Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.10.2002. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas pievienošanos 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, papildu protokolam

(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2002. likumu, kas stājas spēkā 04.10.2002.)

1.pants. 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība (turpmāk - Konvencija), 1995.gada 23.septembrī Vīnē parakstītais papildu protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2002. likumu, kas stājas spēkā 04.10.2002.)

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā Konvencijas 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 18.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 24.decembrī

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS

ARTICLE 1: ADDITIONAL PROTOCOL

The following protocol shall be annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects ("the Convention") as Protocol IV:

"Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV)

Article 1

It is prohibited to employ laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or the eye with corrective eyesight devices. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity.

Article 2

In the employment of laser systems, the High Contracting Parties shall take all feasible precautions to avoid the incidence of permanent blindness to unenhanced vision. Such precautions shall include training of their armed forces and other practical measures.

Article 3

Blinding as an incidental or collateral effect of the legitimate military employment of laser systems, including laser systems used against optical equipment, is not covered by the prohibition of this Protocol.

Article 4

For the purpose of this Protocol "permanent blindness" means irreversible and uncorrectable loss of vision which is seriously disabling with no prospect of recovery. Serious disability is equivalent to visual acuity of less than 20/200 Snellen measured using both eyes."

ARTICLE 2: ENTRY INTO FORCE

This Protocol shall enter into force as provided in paragraphs 3 and 4 of Article 5 of the Convention.

KONVENCIJAS PAR TĀDU KONKRĒTU IEROČU VEIDU LIETOŠANAS AIZLIEGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU, KURUS VAR UZSKATĪT PAR IEROČIEM, KAS NODARA ĀRKĀRTĪGUS POSTĪJUMUS, VAI KAM IR NESELEKTĪVA DARBĪBA PAPILDUS PROTOKOLS

1. PANTS: PAPILDUS PROTOKOLS

Pie Konvencijas par tādu konkrētu ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus, vai kam ir neselektīva darbība (tālāk - Konvencija) kā IV protokols tiek pievienots sekojošs protokols:

"Protokols par redzi afektējošiem lāzerieročiem" (IV protokols)

1. pants

Aizliegts lietot lāzerieročus, kas speciāli konstruēti tā, ka to vienīgā vai viena no kaujas funkcijām ir izsaukt nepārejošu redzes zudumu, vēršoties pret neapbruņotu redzi, tas ir, pret atsegtām acīm vai acīm ar redzi koriģējošām ierīcēm. Augstās līgumslēdzējas puses apņemas nenodot šādus ieročus nevienai citai valstij vai nevalstiskai vienībai.

2. pants

Pielietojot lāzersistēmas, Augstās līgumslēdzējas puses apņemas veikt visus iespējamos drošības pasākumus, lai nepieļautu nepārejoša redzes zuduma izraisīšanu neapbruņotām acīm. Šādiem drošības pasākumiem jāietver bruņoto spēku apmācība un citi praktiski pasākumi

3. pants

Šī protokola aizliegums neattiecas uz redzes afektēšanu, kas notikusi kā likumīgas lāzersistēmu izmantošanas, ieskaitot lāzersistēmu lietošanu pret optiskām ierīcēm, nejaušs vai blakusefekts.

4. pants

Šī protokola izpratnē "Nepārejošs redzes zudums" ir neatgriezenisks un nelabojams redzes zudums, kas personai ievērojami atņem darbaspējas bez izredzēm tās atgūt. Ievērojams darbaspēju zudums rodas redzes uztveres spējai kļūstot mazākai par 20/200 snellenu, mērot abām acīm kopā."

2. PANTS: SPĒKĀ STĀŠANĀS

Šis protokols stājas spēkā kārtībā, kāda paredzēta Konvencijas 5. panta 3. un 4. punktos.

04.10.2002