Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.08.2004. - 30.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.107

Rīgā 1998.gada 24.martā (prot. Nr.15 27.§)
Noteikumi par Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. darba uzdevums (Terms of Reference) — dokuments, kas nosaka konkrētā projekta mērķus, darba apjomu, veicamos uzdevumus, izpildes termiņus (grafiku), nepieciešamo ieguldījumu (cilvēku un materiālos resursus) un vēlamos rezultātus;

1.2. decentralizētās ieviešanas sistēma — Eiropas komisijas finansēto programmu ieviešana, Latvijas Republikas valdībai uzņemoties Eiropas komisijas finansēto programmu vadību;

1.3. finanšu memorands — Eiropas komisijas un nacionālā koordinatora tehniskās palīdzības jautājumos vienošanās par Eiropas komisijas finansējuma piešķiršanu saskaņā ar noteiktu programmu, nosakot finansējuma piešķiršanas mērķus un apjomu;

1.4. finanšu līgums — juridiski saistoša programmas atbildīgās amatpersonas un nozares atbildīgās amatpersonas vai nozares ministrijas pārraudzībā esošās institūcijas amatpersonas vienošanās par kārtību, kādā tiek ieviesta Eiropas komisijas finansētās programmas atsevišķa daļa;

1.5. iepriekšējās kvalificēšanas komisija — nozares atbildīgās amatpersonas iecelta un programmas atbildīgās amatpersonas apstiprināta ekspertu grupa, kuras uzdevums ir noteikt, kuri no ieinteresētajiem pretendentiem ir pietiekami kvalificēti attiecīgā projekta īstenošanai;

1.6. konkursa dokumentācija — tipveida dokumentu kopums, kas tiek izsniegts uz konkursu uzaicinātajam vai ieinteresētajam pretendentam;

1.7. līgums par darbu izpildi — juridiski saistoša programmas atbildīgās amatpersonas un uzņēmēja vienošanās par infrastruktūras un citu inženiertehnisko darbu veikšanu. Minētā vienošanās tiek panākta un noformēta saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību. Atsevišķos gadījumos pēc saskaņošanas ar Eiropas komisiju var tikt piemērota darbu izpildes specifikai atbilstoša kārtība;

1.8. līgums par pakalpojumu sniegšanu — juridiski saistoša programmas atbildīgās amatpersonas un uzņēmēja vienošanās par pakalpojumu sniegšanu (to skaitā par konsultācijām, pētījumiem un mācībām). Minētā vienošanās tiek panākta un noformēta saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību;

1.9. līgums par piegādēm — juridiski saistoša programmas atbildīgās amatpersonas un uzņēmēja vienošanās par iekārtu un materiālu piegādi. Minētā vienošanās tiek panākta un noformēta saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību;

1.10. maksājuma pieprasījums — uzņēmēja (finanšu līguma gadījumā — palīdzības saņēmēja) parakstīts un izsniegts dokuments, kurā tiek pieprasīts segt izdevumus par sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajām piegādēm un darbiem vai citus ar projektu saistītos izdevumus un kurš atbilst programmas atbildīgās amatpersonas un uzņēmēja (finanšu līguma gadījumā — palīdzības saņēmēja) līgumā minētajiem nosacījumiem un maksājumu grafikam;

1.11. nozari aptverošs līgums (Sectoral Framework Contract) — ierobežota konkursa rezultātā nozares ietvaros noslēgta juridiski saistoša Eiropas komisijas un uzņēmēja vienošanās par neliela apjoma pakalpojumu sniegšanu;

1.12. palīdzības saņēmējs — valsts vai pašvaldības institūcija vai Latvijā reģistrēta sabiedriskā, reliģiskā vai bezpeļņas organizācija, vai uzņēmējsabiedrība, kurai saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību ir tiesības saņemt palīdzību Eiropas komisijas finansēto programmu ietvaros vai administrēt noteikta projekta ietvaros saņemto palīdzību;

1.13. uzņēmējs (Contractor) — fiziskā vai juridiskā persona, kura saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību ir ieguvusi tiesības sniegt pakalpojumus, veikt piegādes vai darbus Eiropas komisijas finansēto programmu ietvaros;

1.14. pamatojuma dokumenti — uzņēmēja vai palīdzības saņēmēja izstrādāti dokumenti, kas pamato noteiktu maksājuma pieprasījumu (projektu pārskati, apstiprinājuma sertifikāti un citi pakalpojumu saņemšanu, piegāžu veikšanu vai darbu izpildi apstiprinoši dokumenti);

1.15. programma — Latvijas Republikas valdības apstiprināts rīcības plāns Eiropas komisijas finansējuma izlietošanai noteiktam laikposmam;

1.16. programmas izstrādāšana — rīcības plāna sagatavošana, izvēloties prioritārus projektus un nosakot tiem nepieciešamo finansējuma apjomu;

1.17. projekta īstenošanas tehniskais pārskats — nozari aptveroša līguma ietvaros veikta projekta īstenošanas gaitas izklāsts;

1.18. rezultātu izvērtēšana — Eiropas komisijas, tās ieceltu neatkarīgu ekspertu un Latvijas puses kopīga darbība, lai noteiktu īstenoto projektu atbilstību plānotajiem mērķiem, izvērtētu ieinteresēto institūciju ieguldījumu programmas ieviešanā, noteiktu iespējamo neveiksmju cēloņus un izstrādātu rekomendācijas nākamo programmu ieviešanas uzlabošanai;

1.19. standarta noteikumi un kārtība — Eiropas komisijas piešķirtā finansējuma izmantošanas noteikumi, kurus reglamentē Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmas rokasgrāmata, šie noteikumi un ar tiem saskaņotas instrukcijas;

1.20. tehniskā specifikācija — tehnisks dokuments, kurā ietverts piegādājamo iekārtu saraksts un to tehniskais raksturojums;

1.21. vērtēšanas komisija — nozares atbildīgās amatpersonas iecelta un programmas atbildīgās amatpersonas apstiprināta amatpersonu un speciālistu grupa, kuras uzdevums ir noteikt, kurš no pretendentiem ir iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.

(Grozīts ar MK 16.03.1999. noteikumiem Nr.109)

2. Šie noteikumi nosaka Eiropas komisijas finansēto programmu sagatavošanas, finansēšanas, ieviešanas un ieviešanas dokumentēšanas kārtību, kā arī minētajā darbā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu tiesības un pienākumus.

3. Šie noteikumi nosaka tikai to Eiropas komisijas finansēto PHARE 1996. un 1997.gada programmu ieviešanas kārtību, kuru decentralizētu ieviešanu paredz Eiropas komisijas un nacionālā koordinatora tehniskās palīdzības jautājumos savstarpēja vienošanās.

(Grozīts ar MK 16.03.1999. noteikumiem Nr.109; MK 06.04.1999. noteikumiem Nr.136)

4. Eiropas komisija saglabā atbildību par piešķirtā finansējuma izmantošanu atbilstoši Eiropas komisijas budžeta izlietošanas finanšu nosacījumiem un apstiprina atsevišķu darbību veikšanu pirms to uzsākšanas.

5. Ar Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizēto ieviešanu saistītajos jautājumos Eiropas komisiju pārstāv Eiropas komisijas delegācija Latvijā.

II. Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas koordinācija un vadība

6. Nacionālais koordinators tehniskās palīdzības jautājumos ir īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finanšu institūcijām. Nacionālais koordinators tehniskās palīdzības jautājumos sadarbībā ar Eiropas komisijas delegāciju Latvijā koordinē un vada Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētu ieviešanu saskaņā ar:

6.1. Eiropas komisijas un Latvijas Republikas valdības vispārējo nolīgumu par sadarbību;

6.2. Eiropas komisijas un nacionālā koordinatora tehniskās palīdzības jautājumos parakstītiem finanšu memorandiem par Eiropas komisijas finansējuma piešķiršanu noteiktām programmām;

6.3. Eiropas komisijas un nacionālā koordinatora tehniskās palīdzības jautājumos saprašanās memorandu par Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas uzsākšanu Latvijā;

6.4. Standarta noteikumiem un kārtību.

(MK 16.03.1999. noteikumu Nr.109 redakcijā)

7. Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizēto ieviešanu nodrošina programmas atbildīgā amatpersona, nozares atbildīgās amatpersonas, Eiropas komisijas delegācija Latvijā, Valsts kase un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

8. Programmas atbildīgā amatpersona ir nacionālā koordinatora tehniskās palīdzības jautājumos apstiprināta amatpersona (valsts sekretārs vai viņa vietnieks), kura ir atbildīga par Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētu ieviešanu Latvijā.

(Grozīts ar MK 16.03.1999. noteikumiem Nr.109)

9. Programmas atbildīgā amatpersona apstiprina un paraksta visus ar Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētu ieviešanu Latvijā saistītos operatīvos, juridiskos un administratīvos dokumentus. Programmas atbildīgā amatpersona var pilnvarot citu amatpersonu programmas atbildīgās amatpersonas prombūtnes laikā pildīt tās pienākumus.

10. Nozares atbildīgā amatpersona ir nozares ministrijas amatpersona, kura ir atbildīga par ārvalstu palīdzības programmu ieviešanas stratēģiju un piešķirtā finansējuma izlietošanu attiecīgās ministrijas pārraudzībā esošās nozarēs, un kuru apstiprina attiecīgais ministrs. Atsevišķos gadījumos nozares atbildīgo amatpersonu var apstiprināt Ministru prezidents. Nozares atbildīgā amatpersona var pilnvarot citu amatpersonu nozares atbildīgās amatpersonas prombūtnes laikā pildīt tās pienākumus.

11. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra, kas nodrošina Eiropas komisijas finansēto programmu administratīvo un finanšu vadību (konkursu organizēšanu, līgumu sagatavošanu un slēgšanu, kā arī maksājumu veikšanu).

(MK 03.08.2004. noteikumu Nr.680 redakcijā)

III. Eiropas komisijas finansēto programmu ieviešana

12. Eiropas komisijas finansēto programmu ieviešanā ir šādi posmi:

12.1. programmu izstrādāšana;

12.2. projektu īstenošana;

12.3. rezultātu izvērtēšana;

12.4. audits.

IV. Programmu izstrādāšana

13. Programmu izstrādāšanu atbilstoši attiecīgās programmas mērķiem un uzdevumiem organizē Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finanšu institūcijām sekretariāts sadarbībā ar attiecīgo nozaru ministrijām.

(Grozīts ar MK 16.03.1999. noteikumiem Nr.109; MK 19.12.2000. noteikumiem Nr.444)

14. Nozares atbildīgā amatpersona:

14.1. apkopo nozares projektus un izvērtē to atbilstību nozares attīstības politikai un stratēģijai;

14.2. iesniedz programmas atbildīgajai amatpersonai prioritāros nozares projektu pieteikumus. Pēc programmas atbildīgās amatpersonas pieprasījuma nozares atbildīgā amatpersona jau programmas izstrādāšanas posmā nodrošina arī darba uzdevuma (līguma par pakalpojumu sniegšanu gadījumā), tehnisko specifikāciju (līguma par piegādēm gadījumā), pilnas konkursa dokumentācijas (līguma par darbu izpildi gadījumā) un finanšu līguma izstrādi.

15. Programmas atbildīgā amatpersona:

15.1. apkopo nozaru atbildīgo amatpersonu iesniegtos projektus finansēšanai noteiktas programmas ietvaros;

15.2. sadarbībā ar nozaru atbildīgajām amatpersonām sagatavo programmas projektu atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas komisijas noteiktajām prioritātēm un iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā.

16. Nacionālais koordinators tehniskās palīdzības jautājumos:

16.1. koordinē Eiropas komisijas finansētās programmas ar citām ārvalstu finansētajām programmām;

16.2. paraksta finanšu memorandus par finansējuma piešķiršanu noteiktas programmas ieviešanai;

16.3. pārstāv Ministru kabinetu sarunās ar Eiropas komisiju jautājumos, kas saistīti ar Eiropas komisijas piešķirtā finansējuma izlietošanu.

(Grozīts ar MK 16.03.1999. noteikumiem Nr.109)

V. Projektu īstenošana

17. Projektu īstenošanā ir šādi posmi:

17.1. darba programmas izstrāde;

17.2. konkursa dokumentācijas izstrāde;

17.3. konkursu organizēšana;

17.4. līgumu slēgšana;

17.5. darba uzraudzība;

17.6. maksājumu veikšana.

18. Eiropas komisijas finansēto programmu ietvaros tiek veikts tiešais iepirkums (iekārtu un materiālu iegāde, kuras noformēšanai nav nepieciešams īpašs, šo noteikumu izpratnē formulēts līgums), tiek slēgti līgumi ar uzņēmēju par pakalpojumu sniegšanu, piegādēm vai darbu izpildi, kā arī nozares aptveroši līgumi un finanšu līgumi ar palīdzības saņēmēju.

19. Līgumi ar uzņēmēju tiek slēgti pēc tam, kad veikts viens no šādiem pasākumiem:

19.1. cenu aptauja — līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas vienkāršota procedūra, kas tiek veikta saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību;

19.2. ierobežots konkurss — sacensība par līguma slēgšanas tiesību iegūšanu, kurā piedalās ierobežots skaits pretendentu, ko iepriekšējās kvalificēšanas komisija ir atzinusi par pietiekami kvalificētiem noteikta projekta īstenošanai;

19.3. atklāts konkurss — sacensība par līguma slēgšanas tiesību iegūšanu, kurā ir iespēja piedalīties neierobežotam skaitam pretendentu, kam saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību ir tiesības sniegt pakalpojumus, veikt piegādes vai izpildīt darbus.

20. Līgumu veidiem, kā arī līgumu slēgšanas kārtībai jābūt apstiprinātai attiecīgajā darba programmā. Darba programma ir noteiktas programmas ieviešanas plāns, kas saskaņā ar finanšu memorandu ir izstrādāts noteiktam laikposmam un ietver programmas projektu īstenošanas termiņus, finansējuma sadalījumu un naudas plūsmas prognozi attiecīgajam laikpaposmam.

VI. Darba programmas izstrāde

21. Nozares atbildīgā amatpersona pēc programmas atbildīgās amatpersonas pieprasījuma sagatavo nepieciešamo informāciju par tās pārraudzībā esošajiem projektiem.

22. Programmas atbildīgā amatpersona nodrošina kopīgās darba programmas izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas komisijā.

VII. Konkursa dokumentācijas izstrāde

23. Nozares atbildīgā amatpersona nodrošina tās pārraudzībā esoša un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apstiprināta projekta darba uzdevuma (līguma par pakalpojumu sniegšanu gadījumā) vai tehnisko specifikāciju (līguma par piegādēm gadījumā), vai pilnas konkursa dokumentācijas (līguma par darbu izpildi gadījumā), vai finanšu līguma izstrādi. Nozares atbildīgā amatpersona šo darbu var veikt, pamatojoties uz līgumu ar citu institūciju.

24. Nozares atbildīgā amatpersona saskaņā ar darba programmā noteikto termiņu iesniedz šo noteikumu 23.punktā minētos dokumentus programmas atbildīgajai amatpersonai.

25. Programmas atbildīgā amatpersona nodrošina šo noteikumu 23.punktā minēto dokumentu atbilstības izvērtēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 6.jūnija noteikumos nr.147 "Noteikumi par neatmaksājamās ārvalstu tehniskās palīdzības koordināciju Latvijas Republikā" noteikto kārtību.

26. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

26.1. izvērtē šo noteikumu 23.punktā minēto dokumentu administratīvo un finanšu aspektu atbilstību attiecīgajai darba programmai un Standarta noteikumiem un kārtībai;

26.2. sagatavo konkursa dokumentāciju līgumiem par pakalpojumu sniegšanu un līgumiem par piegādēm;

26.3. iesniedz nepieciešamos materiālus apstiprināšanai Eiropas komisijā;

26.4. nodrošina Standarta noteikumu un kārtības ievērošanu.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

VIII. Konkursu organizēšana

27. Nozares atbildīgā amatpersona:

27.1. ieceļ iepriekšējās kvalificēšanas komisiju un vērtēšanas komisiju un nodrošina to darbību;

27.2. saņem un reģistrē konkursa pretendentu pieteikumus, kā arī tehniskos un finanšu piedāvājumus;

27.3. organizē projekta uzdevuma izskaidrošanas pasākumus: sniedz pretendentiem nepieciešamo informāciju un rakstiski atbild uz pretendentu jautājumiem, nodrošinot, lai visi pretendenti saņem vienādu informācijas apjomu, kā arī informē Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par pasākumu vietu un laiku;

27.4. vienojas ar programmas atbildīgo amatpersonu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par iepriekšējās kvalificēšanas un vērtēšanas vietu un laiku un uzaicina visas ieinteresētās puses;

27.5. apstiprina iepriekšējās kvalificēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas sēžu protokolus.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

28. Programmas atbildīgā amatpersona:

28.1. pēc saskaņošanas ar nozares atbildīgo amatpersonu paraksta konkursa dokumentāciju;

28.2. nodrošina sava pārstāvja piedalīšanos iepriekšējās kvalificēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas sēdēs;

28.3. apstiprina iepriekšējās kvalificēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas sastāvus un sēžu protokolus.

29. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

29.1. sagatavo projektu aprakstus ievietošanai Internetā vai publicēšanai Eiropas komisijas oficiālajā žurnālā, nodrošina to publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un citos Latvijas preses izdevumos, kā arī nosūtīšanu Eiropas savienības valstu vēstniecībām (izdevumus par publikācijām Latvijas preses izdevumos var segt no attiecīgās nozares programmas līdzekļiem);

29.2. nosūta pretendentiem konkursa dokumentāciju vai lūgumu iesniegt priekšlikumus attiecīgo pakalpojumu sniegšanai. Pēc savstarpējas vienošanās konkursa par darbu izpildi dokumentāciju var nosūtīt nozares atbildīgā amatpersona;

29.3. nodrošina sava pārstāvja piedalīšanos iepriekšējās kvalificēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas sēdēs;

29.4. var deleģēt savu pārstāvi piedalīties projekta uzdevuma izskaidrošanas sanāksmēs pretendentiem;

29.5. iesniedz nepieciešamos materiālus programmas atbildīgajai amatpersonai un Eiropas komisijai apstiprināšanai;

29.6. nodrošina Standarta noteikumu un kārtības ievērošanu.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

IX. Līgumu slēgšana

30. Līgumu par attiecīgajā finanšu memorandā iekļauto projektu īstenošanu slēgšana tiek uzsākta pēc attiecīgā finanšu memoranda parakstīšanas un veikta saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību.

31. Programmas atbildīgā amatpersona slēdz līgumu ar uzņēmēju (finanšu līguma gadījumā — ar palīdzības saņēmēju).

32. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

32.1. saskaņā ar vērtēšanas komisijas ieteikumiem un piesaistot nozares atbildīgo amatpersonu, organizē un veic pārrunas ar ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju par līguma slēgšanu;

32.2. sagatavo un nosūta līguma dokumentāciju vai pieprasījumu nodrošināt attiecīgo pakalpojumu (nozari aptveroša līguma gadījumā);

32.3. informē iepriekšējo kvalificēšanu un konkursu neizturējušos pretendentus;

32.4. iesniedz nepieciešamos materiālus programmas atbildīgajai amatpersonai un Eiropas komisijai apstiprināšanai, kā arī informē nozares atbildīgo amatpersonu par līguma slēgšanas gaitu;

32.5. nodrošina Standarta noteikumu un kārtības ievērošanu.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

X. Darba uzraudzība

33. Nozares atbildīgā amatpersona:

33.1. saskaņā ar līguma nosacījumiem sniedz uzņēmējam atbalstu projekta īstenošanas uzsākšanā, nodrošinot projekta īstenošanai nepieciešamo pieejamo informāciju un saikni ar iesaistītajām institūcijām un amatpersonām;

33.2. uzrauga uzņēmēja darbību, seko un informē Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanas termiņu ievērošanu un nodrošina darba izdevumu atbilstību līguma finansējumam;

33.3. izvērtē un apstiprina (vizējot) uzņēmēja pārskatus;

33.4. iesniedz programmas atbildīgajai amatpersonai projekta noslēguma pārskatu;

33.5. nozari aptveroša līguma gadījumā izstrādā un iesniedz programmas atbildīgajai amatpersonai projekta īstenošanas tehnisko pārskatu;

33.6. finanšu līguma gadījumā ir atbildīga par līguma finansējuma izlietojumu atbilstoši līgumam un projekta plānoto rezultātu sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

34. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar nozares atbildīgo amatpersonu risina un saskaņo ar Eiropas komisiju administratīvus un finanšu jautājumus, kas saistīti ar darba uzraudzību.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

XI. Maksājumu veikšana

35. Valsts kase atver bankā katram finanšu memorandam atsevišķu norēķinu kontu ekijos.

36. Nozares atbildīgā amatpersona:

36.1. nodrošina, lai tiktu pārbaudīta uzņēmēja pieprasītā maksājuma atbilstība saņemto pakalpojumu, piegāžu un veikto darbu apjomam un kvalitātei, kā arī noslēgtā līguma prasībām;

36.2. apstiprina (vizējot) maksājuma pieprasījumus un ar tiem saistītos pamatojuma dokumentus, kā arī izraksta apstiprinājuma sertifikātus (Certificate of Acceptance) — apliecinājumus par līgumā uzskaitīto piegāžu saņemšanu vai darbu veikšanu — par piegādēm, garantiju termiņa beigām vai darbu izpildi;

36.3. finanšu līguma gadījumā izraksta maksājuma pieprasījumus.

37. Programmas atbildīgā amatpersona apstiprina vizētos maksājuma pieprasījumus un dod Valsts kasei rīkojumu izrakstīt maksājuma uzdevumu. Rīkojums izrakstīt maksājuma uzdevumu tiek apstiprināts ar programmas atbildīgās amatpersonas parakstu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvja parakstu. Ja nepieciešams, programmas atbildīgā amatpersona var pilnvarot citu amatpersonu parakstīt rīkojumu.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

38. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

38.1. pārbauda, vai maksājuma pieprasījums un ar to saistītie pamatojuma dokumenti atbilst programmas atbildīgās amatpersonas un uzņēmēja (finanšu līguma gadījumā — palīdzības saņēmēja) līgumā noteiktajam maksājumu grafikam;

38.2. apstiprina (vizējot) maksājuma pieprasījumus un iesniedz tos programmas atbildīgajai amatpersonai;

38.3. reģistrē veiktos maksājumus atbilstoši Standarta noteikumiem un kārtībai.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

39. Valsts kase izraksta maksājuma uzdevumus un iesniedz tos bankai.

XII. Rezultātu izvērtēšana

40. Eiropas komisijas finansēto programmu ikgadējo un noslēguma izvērtēšanu kopīgi veic Eiropas komisijas un Latvijas puses pārstāvji.

41. Nozares atbildīgā amatpersona:

41.1. piecus gadus pēc Eiropas komisijas noteiktā programmas slēgšanas termiņa uzglabā tehnisko dokumentāciju (pārskatus, saraksti ar programmas atbildīgo amatpersonu, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un uzņēmēju);

41.2. pēc programmas atbildīgās amatpersonas pieprasījuma uzrāda jebkurus ar programmu saistītos dokumentus, kam saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību jābūt tās glabāšanā, kā arī sniedz pieprasīto papildu informāciju un organizē tikšanās ar palīdzības saņēmējiem;

41.3. sagatavo rezultātu izvērtēšanas pirmo pārskata projektu un iesniedz to programmas atbildīgajai amatpersonai, kā arī sniedz atbalstu Eiropas komisijai un tās ieceltajiem neatkarīgajiem ekspertiem rezultātu izvērtēšanas pārskata projekta atbilstības izvērtēšanā.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

42. Programmas atbildīgā amatpersona un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

42.1. piecus gadus pēc Eiropas komisijas noteiktā programmas slēgšanas termiņa uzglabā finanšu pārskatus un administratīvos dokumentus (tehniskos un finanšu priekšlikumus un konkursa dokumentāciju);

42.2. pēc Eiropas komisijas un tās iecelto neatkarīgo ekspertu pieprasījuma uz-rāda jebkurus ar programmu saistītos dokumentus, kam saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību jābūt tās glabāšanā, kā arī sniedz pieprasīto papildu informāciju;

42.3. apstiprina un iesniedz Eiropas komisijai un tās ieceltajiem neatkarīgajiem ekspertiem rezultātu izvērtēšanas pārskata projektu;

42.4. apstiprina un paraksta rezultātu izvērtēšanas pārskatu.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

43. Programmas atbildīgā amatpersona var lūgt Eiropas komisiju un tās ieceltos neatkarīgos ekspertus pārstrādāt rezultātu izvērtēšanas pārskatu vai pielikuma veidā pievienot pārskatam savu īpašo viedokli, ja tā nepiekrīt noslēguma pārskata saturam.

XIII. Audits

44. Eiropas komisijas finansētās programmas tiek pakļautas dažādiem Eiropas komisijas vai Eiropas auditoru tiesas ierosinātiem auditiem. Audits ir Eiropas komisijas vai Eiropas auditoru tiesas veikta pārbaude par Eiropas komisijas finansēto programmu ieviešanas kārtības atbilstību Eiropas komisijas budžeta izlietošanas finanšu nosacījumiem.

45. Nozares atbildīgā amatpersona, programmas atbildīgā amatpersona un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

45.1. uzrāda auditoriem jebkurus ar programmu saistītos dokumentus, kam saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību jābūt tās glabāšanā;

45.2. sniedz auditoriem jebkurus paskaidrojumus, kas saistīti ar programmas ieviešanu.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr.680)

46. Programmas atbildīgā amatpersona:

46.1. var izteikt rakstiskas iebildes par audita pārskata projektu, kuras tiek pievienotas pārskatam pielikuma veidā vai pēc kuru izvērtēšanas audita pārskata teksts var tikt mainīts (izņēmu ms ir Eiropas auditoru tiesas veiktais audits);

46.2. nodrošina visu audita pārskatā ieteikto pasākumu veikšanu.

XIV. Noslēguma jautājumi

47. Eiropas komisijas finansēto programmu pasākumi, kurus nereglamentē šie noteikumi un ar tiem saskaņotās instrukcijas, notiek saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību.

48. Darba programmas, konkursu un līgumu dokumentācija, iepriekšējās kvalificēšanas komisiju un vērtēšanas komisiju sēžu protokoli, kā arī citi dokumenti izstrādājami saskaņā ar Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmas rokasgrāmatā norādītajiem standarta paraugiem.

49. Dokumentiem, kuriem saskaņā ar Standarta noteikumiem un kārtību nepieciešams programmas atbildīgās amatpersonas vai Eiropas komisijas apstiprinājums, iesniedzējs (jebkura šo noteikumu 7.pantā minētā amatpersona vai institūcija) nodrošina tulkojumu angļu valodā.

50. Programmas atbildīgā amatpersona sadarbībā ar nozaru atbildīgajām amatpersonām nodrošina savstarpēju regulāru informācijas apmaiņu par programmas ieviešanas gaitu.

51. Finanšu ministrija izstrādā un līdz 1998.gada 1.maijam apstiprina Eiropas komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas detalizētu kārtību parastajam tipveida iepirkumam (līgumu par pakalpojumu sniegšanu, līgumu par piegādēm un līgumu par darbu izpildi slēgšanai), īpašajam tipveida iepirkumam (tiešo līgumu slēgšanai pēc cenu aptaujas un ierobežota konkursa par pakalpojumu sniegšanu organizēšanai), nestandarta iepirkumam (tiešo līgumu slēgšanai izņēmuma gadījumos), finanšu līgumu slēgšanai, grozījumu izdarīšanai noslēgtajos līgumos, līgumu pagarināšanai, kā arī strīda jautājumu risināšanai.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle
07.08.2004