Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2003. - 18.05.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.56

Rīgā 1996.gada 12.martā (prot. nr.12, 12.§)
Valsts uzņēmumu pamatlīdzekļu nomas maksas izmantošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts uzņēmumu12.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantojama nomas maksa par valsts nekustamās mantas iznomāšanu saskaņā ar likuma “Par valsts uzņēmumu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 1./2.nr.; 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 96.nr.; 1995, 162.nr.) 12.pantu.

2. Nomas maksa par valsts nekustamās mantas iznomāšanu (turpmāk tekstā — “nomas maksa”) sadalāma šādi:

2.1. valsts budžetā — 50 procentu;

2.2. valsts uzņēmuma — iznomātāja rīcībā — 50 procentu.

3. Valsts uzņēmumam — iznomātājam (turpmāk tekstā — “iznomātājs”) ir tiesības atstāt savā rīcībā nomas maksu vairāk nekā 50 procentu apmērā, ja valsts institūcija, kuras pārziņā ir iznomātājs (turpmāk tekstā — “institūcija”), ir apstiprinājusi nomas maksas izmantošanas tāmi, kurā paredzēts visu iznomātāja rīcībā paliekošo nomas maksu izlietot investīcijām, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā palielina pamatlīdzekļu vērtību.

(Grozīts ar MK 20.06.1996. noteikumiem Nr. 212)

4. Nomas maksas izmantošanas tāmē iekļaujamas tikai šo noteikumu 3.punktā minētās investīcijas, kā arī jānorāda termiņš, līdz kuram tās izlietojamas.

5. Ja iznomātājs noslēdzis ar Veselības ministriju valsts pasūtījuma līgumu par pakalpojumu sniegšanu veselības aprūpes bāzes programmas ietvaros un līgumā noteikts, ka par pakalpojumiem jāmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, bet līdz kārtējā ceturkšņa sākumam samaksai par pakalpojumiem nav atvērts budžeta kredīts vai ir atvērts mazākā apmērā, nekā paredzēts līgumā, Veselības ministrija līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam rakstiski nosaka, kāda nomas maksas daļa paliek valsts pasūtījuma izpildītāja — iznomātāja rīcībā. Veselības ministrijas lēmums stājas spēkā pēc tā akceptēšanas Finanšu ministrijā.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

6. Ja iznomātāja darbības specifika ir saistīta ar nekustamo īpašumu (sporta bāzes, lidostas, kinostudijas u.tml.) iznomāšanu, ko rakstiski ir apstiprinājusi attiecīgā institūcija, vai arī nekustamā īpašuma iznomāšana ir noteikta iznomātāja statūtos kā galvenais darbības virziens, tad visa nomas maksa paliek iznomātāja rīcībā.

7. Nomas maksa ieskaitāma valsts budžetā šādā kārtībā:

7.1. iznomātājs reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iemaksā valsts budžetā 50 procentus no līgumā noteiktās ceturkšņa nomas maksas;

7.2. ja nomas līgums stājies spēkā pēc ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitā datuma, šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais maksājums veicams mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet turpmāk iznomātājs attiecīgos maksājumus veic 7.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā;

7.3. ja šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētais maksājums nav veikts noteiktajā termiņā un apmērā, iznomātājam jāsamaksā gan noteiktā maksājuma summa, gan nokavējuma nauda 0,1 procenta apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu; aprēķinātā summa jāieskaita valsts pamatbudžetā;

7.4. ja iznomātājs nav izlietojis nomas maksu tāmē paredzētajām investīcijām saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu, tas zaudē tiesības paturēt savā rīcībā nomas maksas daļu, kas pārsniedz 50 procentu apmēru; iznomātājam jāiemaksā valsts budžetā minētā nomas maksas daļa, kā arī nokavējuma nauda 0,1 procenta apmērā no attiecīgās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, ņemot vērā šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto termiņu.

(Grozīts ar MK 20.06.1996. noteikumiem Nr. 212)

8. (Svītrots ar MK 20.06.1996. noteikumiem Nr. 212)

8. Nomas maksas daļa, kas paliek iznomātāja rīcībā, izlietojama pēc iznomātāja ieskatiem, ja attiecīgā institūcija nav noteikusi citādi.

(Punkta numerācija grozīta ar MK 20.06.1996. noteikumiem Nr. 212)

9. Nomas maksas un nodokļu uzskaite:

9.1. nomas maksa 100 procentu apmērā apliekama ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar likumu “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 49., 170.nr.), un likumā noteiktajā kārtībā iznomātājam nodoklis jāieskaita valsts pamatbudžetā;

9.2. (svītrots ar MK 20.06.1996. noteikumiem Nr. 212);

9.3. nomas maksas daļa, kas paliek iznomātāja rīcībā, jāuzskaita saimnieciskās darbības ieņēmumos;

9.4. saskaņā ar šiem noteikumiem valsts budžetā ieskaitāmā nomas maksas daļa jāuzrāda iznomātāja grāmatvedības kontā nr.5720 “Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetā” un nav jāuzskaita ne ieņēmumos, ne saimnieciskās darbības izdevumos.

(Punkta numerācija grozīta ar MK 20.06.1996. noteikumiem Nr. 212)

10. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē institūcija, kuras pārziņā ir attiecīgais valsts uzņēmums.

(Punkta numerācija grozīta ar MK 20.06.1996. noteikumiem Nr. 212)

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss
28.11.2003