Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 365

Par politiski represētā apliecību

Pildot Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 13. maija lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu" piemērošanu un stāšanās spēkā kārtību" 3. punktu, Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienoto Politiski represētā apliecības paraugu.

2. Apstiprināt pievienoto Politiski represētā apliecības izsniegšanas un izmantošanas kārtību.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I.GODMANIS

Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Z.ČEVERS

1992. gada 28. augustā

 

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1992. gada 28. augusta lēmumu Nr. 365

Politiski represētā apliecības paraugs

12 cm

Latvijas Republikas
ģerbonis

Politiski represētā
APLIECĪBA

8 cm

Izsniegšanas pamats: 19 _____ g. ___________________________

_____________________________________________________

izdotais dokuments nr.____________________________________

12 cm

Apliecība nr._________

Saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 13. maija likumu "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu"

______________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

______________________________________________________________
(dzimšanas gads)

8 cm

ir politiski represētais (-ā)

 

Fotoattēls

Apliecība izsniegta 199____ g. _______________

Z. v.

Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs _________________________________
(paraksts)

 

Politiski represētā apliecības apraksts

Politiski represētās personas apliecība izgatavojama uz 12 cm x 8 cm izmēra kartona, un tā ietver šādus rekvizītus:

apliecības priekšpusē - Latvijas Republikas ģerbonis un nosaukums «Politiski represētā apliecība», zem tā iespiests teksts «Izsniegšanas pamats:». Aiz tā rakstāms tā Politiski represētā apliecības izsniegšanas un izmantošanas kārtības 2. punktā minētā dokumenta nosaukums un tā izdošanas datums, uz kura pamata šī apliecība ir izsniegta. Nākamajā rindā rakstāms iestādes nosaukums, kura izdevusi minēto dokumentu (Latvijas Republikas Prokuratūra, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija utt.), bet pēdējā rindā rakstāms numurs, ar kādu izsniegts šis dokuments;

apliecības otrajā pusē - iespiests teksts «Apliecība nr. ____», zem tā teksts «Saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 13. maija likumu «Par politiski represētās personas statusa noteikšanu»», zem tā, atstājot kreisajā malā vietu 3X4 cm izmēra fotogrāfijai, nākamajās rindās ieraksta represētā vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu, tālāk seko iespiests teksts «ir politiski represētais (-ā)». Zem tā nākamajās rindās - «Apliecība izsniegta 199_____ g. ______________.

Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs ______________.»

Apliecības otras puses kreisajā apakšējā daļā jābūt ar Tautas deputātu padomes zīmogu apstiprinātai represētās personas fotogrāfijai.

 

APSTIPRINĀTA
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1992. gada 28. augusta lēmumu Nr. 365

Politiski represētā apliecības izsniegšanas un izmantošanas kārtība

1. Politiski represēto apliecības, kuru paraugu apstiprinājusi Latvijas Republikas Ministru Padome, izsniedz rajonu un republikas pilsētu Tautas deputātu padomju izpildinstitūcijas Latvijas Republikas likuma «Par politiski represētās personas statusa noteikšanu» 2. un 4. pantā norādītajām personām pēc viņu dzīves vietas. Apliecības paraksta attiecīgās Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

2. Politiski represētā apliecības izsniegšanas pamats ir kāds no šajā punktā minētajiem dokumentiem:

2.1. Latvijas Republikas Prokuratūras, Latvijas Republikas Augstākās Tiesas, tautas tiesu un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas izdotie dokumenti par personu represēšanas atzīšanu par nepamatotu saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 3. augusta likumu «Par nelikumīgi represēto pilsoņu reabilitāciju», Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 8. jūnija dekrētu «Par četrdesmitajos un piecdesmitajos gados no Latvijas PSR teritorijas izsūtīto pilsoņu reabilitāciju» un Latvijas PSR Ministru Padomes 1988. gada 2. novembra lēmumu Nr. 350 «Par pilsoņu nepamatotu administratīvu izsūtīšanu no Latvijas PSR 1949. gadā»;

2.2. Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas izziņa (apliecība) vai bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas izsniegtā izziņa par personas atrašanos PSRS valsts pārbaudes (filtrācijas) nometnē;

2.3. dzimšanas apliecība kopā ar kādu no šīs kārtības 2.1., 2.2. un 2.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja šis dokuments apliecina, ka persona dzimusi, mātei atrodoties nelikumīgā ieslodzījumā, izsūtījumā vai nometinājumā;

2.4. Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, sociālās nodrošināšanas iestāžu, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas izsniegtās izziņas (apliecības) par personas ieslodzīšanu cietumā, koncentrācijas nometnē vai geto vācu okupācijas laikā no 1941. gada līdz 1945. gadam (Latvijas Republikas likuma «Par politiski represētās personas statusa noteikšanu» 1. pantā minēto iemeslu dēļ), kā arī par personas pārvietošanu uz Vāciju vai tās okupētajām teritorijām iesaistīšanai pagaidu darbā;

2.5. citi dokumenti (ārvalstu arhīvu izziņas, PSRS represīvo orgānu sarakstes dokumenti u. tml.), ja ar tiem tiesiski apstiprināts konkrētās Personas politiskās represēšanas fakts.

3. Par politiski represēto personu apliecību izsniegšanu pilsētas vai rajona pašvaldības pilnvarots darbinieks kārto uzskaiti Politiski represēto personu apliecību reģistrācijas žurnālā (pielikums). Pabeidzot apliecību izsniegšanu, žurnāls kopā ar pašvaldības arhīva fondu nododams attiecīgajā valsts arhīvā Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas noteiktajā kārtībā.

4. Šajā kārtībā minētās apliecības nenoformē un neizsniedz uz to represēto personu vārda, kuras ir mirušas.

5. Politiski represētā apliecība izmantojama Latvijas Republikas teritorijā, tā uzrādāma, ja politiski represētā persona vēlas izmantot ar Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem noteiktās politiski represēto tiesības civilo, ekonomisko un sociālo tiesību jomā un ja normatīvajos aktos nav noteiktas prasības par citu dokumentu uzrādīšanu.

 

PIELIKUMS
Politiski represēto apliecības
izsniegšanas un izmantošanas kārtībai

Politiski represēto personu apliecību reģistrācijas žurnāls

Represētās personas vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzīvesvieta Dokuments, uz kura pamata izsniegta apliecība, un iestāde, kas to izdevusi (reabilitējoša dokumenta izsniegšanas datums, numurs, likums vai lēmums, uz kura pamata tas izdots) Apliecības nr. un tās parakstīšanas datums Apliecības saņemšanas datums Personas paraksts par apliecības saņemšanu Darbinieka, kurš, izsniedzis apliecību, uzvārds un paraksts
28.08.1992