Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.05.2001. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Liepājā 2001.gada 22.februārī (prot.Nr.4, 2.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2001.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41.pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2001. gadā" nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Liepājas pilsētā.

1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Liepājas pilsētas dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus 50% apmērā šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.2. nestrādājošiem pensionāriem, kam pensija nepārsniedz Ls 60 mēnesī, par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.3. maznodrošinātiem un trūcīgiem iedzīvotājiem par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.4. Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu saimniecības bezpeļņas organizācijām par pašvaldības dzīvojamā fonda zemi.

2.2. Liepājas pilsētas dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus līdz 90% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām maksātājiem par rekonstruētām ēkām, kurās 2000.gadā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz Ls 600 000 un kas iekļauts bilances vērtībā uz 2001.gada 1.janvāri.

(Liepājas pilsētas domes 19.04.2001. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Liepājas pilsētas domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kurā juridiskai personai jānorāda pamatojums, bet fiziskai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu.

3.2. Liepājas pilsētas domes pastāvīgā finansu komiteja pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu pārvaldes sagatavotā atzinuma.

3.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu 2.1.4.punktā minētajai nodokļa maksātāju kategorijai pieņem Liepājas pilsētas dome pēc pastāvīgās finansu komitejas lēmuma.

Domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Iesniedzamo dokumentu saraksts

Liepājas pilsētas domes 2001.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par nekstamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2001. gadā" 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

- VDEĀK invaliditātes izziņas kopija;

- pensionāru apliecības kopija;

- trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments;

- dzīvesvietas izziņa.

Domes priekšsēdētājs U.Sesks
05.05.2001