Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.08.2003. - 24.03.2005. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.180

Rīgā 1997.gada 13.maijā (prot. nr.27 20.§)
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda (turpmāk - fonds) izveidošanas, uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2. Fondu veido šajos noteikumos noteiktajā kārtībā uzkrāti naudas līdzekļi.

3. Fondam nav juridiskas personas statusa.

4. Fonds glabājas Satiksmes biroja kontos, kas tiek atvērti Valsts kasē. Kontu rīkotājs ir Satiksmes birojs.

5. Fonds un Satiksmes biroja līdzekļi ir nošķirti.

6. Fonda mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzību izmaksas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos.

II. Fonda dalībnieki

7. Fonda dalībnieki ir Satiksmes birojs un apdrošināšanas sabiedrības, kuras ir saņēmušas speciālu atļauju (licenci) sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai un veic regulārus maksājumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.

8. Fonda dalībnieku darbību fonda ietvaros un tās atbilstību Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma prasībām, šim nolikumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem kontrolē Satiksmes biroja valde.

III. Fonda veidošana un uzturēšana

9. Fondu veido:

9.1. fonda dalībnieku iemaksas;

9.2. iekasētie naudas sodi;

9.3. iekasētās soda naudas;

9.4. Satiksmes biroja regresa kārtībā atgūtie līdzekļi par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem;

9.5. ziedojumi un dāvinājumi.

10. Fonda dalībnieki iemaksas fondā veic latos. Satiksmes biroja regresa kārtībā atgūtos līdzekļus par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem, kā arī ziedojumus un dāvinājumus fondā var iemaksāt arī ārvalstu valūtā.

11. Fonda dalībnieki fondā veic šādas iemaksas:

11.1. apdrošinātāju vienreizējās iemaksas šo noteikumu 14.punktā noteiktajā apmērā;

11.2. atskaitījumus no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām šo noteikumu 16.punktā noteiktajā apmērā;

11.3. apdrošinātāju papildu iemaksas šo noteikumu 18.punktā noteiktajā apmērā.

11.1 Lai varētu saņemt speciālu atļauju (licenci) sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai, apdrošināšanas sabiedrība pirms attiecīgo dokumentu iesniegšanas veic apdrošinātāju vienreizējo iemaksu šo noteikumu 14.punktā noteiktajā apmērā.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

11.2 Ja apdrošināšanas sabiedrībai atteikts izsniegt speciālu atļauju (licenci) sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai, Satiksmes birojs no fonda līdzekļiem atmaksā šo noteikumu 11.1 punktā noteiktajā kārtībā iemaksāto summu piecu darbdienu laikā pēc apstiprinātas attiecīgā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma kopijas saņemšanas.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

12. Satiksmes birojs neveic šo noteikumu 11.punktā noteiktās fonda dalībnieku iemaksas.

13. Šo noteikumu 11.punktā noteikto fonda dalībnieku iemaksu summa veido fonda dalībnieku kopējo daļu fondā.

14. Vienreizējās iemaksas apmērs ir 400000 latu.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 438)

15. (Svītrots ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 438)

16. Atskaitījumi no saņemto sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas standartlīgumu, komplekso līgumu, robežapdrošināšanas līgumu un grupas līgumu prēmiju kopsummas ir četri procenti.

(MK 16.02.1999. noteikumu Nr. 49 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2000. noteikumiem Nr. 438; MK 19.03.2002. noteikumiem Nr. 128)

16.1 Atskaitījumi no saņemto starptautisko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (Zaļo karšu) prēmiju kopsummas ir deviņi procenti.

(MK 16.02.1999. noteikumu Nr. 49 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.03.2002. noteikumiem Nr. 128)

17. Apdrošināšanas sabiedrības ieskaita Satiksmes biroja norādītajā norēķinu kontā naudas līdzekļus šo noteikumu 16. un 16.1 punktā minētajā apmērā 15 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām (par pārskata periodu tiek uzskatīts viens kalendāra mēnesis).

(Grozīts ar MK 16.02.1999. noteikumiem Nr. 49)

17.1 Satiksmes birojs atskaitījumus no starptautisko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (Zaļo karšu) prēmijām uzskaita atsevišķi no pārējām iemaksām fondā.

(MK 06.10.1998. noteikumu Nr. 398 redakcijā)

18. Ja fondā nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktās apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, fonda dalībnieki veic papildu iemaksas proporcionāli katra fonda dalībnieka kopējās daļas lielumam, ja fonda padome par to pieņem attiecīgu lēmumu. Papildu iemaksas fondā veicamas divu nedēļu laikā pēc attiecīga fonda padomes lēmuma pieņemšanas.

19. Ja gada laikā fonds nekļūst mazāks par 1000000 latu, fonda dalībnieku papildu iemaksas tiek atmaksātas latos fonda padomes noteiktajā kārtībā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

IV. Fonda izlietojums

20.1 No fondā esošajiem šo noteikumu 17.1 punktā minētajiem atskaitījumiem apdrošināšanas atlīdzību izmaksā, ja zaudējumus ir nodarījis transportlīdzeklis, kura īpašnieka starptautiskā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes) Latvijas Republikas apdrošinātāja polise ir viltota (un tas nav noticis apdrošināšanas sabiedrības nolaidības dēļ).

(MK 06.10.1998. noteikumu Nr. 398 redakcijā)

21. Par fonda naudas līdzekļu investēšanu lemj fonda padome.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 438 redakcijā; punkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem,.sk. 38.punktu)

22. Ieņēmumi no naudas līdzekļu investēšanas tiek ieskaitīti fondā.

V. Fonda uzraudzība un pārvalde

23. Fonda izlietojumu uzrauga fonda padome.

24. Fonda padomes sastāvā ir Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pārstāvis un fonda dalībnieku pilnvaroti pārstāvji. Katrs fonda dalībnieks fonda padomes locekļa amatam var pilnvarot tikai vienu pārstāvi.

25. Fonda padomes priekšsēdētāju ievēlē ar vienkāršu balsu vairākumu.

26. Fonda padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no fonda padomes locekļiem.

27. Fonda padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir fonda padomes priekšsēdētāja balss.

28. Fonda padome ir tiesīga:

28.1. pārbaudīt fonda izlietojumu, izskatīt un apstiprināt Satiksmes biroja valdes iesniegto ceturkšņa un gada pārskatu par fonda izlietojumu un prognozējamās izmaksas nākamajam ceturksnim un gadam;

28.2. noteikt fonda padomē iesniedzamo ziņu un pārskatu veidu un apjomu;

28.3. iesniegt Satiksmes biroja padomē ekonomiski pamatotus priekšlikumus par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmiju palielināšanu un par atskaitījumu samazināšanu no šīm prēmijām.

29. Fonda padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos. Fonda padomes sēdi un tās darba kārtību izziņo fonda padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā 10 dienas pirms attiecīgās sēdes.

30. Fonda padomes ārkārtas sēdi var sasaukt:

30.1. ja fondā nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktās apdrošināšanas atlīdzības izmaksas;

30.2. ja to pieprasa vismaz puse no fonda padomes locekļiem un iesniedz rakstisku pieprasījumu fonda padomes priekšsēdētājam.

31. Fonda padomes tehnisko apkalpošanu nodrošina Satiksmes birojs.

32. Satiksmes biroja valde rīkojas ar fondu un atbild par tā izlietojumu.

33. Satiksmes biroja valde pēc fonda padomes pieprasījuma sniedz pārskatu par fonda izlietojumu.

34. Satiksmes biroja valde ir tiesīga:

34.1. lemt par fonda izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī par fonda izlietošanas kārtību un apmēriem;

34.2. izlietot fondu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

34.3. pieprasīt no valsts pārvaldes institūcijām fonda uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju.

35. Paraksta tiesības fonda kontu rīkotāja vārdā ir Satiksmes biroja valdes priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim.

VI. Noslēguma jautājumi

36. (Svītrots ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 438)

36.1 Līdz 2003.gada 1.septembrim tiek veikts pārrēķins, nosakot katras apdrošināšanas sabiedrības fondā iemaksāto atskaitījumu no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām kopsummu. Ja kopsumma ir mazāka par šo noteikumu 14.punktā minēto iemaksas apmēru, apdrošināšanas sabiedrība gada laikā ieskaita fondā starpību, veicot attiecīgos maksājumus līdz katra ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

36.2 Apdrošināšanas sabiedrībai, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem apturēta (anulēta) licence sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai, pēc apdrošināšanas saistību nokārtošanas no fonda līdzekļiem atmaksā to apdrošināšanas sabiedrības iemaksu daļu, kura paliek pāri pēc saistību nokārtošanas.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 29.oktobra noteikumus nr.415 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 184.nr.).

38. Noteikumu 21.punkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs R.Zīle
09.08.2003