Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.10.2009. - 30.06.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 504 "Politiski represēto personu apliecību izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.408

Rīgā 1996.gada 22.oktobrī (prot. Nr.51 19.§)
Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti
Izdoti saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 12.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama politiski represēto personu uzskaite un politiski represēto personu apliecību izsniegšana, kā arī minēto apliecību uzskaite.

2. Politiski represētās personas apliecība (turpmāk tekstā — "apliecība") ir dokuments, kas apliecina politiski represētās personas statusu.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

3. Apliecības izsniedz saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 3.panta otro daļu un 5.panta otro daļu.

4. Persona, kas vēlas saņemt apliecību (turpmāk — iesniedzējs), pati vai ar pilnvarotas personas starpniecību iesniedz vai nosūta pa pastu pašvaldībai, kura veikusi iesniedzēja reģistrāciju (turpmāk — pašvaldība), vai Tieslietu ministrijai, ja iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

4.1. likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā izsniegtu represijas faktu apliecinoša dokumenta kopiju;

4.2. divas fotokartītes 3x4 cm;

4.3. ieslodzījumā, nometinājumā vai izsūtījumā dzimušajiem bērniem — dzimšanas apliecības kopiju un vecāku (vai viena no viņiem) reabilitācijas dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 12.05.1998. noteikumiem Nr.174; MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

5. Pašvaldība vai Tieslietu ministrija paziņo iesniedzējam par politiski represētās personas statusa piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt, izsniedzot pieņemtā lēmuma norakstu. Atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu iesniedzējs var pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904)

6. Pašvaldības vai Tieslietu ministrijas atbildīgā amatpersona, pamatojoties uz pašvaldības vai Tieslietu ministrijas lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu, aizpilda pieprasījumu (3.pielikums), uzlīmē uz tā vienu no iesniedzēja fotokartītēm un kopā ar iesniedzēja otru fotokartīti iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

(Grozīts ar MK 17.04.2001. noteikumiem Nr.174; MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbauda Iedzīvotāju reģistrā iesniedzēja vārda un uzvārda atbilstību personas kodam, izgatavo apliecību un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas nodod apliecību pašvaldībai vai Tieslietu ministrijai.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1195 redakcijā)

7.1 Apliecību izsniedz, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem, un tajā ir iekļauta šāda informācija:

7.11. apliecības turētāja vārds (vārdi) un uzvārds;

7.12. apliecības turētāja personas kods;

7.13. apliecības turētāja fotoattēls;

7.14. apliecības numurs un izsniegšanas datums;

7.15. izgatavotājiestāde;

7.16. statusa piešķiršanas iestāde un lēmuma numurs.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1195 redakcijā)

8. Pēc apliecības saņemšanas pašvaldības vai Tieslietu ministrijas atbildīgā amatpersona uzaicina iesniedzēju saņemt apliecību un norāda, ka līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kurā ir Latvijas iedzīvotāja personas kods, un iepriekš izsniegtā politiski represētās personas apliecība, ja tāda ir.

(Grozīts ar MK 17.04.2001. noteikumiem Nr.174; MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

9. Apliecību var izsniegt iesniedzēja pilnvarotajai personai. Ja iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, apliecību var nosūtīt iesniedzējam ar Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības starpniecību.

(MK 03.01.2002. noteikumu Nr.1 redakcijā)

10. Par apliecības saņemšanu iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona parakstās apliecību uzskaites žurnālā (4.pielikums) un nodod pašvaldības attiecīgajai amatpersonai iepriekš izsniegto politiski represētās personas apliecību, ja tāda ir. Ja iesniedzējs saņem apliecību ar Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības starpniecību, iesniedzējs paraksta brīvas formas apliecinājumu par apliecības saņemšanu. Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība nosūta parakstīto apliecinājumu Tieslietu ministrijai.

(MK 03.01.2002. noteikumu Nr.1 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904)

11. Apliecību uzskaites žurnāla lapām jābūt numurētām, caurauklotām un apzīmogotām ar pašvaldības vai Tieslietu ministrijas zīmogu.

(Grozīts ar MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904)

12. Lēmums par politiski represētās personas statusa piešķiršanu, politiski represētās personas statusu apliecinošie dokumenti un pieprasījums, kā arī iepriekš izsniegtā politiski represētās personas apliecība glabājama attiecīgajā pašvaldībā vai Tieslietu ministrijā.

(Grozīts ar MK 17.04.2001. noteikumiem Nr.174; MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904)

13. Pašvaldība nodrošina politiski represēto personu uzskaiti savā administratīvajā teritorijā, iekļaujot šo noteikumu 11. un 12.punktā minētos dokumentus pašvaldības lietu nomenklatūrā. Pēc lietu pabeigšanas minētie dokumenti glabājami pašvaldības arhīvu fondā. Tieslietu ministrija nodrošina to politiski represēto personu uzskaiti, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, iekļaujot šo noteikumu 11. un 12.punktā minētos dokumentus Tieslietu ministrijas lietu nomenklatūrā. Pēc lietu pabeigšanas minētie dokumenti glabājami Tieslietu ministrijas arhīvu fondā.

(Grozīts ar MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904)

14. Ja politiski represētā persona nozaudējusi izsniegto apliecību, tā ir prettiesiski atņemta, iznīcināta vai bojāta, mainījies personas vārds, uzvārds vai personas kods, politiski represētā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu un divas fotokartītes (3 x 4 cm) institūcijai, kas izsniegusi apliecību. Ja mainījies politiski represētās personas vārds, uzvārds vai personas kods, iepriekš izsniegto apliecību persona nodod institūcijai, un tā apliecību izsniedz atkārtoti.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1195 redakcijā)

15. Institūcija, kas izsniegusi apliecību, sniedz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par nozaudētās, prettiesiski atņemtās, iznīcinātās vai bojātās apliecības atzīšanu par nederīgu.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1195 redakcijā)

16. Pašvaldības vai Tieslietu ministrijas atbildīgā amatpersona atkārtoti izsniedz apliecību šo noteikumu 6.10.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904)

17. Apliecība izmantojama Latvijas Republikas teritorijā un uzrādāma, ja politiski represētā persona vēlas izmantot normatīvajos aktos noteiktās politiski represētās personas tiesības.

18. (Svītrots ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

19. (Svītrots ar MK 17.04.2001. noteikumiem Nr.174)

20. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992.gada 28.augusta lēmumu nr.365 "Par politiski represētā apliecību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 49./50.nr.) ar 1999.gada 1.janvāri.

(MK 24.03.1998. noteikumu Nr.108 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Iekšlietu ministrs D.Turlais
1.pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.408
Apliecības apraksts

(Pielikums svītrots ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

2.pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.408

(Pielikums grozīts ar MK 12.05.1998. noteikumiem Nr.174; MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

pašvaldībai vai Tieslietu ministrijai

Iesniegums

Es,

,

(vārds, uzvārds)

personas kods  - 
dzīvoju

,

(adrese)

lūdzu saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2.pantu/4.pantu (nevajadzīgo svītrot) piešķirt man politiski represētās personas statusu un izsniegt politiski represētās personas apliecību.

Datums

Paraksts

Iekšlietu ministrs D.Turlais
3.pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.408

(Pielikums grozīts ar MK 12.05.1998. noteikumiem Nr.174; MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1195)

Pieprasījums apliecības izgatavošanai

(politiski represētās personas vārds un uzvārds)

personas kods  - 
Politiski represētās personas statuss noteikts saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" ______.pantu.

(pašvaldības nosaukums)

lēmums nr.______ .

(datums)

Pieprasījumu aizpildīja

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Iekšlietu ministrs D.Turlais
4.pielikums
Ministru kabineta
1996.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.408
Apliecību uzskaites žurnāls

(Pielikums grozīts ar MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.1; MK 02.11.2004. noteikumiem Nr.904)

Nr.
p.k.
Politiski represētas personasLēmuma par politiski represētās personas statusa piešķiršanuApliecībasNodotās apliecības nr.Pašvaldības vai Tieslietu ministrijas atbildīgās amatpersonas
vārds un uzvārdspersonas kodsparakstsdatumsnr.nr.izdošanas datumsvārds un uzvārdsparaksts
           
           
           
           
Iekšlietu ministrs D.Turlais
24.10.2009