Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumus Nr. 176 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 392

Rīgā 1997.gada 2.decembrī (prot. nr.67 16.§)

Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par izlozēm un azartspēlēm" 39.1 pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) ir patstāvīga valsts kontroles un uzraudzības institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā.

2. Inspekcija ir juridiskā persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu Inspekcijas nosaukumu, kā arī budžeta konti Valsts kasē.

3. Inspekcijas darbības mērķis ir nodrošināt izložu un azartspēļu (turpmāk - spēles) jomu regulējošo likumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

4. Inspekcijai ir šādas funkcijas:

4.1. saskaņā ar likumu "Par izlozēm un azartspēlēm" un citiem normatīvajiem aktiem izsniegt, atteikt vai anulēt speciālo atļauju (licenci) spēļu organizēšanai;

4.2. likumā noteiktajā kārtībā apturēt uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tās struktūrvienības vai azartspēļu iekārtu darbību līdz atklātā pārkāpuma novēršanai;

4.3. reģistrēt azartspēļu iekārtas un izsniegt azartspēļu iekārtu marķējuma zīmes;

4.4. veikt spēļu norises vietu un azartspēļu iekārtu pārbaudes;

4.5. izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem attiecīgajos likumos un citos normatīvajos aktos un iesniegt tos Finansu ministrijā.

II. Inspekcijas struktūra un amatpersonas

5. Inspekciju vada priekšnieks, kura kandidatūru apstiprina Ministru kabinets. Finansu ministrs ieceļ amatā un atbrīvo no amata Inspekcijas priekšnieku, kā arī apstiprina viņa darba samaksu.

6. Inspekcijas priekšnieks:

6.1. organizē Inspekcijas darbu un ir personīgi atbildīgs par Inspekcijas uzdevumu izpildi;

6.2. pārstāv Inspekciju attiecībās ar trešajām personām;

6.3. apstiprina Inspekcijas struktūru, štatu sarakstu un darbinieku darba samaksu valsts budžetā noteiktā darba samaksas fonda ietvaros;

6.4. pieņem darbā un atlaiž no darba Inspekcijas amatpersonas un darbiniekus;

6.5. savas kompetences ietvaros slēdz līgumus, kā arī izdod rīkojumus un pieņem lēmumus, kas ir saistoši Inspekcijas struktūrvienībām, to amatpersonām un darbiniekiem;

6.6. izskata iesniegumus par pārējo Inspekcijas amatpersonu rīcību, to izdotajiem brīdinājumiem, rīkojumiem, pieņemtajiem lēmumiem un, ja nepieciešams, groza vai atceļ tos;

6.7. organizē Inspekcijas amatpersonu un darbinieku mācības un kvalifikācijas paaugstināšanu.

7. Inspekcijas amatpersonas ir Inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieki, nodaļu vadītāji, vecākie inspektori, inspektori, vecākie speciālisti un speciālisti, kuriem saskaņā ar dienesta instrukciju ir tiesības veikt Inspekcijai izvirzītos uzdevumus.

8. Inspekcijas amatpersonu un darbinieku tiesiskās attiecības nosaka Latvijas darba likumu kodekss, Korupcijas novēršanas likums, šie noteikumi un citi normatīvie akti.

9. Inspekcijas amatpersonu un darbinieku pienākumus saskaņā ar attiecīgo struktūrvienību nolikumiem, instrukcijām un amatu aprakstiem nosaka Inspekcijas priekšnieks.

10. Inspekcijas amatpersonām, veicot darba pienākumus, jābūt dienesta apliecībai. Dienesta apliecības paraugu un tās uzrādīšanas kārtību nosaka finansu ministrs.

11. Inspekcijas amatpersonas, veicot kontroli un uzraudzību par spēļu organizēšanu un rīkošanu, savas kompetences un pilnvaru ietvaros ir tiesīgas:

11.1. pieņemt lēmumus, sniegt atzinumus, izdot rīkojumus, sastādīt aktus un protokolus, izskatīt materiālus par likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar spēļu organizēšanu;

11.2. ja tiek konstatēti attiecīgo likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumi, uzlikt naudas sodus atbilstoši likuma prasībām, sagatavot materiālus par minētajiem pārkāpumiem un, ja nepieciešams, iesniegt tos attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm;

11.3. saņemt bez maksas no spēļu organizētājiem, valsts pārvaldes un kontroles, kā arī pašvaldību iestādēm Inspekcijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām un to apvienībām, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar spēļu organizēšanu;

11.4. uzrādot dienesta apliecību, bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt jebkuru objektu Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no tā piederības un apmeklētības režīma, kurā tiek organizētas vai ir plānots organizēt spēles, izņemot speciāla režīma iestādes un teritorijas, kuru apmeklēšana jāsaskaņo ar attiecīgās iestādes vadību vai teritorijas administrāciju;

11.5. spēļu organizēšanas vietā vai spēļu organizētāja atrašanās vietā pārbaudīt spēļu organizētāja grāmatvedības dokumentus un citus ar spēļu organizēšanu saistītus dokumentus un saņemt nepieciešamos paskaidrojumus, izziņas, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgo dokumentu vai izziņu norakstus.

12. Inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts:

12.1. gan darba pienākumu pildīšanas laikā, gan pēc darba attiecību izbeigšanas izpaust informāciju un komerciālos noslēpumus, kas tiem kļuvuši zināmi, veicot darba pienākumus (izņemot likumā noteiktos gadījumus);

12.2. izpaust trešajām personām (izņemot tiesībaizsardzības iestādes, kuru kompetencē ir attiecīgās informācijas saņemšana) ziņas par personām, kuras Inspekcijai sniegušas informāciju par likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

12.3. personiski vai ar trešo personu starpniecību piedalīties to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) uzņēmējdarbībā, kuri organizē spēles;

12.4. izteikt Inspekcijas oficiālo viedokli sabiedrības informācijas līdzekļos bez Inspekcijas priekšnieka pilnvarojuma.

13. Inspekcijas darbība tiek finansēta:

13.1. saņemot dotācijas no vispārējiem valsts budžeta ieņēmumiem;

13.2. saņemot samaksu par azartspēļu iekārtu marķējuma zīmēm.

III. Pārejas jautājumi

14. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri.

15. Šo noteikumu 4.2.apakšpunkts stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" spēkā stāšanās.

16. Šo noteikumu 11.2.apakšpunkts stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā spēkā stāšanās.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle

01.01.1998