Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

Rīgā 1997.gada 16.decembrī (prot. nr. 70 25.§)

Stratēģiskas nozīmes preču kontroles noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma
14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. importa sertifikāts - dokuments, ar kuru Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība (turpmāk - uzņēmums) apliecina eksportētājam, ka attiecīgās stratēģiskas nozīmes preces tiks izmantotas tikai norādītajiem mērķiem un Latvijas Attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra) apņemas kontrolēt minēto preču izlietošanu;

1.2. licence - atļauja, ko izsniedz katras stratēģiskas nozīmes preču partijas eksporta, importa vai tranzīta veikšanai;

1.3. stratēģiskas nozīmes preces - priekšmeti, materiāli, tehnoloģijas, programmatūras un pakalpojumi saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas apstiprinātajiem un publicētajiem sarakstiem.

2. Šie noteikumi nosaka stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, ražošanas, glabāšanas un lietošanas kontroli atbilstoši Latvijas nacionālajām un starptautiskās drošības interesēm un ir vērsti pret kodolieroču, ķīmisko, bakterioloģisko un citu masveida iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu.

II. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole

3. Stratēģiskas nozīmes preču ražošanas, glabāšanas, lietošanas, eksporta, importa un tranzīta kontroli veic Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja (turpmāk - komiteja).

4. Komiteja izsniedz licences un importa sertifikātus.

5. Pēc uzņēmuma pieprasījuma aģentūra izsniedz izziņas, piegādes kontroles sertifikātus un stratēģiskas nozīmes preču galīgā izlietojuma apliecinājumus.

6. Izziņas, licences, sertifikāti un citi dokumenti tiek izsniegti par maksu. Valsts pārvaldes institūcijām minētie dokumenti tiek izsniegti bez maksas.

7. Stratēģiskas nozīmes precēm, kuras ieved Latvijas Republikā vai izved no tās uz laiku (garantijas remontam, izstādēm u.c.), licences izsniedz bez maksas.

8. Komiteja un aģentūra:

8.1. pārrauga stratēģiskas nozīmes preču izmantošanu saskaņā ar attiecīgās preces aprakstā deklarēto pielietojumu;

8.2. patstāvīgi vai ar starptautisko inspekciju līdzdalību veic stratēģiskas nozīmes preču ražošanas, glabāšanas un lietošanas kontroli. Šādu kontroli var veikt arī pēc eksportētājas valsts eksporta kontroles iestāžu lūguma ar minēto iestāžu pārstāvju līdzdalību vai bez tās.

9. Komiteja un aģentūra ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī no stratēģiskas nozīmes preču ražotājiem, lietotājiem, glabātājiem, eksportētājiem, importētājiem un tranzīta operāciju veicējiem bez maksas informāciju, kas saistīta ar stratēģiskas nozīmes precēm.

10. Komiteja un aģentūra ir tiesīga veikt uzņēmumos stratēģiskas nozīmes preču dokumentācijas pārbaudi.

III. Stratēģiskas nozīmes preču eksportētāja, importētāja un tranzīta operāciju veicēja tiesības un pienākumi

11. Uzņēmums saņem licenci katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam. Licence nav nepieciešama Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas veiktajam konvenciālā bruņojuma, ieroču un munīcijas importam Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā.

12. Pirms stratēģiskas nozīmes preču importa darījuma uzņēmums var saņemt importa sertifikātu vai attiecīgo preču galīgā izlietojuma apliecinājumu, ja to pieprasa eksportētājas valsts eksporta kontroles institūcija.

13. Ja stratēģiskas nozīmes preču tranzītam ir izsniegta eksportētājas valsts eksporta licence un importētājas valsts importa sertifikāts vai importa licence (vai tiem pielīdzināmi dokumenti) un tranzīta darījumu neveic uzņēmums, Latvijas tranzīta licence nav nepieciešama.

14. Licence nepieciešama, ja uzņēmums stratēģiskas nozīmes preces pārvieto tranzītā ārpus Latvijas Republikas.

15. Tranzīta licence nepieciešama, ja stratēģiskas nozīmes preču tranzītu veic saskaņā ar starpvalstu līgumiem.

16. Ja eksporta, importa vai tranzīta preces ir komplicētas ķīmiskās vielas, tehnoloģijas, programmatūras, materiāli vai iekārtas, aģentūras tehniskie eksperti saskaņā ar uzņēmuma pieprasījumu 20 dienu laikā nosaka, vai tās ir stratēģiskas nozīmes preces. Ja attiecīgās preces nav stratēģiskas nozīmes preces, aģentūra izsniedz izziņu uzrādīšanai muitas iestādēs.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētās izziņas derīguma laiks nav ierobežots, un tā ir derīga jebkuram darījumam ar preci, kas pēc nosaukuma, tehniskajiem parametriem, Latvijas kombinētās preču nomenklatūras preču kodiem un citiem preču kodiem atbilst izziņā minētajai precei, ja vien tā netiek iekļauta stratēģisko preču sarakstā.

18. Uzņēmums stratēģiskas nozīmes preču eksportu, importu un tranzītu veic, ievērojot licencē norādīto preces nosaukumu, tehniskos parametrus un daudzumu. Uzņēmums ievēro īpašos nosacījumus vai piezīmes, kuras minētas eksporta un importa licencēs, importa sertifikātā, kā arī stratēģiskas nozīmes preces galīgā izlietojuma apliecinājumā.

19. Stratēģiskas nozīmes preču eksportu un importu pēc licences saņemšanas veic licencē norādītajā termiņā. Stratēģiskas nozīmes preču tranzītu veic Latvijas muitas robežas kontroles punktā esošās muitas iestādes noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz piecas dienas.

20. Ja nepieciešams licences derīguma termiņa pagarinājums, uzņēmums šo noteikumu 24. un 26.punktā minētos dokumentus iesniedz atkārtoti. Iesniegums par licences derīguma termiņa pagarināšanu jāiesniedz 15 dienas pirms iepriekšējā termiņa beigām. Iesniegumā jānorāda pārvietoto un pārvietojamo preču daudzums.

21. Neizmantotās licences un importa sertifikāti jānodod aģentūrā 15 dienu laikā pēc to derīguma termiņa beigām.

22. Uzņēmums nekavējoties ziņo aģentūrai par stratēģiskas nozīmes preču neatbilstību dokumentos norādītajām ziņām preces piegādes vai pieņemšanas laikā vai jebkurām citām izmaiņām.

23. Uzņēmuma pienākums ir informēt komiteju, ja tam ir zināms, ka eksportējamās preces varētu tikt izmantotas kodolieroču, ķīmisko, bakterioloģisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču ražošanai, lietošanai vai pilnveidošanai vai citādi kaitēt starptautiskajai drošībai.

IV. Licenču saņemšanas kārtība

24. Lai saņemtu licenci, uzņēmums iesniedz aģentūrā pieteikuma deklarāciju, uzņēmuma reģistrācijas apliecību un speciālo atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tā ir nepieciešama.

25. Licences izsniegšanu aģentūra saskaņo ar to ministriju vai valsts institūciju, kura izsniegusi speciālo atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai. Attiecīgā ministrija vai valsts institūcija septiņu dienu laikā dod saskaņojumu licences izsniegšanai vai atsaka tā sniegšanu.

26. Šo noteikumu 24.punktā minētajai pieteikuma deklarācijai jāpievieno šādi dokumenti:

26.1. ja stratēģiskas nozīmes prece paredzēta eksportam:

26.1.1. attiecīgās preces apraksts (ķīmiskajām vielām norāda starptautisko ķīmisko vielu reģistrācijas numuru);

26.1.2. līgums vai rēķins-faktūra (vai tā kopija);

26.1.3. saņēmējas valsts importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments - izziņa, atļauja u.c.) un, ja aģentūra pieprasa, arī attiecīgās preces galīgā izlietojuma apliecinājums;

26.2. ja stratēģiskas nozīmes prece paredzēta importam:

26.2.1. attiecīgās preces apraksts (ķīmiskajām vielām norāda starptautisko ķīmisko vielu reģistrācijas numuru);

26.2.2. līgums vai rēķins-faktūra (vai tā kopija);

26.3. ja stratēģiskas nozīmes prece paredzēta tranzītam:

26.3.1. attiecīgās preces apraksts (ķīmiskajām vielām norāda starptautisko ķīmisko vielu reģistrācijas numuru);

26.3.2. līguma kopija;

26.3.3. saņēmējas valsts importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments - izziņa, atļauja u.c.) vai attiecīgās preces galīgā izlietojuma apliecinājums.

27. Lai saņemtu importa sertifikātu, uzņēmums aģentūrā iesniedz iesniegumu ar pilnīgām ziņām par stratēģiskas nozīmes preci un darījuma partneri, uzņēmuma reģistrācijas apliecību un speciālu atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

28. Ja sniegtās ziņas ir nepietiekamas, komiteja ir tiesīga pieprasīt arī citus dokumentus par stratēģiskas nozīmes preču izcelsmi, tehnisko raksturojumu un galīgo izlietojumu.

29. Ārvalstu importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments) un stratēģiskas nozīmes preces galīgā izlietojuma apliecinājums var būt jebkurā valodā. Ja importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments) vai attiecīgais galīgā izlietojuma apliecinājums nav latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā, jāiesniedz to notariāli apstiprināts tulkojums.

30. Aģentūra pārbauda iesniegtajos dokumentos minētos datus un 20 dienu laikā izsniedz uzņēmumam licenci vai importa sertifikātu vai paziņo par atteikumu izsniegt licenci vai importa sertifikātu.

31. Ja nepieciešama uzņēmuma sniegto ziņu papildu pārbaude, komiteja pieņem lēmumu pagarināt licences izsniegšanas termiņu un par to paziņo pieprasītājam. Šādā gadījumā komiteja 30 dienu laikā pieņem lēmumu par licences vai importa sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci vai importa sertifikātu.

32. Ja uzņēmums licences vai importa sertifikāta noformēšanas vai tās derīguma termiņa laikā maina juridisko adresi vai noliktavas adresi, tam 10 dienu laikā par to jāpaziņo aģentūrai. Ja attiecīgā informācija netiek sniegta, komiteja ir tiesīga licenci vai importa sertifikātu neizsniegt vai anulēt jau izsniegtās licences vai sertifikātus.

33. Komiteja var neizpaust uzņēmumam licences vai importa sertifikāta atteikuma iemeslus, ja atteikuma pamatā ir tādas informācijas izmantošana, kas ir valsts noslēpuma objekts.

34. Ja ir atteikums izsniegt licenci vai importa sertifikātu, komiteja trīs dienu laikā informē par to Muitas pārvaldi.

35. Aģentūra stratēģiskas nozīmes preču eksporta un importa licences sagatavo četros eksemplāros uz speciālas rastra veidlapas, tranzīta licenci - piecos eksemplāros un importa sertifikātu - trijos eksemplāros, kuri izmantojami šādi:

35.1. viens licences eksemplārs tiek uzrādīts muitas kontroles punktā un pievienots sūtījumam;

35.2. viens licences eksemplārs (tranzīta licencei - divi eksemplāri) tiek iesniegts muitas kontroles punktā un nosūtīts aģentūrai uzskaites veikšanai;

35.3. viens licences eksemplārs un importa sertifikāta eksemplārs glabājams uzņēmuma lietvedībā;

35.4. viens licences eksemplārs un importa sertifikāta eksemplārs no to izsniegšanas brīža paliek aģentūras lietvedībā;

35.5. viens importa sertifikāta eksemplārs tiek nosūtīts eksportētājas valsts eksporta kontroles institūcijai.

36. Licenci vai importa sertifikātu izsniedz attiecīgas pilnvaras uzrādītājam. Izsniegto licenci drīkst izmantot tikai licencē minētais uzņēmums.

V. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta kārtība

37. Stratēģiskas nozīmes preču eksports, imports un tranzīts veicams tikai caur Muitas pārvaldes noteiktajiem muitas kontroles punktiem. Paredzamo robežas šķērsošanas vietu norāda attiecīgajā licencē.

38. Stratēģiskas nozīmes preces novietojamas tikai Muitas pārvaldes noteiktajās muitas noliktavās.

39. Stratēģiskas nozīmes preču pārvietošana, kas saistīta ar ilgstošu (ilgāk par piecām dienām) glabāšanu Muitas pārvaldes noteiktajās muitas noliktavās, šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma par tranzītu. Minēto preču izvešana no Latvijas Republikas muitas teritorijas pēc uzglabāšanas muitas noliktavā ilgāk par piecām dienām uzskatāma par eksportu.

40. Ja pēc stratēģiskas nozīmes preču iepakošanas ir mainījies paku vai konteineru saturs (piemēram, pievienotas preces no citām kravām), šo preču pārvietošana nav uzskatāma par tranzītu un preču izvešana ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas uzskatāma par eksportu.

41. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no attiecīgās eksportētājas valsts eksporta kontroles institūcijas par to, ka darījuma partnerim eksports ir atļauts, importētājs veic stratēģiskas nozīmes preču importu.

42. Ja tās valsts eksporta kontroles institūcija, no kuras preces tiek importētas, pieprasa piegādes kontroles sertifikātu, uzņēmums aģentūrā saņem minēto dokumentu un nosūta darījuma partnerim.

VI. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta kontroles kārtība

43. Eksportētājiem, kuri saņēmuši licenci ar speciālu piezīmi, 120 dienu laikā pēc stratēģiskas nozīmes preču eksporta jāiesniedz aģentūrā attiecīgās valsts eksporta kontroles iestāžu apstiprināts piegādes kontroles sertifikāts vai tam pielīdzināms dokuments.

44. Ja stratēģiskas nozīmes preču eksportētājas valsts eksporta kontroles iestādes pieprasa piegādes kontroles sertifikātu, importētājs iesniedz aģentūras Eksporta un importa kontroles un uzskaites departamentā attiecīgu pieteikumu un uzrāda muitas kravas deklarāciju, kas apstiprina, ka prece ir pārvietota uz Latvijas Republikas muitas teritoriju.

45. Šo noteikumu 44.punktā minēto pieteikumu par piegādes kontroles sertifikāta un tam pievienoto dokumentu izsniegšanu aģentūra izskata 10 dienu laikā un izsniedz piegādes kontroles sertifikātu vai paziņo par atteikumu izsniegt minēto sertifikātu.

46. Ja uzņēmumam izsniegta importa licence ar speciālu piezīmi, tam 10 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām jāsniedz aģentūrā pārskats par attiecīgās stratēģiskas nozīmes preču izmantošanu.

47. Stratēģiskas nozīmes preču reeksportu var veikt tikai ar īpašu komitejas atļauju, ievērojot stratēģiskas nozīmes preču izcelsmes valsts eksporta kontroles normatīvo aktu prasības.

VII. Atbildība

48. Ja ir pieļauti šo noteikumu pārkāpumi, komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenču neizsniegšanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem:

49.1. Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumus nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 104.nr.; 1996, 70, 116., 164.nr.);

49.2. Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumus nr.110 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.167 "Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas nolikums" un Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 70.nr.);

49.3. Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumus nr.236 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 116.nr.);

49.4. Ministru kabineta 1996.gada 24.septembra noteikumus nr.363 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 164.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Ārlietu ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs J.Kaksītis

20.12.1997