Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas Domes Saistošie noteikumi Nr.9

(prot. Nr.38, 5.§)

Rīgā 1998.gada 17.februārī

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām"

1. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta noteikto nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, kuras apmēru nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam paziņo nodokļa maksāšanas paziņojumā.

2. Atvieglojumi tiek noteikti šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par individuālo dzīvojamo māju apbūvi, kura netiek izmantota uzņēmējdarbībai, — 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.2. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par daudzdzīvokļu māju apbūves platības daļu, kura netiek izmantota uzņēmējdarbībai, — 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

3. Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus, kas tiek iesniegti divu mēnešu laikā pēc maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, Rīgas Domes Finansu departaments un Rīgas Domes Finansu komiteja var piešķirt atvieglojumus 90% vai 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas:

- vientuļiem pensionāriem, ģimenēm, kurās ir 1. un 2.grupas invalīdi, politiski represētajiem un trūcīgiem iedzīvotājiem, ja tiek iesniegti personas statusu apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu, bet nepieciešamības gadījumā — materiālo apstākļu apsekošanas akts, kuru sastāda nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju iesniegumu izskatīšanas komisija;

- nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par neizmantotajiem un neapbūvētajiem zemes gabaliem, uz kuriem pēc 1995.gada 1.janvāra ar Rīgas Domes vai Rīgas pilsētas zemes komisijas lēmumu ir atjaunotas īpašuma tiesības, ja šī zeme nav atsavināta vai iznomāta.

Rīgas Domes Finansu departaments un Rīgas Domes Finansu komiteja izskata tos nodokļa maksātāju iesniegumus, kuri iesniegti līdz 1998.gada 15.oktobrim. Iesniedzējam tiek nosūtīta rakstiska atbilde un paziņots nekustamā īpašuma nodokļa apmērs.

4. 2.1. un 2.2. punktā minētie atvieglojumi netiek piemēroti, ja Rīgas Domes Finansu departaments uz materiālo apstākļu apsekošanas akta pamata pieņēmis lēmumu par atvieglojumu nepiemērošanu.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un maksājuma summas samazināšanu izskata Rīgas Domes Finansu departaments.

Rīgas Domes Finansu departaments pieņem lēmumus par:

- nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu, ja nodokļa summa nepārsniedz Ls 1000 vienam maksātājam;

- nodokļa summas samazināšanu ne vairāk kā par Ls 100 vienam maksātājam;

- iesniegumu par nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu un maksājamās summas samazināšanu noraidīšanu.

Rīgas Domes Finansu departaments sagatavo atzinumus Rīgas Domes Finansu komitejai par:

- nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu, ja nodokļa summa pārsniedz Ls 1000 vienam maksātājam;

- nodokļa summas samazināšanu, ja tā vienam maksātājam jāsamazina vairāk nekā par Ls 100.

6. Rīgas Domes Finansu komiteja pieņem lēmumus par:

- nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu, ja nodokļa summa pārsniedz Ls 1000 vienam maksātājam;

- nodokļa summas samazināšanu, ja tā vienam maksātājam jāsamazina vairāk nekā par Ls 100.

Pārejas noteikumi

1. Pārejas noteikumi attiecināmi tikai uz 1998.gadu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (izņemot individuālo dzīvojamo māju apbūvi un daudzdzīvokļu māju apbūvi), kuru īpašumam Valsts zemes dienests noteicis un Rīgas Domē iesniedzis nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību līdz 1998.gada 1.janvārim, Rīgas Domes Finansu departaments nekustamā īpašuma nodokļa apmēru paziņo līdz 1998.gada 1.martam.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru par individuālo dzīvojamo māju apbūvi un daudzdzīvokļu māju apbūvi, kuru kadastrālās vērtības Valsts zemes dienests noteicis un Rīgas Domē iesniedzis līdz 1998.gada 1.janvārim, Rīgas Domes Finansu departaments nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem paziņo mēneša laikā pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā.

3. Sakarā ar to, ka Valsts zemes dienesta līdz 1998.gada 15.janvārim iesniegtā informācija neļauj viennozīmīgi konkrētam zemes gabalam noteikto kadastrālo vērtību piesaistīt konkrētam nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam, Rīgas Dome deleģē tiesības Rīgas Domes Finansu departamentam noteikt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus.

4. Līdz turpmākajam Rīgas Domes lēmumam Rīgas Domes Finansu departaments nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus nenosūta un neaprēķina nokavējuma naudas pašvaldības namu pārvaldē par pašvaldības dzīvojamo māju aizņemto zemi.

5. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

6. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas Domes Finansu komiteja.

Rīgas Domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

 

Pielikums

Rīgas Domes saistošajos noteikumos Nr.9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" 3.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojamie personas statusu apliecinošie dokumenti:

- dzīvesvietas izziņa,

- pensionāra apliecības kopija,

- invaliditātes apliecības kopija,

- politiski represētā apliecības kopija,

- trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments.

Trūcīgās ģimenes statusu atbilstoši Ministru kabineta 26.03.1996. noteikumiem Nr.75 nosaka Sociālās palīdzības centrs. Sociālās palīdzības centrs izsniedz rakstisku atzinumu par attiecīgās ģimenes tiesībām uz minēto statusu.

Rīgas Domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

06.03.1998
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.