Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumus Nr. 44 "Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību".

Ministru kabineta instrukcija Nr.3

Rīgā 1998.gada 2.decembrī (prot. Nr.68, 16.§)

Instrukcija par gada publisko pārskatu sagatavošanas kārtību

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes, Eiropas integrācijas birojs un Valsts pārvaldes reformas birojs (turpmāk - iestāde) sagatavo gada publiskos pārskatus (turpmāk - pārskats), lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu.

2. Pārskats nodrošina iestāžu faktiski sasniegto rezultātu salīdzinājumu ar valdības deklarācijas uzdevumiem un iestādes plāniem. Pārskats sagatavojams, ņemot vērā iestādes nolikumā paredzētās funkcijas.

II. Pārskata saturs un sagatavošana

3. Pārskatā iekļaujama šāda informācija:

3.1. iestādes vadītāja ziņojums:

3.1.1. iestādes juridiskais statuss un struktūra;

3.1.2. iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes;

3.1.3. padotībā esošās iestādes;

3.1.4. pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas;

3.2. iestādes darbības rezultāti un to izvērtējums:

3.2.1. programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem;

3.2.2. pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, un to rezultāti;

3.2.3. pasākumi, kas veikti vadības audita un iekšējās kontroles ieteikumu realizācijai;

3.2.4. sabiedrības aptaujas rezultāti;

3.3. finansējums un tā izlietojums:

3.3.1. informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (pielikums). Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, norāda arī pārējos ieņēmumu avotus, ieņēmumu apjomu un izlietojumu;

3.3.2. informācija par valsts ieguldījumu programmu ietvaros projektu realizācijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, valsts garantiju un valsts kredītu izlietojumu, iekļaujot informāciju par:

3.3.2.1. valsts investīciju programmu;

3.3.2.2. valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programmu;

3.3.2.3. valsts pārvaldes institūciju pasūtītajiem pētījumiem;

3.3.3. informācija par sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros realizēto projektu līdzekļu izlietojumu;

3.4. personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana;

3.5. prognozes un plāni:

3.5.1. iestādes finansu saistības;

3.5.2. iestādes administrēšanas sistēmas uzlabošana (arī personāla plānošana) un ar to saistītie izdevumi;

3.5.3. iestādes darbības uzlabošana (pasākumi, kas veicami resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai);

3.5.4. starptautiskie projekti;

3.5.5. pētījumi.

4. Iestāde pārskatu par saimniecisko gadu sagatavo līdz nākamā gada 1.jūlijam.

5. Pārskatu apstiprina iestādes vadītājs.

6. Lai informētu par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, iestāde nosūta pārskatu:

6.1. Saeimai, tās frakcijām un komisijām;

6.2. Ministru kabinetam;

6.3. Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā noteiktajā kārtībā);

6.4. Valsts kontrolei.

III. Noslēguma jautājumi

7. Instrukcija stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

8. Pārskatu par 1998.gadu sagatavo ministrijas, Eiropas integrācijas birojs un Valsts pārvaldes reformas birojs.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis

 

 

Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 22.decembra instrukcijai Nr.3

Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

1.tabula

Aktīvi un pasīvi ( kopsavilkuma bilance latos)

Nr.p.k.

 

Gada sākumā

Gada beigās

1.

Aktīvi:

   

1.1.

ilgtermiņa ieguldījumi

   

1.2.

apgrozāmie līdzekļi

   

2.

Pasīvi:

   

2.1.

pašu kapitāls

   

2.2.

kreditori

   

2.tabula

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos)

Nr.
p.k.

 

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Ieņēmumi (kopā):

     

1.1.

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

     

1.2.

maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi

     

2.

Izdevumi (kopā):

     

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā):

     

2.1.1.

atalgojumi

     

2.1.2.

komandējumi

     

2.1.3.

subsīdijas un dotācijas

     

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):

     

2.2.1.

inventāra iegāde

     

2.2.2.

kapitālais remonts

     

2.2.3.

investīcijas

     

3.

Nodarbinātība:

     

3.1.

faktiskais nodarbināto skaits

 

-

 

3.2.

vidējā darba alga

 

-

 

3.tabula

Valsts speciālā budžeta līdzekļu izlietojums (latos)

Nr.
p.k.

 

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Ieņēmumi (kopā):

     

1.1.

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

     

1.2.

maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi

     

2.

Izdevumi (kopā):

     

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā):

     

2.1.1.

atalgojumi

     

2.1.2.

komandējumi

     

2.1.3.

subsīdijas un dotācijas

     

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):

     

2.2.1.

inventāra iegāde

     

2.2.2.

kapitālais remonts

     

2.2.3.

investīcijas

     

3.

Nodarbinātība:

     

3.1.

faktiskais nodarbināto skaits

 

-

 

3.2.

vidējā darba alga

 

-

 

Piezīme. Iestādes, kurām ir vairāki speciālie budžeti (fondi), aizpilda šādu tabulu arī par katru speciālo budžetu atsevišķi.

4.tabula

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi ieņē mumi (latos)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi*

Izcenojums

Faktiskie ieņēmumi

 
 

     
 

Kopā

-

 

* Ieņēmumu veidus var grupēt un minēt maksas pakalpojumu vidējos izcenojumus.

5.tabula

Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo budžeta iestāžu saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums

Lati

1. Saņemts (kopā)

Lielākie ziedotāji:

Latvijas uzņēmējsabiedrības un privātās personas:

ārvalstu uzņēmējsabiedrības un privātās personas:

2. Izlietots (kopā)

Finansētie pasākumi (kopā)*:

algu izmaksas

komandējumi

pamatlīdzekļu iegāde

kapitālais remonts

* Apkopojums par lielākiem un nozīmīgākiem pasākumiem.

6.tabula

Iemaksas starptautiskajām organizācijām (latos)

Nr. p.k. Organizācijas nosaukums Iepriekšējā gadā Pārskata gadā
       
       

 Finansu ministrs I.Godmanis

01.01.1999