Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumus Nr. 141 "Veterinārās prasības zivju un molusku iegūšanai, akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu pārvadāšanai un piedāvājumam tirgū".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 251

Rīgā 1998.gada 14.jūlijā (prot. Nr. 38, 8.§))

Noteikumi par akvakultūras dzīvnieku audzētavu reģistrāciju, upju baseina zonu apstiprināšanu, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroli audzētavās un upju baseina zonās un prasībām, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku piedāvājumam tirgū

Izdoti saskaņā ar likuma "Par veterinārmedicīnu" 22.panta 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. akvakultūras dzīvnieki - dzīvas zivis un citi ūdens dzīvnieki (izņemot ūdens zīdītājdzīvniekus un abiniekus) jebkurā attīstības pakāpē, ja tie izaudzēti audzētavās, speciāli šim nolūkam mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs vai dabīgās ūdenstilpēs, kas pielāgotas ūdens dzīvnieku audzēšanai, kā arī no dabīgām ūdenstilpēm izzvejotas zivis un citi ūdens dzīvnieki, kas paredzēti turpmākai audzēšanai kontrolētos apstākļos;

1.2. akvakultūras produkti - gametas un ikri, kas iegūti no akvakultūras dzīvniekiem un paredzēti audzēšanai vai izmantošanai pārtikā;

1.3. audzētava - jebkurš uzņēmums vai izbūve, kurā akvakultūras dzīvnieki tiek audzēti un turēti to piedāvājumam tirgū vai resursu atražošanai;

1.4. gametas - akvakultūras dzīvnieku olšūnas un spermatozoīdi;

1.5. iespējami inficēti akvakultūras dzīvnieki - dzīvnieki, kam konstatētas pēcnāves patoloģiski anatomiskās pārmaiņas vai par kuriem pēc laboratoriskās izmeklēšanas ir aizdomas par inficēšanos ar I vai II sarakstā ietvertajām slimībām (1.pielikums);

1.6. iespējami infekcijas skartas audzētavas - audzētavas, kurās atrodas iespējami inficēti akvakultūras dzīvnieki;

1.7. ikri - apaugļotas akvakultūras dzīvnieku olšūnas;

1.8. inficēti akvakultūras dzīvnieki - dzīvnieki, kam pēc paraugu laboratoriskās izmeklēšanas vai pēcnāves patoloģiski anatomiskās izpētes konstatētas I vai II sarakstā ietvertās slimības (1.pielikums);

1.9. infekcijas skartas audzē tavas - audzētavas, kurās atrodas inficēti akvakultūras dzīvnieki (arī evakuētas, bet vēl nedezinficētas audzētavas);

1.10. piedāvājums tirgū - akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu piedāvāšana pārdošanai, pārdošana vairumpircējiem, kā arī piegāde un nodošana tālākai audzēšanai vai akvakultūras dzīvnieku resursu atražošanai;

1.11. upju baseina zona - teritorija no ūdensceļu iztekas līdz ietekai jūrā, kas aptver visu nozvejas rajonu vai tā daļu un kurā akvakultūras dzīvnieki tiek audzēti, turēti un nozvejoti;

1.12. upju baseina zonas zemākais nozvejas rajons - attiecīgās upju baseina zonas upju grīva.

2. Šie noteikumi nosaka audzētavu reģistrācijas un upju baseina zonu apstiprināšanas kārtību, akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimības un to kontroli audzētavās un upju baseina zonās, prasības, kādām jāatbilst piedāvājumam tirgū paredzētajiem akvakultūras dzīvniekiem un akvakultūras produktiem, kā arī Latvijas teritorijas iedalījumu upju baseina zonās (2.pielikums), lai maksimāli nodrošinātu iespējas izvairīties no piesārņojuma akvakultūras dzīvnieku migrācijas dēļ.

II. Audzētavu reģistrācijas un upju baseina zonu apstiprināšanas kārtība

3. Audzētavām jāgarantē cilvēku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgu akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu audzēšana piedāvājumam tirgū.

4. Kompetentās institūcijas inspicē, uzrauga un reģistrē audzētavas saskaņā ar šo noteikumu un citu tiesību aktu prasībām.

5. Kompetentā institūcija - Valsts veterinārais dienests - audzētavas vai upju baseina zonu zemākos nozvejas rajonus inspicē divas reizes gadā - pavasarī un rudenī, kad ūdens temperatūra ir no 8 līdz 10 °C, kas ir labvēlīga I un II sarakstā ietverto slimību (1.pielikums) attīstībai. Paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem atlasāmi rotācijas kārtībā no 5 0 % audzētavu katrā upju baseina zonā.

6. Valsts veterinārais dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā minētās inspicēšanas rezultātiem:

6.1. reģistrē audzētavu un piešķir tai oficiālu reģistrācijas numuru, ja attiecīgajā audzētavā nav konstatētas I un II sarakstā ietvertās slimības (1.pielikums);

6.2. izsniedz reģistrācijas apliecību, norādot attiecīgās audzētavas darbības jomu;

6.3. piešķir apstiprinājumu upju baseina zonām, kurās esošajiem akvakultūras dzīvniekiem četru gadu laikā nav konstatētas I un II sarakstā ietvertās slimības (1.pielikums), ar nosacījumu, ka visas attiecīgās zonas audzētavas tikušas regulāri uzraudzītas un nav bijis paziņojumu par akvakultūras dzīvnieku vai akvakultūras produktu saslimstību, kā arī par akvakultūras dzīvnieku ievešanu no upju baseina zonām, kurās atrodas infekcijas skartas audzētavas un inficēti akvakultūras dzīvnieki;

6.4. aptur upju baseina zonas apstiprinājumu līdz paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultātu iegūšanai, ja radušās aizdomas, ka akvakultūras dzīvnieki, savvaļas zivis vai vēžveidīgie šajā zonā varētu būt inficēti ar I un II sarakstā ietvertajām slimībām (1.pielikums);

6.5. atjauno upju baseina zonas apstiprinājumu, ja paraugu laboratoriskajā izmeklēšanā I un II sarakstā ietvertās slimības (1.pielikums) nav konstatētas;

6.6. nekavējoties anulē upju baseina zonas apstiprinājumu, ja saņemts oficiāls apstiprinājums tam, ka attiecīgajā upju baseina zonā konstatētas I un II sarakstā ietvertās slimības (1.pielikums);

6.7. atjauno upju baseina zonas apstiprinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6.3.apakšpunktu, turklāt tikai pēc tam, kad veikti šādi pasākumi:

6.7.1. likvidēti visi inficētie akvakultūras dzīvnieki;

6.7.2. nonāvēti visi infekcijas skartās audzētavas akvakultūras dzīvnieki;

6.7.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dezinficētas infekcijas skartās audzētavas iekārtas un aprīkojums;

6.8. ja konstatētas III sarakstā ietvertās slimības (1.pielikums), apkopo audzētavu pārbaužu rezultātus un nosaka akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu aprites kārtību audzētavās.

7. Valsts veterinārais dienests izveido, papildina, atjauno un četrus gadus uzglabā reģistru, kurā norāda audzētavu vai upju baseina zonu zemāko nozvejas rajonu inspicēšanas laiku un rezultātus, kā arī audzētavu darbības jomas un reģistrācijas numurus.

8. Par iespējami infekcijas skartām audzētavām reģistrā iekļaujama šāda informācija:

8.1. visu audzētavā esošo akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu skaits vai masa un izmēri;

8.2. audzētavā ievesto akvakultūras dzīvnieku vai akvakultūras produktu izcelsmes vieta un piegādātājs;

8.3. no audzētavas izvesto akvakultūras dzīvnieku vai akvakultūras produktu nosūtīšanas vieta;

8.4. dati par akvakultūras dzīvnieku mirstību.

9. Valsts veterinārais dienests sastāda reģistrēto audzētavu un apstiprināto upju baseina zonu sarakstus, izdara tajos nepieciešamos grozījumus un informē visas ieinteresētās institūcijas par upju baseina zonu apstiprinājuma anulēšanu, apturēšanu un atjaunošanu.

III. Prasības akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu pārvadāšanai un piedāvājumam tirgū

10. Akvakultūras dzīvniekus un akvakultūras produktus pārvadā, nodrošinot tiem optimālus dzīves apstākļus.

11. Akvakultūras dzīvnieku transportēšanas laikā nomainītais ūdens nedrīkst saturēt I un II sarakstā ietverto slimību (1.pielikums) izraisītājus. Izmantotais ūdens nedrīkst nokļūt atklātā jūrā vai citos ūdens baseinos.

12. Akvakultūras dzīvniekiem un akvakultūras produktiem, kas paredzēti turpmākai audzēšanai, jāatbilst šādām prasībām:

12.1. tiem nedrīkst būt klīnisku infekcijas slimību pazīmju;

12.2. tie nedrīkst būt paredzēti likvidācijai vai nonāvēšanai sakarā ar kādas šo noteikumu 1.pielikumā norādītās slimības apkarošanu audzētavā;

12.3. tie nedrīkst būt piegādāti no audzētavas, uz kuru attiecas jebkādi aizliegumi akvakultūras dzīvnieku veselības stāvokļa dēļ, un nedrīkst būt bijuši kontaktā ar akvakultūras dzīvniekiem no šādas audzētavas.

13. Pret I un II sarakstā ietvertajām slimībām (1.pielikums) uzņēmīgu sugu akvakultūras dzīvniekus un akvakultūras produktus apstiprinātā upju baseina zonā drīkst ievest, ja ievēroti šādi nosacījumi:

13.1. akvakultūras dzīvniekus un akvakultūras produktus drīkst ievest tikai no apstiprinātas upju baseina zonas vai reģistrētas audzētavas;

13.2. veterinārā apliecība noformēta saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

13.3. Valsts veterinārais dienests veterināro apliecību noformē akvakultūras dzīvnieku vai akvakultūras produktu izcelsmes vietā 48 stundu laikā pirms to iekraušanas transportlīdzeklī;

13.4. veterinārās apliecības derīguma termiņš ir 10 dienas.

14. Akvakultūras dzīvniekus vai akvakultūras produktus, kurus paredzēts izmantot pārtikā, apstiprinātā upju baseina zonā no neapstiprinātas upju baseina zonas drīkst ievest, ja ievēroti šādi nosacījumi:

14.1. pret I un II sarakstā ietvertajām slimībām (1.pielikums) uzņēmīgo sugu akvakultūras dzīvniekiem pirms nosūtīšanas jābūt nonāvētiem un izķidātiem;

14.2. akvakultūras dzīvnieki var būt neķidāti, ja tos ieved no reģistrētas audzētavas.

15. Katrai akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu kravai jānorāda to izcelsmes audzētava.

16. Pret I un II sarakstā ietvertajām slimībām (1.pielikums) neuzņēmīgu sugu akvakultūras dzīvniekus un akvakultūras produktus, kā arī savvaļas zivis, vēžveidīgos un to ikrus un gametas apstiprinātā upju baseina zonā vai neapstiprinātas upju baseina zonas reģistrētā audzētavā drīkst ievest, ja ievēroti šādi nosacījumi:

16.1. minētie dzīvnieki un produkti tiek ievesti no apstiprinātas upju baseina zonas vai reģistrētas audzētavas un šajā upju baseina zonā vai audzētavā nav pret I un II sarakstā ietvertajām slimībām (1.pielikums) uzņēmīgu sugu akvakultūras dzīvnieku;

16.2. akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu izcelsmes audzētava nav savienota ar citiem ūdensceļiem;

16. 3. veterinārā apliecība noformēta saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

IV. Akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu eksports

17. Valsts veterinārais dienests regulāri informē Eiropas Savienības Pastāvīgo veterināro komiteju un Starptautisko epizootisko biroju par šādiem jautājumiem:

17.1. akvakultūras dzīvnieku veselība, apkārtējās vides stāvoklis un valsts teritorijā sastopamās akvakultūras dzīvnieku, savvaļas zivju un vēžveidīgo infekcijas slimības saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

17.2. akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību kontroles pasākumi;

17.3. Valsts veterinārā dienesta struktūra un tiesības;

17.4. šo noteikumu ievērošanas garantijas.

18. Eksportējot akvakultūras dzīvniekus un akvakultūras produktus, jāievēro šādi nosacījumi:

18.1. kat rai akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu kravai jābūt Valsts veterinārā dienesta izsniegtam veterinārajam sertifikātam;

18.2. veterinārais sertifikāts izsniedzams 48 stundu laikā pirms akvakultūras dzīvnieku un akvakultūras produktu iekraušanas transportlīdzeklī;

18.3. veterinārajā sertifikātā jābūt apliecinājumam, ka akvakultūras dzīvnieki un akvakultūras produkti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

18.4. veterinārais sertifikāts ir derīgs 10 dienas.

V. Pārejas jautājumi

19. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents G.Krasts

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.251

Slimības un pret slimībām uzņēmīgie akvakultūras dzīvnieki

Slimība Dzīvnieku suga
1 2

I saraksts

 

Zivis

 

Lašu infekciozā anēmija

Atlantijas lasis (Salmo salar)

II saraksts

 

Zivis

 

Infekciozā hematopoētiskā nekroze

Varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss)
  Atlantijas lasis (Salmo salar)
  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus spp.)

Vīrusu hemorāģiskā septicēmija

Varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss)
  Ālata (Thymallus thymallus)
  Taimiņš (Salmo trutta)
  Atlantijas lasis (Salmo salar)
  Sīgas (Coregonus spp.)
  Līdaka (Esox lucius)

III saraksts

 

Zivis

 

Infekciozā pankreātiskā nekroze

Varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss)
  Taimiņš (Salmo trutta)
  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus spp.)

Karpu pavasara virēmija

Karpa (Cyprinus carpio)

Bakteriālā nieru slimība

Lašveidīgie

Atlantijas lašu furunkuloze

Lašveidīgie

Jersinioze

Lašveidīgie
  Zutis (Anguilla anguilla)
  Akmensbute (akmensplekste) (Psetta maxima)

Girodaktiloze

Atlantijas lasis (Salmo salar)

Savērpjošā slimī ba

Lašveidīgie

Karpu sarkanā sērga

Karpa (Cyprinus carpio)

Karpu peldpūšļa iekaisums

Karpa (Cyprinus carpio)

Karpu filometroze

Karpa (Cyprinus carpio)

Kostioze

Karpa (Cyprinus carpio)

Vēžveidīgie

 

Vēžu mēris

Vēži (Astacus spp., Pacifastacus spp.)

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.251

Latvijas upju baseina zonas

Nosaukums Rajons Pagasts
1 2 3

1. Austrumlatvijas upju baseina zona

1.1. Upes

Istalsna

Ludzas rajons Isnaudas pagasts

Istra

Ludzas rajons Brigu pagasts

Kira

Balvu rajons Vecumu pagasts

Kivdolica

Ludzas rajons Isnaudas pagasts

Kūkova

Ludzas, Balvu rajons Medņevas pagasts

Kūdupe

Alūksnes rajons Pededzes pagasts

Liepna (Līpna)

Alūksnes rajons Liepnas pagasts

Leidiukšņa (Līdūkšņa)

Ludzas rajons Isnaudas pagasts

Ludza

Ludzas rajons Goliševas pagasts

Ludumka (Ludonka)

Balvu rajons Vecumu pagasts

Nīdrupīte

Balvu rajons Vecumu pagasts

Pazlauga

Balvu rajons Baltinavas pagasts

Pilda

Ludzas rajons Isnaudas pagasts

Puncuļova

Balvu rajons Baltinavas pagasts

Rika

Balvu rajons Šķilbēnu pagasts

Rītupe (Utreja)

Rēzeknes, Ludzas rajons Malnavas pagasts

Strauja

Ludzas rajons Malnavas pagasts

Supenka

Balvu rajons Baltinavas pagasts

Vjada (Veda)

Balvu rajons Vecumu pagasts

Voroša

Balvu, Alūksnes rajons Liepnas pagasts

Zilupe (Sīnupe)

Ludzas rajons Līdumnieku pagasts

1.2. Ezeri

Cirmas ezers

Ludzas rajons Cirmas pagasts

Dukānu ezers

Ludzas rajons Cirmas pagasts

Dziļais ezers

Ludzas rajons Istras pagasts

Istras ezers

Ludzas rajons Istras pagasts

Lielais Kūrmas ezers

Ludzas rajons Pildas pagasts

Mazais Kūrmas ezers

Ludzas rajons Pildas pagasts

Lielais Ludzas ezers

Ludzas rajons Zvirgzdenes pagasts

Nirzas ezers

Ludzas rajons Nirzas pagasts

Pildas ezers

Ludzas rajons Nukšas pagasts

Plusons (Plisūns) vai

   

Ploskīnes ezers

Ludzas, Balvu rajons Istras, Lazdulejas pagasts

Šķaunes ezers

Ludzas rajons Istras pagasts

Viļakas ezers

Balvu rajons Viļakas pilsēta

2. Daugavas upju baseina zona

2.1. Upes

Abze

Ogres rajons Suntažu pagasts

Aiviekste

Madonas, Aizkraukles, Jēkabpils rajons Krustpils pagasts, Pļaviņu pilsēta

Aldaunīca

Jēkabpils rajons Ābeļu, Kalna pagasts

Alūksne

Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts

Arona

Madonas rajons Kalsnavas pagasts

Asūnīca

Krāslavas rajons Asūnes, Ķepovas pagasts

Ataša

Jēkabpils rajons Mežāres pagasts

Audīle

Gulbenes rajons Stradu pagasts

Balda

Krāslavas, Rēzeknes rajons Pušas pagasts

Balta

Daugavpils rajons Biķernieku, Naujenes pagasts

Bolupe (Pērdeja)

Balvu rajons Rugāju pagasts

Bebrupe

Aizkraukles rajons Kokneses pagasts

Bērzaune

Madonas rajons Kalsnavas pagasts

Bērze

Jēkabpils rajons Rubenes pagasts

Podvāze

Jēkabpils rajons Salas pagasts

Borne

Daugavpils rajons Salienas pagasts

Brasla

Aizkraukles rajons Skrīveru pagasts

Babraunīca

Jēkabpils rajons Krustpils pagasts

Čaužica

Krāslavas rajons Svariņu, Bērziņu pagasts

Čečora

Rēzeknes rajons Sakstagala pagasts

Nalobne (Čornaja)

Preiļu, Rēzeknes rajons Galēnu pagasts

Daugava

  Rīgas pilsēta

Dirīte

Madonas rajons Barkavas pagasts

Dīvaja

Aizkraukles rajons Skrīveru pagasts

Donaviņa

Jēkabpils rajons Jēkabpils pilsēta

Dubna

Krāslavas, Daugavpils, Preiļu rajons Līvānu pilsēta

Diuškupe (Dūškupe)

Balvu rajons Krišjāņu pagasts

Dūrupe

Balvu rajons Rugāju pagasts

Dvīta (Dviete)

Daugavpils rajons Dvietes pagasts

Dzirla

Balvu rajons Kubuļu pagasts

Eglaine

Daugavpils rajons Šēderes, Pilskalnes pagasts

Ērmīte

Jēkabpils rajons Kalna, Ābeļu pagasts

Feimanka

Rēzeknes, Preiļu rajons Rožupes pagasts

Iča

Rēzeknes, Ludzas, Balvu rajons Bērzpils pagasts

Ievedne

Alūksnes rajons Jaunannas pagasts

Igrive

Alūksnes rajons Mālupes pagasts

Ilga

Madonas rajons Praulienas pagasts

Ilūkste (Iliukste)

Daugavpils rajons Pilskalnes pagasts

Indrica

Krāslavas rajons Kalniešu, Piedrujas pagasts

Isliena

Madonas rajons Barkavas pagasts

Īdeņas kanāls

Rēzeknes rajons Nagļu pagasts

Jaša

Preiļu rajons Pelēču pagasts

Joņupe (Jāņupe)

Daugavpils rajons Nīcgales pagasts

Jāņupīte

Daugavpils rajons Demenes pagasts

Mazā Jugla

Rīgas, Ogres rajons Garkalnes pagasts, Rīgas pilsēta

Lielā Jugla

Rīgas rajons Garkalnes pagasts, Rīgas pilsēta

Kaibala

Ogres rajons Jumpravas pagasts

Kolupe (Kalupe)

Daugavpils, Preiļu rajons Rožkalnu pagasts

Kažauka

Madonas, Rēzeknes rajons Dekšāres pagasts

Kārnīte

Balvu rajons Bērzkalnes pagasts

Kozupe

Rēzeknes rajons Maltas pagasts

Krustalīce

Gulbenes rajons Stradu pagasts

Krievupe

Rīgas rajons Garkalnes pagasts

Kuja

Madonas rajons Praulienas pagasts

Kumpota

Daugavpils rajons Demenes pagasts

Kurna

Balvu rajons Kubuļu pagasts

Keiba

Balvu rajons Bērzpils pagasts

Ķekaviņa

Rīgas rajons Ķekavas pagasts

Langa

Rīgas rajons Rīgas pilsēta

Laucese

Aizkraukles rajons Sērenes pagasts

Laucesa

Daugavpils rajons Laucesas pagasts

Liede

Madonas, Gulbenes rajons Lubāna pagasts

Livžanka

Rēzeknes rajons Rikavas pagasts

Lībe

Madonas rajons Sarkaņu pagasts

Līčupe

Ogres, Cēsu rajons Mazozolu pagasts

Leiksna (Līksna)

Daugavpils rajons Līksnas pagasts

Lobe

Ogres rajons Lēdmanes pagasts

Lokmene

Aizkraukles rajons Bebru pagasts

Lubija

Madonas rajons Jumurdas pagasts

Lukševa

Krāslavas rajons Ķepovas pagasts

Malmuta

Rēzeknes, Madonas rajons Barkavas pagasts

Malta

Preiļu, Rēzeknes rajons Rikavas, Nagļu pagasts

Moziča

Rēzeknes rajons Gaigalavas, Bērzpils pagasts

Mārsna

Jēkabpils rajons Mežāres pagasts

Mergupe

Rīgas rajons Mālpils pagasts

Meirānu kanāls

Madonas rajons Ošupes pagasts

Melnupe

Alūksnes rajons Trapenes pagasts, Apes pilsētas lauku teritorija

Mugurupe

Gulbenes rajons Litenes pagasts

Nereta

Preiļu, Jēkabpils rajons Vīpes pagasts

Nidrīte

Gulbenes, Madonas rajons Daukstu, Indrānu pagasts

Odze

Madonas, Jēkabpils rajons Vīpes, Mežāres pagasts

Ūdzeņa

Preiļu rajons Upmalas pagasts

Ogre

Ogres, Madonas rajons Ogres pilsēta

Ogriņa

Madonas rajons Liezēres pagasts

Ūša (Oša)

Preiļu rajons Rožupes pagasts

Pokrateņa

Balvu rajons Rugāju pagasts

Pakrace

Daugavpils rajons Kalkūnes, Medumu pagasts

Palaceņa

Balvu rajons Lazdukalna pagasts

Poukle

Balvu rajons Bērzpils pagasts

Pededze

Alūksnes, Madonas, Balvu rajons Indrānu pagasts

Pelve

Aizkraukles rajons Kokneses pagasts

Pērse

Madonas, Aizkraukles rajons Kokneses pagasts

Piestiņa

Jēkabpils rajons Salas pagasts

Pīsteņa (Piestiņa)

Balvu rajons Lazdukalna pagasts

Pikstere

Jēkabpils, Aizkraukles rajons Sēlpils, Staburaga pagasts

Poguļanka

Daugavpils rajons Salienas pagasts

Pogupe

Gulbenes rajons Stāmerienas pagasts

Paparze

Alūksnes rajons Jaunannas pagasts

Preiļupe

Preiļu rajons Vārkavas pagasts

Viļeika

Krāslavas rajons Kaplavas pagasts

Pulksteņupīte

Aizkraukles rajons Skrīveru pagasts

Ranka

Ogres rajons Ogresgala pagasts

Recija

Aizkraukles rajons Kokneses pagasts

Rēzekne

Rēzeknes rajons Gaigalavas, Nagļu pagasts

Rieba

Madonas rajons Praulienas pagasts

Rosīca

Krāslavas rajons Piedrujas pagasts

Rudņa

Krāslavas rajons Ūdrīšu pagasts

Saipeite (Saipīte)

Balvu rajons Lazdukalna pagasts

Saka

Jēkabpils rajons Salas pagasts

Sarjanka

Ludzas, Krāslavas rajons Ezernieku, Šķaunes pagasts

Savīte

Madonas rajons Kalsnavas pagasts

Saune

Preiļu rajons Rudzātu pagasts

Sita

Balvu rajons Litenes, Kubuļu pagasts

Skaista

Krāslavas rajons Krāslavas pagasts

Skolasupe

Ogres rajons Madlienas pagasts

Suda

Rīgas, Cēsu rajons Mālpils pagasts

Sudarbe

Balvu rajons Rugāju pagasts

Sumanka

Preiļu rajons Ro?upes pagasts

Sumulda

Ogres, Madonas rajons Meņģeles pagasts

Sustala

Cēsu rajons Inešu pagasts

Silupe

Daugavpils rajons Sventes pagasts

Taleja

Madonas rajons Kalsnavas pagasts

Tartaks

Preiļu, Daugavpils rajons Višķu pagasts

Teicija

Preiļu, Madonas rajons Murmastienes pagasts

Teterupe

Balvu rajons Rugāju pagasts

Tilža

Balvu rajons Krišjāņu pagasts

Ciskoda (Tiskade)

Rēzeknes rajons Sokolu pagasts

Tumšupe

Rīgas rajons Ropa?u pagasts

Upste

Madonas rajons Praulienas pagasts

Ušurupe

Gulbenes, Madonas rajons Līgo, Indrānu pagasts

Vārniene

Balvu rajons Rugāju pagasts

Vecmalta

Rēzeknes rajons Nagļu pagasts

Veseta

Madonas, Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts

Ziemeļsusēja

Jēkabpils rajons Salas pagasts

Zaube

Cēsu, Rīgas rajons Mālpils pagasts

Zušupe

Ludzas rajons Miglinieku, Nautrēnu pagasts

Zvidzienas kanāls

Madonas rajons Ošupes pagasts

2.2. Ezeri

Obiteļu ezers

Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts

Odumovas ezers (Adamovas ezers)

Rēzeknes rajons Vērēmu pagasts

Adamovas ezers

Krāslavas rajons Ezernieku pagasts

Taurkalnes Aklais ezers

Aizkraukles rajons Valles pagasts

Aksenovas ezers

Krāslavas rajons Šķeltovas pagasts

Alauksts

Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts

Alūksnes ezers

Alūksnes rajons Alūksnes pilsēta, Jaunalūksnes pagasts

Nelabais ezers (Annas ezers)

Cēsu rajons Zaubes pagasts

Ārdavs

Krāslavas rajons Kombuļu pagasts

Aulejs

Krāslavas rajons Aulejas pagasts

Baļotes ezers

Jēkabpils rajons Kūku pagasts

Belānu ezers

Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts

Baltais ezers (Beloje)

Krāslavas rajons Indras, Robežnieku pagasts

Bolts

Krāslavas rajons Krāslavas pagasts

Baltezers

Jēkabpils rajons Variešu pagasts

Boltazars

Daugavpils rajons Vaboles, Kalupes pagasts

Baltezers (Baltmuižas ezers)

Daugavpils rajons Eglaines pagasts

Baltiņu ezers

Jēkabpils rajons Sēlpils pagasts

Balvu ezers

Balvu rajons Kubuļu pagasts

Bicānu ezers

Preiļu rajons Rušonas pagasts

Bierzis (Biržas ezers)

Krāslavas rajons Aulejas pagasts

Briģ enes ezers

Daugavpils rajons Demenes pagasts

Briņķu ezers

Cēsu rajons Inešu pagasts

Kapiņu ezers

Preiļu rajons Aglonas pagasts

Bruņu ezers

Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts

Buliņa ezers

Alūksnes rajons Alsviķu pagasts

Cierps

Krāslavas rajons Aulejas pagasts

Cārmins

Krāslavas rajons Aulejas pagasts

Cirišs

Preiļu rajons Aglonas pagasts

Černostes ezers

Rēzeknes rajons Maltas pagasts

Čerņava ezers

Daugavpils rajons Līdumnieku pagasts

Dancenes dīķis (Danciņš)

Aizkraukles rajons Seces pagasts

Pāķu ezers

Jēkabpils rajons Vīpes pagasts

Daguma ezers

Preiļu rajons Rudzātu pagasts

Dervānišķu ezers

Daugavpils rajons Demenes pagasts

Svētes ezers (Dreimanis)

Madonas rajons Mārcienas pagasts

Driksnis

Madonas rajons Ļaudonas pagasts

Dreidzs (Drīdzs)

Krāslavas rajons Skaistas, Kombuļu pagasts

Dūku ezers

Madonas rajons Mārcienas pagasts

Dvīta ezers (Dvietes ezers)

Daugavpils rajons Dvietes, Pilskalnes pagasts

Dziļūkstes ezers

Madonas rajons Liezēres pagasts

Feimaņu ezers

Preiļu, Rēzeknes rajons Feimaņu, Rušonu pagasts

Gaiduļu ezers

Rēzeknes rajons Ozolaines pagasts

Galiņu ezers

Daugavpils rajons Šēderes, Medumu pagasts

Garais ezers

Krāslavas rajons Indras pagasts

Gardaunis

Jēkabpils rajons Variešu pagasts

Gerlahs (Džerlaks)

Preiļu rajons Jersikas pagasts

Grundes ezers

Alūksnes rajons Mālupes pagasts

Gulbēris

Madonas rajons Liezēres pagasts

Ilganču ezers

Balvu rajons Rugāju pagasts

Lielais Ilgas ezers

Daugavpils rajons Medumu pagasts

Ilzas ezers

Preiļu, Rēzeknes rajons Aglonas, Mākoņkalna pagasts

Geraņimovas Ildzs

Krāslavas rajons Kastuļinas pagasts

Ildza ezers

Krāslavas rajons Skaistas pagasts

Jolzas ezers

Krāslavas rajons Asūnes pagasts

Ilzins (Ilzēnu ezers)

Madonas rajons Sausnējas pagasts

Ilzines ezers (Ilzmuižas ezers)

Daugavpils rajons Bebrenes pagasts

Ildzenieku ezers

Jēkabpils rajons Kūku pagasts

Indzeris

Alūksnes rajons Alsviķu pagasts

Inesis

Cēsu rajons Inešu pagasts

Ismeru (Žogotu) ezers

Rēzeknes rajons Čornajas pagasts

Jazinks

Krāslavas rajons Grāveru pagasts

Jūdažu ezers

Rīgas rajons Siguldas pagasts

Lielais Jūgezers

Rīgas rajons Garkalnes pagasts

Jumurdas ezers

Madonas rajons Jumurdas pagasts

Kālezers

Madonas rajons Vestienas pagasts

Kalnis

Gulbenes, Balvu rajons Stradu pagasts

Kaļveiša ezers (Kalvīšu ezers)

Krāslavas rajons Grāveru, Šķeltovas pagasts

Kaminčas ezers

Daugavpils rajons Eglaines, Bebrenes pagasts

Kaņepēnu ezers

Madonas rajons Bērzaunes pagasts

Klapiņu ezers

Daugavpils rajons Salienas pagasts

Klaucānu ezers

Jēkabpils rajons Kalna pagasts

Kosinis (Koša ezers)

Daugavpils rajons Līksnas pagasts

Koškinas ezers

Krāslavas rajons Kastuļinas pagasts

Kurcuma ezers

Daugavpils rajons Medumu pagasts

Kurtavas ezers

Madonas rajons Mētrienas pagasts

Kustaru ezers

Krāslavas rajons Kastuļinas pagasts

Ķī šezers

  Rīgas pilsēta

Lielais Baltezers

Rīgas rajons Ādažu, Garkalnes pagasts

Lielais Gauslis

Krāslavas rajons Aulejas pagasts

Lielais Kolupa ezers

Preiļu rajons Rožkalna pagasts

Lielais Kiuriņa ezers

Rēzeknes rajons Gaigalavas pagasts

Lielais Stropu ezers

Daugavpils rajons Daugavpils pilsēta, Vecpils pagasts

Lāčupurva dīķis

Aizkraukles rajons Seces pagasts

Langstiņu ezers

Rīgas rajons Garkalnes pagasts

Smelines ezers (Lauces ezers)

Daugavpils rajons Medumu pagasts

Laukezers

Jēkabpils rajons Kūku pagasts

Laveru ezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Lazdags

Gulbenes, Balvu rajons Stradu, Rugāju pagasts

Leimaņu ezers

Cēsu rajons Kaives pagasts

Lejs

Krāslavas rajons Kombuļu pagasts

Līdacis

Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts

Liezēris

Madonas rajons Liezēres pagasts

Lobes ezers

Ogres rajons Krapes pagasts

Lubāns

Madonas, Rēzeknes rajons Ošupes, Nagļu pagasts

Ļūbasts

Daugavpils rajons Līksnas pagasts

Ludza ezers

Gulbenes rajons Stāmerienas pagasts

Luknas ezers

Daugavpils rajons Višķu pagasts

Kirjanišku ezers

Daugavpils rajons Salienas pagasts

Mazais Baltezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Mazais Kalupa ezers

Daugavpils rajons Kalupes pagasts

Mazais Kiuriņa ezers

Rēzeknes rajons Gaigalavas pagasts

Marindzejas ezers (Marijas ezers)

Jēkabpils rajons Atašienes pagasts

Mašēnu ezers

Rīgas rajons Garkalnes pagasts

Meduma ezers

Daugavpils rajons Medumu pagasts

Mezītis

Gulbenes rajons Stradu pagasts

Mindaugas ezers

Madonas rajons Barkavas pagasts

Nagļu ūdenskrātuve

Rēzeknes rajons Rikavas, Nagļu pagasts

Nedzis

Cēsu rajons Inešu pagasts

Obeļevas ezers

Balvu rajons Baltinavas pagasts

Odzes ezers

Aizkraukles rajons Aiviekstes pagasts

Odzienas ezers

Madonas rajons Mētrienas pagasts

Ots (Ota ezers)

Krāslavas rajons Kombuļu pagasts

Orlavas ezers

Balvu rajons Lazdulejas pagasts

Pečoras ezers

Ogres rajons Madlienas, Ķeipenes pagasts

Pelēču ezers

Preiļu rajons Aizkalnes pagasts

Pārkunu ezers (Pērkonu ezers)

Balvu rajons Kubuļu pagasts

Piksteres ezers

Jēkabpils rajons Viesītes pagasts

Plaužu ezers

Ogres rajons Ķeipenes, Taurupes pagasts

Pogas ezers

Gulbenes rajons Stāmerienas pagasts

Priekulānu ezers

Jēkabpils rajons Kalna pagasts

Pujātu ezers

Ludzas rajons Nautrēnu pagasts

Pulgosnis

Madonas rajons Ērgļu pagasts

Pušas ezers

Rēzeknes rajons Pušas pagasts

Ragāļu ezers

Aizkraukles rajons Kokneses pagasts

Rāznas ezers

Rēzeknes rajons Čornajas, Kaunatas, Mākoņkalna pagasts

Riču ezers

Daugavpils rajons Līdumnieku pagasts

Rušiuns (Rušons)

Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes rajons Rušonas, Kastuļinas pagasts

Solojs (Salājs)

Rēzeknes rajons Mākoņkalna pagasts

Salmejs

Preiļu rajons Rušonas pagasts

Sargovas ezers

Krāslavas rajons Izvaltas pagasts

Sekšu ezers

Rīgas rajons Garkalnes pagasts

Selēku ezers

Ogres rajons Tīnūžu pagasts (Ikšķiles pilsētas lauku teritorija)

Sila ezers

Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts

Silabebru ezers

Jēkabpils rajons Variešu pagasts

Sīvers

Krāslavas rajons Aulejas, Skaistas pagasts

Sološnīku ezers

Rēzeknes rajons Dricānu pagasts

Sprūgu ezers

Balvu rajons Vīksnas pagasts

Stāmerienas ezers

Gulbenes rajons Stāmerienas pagasts

Stirnezers

Madonas rajons Vestienas pagasts

Stirns

Krāslavas rajons Kalniešu pagasts

Sudrabezers

Rīgas rajons Garkalnes pagasts

Sventes ezers

Daugavpils rajons Sventes, Medumu, Kalkūnes pagasts

Sviļu ezers

Daugavpils rajons Eglaines pagasts

Sāvienas ezers

Madonas rajons Ļaudonas pagasts

Šenheidas ezers

Daugavpils rajons Skrudalienas pagasts

Šilovkas ezers

Krāslavas rajons Kaplavas pagasts

Šusta ezers

Preiļu rajons Aizkalnes pagasts

Talejas ezers

Madonas rajons Vestienas pagasts

Tauns

Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts

Ciskada ezers (Tiskāda ezers)

Rēzeknes rajons Silmalas pagasts

Ušura ezers

Gulbenes rajons Jaungulbenes pagasts

Vārzgūnes ezers

Jēkabpils rajons Kalna pagasts

Vēja ezers

Balvu rajons Bērzpils pagasts

Viešurs

Madonas rajons Vestienas pagasts

Vīķu ezers

Jēkabpils rajons Sēlpils pagasts

Krivojes ezers

Krāslavas rajons Kaplavas pagasts

Višķu ezers

Daugavpils rajons Višķu pagasts

Olksns

Krāslavas rajons Krāslavas pagasts

Zolvas ezers

Preiļu rajons Rušonas pagasts

Zosins

Madonas rajons Sausnējas pagasts

Zosnas ezers

Rēzeknes rajons Lūznavas pagasts

Zvidzes ezers

Madonas rajons Ošupes pagasts

3. Gaujas upju baseina zona

3.1. Upes

Abuls

Valkas, Valmieras rajons Brenguļu pagasts

Aiša

Madonas rajons Liezēres pagasts

Amata

Cēsu rajons Drabešu pagasts

Ārupīte

Cēsu rajons Raunas pagasts

Azanda

Gulbenes rajons Tirzas pagasts

Baltiņupe

Alūksnes rajons Ilzenes, Alsviķu pagasts

Blīgzna

Alūksnes rajons Trapenes, Alsviķu pagasts

Brasla

Cēsu rajons, Limbažu, Rīgas rajons Straupes, Krimuldas pagasts

Dadžupe

Cēsu rajons Amatas pagasts

Dzērve

Alūksnes rajons Trapenes pagasts

Egļupe

Rīgas rajons Inčukalna pagasts

Gauja

Cēsu, Gulbenes, Alūksnes, Valkas, Valmieras, Rīgas rajons Carnikavas pagasts

Iesala

Limbažu rajons Umurgas pagasts

Iežupe

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts

Jugla

Limbažu rajons Lēdurgas pagasts

Jumara

Valmieras rajons Valmieras pilsēta

Kamalda

Valkas rajons Bilskas pagasts

Kļavaisa

Valkas rajons Palsmanes pagasts

Krāčupe

Valmieras, Valkas rajons Valmieras pagasts

Kumada

Cēsu rajons Līgatnes, Drabešu pagasts

Lenčupe

Cēsu rajons Raiskuma pagasts

Līčupe

Cēsu rajons Raunas pagasts

Līgatne

Cēsu rajons Līgatnes pagasts

Lipsa

Valkas rajons Launkalnes pagasts

Lisa

Cēsu, Valmieras, Valkas rajons Trikātas pagasts

Loja

Rīgas rajons Krimuldas pagasts

Mellupe

Valmieras rajons Valmieras pagasts

Melnupe

Alūksnes rajons Apes pilsētas lauku teritorija, Trapenes pagasts

Miegupe

Valmieras rajons Kauguru pagasts

Mudaža

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts

Mutulīte

Valkas rajons Trikā tas pagasts

Nabe

Cēsu rajons Straupes pagasts

Nīgra

Valkas rajons Blomes pagasts

Palsa

Cēsu, Gulbenes, Valkas rajons Grundzāles pagasts

Pīsla

Cēsu rajons Taurenes pagasts

Rauna

Cēsu rajons Priekuļu, Liepas pagasts

Raunis

Cēsu rajons Priekuļu pagasts

Rauza

Valkas rajons Palsmanes pagasts

Stepupe

Valkas rajons Zvārtavas pagasts

Strīķupe

Cēsu rajons Raiskuma pagasts

Šepka

Valkas rajons Palsmanes pagasts

Tirziņa

Gulbenes, Alūksnes rajons Virešu pagasts

Tirza

Cēsu, Madonas, Gulbenes rajons Lejasciema pagasts

Tulija

Cēsu rajons Jaunpiebalgas, Zosēnu pagasts

Uriekste

Gulbenes rajons Lizuma pagasts

Vaidava

Alūksnes rajons Apes pilsēta, Apes pilsētas lauku teritorija

Vaive

Cēsu rajons Priekuļu pagasts

Vecpalsa

Alūksnes rajons Gaujienas, Virešu pagasts

Vidaga

Alūksnes rajons Virešu pagasts

Vija

Valkas rajons Vijciema pagasts

Vijata

Gulbenes rajons Galgauskas pagasts

Vilaune

Cēsu, Gulbenes rajons Druvienas pagasts

Virāne

Madonas, Gulbenes rajons Tirzas pagasts

Vizla

Alūksnes, Valkas rajons Virešu pagasts

3.2. Ezeri

Ādmiņu ezers

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts

Adulienas ezers

Gulbenes rajons Tirzas pagasts

Āraišu ezers

Cēsu rajons Drabešu pagasts

Asaru ezers

Cēsu rajons Līgatnes pagasts

Auciema ezers

Cēsu rajons Raiskuma pagasts

Augulienas ezers

Gulbenes rajons Beļavas pagasts

Bānūžu ezers

Cēsu rajons Taurenes pagasts

Cepurītes ezers

Valkas rajons Zvārtavas pagasts

Driškins

Cēsu rajons Raiskuma pagasts

Draudzesskolas ezers

Cēsu rajons Drustu pagasts

Dūķis

Cēsu rajons Drustu pagasts

Dzirnezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Galgauskas ezers

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts

Garezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Garūlis

Valkas rajons Zvārtavas pagasts

Gulbēris

Madonas rajons Liezēres pagasts

Ilzes ezers

Cēsu rajons Taurenes pagasts

Jērkules ezers

Rīgas rajons Krimuldas pagasts

Juveris

Cēsu rajons Dzērbenes pagasts

Kadagas ezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Kalmodu ezers

Gulbenes rajons Rankas pagasts

Katvaru ezers

Limbažu rajons Katvaru pagasts

Kreiļu ezers

Cēsu rajons Drustu pagasts

Ķ iploku ezers

Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts

Ķiržu ezers

Cēsu rajons Straupes pagasts

Lielais Baltiņš

Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts

Lielais Bauzis

Cēsu, Valmieras rajons Raiskuma pagasts

Lielais Virānes ezers

Madonas, Gulbenes rajons Cesvaines pilsētas lauku teritorija, Tirzas pagasts

Laveru ezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Lizdoles ezers

Valkas rajons Launkalnes pagasts

Lubūzis

Cēsu rajons Raunas pagasts

Lūkumītis

Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts

Mazais Bauzis

Cēsu, Valmieras rajons Raiskuma, Vaidavas pagasts

Mazais Virānes ezers

Madonas, Gulbenes rajons Cesvaines pilsētas lauku teritorija, Tirzas pagasts

Mazums

Cēsu rajons Vaives pagasts

Mustera ezers

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts

Niedrājs

Valkas rajons Launkalnes pagasts

Pātražs

Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts

Pīļu ezers

Rīgas rajons Krimuldas pagasts

Pintelis

Gulbenes rajons Beļavas pagasts

Pūricu ezers

Cēsu rajons Straupes pagasts

Raipala ezers

Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts

Raiskuma ezers

Cēsu rajons Raiskuma pagasts

Ratnieku ezers

Cēsu rajons Līgatnes pagasts

Raunaizis

Cēsu rajons Raunas pagasts

Riebiņu ezers

Cēsu rajons Straupes pagasts

Roznieku ezers

Gulbenes rajons Lejasciema pagasts

Ruckas ezers

Cēsu rajons Stalbes pagasts

Salainis

Valkas rajons Zvārtavas pagasts

Salas ezers

Madonas rajons Praulienas pagasts

Sārumezers

Limbažu, Cēsu rajons Umurgas, Straupes pagasts

Seisuma ezers

Cēsu rajons Drustu pagasts

Sētas ezers

Alūksnes rajons Trapenes pagasts

Silezers

Valkas rajons Valkas pagasts

Slīpju ezers

Valkas rajons Plāņu pagasts

Spanderu ezers

Cēsu rajons Dzē rbenes pagasts

Spicieris

Valkas rajons Launkalnes pagasts

Sprīvuļu ezers

Gulbenes rajons Beļavas pagasts

Stupānu ezers

Cēsu rajons Taurenes pagasts

Sudalezers

Alūksnes, Gulbenes rajons Zeltiņu pagasts

Taču ezers

Valkas rajons Valkas pagasts

Rustēgs (Ungurs)

Cēsu rajons Raiskuma pagasts

Vadainis

Valkas rajons Zvārtavas pagasts

Vaidavas ezers

Alūksnes rajons Ziemeru pagasts

Vēderis

Valkas rajons Zvārtavas pagasts

Kalna Bužezers

Alūksnes rajons Virešu pagasts

Zobols

Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts

Zvārtavas ezers

Alūksnes rajons Gaujienas pagasts

Zviedru ezers

Cēsu rajons Līgatnes pagasts

4. Kurzemes upju baseina zona

4.1. Upes

Engure

Ventspils rajons Puzes pagasts

Irbe

Ventspils rajons Tārgales pagasts

Kāņupe (Āpupe)

Talsu, Kuldīgas rajons Rendas pagasts

Lonaste

Ventspils rajons Ances pagasts

Lūžupe

Ventspils rajons Tārgales pagasts

Mazirbe

Talsu rajons Kolkas pagasts

Ostupe

Talsu, Ventspils rajons Ances pagasts

Pāce

Talsu, Ventspils rajons Ances pagasts

Raķupe

Talsu, Ventspils rajons Ances pagasts

Rinda

Ventspils rajons Ances pagasts

Silupe

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

Stende

Talsu, Ventspils rajons Ances pagasts

Trumpe (Mazupe)

Ventspils rajons Ances pagasts

Vidusupe

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

4.2. Ezeri

Būšnieku ezers

Ventspils rajons Ventspils pilsēta

Dzilonis (Zilonis)

Kuldīgas rajons Rendas pagasts

Gulbju ezers

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

Ilziķis

Ventspils rajons Usmas pagasts

Kāņezers

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

Kalvenes ezers

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

Klaņezers

Ventspils rajons Tārgales, Popes pagasts

Lakšezers

Ventspils rajons Usmas pagasts

Mordangas ezers

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

Pāces dīķis

Talsu rajons Dundagas pagasts

Puzes ezers

Ventspils rajons Puzes pagasts

Rūmiķezers

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

Spāres ezers

Talsu rajons Ģibuļu pagasts

Tirukšezers

Ventspils rajons Usmas pagasts

Usmas ezers

Ventspils rajons Usmas pagasts

5. Kurzemes jūrmalas upju baseina zona

5.1. Upes

Dursupe

Tukuma rajons Zentenes pagasts

Dzedrupe

Talsu rajons Kūļciema pagasts

Grīva

Talsu rajons Mērsraga pagasts

Kalnupe

Tukuma rajons Engures pagasts

Lāčupe

Tukuma rajons Engures pagasts

Liekna

Tukuma rajons Zentenes pagasts

Melnsilupe

Talsu rajons Rojas pagasts

Melnupe

Tukuma rajons Engures pagasts

Milzgrāvis

Talsu rajons Rojas pagasts

Oksle

Talsu rajons Balgales pagasts

Pilsupe

Talsu rajons Rojas pagasts

Roja

Talsu rajons Rojas pagasts

Silupe

Talsu rajons Valgales, Īves pagasts

Šķēde (Žurnikupe)

Talsu rajons Laucienes pagasts

Slocene

Tukuma rajons Lapmežciema pagasts

5.2. Ezeri

Engures ezers

Talsu, Tukuma rajons Engures, Mērsraga, Zentenes pagasts

Laidzes ezers

Talsu rajons Laidzes pagasts

Lubezers

Talsu rajons Valdemārpils

Rindzeles ezers

Tukuma rajons Engures pagasts

Sasmakas ezers

Talsu rajons Valdemārpils pilsēta, Valdemārpils pilsētas lauku teritorija

Seklis

Tukuma rajons Tumes pagasts

6. Lielupes upju baseina zona

6.1. Upes

Ālave

Dobeles rajons Bērzes pagasts

Arālīte (Orāleite)

Jēkabpils rajons Aknīstes pagasts

Auce

Dobeles, Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts

Audruve

Jelgavas rajons Platones pagasts

Bērstele

Bauskas rajons Rundāles pagasts

Bērze

Dobeles, Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts

Bikstupe

Tukuma, Dobeles rajons Annenieku pagasts

Cena (Dančupīte)

Jelgavas rajons Cenas pagasts

Ceraukste

Bauskas rajons Ceraukstes pagasts

Cīruļupīte

Jelgavas rajons Valgundes pagasts

Dienvidsusēja

Jēkabpils, Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts

Dobe

Daugavpils, Jēkabpils rajons Asares, Subates pagasts

Dūņupe (Douņupe)

Jēkabpils rajons Saukas pagasts

Džūkste

Tukuma rajons Slampes pagasts

Eleja

Jelgavas rajons Vircavas pagasts

Elsīte

Jēkabpils rajons Aknīstes pagasts

Gaurata

Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts

Ģirupe

Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts

Iecava

Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas rajons Valgundes pagasts

Īkstrums

Bauskas rajons Iecavas pagasts

Īslīce

Bauskas, Jelgavas rajons Jaunsvirlaukas pagasts

Jāņupe

Bauskas, Rīgas rajons Olaines pagasts

Kauguru kanāls

Jelgavas rajons Kalnciema pilsētas lauku teritorija

Ķīve

Jelgavas rajons Vilces pagasts

Lielupe

Bauskas, Jelgavas, Rīgas rajons Rīgas pilsēta, Jūrmalas pilsēta

Liepars

Bauskas, Jelgavas rajons Jaunsvirlaukas pagasts

Mēmele

Aizkraukles, Bauskas rajons Bauskas pilsēta, Rundāles pagasts
Misa Aizkraukles, Bauskas, Rīgas, Jelgavas rajons Cenu pagasts

Neretiņa

Jēkabpils, Aizkraukles rajons Neretas pagasts

Neriņa

Rīgas rajons Babītes pagasts

Oglaine

Jelgavas rajons Vircavas, Jaunsvirlaukas pagasts

Pienava

Tukuma, Dobeles, Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts

Plānīte

Bauskas rajons Īslīces pagasts

Platone

Jelgavas rajons Jelgavas pilsēta

Radžupe

Jēkabpils rajons Aknīstes pilsētas lauku teritorija

Rukūze

Jelgavas rajons Vilces pagasts

Salate (Solāte)

Jēkabpils, Aizkraukles rajons Neretas pagasts

Sesava

Dobeles rajons Auru pagasts

Sesava

Bauskas, Jelgavas rajons  

Sidrabe

Jelgavas rajons Lielplatones pagasts

Skujaine

Dobeles rajons Tērvetes, Krimūnu pagasts

Skujupīte

Tukuma rajons Smārdes pagasts

Slampe

Tukuma rajons Slampes pagasts

Vecslocene

Tukuma rajons, Jūrmalas pilsēta Jūrmalas pilsēta

Smakupe

Bauskas, Jelgavas rajons Sidrabenes pagasts

Smārde

Aizkraukles rajons Kurmenes, Valles pagasts

Sunīte

Aizkraukles rajons Seces pagasts

Svētaine

Dobeles rajons Tērvetes pagasts

Svēte

Dobeles, Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts

Svirkale

Bauskas rajons Rundāles pagasts

Svitene

Bauskas, Jelgavas rajons Jaunsvirlaukas pagasts

Taļķe

Aizkraukles, Ogres, Bauskas rajons Vecumnieku pagasts

Tērvete

Dobeles, Jelgavas rajons Līvbērzes pagasts

Vecbērzes poldera apvadkanāls

Jelgavas rajons Valgundes pagasts

Vēršupīte

Tukuma rajons Jūrmalas pilsēta

Viesīte

Jēkabpils, Aizkraukles rajons Mazzalves pagasts

Vilce

Jelgavas rajons Vilces pagasts

Vircava

Jelgavas rajons Jelgavas pilsēta

Zalvīte

Aizkraukles rajons Zalves pagasts

Zvirgzde

Ogres, Bauskas rajons Vecumnieku pagasts

6.2. Ezeri

Dumblis

Jēkabpils rajons Elkšņu pagasts

Znotiņu ezers (Aklais ezers)

Aizkraukles rajons Daudzeses pagasts

Apguldes

Dobeles rajons Naudītes pagasts

Āzišķu ezers

Daugavpils rajons Subates pagasts

Babītes ezers

Rīgas rajons Salas, Babītes pagasts

Baltezers

Saldus rajons Brocēnu pilsētas lauku teritorija

Dūņieris

Tukuma rajons Lapmežciema pagasts

Ilzu ezers (Garais ezers)

Jēkabpils rajons Rites pagasts

Kaņieris

Tukuma rajons Lapmežciema pagasts

Krīgānu ezers

Jēkabpils rajons Rites pagasts

Lielauces ezers

Dobeles rajons Lielauces pagasts

Nomavas ezers

Jēkabpils rajons Kalna, Salas pagasts

Saukas ezers

Jēkabpils rajons Saukas, Elkšņu pagasts

Sesavas ezers

Dobeles rajons Īles pagasts

Slokas ezers

Jūrmalas pilsēta  

Sūpes ezers

Jēkabpils rajons Viesītes pilsētas lauku teritorija

Svētes ezers

Dobeles rajons Zebrenes pagasts

Vasarāja ezers

Jēkabpils rajons Viesītes pagasts

Vāveres ezers

Aizkraukles rajons Valles pagasts

Viesī tes ezers

Jēkabpils rajons Viesītes pagasts

Vīņaukas ezers

Jēkabpils rajons Rites pagasts

Lielais Vīpēdis

Dobeles rajons Zebrenes pagasts

Zebrus ezers

Dobeles rajons Bikstu pagasts

7. Rietumu piejūras upju baseina zona

7.1. Upes

Ālande

Liepājas rajons Grobiņas pagasts

Alokste

Liepājas rajons Lažas pagasts

Apše

Liepājas rajons Kalētu pagasts

Bārta

Liepājas rajons Nīcas, Otaņķu pagasts

Birztala (Birkstala)

Liepājas rajons Virgas, Kalētu pagasts

Durbe

Liepājas rajons Cīravas, Sakas pagasts

Jēčupe

Liepājas rajons Nīcas pagasts

Kauliņupe

Liepājas rajons Priekules pagasts

Lāņupe

Liepājas rajons Dunalkas pagasts, Durbes pilsētas lauku teritorija

Laža

Liepājas rajons Lažas pagasts

Līgupe

Liepājas rajons Rucavas, Nīcas pagasts

Lukne

Liepājas rajons Dunikas pagasts

Otaņķe

Liepājas rajons Otaņķu, Gaviezes pagasts

Rīva

Kuldīgas, Liepājas rajons Sakas pagasts

Ruņa

Liepājas rajons Kalētu, Gramzdas pagasts

Saka

Liepājas rajons Sakas pagasts

Sārte

Liepājas rajons Gramzdas pagasts

Skalda

Kuldīgas, Liepājas rajons Lažas pagasts

Stirnupe

Kuldīgas rajons Alsungas pagasts

Sventāja

Liepājas rajons Rucavas pagasts

Tebra

Liepājas rajons La? as, Sakas pagasts

Tērande

Kuldīgas, Ventspils rajons Ziru pagasts

Tosele

Liepājas rajons Nīcas pagasts

Lapupe

Kuldīgas rajons Laidu, Turlavas pagasts

Užava

Kuldīgas, Ventspils rajons Užavas pagasts

Vanka

Kuldīgas rajons Ēdoles pagasts

Vārtāja

Liepājas rajons Bārtas, Kalētu pagasts

Vidvide

Liepājas rajons Kalētu pagasts

Virga

Liepājas rajons Virgas, Priekules pagasts

7.2. Ezeri

Alokstes ūdenskrātuve

Liepājas rajons Lažas pagasts

Durbes ezers

Liepājas rajons Durbes, Tadaiķu, Dunalkas pagasts

Dzēkainis (Dzērves dzirnavezers)

Liepājas rajons Cīravas pagasts

Kukšezers

Kuldīgas rajons Alsungas pagasts

Liepājas ezers

Liepājas rajons Nīcas, Otaņķu pagasts, Liepājas pilsēta

Papes ezers

Liepājas rajons Rucavas pagasts

Pinku ezers (Piņķezers)

Kuldīgas rajons Ēdoles pagasts

Reiņu ezers

Liepājas rajons Priekules pagasts

Sepenes ezers

Liepājas rajons Embūtes pagasts

Tāšu ezers

Liepājas rajons Medzes pagasts

Tīdu ezers

Liepājas rajons Kalvenes pagasts

Tīreļu dīķis

Liepājas rajons Embūtes pagasts

Vilgales ezers

Kuldīgas rajons Kurmāles pagasts

Zvirgzdu ezers (Zviergzdezers)

Kuldīgas rajons Alsungas, Gudenieku pagasts

8. Salacas upju baseina zona

8.1. Upes

Acupīte

Valkas, Valmieras rajons Naukšēnu pagasts

Briede

Valmieras rajons Burtnieku pagasts

Pinte

Valmieras rajons Burtnieku, Matīšu pagasts

Glāžupe

Limbažu rajons Staiceles pilsētas lauku teritorija

Eiķinupe

Valmieras rajons Burtnieku pagasts

Pužupe

Limbažu rajons Staiceles pilsētas lauku teritorija

Gulbene

Valmieras rajons Naukšēnu pagasts

Īģe

Limbažu rajons, Valmieras rajons Staiceles pilsētas lauku teritorija

Jogla

Limbažu rajons Staiceles pilsētas lauku teritorija

Korģe

Limbažu rajons Salacas pagasts

Ķire

Valkas, Valmieras rajons Kārķu pagasts

Ķirele

Valmieras rajons Skaņkalnes pagasts

Mazbriede

Valmieras rajons Zilā kalna pagasts

Melnupe

Limbažu rajons Ainažu pilsētas lauku teritorija

Pedele

Valkas rajons Valkas pagasts

Piģele

Valmieras rajons Ramatas pagasts

Purgaile

Valkas rajons Sedas pagasts

Rikanda

Valkas rajons Ērģemes pagasts

Ramata

Valmieras rajons Ramatas pagasts

Rūja

Igaunija, Valmieras rajons Vecates pagasts

Salaca

Valmieras rajons, Limbažu rajons Salacas pagasts

Sapraša (Pestava)

Valmieras rajons Ķoņu, Vilpulkas pagasts

Seda

Valmieras, Valkas rajons Burtnieku, Vecates pagasts

8.2. Ezeri

Augstrozes Lielezers

Limbažu rajons Umurgas pagasts

Bezdibenis

Valkas rajons Kārķu pagasts

Burtnieku ezers

Valmieras rajons Burtnieku, Matīšu, Sēļu pagasts

Cepšu ezers

Valkas rajons Kārķ u pagasts

Dauguļu Mazezers

Valmieras rajons Dikļu pagasts

Ķiruma ezers

Valmieras rajons Vecates pagasts

Ramatas Lielezers

Valmieras rajons Ramatas pagasts

Mazezers

Valmieras rajons Ramatas pagasts

Lielais Ozolezers

Limbažu rajons Brīvzemnieku pagasts

Mazais Ozolezers

Limbažu rajons Brīvzemnieku pagasts

Rencēnu ezers

Valmieras rajons Rencēnu pagasts

Rūķis

Valkas rajons Ērģemes pagasts

Sokas ezers (Kodājezers)

Limbažu rajons Staiceles pilsētas lauku teritorija

Timbu ezers

Valmieras rajons Rencēnu pagasts

Valdis

Valkas rajons Ērģemes pagasts

Zilūžu ezers

Valmieras rajons Bērzaines pagasts

9. Ventas upju baseina zona

9.1. Upes

Abava

Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Ventspils rajons Zlēku, Rumbas pagasts

Amula

Saldus, Tukuma rajons Matkules (Kandavas) pagasts

Avīkne

Saldus, Dobeles rajons Vītiņu pagasts

Bebrupe

Tukuma rajons Kandavas pagasts

Buļļupe

Saldus, Tukuma rajons Vānes pagasts

Ciecere (augštecē Mazupe)

Saldus, Kuldīgas rajons Skrundas pilsētas lauku teritorija

Dūrupe

Saldus, Kuldīgas rajons Vārmes pagasts

Dzelda

Liepājas, Kuldīgas rajons Nīkrāces pagasts

Dzirnavupe

Ventspils rajons Zlēku pagasts

Ēda (vidustecē Šķēde)

Kuldīgas, Saldus rajons Rumbas pagasts

Ēnava

Kuldīgas rajons Raņķu pagasts

Ezere

Saldus rajons Ezeres pagasts

Garūdene

Kuldīgas rajons Raņķu pagasts

Grauzdupe

Tukuma, Saldus rajons Šķēdes pagasts

Imula

Saldus, Tukuma rajons Matkules pagasts

Kamārce

Ventspils rajons Tārgales pagasts

Kārklupe

Saldus rajons Kursīšu pagasts

Svente (Virbupe)

Talsu rajons Abavas pagasts

Klūga

Saldus, Kuldīgas rajons Skrundas pilsētas lauku teritorija

Koja

Liepājas, Kuldīgas rajons Nīkrāces pagasts

Lejējupe

Kuldīgas rajons Snēpeles pagasts

Lētīža

Liepājas, Kuldīgas rajons Nīkrāces pagasts

Līkupe

Saldus rajons Ezeres, Rubas pagasts

Losis

Liepājas, Saldus rajons Nīgrandes pagasts

Mazupe

Kuldīgas rajons Vārmes pagasts

Mērgava

Kuldīgas rajons Rendas pagasts

Paksīte

Saldus rajons Zirņu pagasts

Pestile

Saldus rajons Ezeres pagasts

Ponakste

Saldus, Kuldīgas rajons Skrundas pilsētas lauku teritorija

Pormale

Saldus rajons Šķēdes pagasts

Pūre

Tukuma rajons Pūres pagasts

Riežupe (vidustecē Liekne)

Kuldīgas rajons Rumbas pagasts

Rudupe

Kuldīgas rajons Rumbas pagasts

Rūpjupe

Kuldīgas rajons Kabiles pagasts

Sprincupe

Kuldīgas rajons Snēpeles pagasts

Šķērvelis

Kuldīgas rajons Nīkrāces pagasts

Vadakste

Dobeles, Saldus rajons Ezeres pagasts

Valgale

Tukuma, Kuldīgas, Talsu rajons Abavas pagasts

Vārme

Kuldīgas rajons Vārmes pagasts

Veldze

Kuldīgas rajons Rumbas pagasts
Venta Saldus, Kuldīgas, Ventspils rajons Ventspils pilsēta

Vēršāda

Saldus rajons Saldus pilsēta

Vēždūka

Ventspils rajons Piltenes pilsētas lauku teritorija

Viesate

Tukuma rajons Irlavas pagasts

Zaņa

Saldus rajons Zaņas pagasts

Zvārīte

Tukuma rajons Pūres pagasts

9.2. Ezeri

Āpezers

Kuldīgas rajons Kurmāles pagasts

Baltezers

Saldus rajons Brocēnu pilsētas lauku teritorija

Cieceres ezers

Saldus rajons Brocēnu pilsētas lauku teritorija

Gulbis

Kuldīgas rajons Rendas pagasts

Kāžezers

Ventspils rajons Zlēku pagasts

Ķerkliņu ezers

Saldus rajons Zvārdes pagasts

Lielais Nabas ezers

Kuldīgas rajons Padures pagasts

Mazais Nabas ezers

Kuldīgas rajons Padures pagasts

Zvārdes ezers (Odzēnu ezers)

Saldus rajons Zvārdes pagasts

Pakuļu ūdenskrātuve

Saldus rajons Zirņu pagasts

Remtes ezers

Saldus rajons Remtes pagasts

Rimzātu dīķi

Kuldīgas rajons Rendas pagasts

Segliņezers

Kuldīgas rajons Rendas pagasts

Sēmes ezers

Tukuma rajons Sēmes pagasts

Sīļezers

Tukuma rajons Sēmes pagasts

Slujas ezers

Kuldīgas rajons Rendas pagasts

Svētaiņu ezers

Saldus rajons Zvārdes pagasts

10. Vidzemes jūrmalas upju baseina zona

10.1. Upes

Aģe

Limbažu, Rīgas rajons Saulkrastu pilsētas lauku teritorija

Inčupe

Rīgas rajons Saulkrastu pilsēta

Kurliņupe

Limbažu rajons Salacas pagasts

Ķīdurga

Rīgas rajons Sējas pagasts

Ķīšupe

Rīgas rajons Saulkrastu pilsēta

Liepupe

Limbažu rajons Liepupes pagasts

Lūdiņupe

Limbažu rajons Katvaru pagasts

Pērļupe

Limbažu rajons Pāles pagasts

Pēterupe

Rīgas rajons Saulkrastu pilsēta

Puska

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Sausupe

Limbažu rajons Pāles pagasts

Svētupe

Limbažu rajons Salacas pagasts

Tora

Limbažu rajons Skultes pagasts

Uņģenurga

Limbažu rajons Salacas pagasts

Vitrupe

Limbažu rajons Salacas pagasts

Zaķupīte

Limbažu rajons Liepupes pagasts

10.2. Ezeri

Aģes ezers

Limbažu rajons Lēdurgas pagasts

Aija?u ezers

Limbažu rajons Lēdurgas pagasts

Āsteres ezers

Limbažu rajons Viļķenes pagasts

Auziņu ezers

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Bīriņu ezers

Limbažu rajons Vidrižu pagasts

Brenkūža ezers

Limbažu rajons Katvaru pagasts

Bruņķītis

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Cimelis

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Dūņezers

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Dziļezers

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Lā des ezers

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Limbažu Lielezers

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Līlastes ezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Mazuikas ezers

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Melnezers

Limbažu rajons Katvaru pagasts

Pabažu ezers

Rīgas rajons Sējas pagasts

Pīļu ezers

Rīgas rajons Krimuldas pagasts

Riebezers

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Salas ezers

Limbažu rajons Lēdurgas pagasts

Skujas ezers

Limbažu rajons Limbažu pagasts

Ummis

Rīgas rajons Ādažu pagasts

Piezīmes.

1. Lielupes upju baseina zonā ietilpst bijusī Slocenes lejtece posmā no Kaņiera ezera līdz ietekai Lielupē - Vecslocene. Par Sloceni pašlaik saucama bijusī augštece un vidustece, kura (kopā ar Kaņiera ezeru un Skujupi) ietilpst Kurzemes jūrmalas upju baseina zonā.

2. Upēm norādīti tikai to lejteces pagasti.

3.JPG (130764 BYTES)

 

 

4.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.251

Akvakultūras dzīvnieku B grupas slimību saraksts

(Starptautiskā epizootiskā biroja apstiprinātais B grupas slimību saraksts)

Slimības kods Slimības nosaukums
latviešu valodā angļu valodā

B-401

Vīrusu hemorāģiskā septicēmija Viral haemorhagic septicaemia (VHS)

B-404

Karpu pavasara virēmija Spring viaremia of carp (SVC)

B-405

Infekciozā hematopoētiskā nekroze Infectious haematopoetic necrosis (IHN)

B-406

Lašu herpesvīruss (2.tips) Salmonid herpesvirosis (type 2)

B-408

Lašu renibakterioze Renibacteriosis (R.salmoninarum)

B-411

Herpesvīruss Ictalurid herpesvirosis

B-413

Enzootiskā hematopoētiskā nekroze Enzootic haematopoetic necrosis

B-414

Edvardsilloze Edwardsiellosis (E.ictaluri)

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

01.01.1999