, kurā tā realizēta, paziņojumu par attiecīgā pieteikuma iesniegšanu vai topogrāfijas reģistrāciju.

(5) Topogrāfijas īpašniekam, sākot ar topogrāfijas reģistrācijas dienu, ir tiesības iesniegt prasību tiesā sakarā ar izņēmuma tiesību pārkāpumu. Tādas pašas tiesības ir izņēmuma licences turētājam.

V nodaļa
Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

18.pants. Izņēmuma tiesību pārkāpuma jēdziens

(1) Par izņēmuma tiesību pārkāpumu atzīstama jebkura šā likuma 11.panta otrajā daļā minētā darbība, ja tā notikusi topogrāfijas reģistrācijas spēkā esamības laikā un izdarīta bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita likumīga pamata. Darbība atzīstama par pārkāpumu , ja tās objekts ir topogrāfija kopumā vai būtiska tās daļa.

(2) Par izņēmuma tiesību tīšu pārkāpumu atzīstama darbība, kas izdarīta pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks vai izņēmuma licences turētājs pārkāpēju informējis par attiecīga pieteikuma iesniegšanu vai topogrāfijas reģistrāciju, kā arī gadījumos, kad uz strīda objekta ir brīdinājuma marķējums (17.panta pirmā un ceturtā daļa).

(3) Jebkura persona uzskatāma par pārkāpēju un ir atbildīga par izņēmuma tiesību pārkāpumu arī tad, ja šā likuma 11.panta otrajā daļā norādītās darbības izdarītas ar trešo personu starpniecību.

19.pants. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem

(1) Šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības, ko veikusi persona bez topogrāfijas īpašnieka atļaujas vai cita tiesiska pamata pēc topogrāfijas reģistrācijas dienas vai pēc dienas, kad šī persona saņēmusi topogrāfijas īpašnieka vai izņēmuma licences licenciāta paziņojumu par topogrāfijas pieteikuma iesniegšanu Patentu valdē, atzīstamas par tīšiem pārkāpumiem.

(2) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības laikposmā starp dienu, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis ar brīdinājuma marķējumu apzīmēta pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, un topogrāfijas reģistrācijas dienu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju un pārtrauc topogrāfijas vai pusvadītāju izstrādājuma izmantošanu. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru nosaka tiesa, ievērojot topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(3) Persona, kas izdarījusi šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās darbības pēc tam, kad topogrāfijas īpašnieks uzsācis nemarķētā pusvadītāju izstrādājuma pirmo komerciālo izmantošanu, izmaksā topogrāfijas īpašniekam taisnīgu kompensāciju. Ja kompensācija izmaksāta un ja minētā persona to vēlas, topogrāfijas īpašnieks piešķir tai licenci, kas dod tiesības turpināt topogrāfijas izmantošanu savā uzņēmumā tādā apjomā, kādā topogrāfija tika izmantota pirms tās reģistrācijas dienas. Strīda gadījumā taisnīgas kompensācijas apmēru un licences nosacījumus nosaka tiesa, ņemot vērā topogrāfijas izmantošanas ekonomisko vērtību.

(15.02.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

VI nodaļa
Nobeiguma noteikumi

20.pants. Citu likumu un starptautisko līgumu normu piemērošana topogrāfiju aizsardzības nodrošināšanai

(1) Šā likuma noteikumi neietekmē izņēmuma tiesības un no tām izrietošās tiesiskās attiecības, kas attiecībā uz topogrāfijām vai pusvadītāju izstrādājumiem, kuros tās realizētas, pamatojas uz Patentu likuma vai citu likumu noteikumiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā.

(2) Šā likuma nolūkiem pēc analoģijas piemērojami attiecīgie Patentu likuma noteikumi:

1) par pārstāvību Patentu valdē;

2) (izslēgts ar 19.11.2015. likumu);

3) (izslēgts ar 19.11.2015. likumu);

4) par maksām;

5) par valsts aizsardzības interesēm;

6) par izgudrojuma izmantošanu;

7) par licenci un licences līgumu;

8) par piespiedu licencēm;

9) par zaudējumu kompensāciju sakarā ar publikācijas aizliegumu;

10) par strīdu izskatīšanu tiesā.

(3) (Izslēgta ar 19.11.2015. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2007. un 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

Pārejas noteikumi

1. Latvijā reģistrējamas topogrāfijas, kuru pirmā komerciālā izmantošana sākusies ne agrāk kā divus gadus pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas.

2. (Izslēgts ar 19.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(15.02.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2007.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Likums stājas spēkā 30.dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 12.martā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 31.martā
01.01.2016