Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12

Rēzeknē 1998. gada 22. janvārī

Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas un noglabāšanas noteikumi

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras atrodas Rēzeknes pilsētas teritorijā.

1. Lietotie termini un skaidrojums

1.1. Sadzīves atkritumi ir:

1.1.1. mājsaimniecības atkritumi (tai skaitā virtuves atkritumi, papīrs, kartons, plastmasa, audumi, metāls, pelni un citi degoši un nedegoši atkritumi, lielgabarīta atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs, piemēram, mēbeles, matrači, liela izmēra elektriskie mājsaimniecības piederumi u.c.);

1.1.2. uzņēmumu, biroju, veikalu, sabiedriskās ēdināšanas u.tml. iestāžu radītie atkritumi, kuri pēc satura ir līdzīgi mājsaimniecības atkritumiem.

1.2. Atkritumsaimniecība ir sadzīves atkritumu apsaimniekošana, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu un transportēšanu uz noglabāšanas vietām, to uzskaiti, kā arī dažāda veida pārstrādi (otrreizējo izejvielu pārstrādi, kompostēšanu, biogāzes ieguvi, sadedzināšanu, pirolīzi u.tml.).

1.3. Atkritumu savākšanas, transportēšanas šķirošanas, pārstrādes vai noglabāšanas organizācija (uzņēmums) ir juridiska persona, kurai ir specializētie transportlīdzekļi, atbilstošās iekārtas un inventārs.

1.4. Atkritumu ražotājs ir fiziska vai juridiska persona, kas rada sadzīves atkritumus savā īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā nekustamajā īpašumā.

1.5. Speciālie atkritumi, kas netiek pieskaitīti pie sadzīves atkritumiem ir:

1.5.1. ielu un citu teritoriju uzkopšanas laikā radušies atkritumi;

1.5.2. "zaļie" atkritumi (zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi);

1.5.3. citi, īpaši atkritumu veidi.

1.6. Bīstamie atkritumi ir atkritumi, kuri uzskatāmi par bīstamiem, pamatojoties uz likumu "Par bīstamajiem atkritumiem" un Ministru kabineta 1997.g. 12.augusta noteikumiem nr. 298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem".

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Rēzeknes pilsētas dome kontrolē savas administratīvās teritorijas atkritumu savākšanu.

2.2. Rēzeknes pilsētas dome nosaka atkritumu savākšanas, šķirošanas, transportēšanas un noglabāšanas organizāciju (uzņēmumu), kura slēdz līgumus par atkritumu savākšanu un transportēšanu uz izgāztuvi ar visām fiziskām un juridiskām personām.

2.3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām — sadzīves atkritumu ražotājiem, savācējiem, transportētājiem un pārstrādātājiem.

3. Atkritumsaimniecības mērķi un uzdevumi

3.1. Atkritumsaimniecības mērķi un uzdevumi ir:

3.1.1. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās;

3.1.2. pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostēmajās vielas) savākšanu un pārstrādi, tādējādi samazinot izgāztuvē nogādājamo atkritumu daudzumu;

3.1.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi videi vai noglabāti;

3.1.4. radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā un tās apkārtnē.

4. Nekustamā īpašuma īpašnieka vai nomnieka pienākumi un atbildība

4.1. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai nomnieks pilsētas teritorijā ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes vai noglabāšanas organizāciju (uzņēmumu).

4.2. Nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai nomnieka pienākumi ir:

4.2.1. iekļauties pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, nepieciešamības gadījumā sniedzot pašvaldībai izziņas par organizācijas un firmas darba profilu, atkritumu veidu un daudzumu;

4.2.2. slēdzot īres un nomas līgumus, paredzēt maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes noteikto maksu par atkritumorganizācijas sniegtajiem pakalpojumiem;

4.2.3. pie iestāžu, firmu, veikalu, daudzstāvu dzīvojamo māju un citu ēku, kur ir liela cilvēku kustība, pie to ieejām vai to tuvumā pēc vajadzības jāierīko urnas izsmēķiem un atkritumiem, tās jāuztur tīras, laikus jānokrāso un jāsalabo. Urnas, jāiztīra no atkritumiem, kad tās ir pilnas;

4.2.4. nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeļu, materiāla iepakojumu, sadzīves tehnikas priekšmetu u. tml.) nogādāšanu uz noglabāšanas vietām;

4.2.5. atkritumu tvertņu tukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, ne agrāk kā pusstundu pirms transporta līdzekļa piebraukšanas, pēc atkritumu aizvešanas tos nekavējoties novieto atpakaļ un obligāti sakopj teritoriju.

4.3. Aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās vietās.

4.4. Pēc būvniecības pagalmu un blakus esošā teritorija jānotīra, tiklīdz būvniecības un remonta darbi pabeigti. Būvgruži jāsavāc atsevišķi no saimniecības atkritumiem un jāizved organizācijai, kas veic būvniecības un remonta darbus.

5. Iedzīvotāju un uzņēmumu pienākumi

5.1. Ikviena Rēzeknes iedzīvotāja pienākums ir savākt (ja nepieciešams, arī sašķirot) savus atkritumus un nogādāt tos namīpašnieka norādītajā vietā.

5.2. Pilsētas iedzīvotājiem, kuri dzīvo pilsētas dzīvojamā fondā ar saviem ikmēneša maksājumiem ir jāsedz Rēzeknes pašvaldības atkritumsaimniecības izdevumi (atkritumu transportēšana, pārstrāde, noglabāšana).

5.3. Nekustamo īpašumu īpašniekiem pilsētā jāslēdz līgums ar atkritumsaimniecības organizāciju.

5.4. Atkritumu tvertnēs aizliegts iepildīt kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības atkritumus un rūpniecības atkritumus.

5.5. Aizliegts atkritumus izbērt tam neparedzētās vietās.

5.6. Bīstamo atkritumu transportēšanu uz utilizācijas vietu jāveic saskaņā MK 1997.g.12.augusta noteikumiem nr.298.

6. Tīrot atkritumus aizliegts

6.1. Ierīkot nekontrolējamas izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, piegružot un aizbērt grāvjus. Iznest no sētām un novietot braucamo ielu malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus utt.).

6.2. Mest un slaucīt atkritumus, dubļus un gružus, kā arī sniegu un ledu uz lietusūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī ēku pagrabu logu ailēs, kanalizācijas tīkla apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upē un citās ūdenstilpnēs, kā arī uz to malām un nogāzēm.

7. Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākumi

7.1. Ikvienai sadzīves atkritumu apsaimniekotājai organizācijai (uzņēmumam) pirms savas darbības uzsākšanas jānoslēdz līgums ar Rēzeknes pilsētas domi. Šai organizācijai (uzņēmumam) jābūt apgādātam ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vidi un gaisu un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

7.2. Atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes vai noglabāšanas organizācijas (uzņēmuma) pienākums ir apgādāt pasūtītāju ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, ņemot vērā atkritumu veidošanās daudzumu, kā arī nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem.

7.3. Atkritumu tvertņu novietošana un nomaiņa jāveic atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes vai noglabāšanas organizācijai (uzņēmumam).

7.4. Savāktie atkritumi, atkritumu savākšanas, transportēšanas, sķirošanas, pārstrādes vai noglabāšanas organizācijai (uzņēmumam) jāizved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli uz atkritumu noglabāšanas vietu — izgāztuvē Ozolaines pagastā.

7.5. Kārtība, kādā slēdzami ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītie līgumi un izdarāmi maksājumi par atkritumsaimniecības sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumiem.

8. Maksa par atkritumsaimniecības sniegtajiem pakalpojumiem

8.1. Maksā, kas noteikta par atkritumsaimniecības sniegtajiem pakalpojumiem, ietvertas:

— atkritumu savākšanas un transportēšanas izmaksas,

— atkritumu noglabāšanas izmaksas,

— atkritumu šķirošanas un pārstrādes izmaksas,

— dabas resursu nodoklis,

— līdzekļi Rēzeknes pilsētas atkritumu saimniecības organizācijas attīstīšanai un uzlabošanai.

8.2. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu tiek iekasēta:

— no katras Rēzeknē dzīvojošas fiziskās personas, no pierakstīto personu skaita,

— no juridiskajām personām (atkarībā no to darbības profila un izvedamo atkritumu daudzuma).

8.3. Tarifus par atkritumsaimniecības sniegtajiem pakalpojumiem apstiprina Rēzeknes pilsētas dome.

8.4. Līdzekļi, kas iegūti no fizisko un juridisko personu maksājumiem par atkritumu izvešanu, izmantojami šādu atkritumsaimniecības pasākumu un pakalpojumu finansēšanai:

— atkritumu savākšanai, transportēšanai, šķirošanai, pārstrādei un noglabāšanai;

— jaunu atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas iekārtu, kā arī esošo izgāztuvju ekspluatāciju un rekonstrukciju, atkritumsaimniecības objektu iegādei un būvniecības finansēšanai;

— atkritumsaimniecības modernizācijas projektu izstrādei;

— nodokļu maksām par dabas resursu izmantošanu.

9.Atbildība par noteikumu neievērošanu

9.1. Sūdzības par atkritumsaimniecības organizāciju vai firmu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī šo noteikumu neievērošanu adresējamas Rēzeknes pilsētas domes galvenajam speciālistam ekoloģijas jautājumos un Rēzeknes Reģionālajai vides pārvaldei, kura tās reģistrē un pieņem lēmumus trūkumu un pārkāpumu novēršanai.

9.2. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pārkāpj šos noteikumus, tiek uzlikts naudas sods no Ls 5 līdz Ls 50. Naudas sodu var uzlikt municipālā policija un citas domes pilnvarotās personas, tai skaitā galvenais speciālists ekoloģijas jautājumos.

9.3. Naudas sodu līdz Ls 250 var uzlikt amatpersonām un iedzīvotājiem par Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minētajiem pārkāpumiem, kas apdraud apkārtējo vidi .

Domes priekšsēdētājs J.Jukna

 

 

26.02.1998