Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 359

Rīgā 1998.gada 28.septembrī (prot. Nr. 53, 23.§)

Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tipveida polisēm

Izdoti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
likuma
10.pantu un Pārejas noteikumu 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izgatavotas, reģistrētas, uzskaitītas un izmantotas sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (turpmāk - polise).

2. Polise ir apdrošinātāja izdots noteikta parauga dokuments, kas apliecina, ka apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātājs ir noslēguši sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu.

3. Pēc apdrošināšanas prēmijas iemaksas apdrošinātājs noformē polisi un tās kopiju, starptautiskajiem civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm) - divas kopijas. Standartlīgumiem, robežlīgumiem, kompleksajiem līgumiem un grupas līgumiem polises oriģinālu saņem apdrošinājuma ņēmējs, kopija paliek pie apdrošinātāja. Starptautiskajiem civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumiem (Zaļajām kartēm) polises oriģinālu un vienu kopiju saņem apdrošinājuma ņēmējs, otra kopija paliek pie apdrošinātāja.

4. Ir piecu veidu apdrošināšanas polises:

4.1. standartlīguma polise (1. un 5.pielikums);

4.2. grupas līguma polise (2. un 5.pielikums);

4.3. kompleksā līguma polise (3. un 5.pielikums);

4.4. robežapdrošināšanas līguma polise (4. un 6.pielikums);

4.5. starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) polise (7., 8. un 9.pielikums).

5. Polišu veidlapas ir tipogrāfiski iespiestas, un tās izgatavo sērijās. Katrā sērijā ir 999999 veidlapu komplekti ar sešzīmju kārtas numerāciju no Nr.000001 līdz Nr.999999. Viena numura polises veidlapu komplektā ir divi eksemplāri, starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) polisēm - trīs eksemplāri. Veidlapu sēriju apzīmē ar diviem latviešu alfabēta burtiem, starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) polisēm - ar burtiem "LV" un diviem latīņu alfabēta burtiem. Katra apdrošinātāja polišu veidlapu sērijas apzīmējumam Satiksmes birojs nosaka atšķirīgus sērijas pirmos burtus.

II. Satiksmes biroja kompetence

6. Par polišu veidlapu pasūtīšanu, iespiešanu un pārdošanu apdrošinātājiem ir atbildīgs Satiksmes birojs.

7. Polišu veidlapas iespiež centralizēti tikai tajās tipogrāfijās, ar kurām Satiksmes birojs ir noslēdzis līgumu par polišu iespiešanu.

8. Satiksmes birojs uzskaita katram apdrošinātājam izsniegtās polišu veidlapas (daudzums, veids, numuri un sērijas).

9. Visu veidu polišu veidlapām ir noteikta četrpakāpju aizsardzības sistēma. Ar polišu veidlapu aizsardzības sistēmu Satiksmes birojs iepazīstina apdrošinātājus un valsts institūcijas, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir noteiktas tiesības un pienākums pārbaudīt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu spēkā esamību.

III. Polišu veidlapu aizpildīšanas vispārīgās prasības

10. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinātājs drīkst izmantot tikai attiecīgā veida polišu veidlapas.

11. Polišu veidlapas aizpilda apdrošinātāja pārstāvis, rakstot drukātiem burtiem. Polise nedrīkst būt aizpildīta ar zīmuli vai citādā tehniski viegli pārlabojamā un fiziski nenoturīgā veidā. Polisē nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, labojumi, svītrojumi un papildinājumi, izņemot šo noteikumu 15.punktā, 18.8., 20.8. un 21.9.apakšpunktā paredzētos gadījumus.

12. Polišu veidlapas tiek aizpildītas, pamatojoties uz datiem, kas norādīti personu apliecinošos dokumentos (personas pase vai transportlīdzekļa vadītāja apliecība), uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecībā, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, tirdzniecības numura kartē, izmēģinājuma numura kartē un tranzīta numura kartē. Ja transportlīdzeklis vēl nav reģistrēts, polišu veidlapas aizpilda, pamatojoties uz datiem dokumentos, kas nepieciešami transportlīdzekļa reģistrācijai saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.

13. Polise atzīstama par spēkā esošu, ja tajā norādīti dati, pēc kuriem var noteikt transportlīdzekļa īpašnieku un identificēt attiecīgo transportlīdzekli.

IV. Polišu dublikāti

14. Ja polise (izņemot kompleksā līguma apdrošināšanas polisi) ir nozagta, nozaudēta, gājusi bojā vai sabojāta, apdrošinājuma ņēmējs iesniedz apdrošinātājam, kas apdrošinājis sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, rakstisku iesniegumu ar lūgumu izsniegt polises dublikātu. Apdrošinātājs divu darbdienu laikā izsniedz polises dublikātu. Apdrošinātājam par polises dublikāta izsniegšanu ir tiesības iekasēt maksu, kura nedrīkst pārsniegt piecus procentus no apdrošināšanas prēmijas, kas iekasēta, izsniedzot polises oriģinālu.

15. Izsniedzot dublikātu, attiecīgā veida polises veidlapas augšējā labajā stūrī uzraksta ar drukātiem burtiem "POLISES NR. DUBLIKĀTS" un norāda polises oriģināla numuru.

16. Polises dublikāta un oriģināla saturs ir identisks, izņemot ailes "Polises izdošanas gads un datums" un "Polises izdošanas vieta", kurās norāda polises dublikāta izdošanas gadu, datumu un vietu.

17. Polises dublikātam ir tāds pats juridiskais spēks kā polises oriģinālam, ja, to noformējot, ievērotas šo noteikumu 15. un 16.punktā noteiktās prasības un polises oriģināla noformēšanas prasības.

V. Standartlīguma polises veidlapas aizpildīšana

18. Standartlīguma polises veidlapas attiecīgajās ailēs jāieraksta šāda informācija:

18.1. transportlīdzekļa īpašnieka vārds un uzvārds, ja īpašnieks ir fiziskā persona, vai juridiskās personas pilns nosaukums, ja īpašnieks ir juridiskā persona;

18.2. transportlīdzekļa īpašnieka adrese;

18.3. transportlīdzekļa īpašnieka personas kods, ja īpašnieks ir fiziskā persona, vai juridiskās personas reģistrācijas numurs, ja īpašnieks ir juridiskā persona;

18.4. tālruņa numurs;

18.5. transportlīdzekļa marka un modelis;

18.6. transportlīdzekļa kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

18.7. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;

18.8. transportlīdzekļa šasijas numurs; ja transportlīdzekļa šasijas numuru nav iespējams noskaidrot, norāda transportlīdzekļa virsbūves numuru, nosvītrojot polises veidlapā vārdu "šasijas" un tā vietā ierakstot vārdu "virsbūves"; ja transportlīdzekļa šasijas un virsbūves numuru nav iespējams noskaidrot, polises veidlapā nosvītro vārdus "transportlīdzekļa šasijas numurs" un attiecīgajā ailē ieraksta burtus "BN" (bez numura);

18.9. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs;

18.10. transportlīdzekļa izlaiduma gads;

18.11. piemaksas kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

18.12. atlaides kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

18.13. līguma darbības laiks, norādot apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās gadu, datumu (tekstuālā veidā) un laiku, kā arī gadu un datumu (tekstuālā veidā), līdz kuram ir spēkā apdrošināšanas līgums;

18.14. apdrošināšanas prēmijas summa (vārdiem un cipariem);

18.15. polises izdošanas gads un datums (tekstuālā veidā);

18.16. polises izdošanas vietas nosaukums;

18.17. ailē "Apdrošinājuma ņēmējs" - transportlīdzekļa īpašnieka vai tā pārstāvja personas kods, vārds, uzvārds un paraksts;

18.18. ailē "Apdrošinātāja pārstāvis" - apdrošināšanas aģenta kods (ja tāds ir), apdrošinātāja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts.

VI. Grupas līguma polises veidlapas aizpildīšana

19. Grupas līguma polises veidlapas attiecīgajās ailēs jāieraksta šāda informācija:

19.1. transportlīdzekļa īpašnieka - juridiskās personas - pilns nosaukums;

19.2. transportlīdzekļa īpašnieka adrese;

19.3. juridiskās personas reģistrācijas numurs;

19.4. tālruņa numurs;

19.5. transportlīdzekļa kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinā t āja atbildības limitiem;

19.6. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;

19.7. piemaksas kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

19.8. atlaides kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

19.9. līguma darbības laiks, norādot apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās gadu, datumu (tekstuālā veidā) un laiku, kā arī gadu un datumu (tekstuālā veidā), līdz kuram ir spēkā apdrošināšanas līgums;

19.10. apdrošināšanas prēmijas summa (vārdiem un cipariem);

19.11. polises izdošanas gads un datums (tekstuālā veidā);

19.12. polises izdošanas vietas nosaukums;

19.13. ailē "Apdrošinājuma ņēmējs" - transportlīdzekļa īpašnieka pārstāvja personas kods, vārds, uzvārds un paraksts;

19.14. ailē "Apdrošinātāja pārstāvis" - apdrošināšanas aģenta kods (ja tāds ir), apdrošinātāja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts.

VII. Kompleksā līguma polises veidlapas aizpildīšana

20. Kompleksā līguma polises veidlapas attiecīgajās ailēs jāieraksta šāda informācija:

20.1. zemnieku saimniecības nosaukums;

20.2. adrese;

20.3. tālruņa numurs;

20.4. zemnieku saimniecības reģistrācijas apliecības numurs;

20.5. transportlīdzekļa marka un modelis;

20.6. transportlīdzekļa kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

20.7. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;

20.8. transportlīdzekļa šasijas numurs; ja transportlīdzekļa šasijas numuru nav iespējams noskaidrot, norāda transportlīdzekļa virsbūves numuru, nosvītrojot polises veidlapā vārdu "šasijas" un tā vietā ierakstot vārdu "virsbūves"; ja transportlīdzekļa šasijas un virsbūves numuru nav iespējams noskaidrot, polises veidlapā nosvītro vārdus "transportlīdzekļa šasijas numurs" un attiecīgajā ailē ieraksta burtus "BN" (bez numura);

20 .9. transportlīdzekļa izlaiduma gads;

20.10. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs;

20.11. piemaksas kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

20.12. atlaides kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

20.13. līguma darbības laiks, norādot apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās gadu, datumu (tekstuālā veidā) un laiku, kā arī gadu un datumu (tekstuālā veidā), līdz kuram ir spēkā apdrošināšanas līgums;

20.14. apdrošināšanas prēmijas summa (vārdiem un cipariem);

20.15. polises izdošanas gads un datums (tekstuālā veidā);

20.16. polises izdošanas vietas nosaukums;

20.17. ailē "Apdrošinājuma ņēmējs" - transportlīdzekļa īpašnieka pārstāvja personas kods, vārds, uzvārds un paraksts;

20.18. ailē "Apdrošinātāja pārstāvis" - apdrošināšanas aģenta kods (ja tāds ir), apdrošinātāja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts.

VIII. Robežapdrošināšanas līguma polises veidlapas aizpildīšana

21. Robežapdrošināšanas līguma polises veidlapas attiecīgajās ailēs jāieraksta šāda informācija:

21.1. transportlīdzekļa īpašnieka vārds un uzvārds, ja īpašnieks ir fiziskā persona, vai juridiskās personas pilns nosaukums, ja īpašnieks ir juridiskā persona;

21.2. transportlīdzekļa īpašnieka adrese;

21.3. tās valsts kods, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamenta apstiprinātajam Pasaules valstu, teritoriju un valūtu klasifikatoram;

21.4. transportlīdzekļa marka un modelis;

21.5. transportlīdzekļa kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

21.6. piekabes marka un modelis;

21.7. piekabes kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem;

21.8. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (I rinda) un piekabes reģistrācijas numurs (II rinda);

21.9. transportlīdzekļa šasijas numurs (I rinda) un piekabes šasijas numurs (II rinda); ja transportlīdzekļa šasijas numuru nav iespējams noskaidrot, norāda transportlīdzekļa virsbūves numuru, nosvītrojot polises veidlapā vārdu "šasijas" un tā vietā ierakstot vārdu "virsbūves"; ja transportlīdzekļa šasijas un virsbūves numuru nav iespējams noskaidrot, polises veidlapā nosvītro vārdus "transportlīdzekļa šasijas numurs" un attiecīgajā ailē ieraksta burtus "BN" (bez numura);

21.10. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs (I rinda) un piekabes reģistrācijas apliecības numurs (II rinda);

21.11. līguma darbības laiks, norādot apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās gadu, datumu (tekstuālā veidā) un laiku, kā arī gadu un datumu (tekstuālā veidā), līdz kuram ir spēkā apdrošināšanas līgums;

21.12. apdrošināšanas prēmijas summa par transportlīdzekli (vārdiem (latviešu vai angļu valodā) un cipariem, I rinda) un apdrošināšanas prēmijas summa par piekabi (vārdiem (latviešu vai angļu valodā) un cipariem, II rinda);

21.13. apdrošināšanas prēmiju kopsumma (vārdiem un cipariem);

21.14. polises izdošanas gads un datums (tekstuālā veidā);

21.15. polises izdošanas vietas nosaukums;

21.16. ailē "Apdrošinājuma ņēmējs" - transportlīdzekļa īpašnieka vai tā pārstāvja personas kods, vārds, uzvārds un paraksts;

21.17. ailē "Apdrošinātāja pārstāvis" - apdrošināšanas aģenta kods (ja tāds ir), apdrošinātāja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts.

IX. Starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) polises veidlapas aizpildīšana

22. Starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) polises veidlapas attiecīgajās ailēs jāieraksta šāda informācija:

22.1. veidlapas 3.ailē - līguma darbības laiks, norādot apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datumu, mēnesi (cipariem) un gadu (norādot gada pēdējos divus ciparus), kā arī datumu, mēnesi (cipariem) un gadu (norādot gada pēdējos divus ciparus), līdz kuram ir spēkā apdrošināšanas līgums;

22.2. veidlapas 5.ailē - transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (ja tāda nav - transportlīdzekļa šasijas vai motora numurs);

22.3. veidlapas 6.ailē - transportlīdzekļa kategorija atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem, un transportlīdzekļa marka;

22.4. ailē "Šī karte nav derīga valstīs, kuru attiecīgā aile ir pārsvītrota" -krustiski pārsvītro valstis, kurās nav spēkā līgums (ja līgums nav spēkā arī Latvijā, pārsvītro arī apzīmējumu "LV");

22.5. veidlapas 7.ailē - transportlīdzekļa īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, ja īpašnieks ir fiziskā persona, vai juridiskās personas pilns nosaukums un reģistrācijas numurs, ja īpašnieks ir juridiskā persona (atzīmēt ar X norādi "Juridiskā persona"), un transportlīdzekļa īpašnieka adrese;

22.6. ailē "Polises īpašnieka paraksts" - apdrošinājuma ņēmēja vai tā pārstāvja paraksts;

22.7. ailē "Tikai personām, kas apmeklē Lielbritāniju un Ziemeļīriju. Jebkuru citu personu paraksts, kuras var lietot transportlīdzekli" - tās personas (personu) paraksts, kura vadīs transportlīdzekli Lielbritānijā vai Ziemeļīrijā (aili aizpilda, ja transportlīdzeklis līguma darbības laikā piedalīsies ceļu satiksmē Lielbritānijā va i Ziemeļīrijā);

22.8. ailē "Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr." - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs (ja līgums Latvijā nav spēkā, šo aili neaizpilda);

22.9. ailē "Transportlīdzekļa kods" - transportlīdzekļa kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem;

22.10. ailē "Prēmija LVL" - apdrošināšanas prēmijas summa cipariem;

22.11. ailē "Ls" - apdrošināšanas prēmijas summa vārdiem;

22.12. ailē "Derīga Latvijā" krustiski atzīmē vajadzīgo norādi;

22.13. ailē "Atlaides kods" - kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem (ja līgums Latvijā nav spēkā, šo aili neaizpilda);

22.14. ailē "Piemaksas kods" - kods atbilstoši saīsinājumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām un apdrošinātāja atbildības limitiem (ja līgums nav spēkā Latvijā, šo aili neaizpilda);

22.15. ailē "Izdošanas vieta" - polises izdošanas vietas nosaukums;

22.16. ailē "Datums, mēnesis, gads" - polises izdošanas datums, mēnesis (cipariem) un gads (norādot gada pēdējos divus ciparus);

22.17. ailē "Stundas : minūtes" - polises izdošanas laiks, ja polises izdošanas datums sakrīt ar līguma spēkā stāšanās datumu, mēnesi un gadu (ja polises izdošanas datums nesakrīt, šo aili neaizpilda);

22.18. ailē "Apdrošinātāja pārstāvja paraksts" - apdrošināšanas aģenta kods (ja tāds ir), apdrošinātāja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts.

X. Polišu un to veidlapu uzskaite un glabāšana

23. Polises un to veidlapas ir stingrās uzskaites dokumenti.

24. Apdrošinātājs, kas no Satiksmes biroja iegādājies polišu veidlapas, nodrošina polišu un to veidlapu stingro uzskaiti un glabāšanu. Apdrošinātājs ir atbildīgs par polišu un to veidlapu uzskaites kārtības ievērošanu un pareizas glabāšanas nodrošināšanu.

25. Polises un to veidlapas uzglabājamas ugunsdrošos seifos vai skapjos.

26. Polises un to veidlapas reģistrējamas stingrās uzskaites žurnālā, kurā izdara ierakstus par polišu un to veidlapu saņemšanu, izsniegšanu, nozaudēšanu, sabojāšanu, nozagšanu, norādot cēloņus.

27. Stingrās uzskaites žurnālam jābūt caurauklotam, ar numurētām lapām un apliecinātam ar apdrošinātāja vadītāja parakstu un zīmogu. Stingrās uzskaites žurnāls glabājams atsevišķi no polišu veidlapām, ievērojot šo noteikumu 25.punktā noteiktās prasības.

28. Ierakstus stingrās uzskaites žurnālā izdara, neatstājot brīvas vietas, neizdzēšot un nepārrakstot ierakstus. Labojumus ierakstos apliecina ar vārdiem "Labotam ticēt", atbildīgās personas parakstu un apdrošinātāja zīmogu.

29. Apdrošinātājs ar rakstisku rīkojumu ieceļ personu, kura saņem, uzskaita un glabā polises un to veidlapas.

30. Izsniedzot polišu veidlapas, tiek sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts, kuru paraksta Satiksmes biroja un apdrošinātāja pilnvaroti pārstāvji.

31. Atļauts izmantot tikai tās polišu veidlapas, kuras apdrošinātājs ir iegādājies no Satiksmes biroja, un tikai sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu slēgšanai. Neaizpildītu polišu veidlapu nodošana citām personām (izņemot apdrošinātāja pilnvarotu apdrošināšanas starpnieku), kā arī minēto veidlapu pavairošana ir aizliegta.

32. Apdrošinātājs Satiksmes biroja noteiktajā kārtībā iesniedz Satiksmes birojā pārskatu par izlietotajām, anulētajām, nozaudētajām, nozagtajām, bojātajām polisēm vai to veidlapām un tam pievieno sabojāto un anulēto polišu vai to veidlapu pilnus komplektus. Sabojātās vai anulētās polises un to veidlapas tiek dzēstas, uz visiem eksemplāriem norādot atzīmi "bojāts" vai "anulēts", datumu un attiecīgā darbinieka parakstu ar atšifrējumu.

XI. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumus Nr.181 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tipveida polisēm" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 121., 132.nr.).

34. Līdz 1999.gada 1.janvārim apdrošinātāji, slēdzot apdrošināšanas līgumus, ir tiesīgi izmantot polišu veidlapas, kas iespiestas saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumiem Nr.181 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tipveida polisēm".

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

1.JPG (213782 BYTES)

2.JPG (177947 BYTES)
3.JPG (138692 BYTES)

4.JPG (211213 BYTES)

5.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 28.septembra noteikumiem Nr.359

Standartlīguma, grupas līguma un kompleksā līguma polises veidlapas otra puse

I. Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu pienākumi

1. Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā, jārīkojas saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem.

2. Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas paziņo viena otrai savu vārdu, uzvārdu, adresi un tā apdrošinātāja nosaukumu, kurš apdrošinājis sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, kā arī uzrāda apdrošināšanas polisi, ja to pieprasa otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā persona.

3. Ja nav zināms, kurš apdrošinātājs ir apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai arī tā vispār nav apdrošināta, par apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāpaziņo Satiksmes birojam vai jebkuram citam apdrošinātājam. Satiksmes birojs noskaidro, kurš apdrošinātājs ir apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, un par to paziņo cietušajam.

II. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi

1. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, rakstiski ziņot attiecīgajam apdrošinātājam par jebkuru gadījumu vai notikumu, kas varētu būt par iemeslu, lai pieteiktu prasību par atlīdzības izmaksu. Apdrošinājuma ņēmējam jāsniedz apdrošinātājam visa pieprasītā informācija, kas attiecas uz ceļu satiksmes negadījumu. Apdrošinājuma ņēmējam jāsaglabā transportlīdzekļa bojājumi tādā izskatā u n apjomā, kādā tie bijuši tieši pēc ceļu satiksmes negadījuma, un pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāuzrāda transportlīdzeklis..

2. Par jebkuru uzaicinājumu ierasties uz ekspertīzi vai tiesu, kā arī par jebkuru citu saņemto dokumentu, kurš attiecas uz izskatāmo ceļu satiksmes negadījumu, apdrošinājuma ņēmējam nekavējoties jāpaziņo apdrošinātājam, kā arī jāiesniedz tam minēto dokumentu kopijas.

III. Ceļu satiksmes negadījumā cietušā pienākumi

Personai, kura pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, jāiesniedz rakstisks paziņojums apdrošinātājam, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Transportlīdzeklis un cita bojātā manta jāsaglabā tādā stāvoklī, kādā tie bijuši tūlīt pēc ceļu satiksmes negadījuma, līdz brīdim, kad tos apskata apdrošinātāja vai Satiksmes biroja norīkots eksperts. Ja bojātā transportlīdzekļa vai citas mantas saglabāšana tādā stāvoklī, kādā tie bijuši pēc ceļu satiksmes negadījuma, izraisa papildu zaudējumus, tad persona, kurai ir tiesības rīkoties ar šo mantu, veic nepieciešamos pasākumus zaudējumu turpmākai ierobežošanai un novēršanai.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības un tās filiāļu adrese un tālruņa numuri

Finansu ministrs R.Zīle

6.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 28.septembra noteikumiem Nr.359

Robežapdrošināšanas līguma polises veidlapas otra puse

I. Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu pienākumi

1. Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā, jārīkojas saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem.

2. Ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas paziņo viena otrai savu vārdu, uzvārdu, adresi un tā apdrošinātāja nosaukumu, kurš apdrošinājis sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, kā arī uzrāda apdrošināšanas polisi, ja to pieprasa otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā persona.

3. Ja nav zināms, kurš apdrošinātājs ir apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai arī tā vispār nav apdrošināta, par apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāpaziņo Satiksmes birojam vai jebkuram citam apdrošinātājam. Satiksmes birojs noskaidro, kurš apdrošinātājs ir apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, un par to paziņo cietušajam.

II. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi

1. Apdrošinājuma ņēmēja pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, rakstiski ziņot attiecīgajam apdrošinātājam par jebkuru gadījumu vai notikumu, kas varētu būt par iemeslu, lai pieteiktu prasību par atlīdzības izmaksu. Apdrošinājuma ņēmējam jāsniedz apdrošinātājam visa pieprasītā informācija, kas attiecas uz ceļu satiksmes negadījumu. Apdrošinājuma ņēmējam jāsaglabā transportlīdzekļa bojājumi tādā izskatā un apjomā, kādā tie bijuši tieši pēc ceļu satiksmes negadījuma, un pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāuzrāda transportlīdzeklis.

2. Par jebkuru uzaicinājumu ierasties uz ekspertīzi vai tiesu, kā arī par jebkuru citu saņemto dokumentu, kurš attiecas uz izskatāmo ceļu satiksmes negadījumu, apdrošinājuma ņēmējam nekavējoties jāpaziņo apdrošinātājam, kā arī jāiesniedz tam minēto dokumentu kopijas.

III. Ceļu satiksmes negadījumā cietušā pienākumi

Personai, kura pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, jāiesniedz rakstisks paziņojums apdrošinātājam, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Transportlīdzeklis un cita bojātā manta jāsaglabā tādā stāvoklī, kādā tie bijuši tūlīt pē c ceļu satiksmes negadījuma, līdz brīdim, kad tos apskata apdrošinātāja vai Satiksmes biroja norīkots eksperts. Ja bojātā transportlīdzekļa vai citas mantas saglabāšana tādā stāvoklī, kādā tie bijuši pēc ceļu satiksmes negadījuma, izraisa papildu zaudējumu s , tad persona, kurai ir tiesības rīkoties ar šo mantu, veic nepieciešamos pasākumus zaudējumu turpmākai ierobežošanai un novēršanai.

* * *

I. Obligations of the persons involved in the car accident

1. The drivers of the vehicles involved in the car accident shall act in accordance with the Road Traffic Regulations.

2. The persons involved in the car accident shall report to each other their names, surnames, addresses and the Insurer who has insured the compulsory third party liability for the respective inland motor vehicle as well as upon the request of the other person involved in the accident - shall present the insurance policy.

3. If the Insurer who has insured the liability of the guilty party is unknown or such liability has never been insured, the insurance event shall be immediately reported to the Traffic Bureau or to any other Insurer. The Traffic Bureau shall find out the name of the Insurer who has insured such liability and shall report it to the victim.

II. Obligations of the Insured

1. The obligation of the Insured shall be immediately, as soon as it becomes possible, to report in written form to the Insurer on any case or event that may be considered as a reason for claiming the compensation. The Insured shall present all the information available in respect of the car accident requested by the Insurer as well as upon the request of the Insurer the Insured shall show his/her vehicle. In addition, until such presentation any damage occurred to the vehicle shall be maintained in the appearance and amount as it was just after the car accident.

2. The Insured shall immediately report to the Insurer on any invitation to the expertise or to the court as well as on any other document received in respect of the to-be-consi- dered car accident as well as the Insurer shall receive the copies of any such documents.

III. Obligations of the victim suffered in the car accident

The person claiming for compensation shall immediately, as soon as it becomes possible, submit to the Insurer who has insured the third party liability of the guilty party the written notification. To keep the vehicle and any other damaged items as they were just after the accident until the time they are examined by the Insurer or the expert nominated by the Traffic Bureau is a must. Should any additional costs incur due to the storage of the vehicle or any other damaged items as they were just after the accident, the person entitled to dispose with this property shall do any necessary measures to restrict and eliminate such loss.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības centrālā biroja adrese un tālruņa, faksa numuri

Finansu ministrs R.Zīle

 

7.JPG (215417 BYTES)

8.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 28.septembra noteikumiem Nr.359

Starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) polises pirmā eksemplāra veidlapas otra puse

NOTE TO THE INSURED /APDROŠINĀTĀ IEVĒRĪBAI

In regard to:

(a) damage to the insured vehicle, however caused;

(b) personal injuries not covered by the Compulsory Third Party Insurance Law in force in the country of accident;

(c) renewal of a card the validity of which has expired

the Bureau of the country visited should not be approached but notification should be given (unless otherwise instructed by the Insurer) direct to the Insurer.

Attiecībā uz:

(a) apdrošinātā transportlīdzekļa bojājumu, ja tāds radies;

(b) personas miesas bojājumiem, par kuriem netiek atlīdzināts saskaņā ar Obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas likumu, kas ir spēkā valstī, kur noticis ceļu satiksmes negadījums;

(c) Zaļās kartes atjaunošanu, kuras derīguma termiņš ir beidzies,

nav jāvēršas apmeklējamās valsts birojā, bet jāziņo (ja nav citi apdrošinātāja norādījumi) tieši apdrošinātājam.

NAMES AND ADDRESS OF THE BUREAU /

BIROJU NOSAUKUMI UN ADRESES

A AUSTRIA VERBAND DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN OSTERREICHS Schwarzenbergplatz 7, Postfach 248, A-1030 WIEN, T:[43] (1) 711 560
AL ALBANIA INSURANCE INSTITUTE OF ALBANIA, Rruga "Dibres" 91 TIRANA, T:[355] (42) 341 89
AND ANDORRA OFICINA ANDORRANA D'ENTITATS D'ASSEGURANCA D'AUTOMOBIL c/o Maria Pla., 33, 3r, 3a, ANDORRA LA VELLA, T:[376] 86 00 17
B BELGIUM BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, Rue de la Science 21, B-1040. BRUXELLES, T:[32] (2) 287 18 11
BG BULGARIA BULSTRAD INSURANCE AND REINSURANCE PLC.5 Dunav Str., SOFIA 1000, T [359] (2) 962 5927
BiH BOSNIA-HERZEGOVINA BIRO OSIGURANJA BOSNE I HERCEGOVINE, Musala 1/3, 71000 SARAJEVO % [387](71)213674
CH SWITZERLAND NATIONALES VERSICHERUNGSBURO SCHWEIZ (NVB) SWISS NATIONAL BUREAU OF INSURANCE (BNA) Letzigraben 89 CH-8003 ZURICH, T:[41] (1) 628 28 28 - for claims only. Freephone T: 0800 831 831
CY CYPRUS MOTOR INSURERS' FUND, 23, Zenon Sozos St., P.O.Box 2030, NICOSIA, T:[357] (2) 763 913, 764907
CZ

CZECH REP. CESKA POJIŠTOVNA, A.S. Nad lesnim divadlem 21. 142 00 PRAHA 4-Lhotka, T:[420] (2) 4741 111

D GERMANY DEUTSCHES BURO GRUNE KARTE e.V., Glockengiesserwall 1, 20095 HAMBURG, T:[49] (40) 33 44 00
DK DENMARK DANSK FORENING FOR INTERNATIONAL MOTORKORETOJSFORSIKRING, Amaliegade 10, 1256 KOBENHAVN, T:[45] (33) 137 555
E SPAIN OFICINA ESPANOLA DE ASEGURADORES DE AUTOMOVILES, Sagasta 18, 28004 MADRID, T:[34] (1) 446 03 00
EST ESTONIA EESTI LIIKLUSKINDLUSTUSE FOND, Toostuse 52, EE 0004, TALLINN, T:[372] 626 4602
F FRANCE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, 11 rue de la Rochefoucauld, B P 237, 75424 PARIS CEDEX 09, T:[33] (1) 53 32 24 50
FIN FINLAND LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS, Bulevardi 28, FIN-00120 HELSINKI 12, T:[358] (9) 680 401
GB UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND MOTOR INSURERS' BUREAU, 152 Silbury Boulevard, MILTON KEYNES MK9 INB, T:[44] (1908) 830 001
GR GREECE MOTOR INSURERS' BUREAU-GREECE, 10 Xenofontos Street, ATHENS 105 57, T:[30] (1) 32 36 733 / 32 36 562
H HUNGARY HUNGARIAN MOTOR INSURANCE BUREAU, Molnar utca. 19 .sz, P.O. Box 119, 1366, 1056 BUDAPEST, T:[36] (1) 266 1928
HR CROATIA HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE, Croatian Insurance Bureau, 10000 ZAGREB, Marticeva 73, T:[385] (1) 41 06 28
I

ITALY UFFICIO CENTRALE ITALIANO, (UCI) Soc. Cons. a r.l, 20121 MILANO, Corso Venezia 8, T:[39] (2) 77 39 11

IL

ISRAEL Israel Insurance Association, THE GREEN CARD BUREAU, P.O.B. 2622, 39 Rothschild Boulevard, TEL AVIV T:[972] (3) 5677 333

IR

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN GREEN CARD BUREAU OF IRAN, c/o Bimeh Markazi Iran, Central Insurance of Iran, 72, Afric Avenue 19157, TEHRAN, T:[98] (21) 2050001-5

IRL

IRELAND MOTOR INSURER'S BUREAU OF IRELAND, Insurance House, 39 Molesworth Street, DUBLIN 2, T:[353] (1) 676 9944

IRQ

IRAQ MEMBERSHIP SUSPENDED - NATIONAL INSURANCE COMPANY, Khullani Street, P.O.Box 248 BAGHDAD, T:[964] (1) 886 30 00

IS

ICELAND ALPJODLEGAR BIFREIDATRYGGINGAR A ISLANDI, Sudurlandsbraut 6, 108 REYKJAVIK, T:[354] 568 1612

L

LUXEMBOURG BUREAU LUXEMBURGEOIS DES ASSUREURS, 3 rue Guido Oppenheim, 2263 LUXEMBOURG, T:[352] 45 73 04

LV

LATVIA LR SATIKSMES BIROJS, 9 Lomonosova Street, LV-1019, RIGA, T:[371] 724 18 22

M

MALTA MALTA GREEN CARD BUREAU, 43A/2 St. Paul's Buildings, West Street, VALLETTA VLT 12, T:[356] 232 640 / 240 609

MA

MOROCCO BUREAU CENTRAL MAROCAIN DES STES D'ASSURANCES, 154, Blvd d'Anfa, 01 - CASABLANCA, T:[212] (2) 39 18 57, 39 18 59

MK

F.Y.R.O.M. NATIONAL GREEN CARD BUREAU, "11 Oktomvri" 25 Str., 91000 SKOPJE, T:[389] (91) 13 61 72

N

NORWAY TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN, Hansteens Gate 2, Postboks 2551 Solli, 0202 OSLO, T:[47] (22) 04 85 00

NL

NETHERLANDS NEDERLANDS BUREAU DER MOTORRIJTUIGVERZEKERAARS, GEESTBRUGKADE 32 NL-2281 CX RIJSWIJK, T:[31] (70) 390 67 67

P

PORTUGAL GABINETE PORTUGUES DE CARTA VERDE-GPCV, Av. Jose Malhoe, lote 1674 - 3, P-1070 LISBOA, T:[351] (1) 721 2950 / 721 2951

PL

POLAND POLISH MOTOR INSURANCE BUREAU, ul. Bobrowiecka 1A, PL 00-728 WARSAWA, T:[48] (22) 651 2832

RO

ROMANIA BAAR-BIROUL ASIGURATORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMANIA, Carom S.A., Str. Smardan Nr.5, Sectorul 3, BUCARESTI, T:[40] (1) 615 05 19

S

SWEDEN TRAFIKFORSAKRINGSFORENINGEN, Tegeluddsvagen 100, S-11587 STOCKHOLM, T:[46] (8) 783 70 00

SK

SLOVAK REP. SLOVENSKA POISTOVNA, Green Card Bureau of SR, Panenska 13, SK81574 BRATISLAVA, T:[421](7) 5250 483

SLO

SLOVENIA SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUZENJE, GIZ, 1001 LJUBLJANA, Zelezna cesta 14, P.O.Box 2512, T:[386] (61) 1377 098/ 1735 322

TN

TUNISIA BUREAU AUTOMOBILE TUNISIEN, Square Avenue de Paris, TUNIS, T:[216] (1) 256 800

TR

TURKEY TURKISH MOTOR INSURANCE BUREAU, Buyukdere Cad., Oya Sk. Devran Apt. 2/1, 80300 Gayrettepe, ISTANBUL, T:[90] (212) 275 02 56 / 275 02 57

UA

UKRAINE MOTOR (TRANSPORT) INSURANCE BUREAU OF UKRAINE P.O.B. No.451, KYIV 262004, UKRAINE T:[380](44) 227 7184

YU

YUGOSLAVIA UDRUZENJE OSIGURAVAJUCIH, 29 Novembra br. 68b Mezanin 11 P.O.Box 428 11000 BEOGRAD, T:[381] (11) 750 359 / 750 453

 Finansu ministrs R.Zīle

9.JPG (119959 BYTES)

02.10.1998