Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils domes saistošie noteikumi Nr.11

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils pilsētā

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes
2000.gada 27.marta lēmumu Nr.124 (protokols Nr.6, 33.§)

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un LR likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām.

2. Nodokļa maksātājam Ventspils pilsētas domē jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

3. Ventspils pilsētas dome uz fiziskas vai juridiskas personas - nodokļa maksātāja motivēta iesnieguma pamata, ja iesniegums atbilst šo noteikumu punktam 4.1., sākot ar 2000.gada 1.maiju var piešķirt šādus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus:

Nodokļa atvieglojums %

3.1. Vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem un 1., 2.grupas invalīdiem:

- ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 60 mēnesī 90%

- ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī 70%;

3.2. Maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm:

- ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz LR Ministru kabineta noteikto minimālās darba algas apmēru 70%

- ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli par Ls 10 pārsniedz LR Ministru kabineta noteikto minimālās darba algas apmēru mēnesī 50%;

3.3. Maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens no vecākiem audzina nepilngadīgus bērnus:

- ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz LR Ministru kabineta noteikto minimālās darba algas apmēru 70%

- ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli par Ls 10 pārsniedz LR Ministru kabineta noteikto minimālās darba algas apmēru mēnesī 50%;

3.4. Pašvaldības uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), iestādēm, kas izveidotas pašvaldības un tās iestāžu funkciju veikšanai 90%.

4. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

4.1. Iesniegumus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai Ventspils pilsētas domē tiesīgas iesniegt tās personas, kurām par viena nekustamā īpašuma objektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz Ls 10 (desmit latus).

4.2. Iesniedzēju apsekošanu veic:

4.2.1. šo noteikumu 3.4.punktā paredzētajā gadījumā - domes Finansu nodaļa;

4.2.2. šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3.punktā paredzētajos gadījumos - domes Sociālās aprūpes pārvalde kopīgi ar domes Finansu nodaļu.

4.3. Domes Finansu nodaļa sagatavo lēmumprojektu par punktā 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. minētām kategorijām kopā ar iesniegumiem ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no apsekošanas brīža iesniedz izskatīšanai domes Ekonomikas un budžeta komisijā.

4.4. Pēc izskatīšanas kārtējā domes Ekonomikas un budžeta komisijas sēdē virza iepriekšminēto lēmumprojektu uz domes sēdi attiecīga lēmuma pieņemšanai.

4.5. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Ventspils pilsētas dome sagatavo un nosūta iesniedzējam ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Domes piekšsēdētājs A.Lembergs

21.04.2000