Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes noteikumi

Ventspils pilsētas labiekārtošanas noteikumi

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes

1998.gada 23.februāra lēmumu Nr.107

Noteikumi pieņemti saskaņā ar Latvijas Republikas

likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

Lietotie termini:

Apstādījumi ir visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus utt.

Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, laukums, skvērs, aleja, kapsēta, nogāzes nostiprinājums u.c. Šie apstādījumu veidi atšķiras ar lietojumu, izmēriem, piesātinātību un lietošanas pakāpi, bet atšķirības starp tiem ir nosacītas un robežas var savstarpēji pārklāties.

Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi un puķu stādījumi, zāliens, ceļi, ūdenstilpnes ar krastiem, takas, laukumi, kā arī mazās arhitektūras formas.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzturamas pilsētas ielas, ietves, pagalmi, meži, apstādījumi, grāvji, ūdenstilpnes un inženiertīklu komunikācijas publiskajās teritorijās.

1.2. Par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un tīrību ir atbildīgs tās īpašnieks vai vadītājs, bet ja tas noteikts līgumā, tad lietotājs. Noteikumi ir jāievēro visām juridiskām un fiziskām personām Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Punktā 1.2. minētajām personām jāgādā par ietvju un apstādījumu savlaicīgu uzkopšanu, uzturēšanu tīrībā visā viņu īpašumā esošajā vai lietošanā nodotajā teritorijā, kā arī šīm teritorijām piegulošajā ielu daļā (ietve, grāvji, apstādījumi) līdz ielas braucamajai daļai.

2. Pagalmu, ielu un ietvju uzturēšana kārtībā.

2.1. Katru dienu 1.2. punktā minētajām personām jānodrošina ielu, ietvju, laukumu un pagalmu uzkopšana līdz plkst 7.00, bet dienas laikā pēc vajadzības.

2.2. Sniega un apledojuma laikā 1.2.punktā minētajām personām jānodrošina:

2.2.1. sniega tīrīšana un novākšana no ielām, laukumiem un ietvēm katru dienu līdz plkst. 7.00. Sniegputeņalaikā sniegs dienā jānotīra līdz snigšanas beigām;

2.2.2. ielu un ietvju tīrīšana jāveic līdz cietajam segumam;

2.2.3. apledojuma laikā, lai novērstu slīdēšanu, ielu, laukumu, ietvju regulāra kaisīšana ar smiltīm vai smilts – sāls maisījumu. Ielu kaisīšana jāveic ar sālsūdens maisījumu vai smilts – sāls maisījumu atbilstoši tehnoloģijai. Ielas, ietves, laukumus aizliegts kaisīt ar izdedžiem, netīrām smiltīm un citiem aizstājējiem;

2.2.4. ielu un ietvju bez cietā seguma uzkopšana un kaisīšana ar smiltīm pēc nepieciešamības;

2.2.5. aizliegts pārvietot sniegtu un ledu uz ielas braucamās daļas, kā arī uz sabiedriskā transporta pieturvietām, taksometru stāvvietām un apstādījumiem. Ielu krustojumos sniega valnī starp ielas braucamo daļu un ietvi jābūt attīrītai joslai ne mazāk par 1,0 metru, kā arī notīrītām lietus ūdens uztvērēju aku restēm. Sniega vaļņa augstums nedrīkst pārsniegt 1,0 m;

2.2.6. bīstamās vietas, kur iespējama sniega, ledus krišana no jumtiem, dzegām u.c., nekavējoties jānorobežo, un sniegs vai ledus nekavējoties jānovāc;

2.2.7. tīrot sniegu un ledu, jānodrošina ielu komunikāciju un citu ielu izbūvju, kā arī zaļo stādījumu saglabāšana;

2.2.8. par sniega izvešanu un sniega izgāztuvju organizēšanu atbildīgas 1.2.punktā minētās personas.

2.3. Pludmales uzkopšana un atkritumu izvešana no tās notiek līdz plkst. 9.00 laika periodā no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim.

2.4. Būves īpašnieks atbildīgs par ielu piesārņojumu, kas smilšu dubļu, būvgružu vai citā veidā tiek iznests no būvlaukuma. Lai novērstu ielu piesārņojumu, pirms izbraukšana no būvlaukuma nepieciešamības gadījumā transporta līdzekļi ir jānotīra.

2.5. Transporta līdzekļa vadītāja pienākums ir novietot transporta līdzekli uz ceļa nomales tā, lai uz ceļa ar riteņiem neuznestu dubļus un smilti, kas piesārņotu braucamo daļu.

2.6. Transporta līdzekli aizliegts novietot uz ielas braucamās daļas ilgstošai stāvēšanai (ilgāk par 3 dienām), ja tas apgrūtina ielas braucamās daļas mehanizētu tīrīšanu. Ja transporta līdzekļa vadītājs atstājis transporta līdzekli ilgstošai stāvēšanai, tā pienākums pastāvīgi attīrīt ielas braucamo daļu no lapām, smiltīm un sniega 3 m zonā ap transporta līdzekli.

3. Apstādījumu aizsardzība un uzturēšana.

3.1. Par apstādījumu saglabāšanu, pareizu un savlaicīgu kopšanu atbild 1.2.punktā minētās personas.

3.2. Aizliegts patvarīgi cirst, pārstādīt, vainagot (apzāģēt) un atjaunot augošos, slimos vai sausos kokus un krūmus (izņemot dzīvžogus, augļu kokus un krūmus privātās teritorijās), veikt sanitārās cirtes bez Ventspils pašvaldības uzņēmuma "Labiekārtošanas kombināts" atļaujas. Zemes gabala īpašniekam vai lietotājam jākompensē radītie zaudējumi par veselo koku izzāģēšanu.

3.3. Apstādījumos (arī daudzdzīvokļu māju priekšdārziņos un iekšpagalmos) aizliegts patvarīgi veikt jebkādus stādījumus.

3.4. Aizliegts staigāt pa jaunierīkotiem zālājiem, koku, krūmu, puķu un kāpu aizsargjoslu stādījumiem.

3.5. Aizliegts lauzt zarus, plūkt lapas, ziedus un augļus, tecināt koku sulu un sveķus, bojāt koka mizu, piestiprināt kokiem auklas, vadus, uzrakstus, dzīt kokos naglas un āķus, žāvēt veļu koku zaros. Aizliegts iebūvēt augošus kokus žogos un būvēs.

3.6. Aizliegts dedzināt sauso zāli un kurt ugunskurus sabiedriskās vietās (parki, pludmale, mežs, pagalmi u.c.), izņemot speciāli norādītu vietu.

3.7. Aizliegts piegružot apstādījumus un ūdenstilpnes ar atkritumiem, veikt jebkādus rakšanas darbus, iegūt augsni, smiltis, izņemot gadījumus, kad saņemta īpaša atļauja.

3.8. Veicot celtniecības un remonta darbus, jānorobežo apstādījumi ar aizsargvairogiem, lai neatraktu koku saknes tuvāk par 1,5 m, neapbērtu stumbra pamatni ar zemi, būvgružiem un atkritumiem, neapkrautu kokus ar malku un celtniecības materiāliem.

3.9. Zālienu kopšanu veikt regulāri un nepieļaujot zāles pāraugšanu.

3.19. Gar ielu un ietvju apmalēm nenorakt zālienu vairāk par 5 cm platumā un dziļumā.

3.11. Aizliegts ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus bez Ventspils pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" atļaujas, izpostīt putnu ligzdas.

4. Teritorijas tīrīšana un sanitārie atkritumi.

4.1. Šo noteikumu 1.2.punktā minētās personas atbildīgas par viņu īpašumā esošo teritoriju apsaimniekošanu, uzstādot speciālas atkritumu tvertnes un nodrošinot to regulāru izvešanu.

4.2. Atkritumu tvertņu saturs jāizved regulāri saskaņā ar sanitārajām normām un izvešanas grafiku.

4.3. Izdedži un būvgruži jāizved regulāri, nepieļaujot to uzkrāšanos. Celniecības un remontu objektam piegulošo teritoriju nedrīkst izmantot būgružu novietošanai, uzkrāšanai. Atkritumi jāizved slēgtās vai nosegtās automašīnās, nepieļaujot to izkaisīšanu. Šķidros atkritumus drīkst pārvietot tikai cisternās. Atkritumi jāizved tikai uz pilsētas izgāztuvi vai speciāli ierīkotām vietām.

4.4. Tīrot teritoriju un izvedot atkritumus, aizliegts ierīkot nekontrolējamas izgāztuves, kā arī ierakt atkritumus zemē.

4.5. Tīrot teritoriju, aizliegts mest, slaucīt atkritumus, dubļus un citus gružus, kā arī sniegu un ledu uz lietusūdens uztvērēju restēm un vākiem, uz kanalizācijas tīklu skatakām un kontrolakām, ūdensvada noslēgarmatūru kapēm un aku vākiem, hidrantu aku vākiem.

5. Aizliegts mest atkritumus, dubļus un netīrumus upēs, kanālos un citās ūdenstilpnēs un to krastos.

6. Šo noteikumu 1.2.punktā minētās personas atbildīgas par piegulošās teritorijas caurteku tīrīšanu un regulāru kopšanu, novadgrāvju regulāru izpļaušanu un attīrīšanu no zāles, lapām, atkritumiem. Grāvju atkārtota tīrīšana jāveic katru gadu.

7. Malku un citu cieto kurināmo, būvmateriālus un taru atļauts glabāt tikai speciālās novietnēs atbilstoši ugunsdrošības prasībām, neradot neērtības apkārtējiem iedzīvotājiem.

8. Ventspils pilsētā aizliegts turēt mājlopus bez reģistrācijas Ventspils pašvaldības iestādē "Komunālā pārvalde". Mājlopus var turēt tikai individuālās apbūves zonā ar Ventspils domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas speciālistu saskaņotā novietnē. Mājlopu turēšanas sanitārajām prasībām atbilstoši uzbūvēta ēka katrā individuālā gadījumā jāsaskaņo ar Ventspils Vides veselības centru.

9. Aizliegts turēt mājputnus un trušus pašvaldības dzīvojamā fonda pagalmos, bēniņos, šķūņos un citās šim nolūkam neparedzētās vietās. Individuālās apbūves zonā mājputnus un trušus atļauts turēt, tikai saskaņojot ar Ventspils Vides veselības centru.

10. Šo noteikumu 1.2.punktā minētās personas atbildīgas par zemes gabala uzturēšanu tādā kārtībā, lai transporta līdzekļi, izbraucot no tā, nepiesārņotu ielas braucamo daļu ar smiltīm vai dubļiem, bet vējainā laikā nenotiktu smilts pārpūšana uz blakus zemes gabaliem vai ielas braucamo daļu.

11. Kontrole un atbildība par šo noteikumu neievērošanu:

11.1. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Ventspils pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Ventspils pašvaldības policija un Administratīvās inspekcijas ārštata inspektori.

11.2. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgo personu var saukt pie administratīvās atbildības, nosakot sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

13.03.1998