Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1997. gada 30. septembra noteikumus Nr. 338 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi nr. 343

(prot. nr.61, 20.§) Rīgā 1995.gada 14.novembrī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (tālāk tekstā - "ministrija") ir centrālā izpildvaras iestāde, kas izstrādā un īsteno valsts politiku vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā, tūrismā, būvniecībā, pašvaldību darbības pārraudzībā un ģeoloģijā.

2. Ministrija darbojas saskaņā ar Satversmi, likumiem, citiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

3. Ministrija ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa attēlu un ministrijas pilnu nosaukumu.

II. Ministrijas uzdevumi

4. Ministrijas galvenais uzdevums ir izstrādāt un kopīgi ar citām valsts pārvaldes institūcijām īstenot vienotu vides aizsardzības, dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas, reģionālās attīstības, tūrisma attīstības, būvniecības, pašvaldību darbības un ģeoloģijas politiku.

5. Ministrijas uzdevumi ir:

5.1. analizēt un prognozēt vides kvalitāti, noteikt galvenos virzienus vides kvalitātes vērtēšanā un apstiprināt novērojumu programmu;

5.2. ministrijas kompetences ietvaros izstrādāt likumprojektus un citus tiesību aktu projektus vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģionālās attīstības, pašvaldību darbības, tūrisma un būvniecības jautājumos;

5.3. organizēt vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, teritoriālās plānošanas un būvniecības normatīvu un standartu izstrādāšanu un apstiprināt tos;

5.4. kopīgi ar citām valsts pārvaldes institūcijām noteikt vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģionālās attīstības, būvniecības un tūrisma attīstības ekonomisko mehānismu un apstiprināt attiecīgus normatīvus un noteikumus;

5.5. tiesību aktos noteiktajā kārtībā noteikt vai saskaņot dabas resursu ieguves un izmantošanas kvotas, limitus un normatīvus, kā arī organizēt dabas resursu ieguves un izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanu;

5.6. tiesību aktos noteiktajos gadījumos izsniegt vai reģistrēt atsevišķu amatu vai uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās licences;

5.7. noteikt vides kvalitātes noteikšanas analītiski metodiskā darba galvenās prasības, veikt šī darba koordināciju, kā arī apstiprināt vides piesārņojuma kontroles metodikas;

5.8. nodrošināt vides valsts ekspertīzi;

5.9. nodrošināt valsts kontroli vides aizsardzībā, dabas resursu izmantošanā, reģionālajā attīstībā un būvniecībā;

5.10. koordinēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu pārvaldi;

5.11. realizēt valsts vides kvalitātes informācijas turētāja funkcijas, kā arī sniegt informāciju par vides stāvokli;

5.12. realizēt vides aizsardzības, reģionālās attīstības, tūrisma attīstības, būvniecības, pašvaldību darba pilnveidošanas un ģeoloģisko pētījumu valsts pasūtītāja funkcijas;

5.13. īstenot vides valsts monitoringa valsts pasūtītāja funkcijas;

5.14. izstrādāt priekšlikumus Valsts investīciju programmai un Nacionālajai indikatīvajai programmai un kontrolēt minēto programmu izpildi ministrijas kompetencē esošajās jomās;

5.15 kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt izglītības stratēģiju ministrijas kompetencē esošajās jomās;

5.16. realizēt Vides aizsardzības republikas fonda turētāja funkcijas;

5.17. ministrijas kompetencē esošajās jomās koordinēt sadarbību ar ārvalstu valsts institūcijām, starptautiskajām organizācijām un privātpersonām, kā arī veicināt līgumattiecību izveidi starp Latvijas Republiku un citām valstīm vai starptautiskajām organizācijām;

5.18. izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par ministrijas uzdevumu veikšanai un vides aizsardzībai, dabas resursu izmantošanai, reģionālajai attīstībai, būvniecībai, pašvaldību darbības pārraudzībai, tūrismam un ģeoloģijai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru, realizēt piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajām institūcijām un kontrolēt šo līdzekļu izlietojumu;

5.19. kontrolēt ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo institūciju darbu;

5.20. likumos un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā pārraudzīt pašvaldību darbību;

5.21. sekmēt pašvaldību darbinieku un deputātu apmācību un kvalifikācijas celšanas programmu realizāciju;

5.22. organizēt pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju sarunas un nodrošināt attiecīgu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā.

6. Atsevišķu uzdevumu izpildi ministrija var nodot tās pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām.

7. Ministrijai ir tiesības:

7.1. tiesību aktos noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt nepieciešamo informāciju no visām valstī esošajām juridiskajām un fiziskajām personām;

7.2. kontrolēt, kā tiek pildīti un ievēroti tiesību akti vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā, būvniecībā, pašvaldību darbībā, dabas resursu izmantošanā, tūrismā un ģeoloģijā;

7.3. savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem;

7.4. koordinēt ministriju un citu valsts institūciju darbību pašvaldību darbības pārraudzības jautājumos, vides aizsardzībā, teritoriālajā plānošanā un dabsaimniecībā;

7.5. ja nepieciešams, izveidot darba grupas ministrijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

7.6. atbilstīgi tiesību aktu prasībām slēgt starptautiskos līgumus, kā arī veidot starptautiskos sakarus ministrijas kompetencē esošajās jomās;

7.7. tiesību aktos noteiktajā kārtībā reorganizēt ministrijas pakļautībā esošās institūcijas, kā arī apstiprināt to nolikumus;

7.8. likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā apturēt pašvaldību nelikumīgos lēmumus;

7.9. veikt citas darbības saskaņā ar tiesību aktiem.

III. Ministrijas struktūra

8. Ministrijas darbu vada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (tālāk tekstā - "ministrs"), kas ir politiski atbildīgs par ministrijas kompetencē esošajām jomām.

9. Ministrs:

9.1. ir atbildīgs par ministrijas darbību, tās stratēģiju un uzdevumu izpildi;

9.2. ir atbildīgs par visu ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo institūciju darbību;

9.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju jebkurā jautājumā;

9.4. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus katram ministrijas un tās pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā esošās institūcijas darbiniekam;

9.5. izdod rīkojumus nelikumīgu pašvaldības domes (padomes) lēmumu apturēšanai;

9.6. veic citus uzdevumus, kurus nosaka likumi un citi tiesību akti.

10. Ministrijā ir vides aizsardzības valsts ministrs, kurš ir politiski atbildīgs par vides aizsardzību, un pašvaldību valsts ministrs, kurš ir politiski atbildīgs par pašvaldību reformas un pašvaldību darbības pārraudzības īstenošanu.

11. Vides aizsardzības valsts ministrs:

11.1. ir atbildīgs par ministrijas darbību, tās stratēģiju un uzdevumu izpildi vides aizsardzībā;

11.2. ir atbildīgs par ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo institūciju darbu vides aizsardzībā;

11.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju vides aizsardzības jautājumos;

11.4. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus vides aizsardzībā katram ministrijas un tās pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā esošās institūcijas darbiniekam;

11.5. veic citus uzdevumus, kurus nosaka likumi un citi tiesību akti.

12. Pašvaldību valsts ministrs:

12.1. ir atbildīgs par ministrijas darbību, tās stratēģiju un uzdevumu izpildi pašvaldību jautājumos;

12.2. ir atbildīgs par ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo institūciju darbu pašvaldību jautājumos;

12.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju pašvaldību jautājumos;

12.4. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus pašvaldību jautājumos katram ministrijas un tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās institūcijas darbiniekam;

12.5. veic citus uzdevumus, kurus nosaka likumi un citi tiesību akti.

13. Ministrijas parlamentārais sekretārs nodrošina ministrijas saikni ar Saeimu. Citus parlamentārā sekretāra uzdevumus nosaka ministrs.

14. Valsts sekretārs ir ministrijas administratīvais vadītājs, kurš nodrošina ministrijas darbu. Valsts sekretārs ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts).

15. Valsts sekretārs:

15.1. organizē ministrijas darbu;

15.2. nodrošina ministrijas darba finansiālo, tiesisko un administratīvo pamatu;

15.3. izdod rīkojumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

15.4. apstiprina ministrijas centrālā aparāta štatu sarakstu saskaņā ar ministrijai valsts budžetā paredzēto štata vienību skaitu un darba samaksas fondu;

15.5. tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba ministrijas darbiniekus;

15.6. savas kompetences ietvaros ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus katram ministrijas un tās pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā esošās institūcijas darbiniekam;

15.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju savā kompetencē esošajos jautājumos;

15.8. veic citus uzdevumus, kurus nosaka likumi un citi tiesību akti.

16. Ministra sadarbība ar valsts sekretāru:

16.1. ministrs dod rīkojumus valsts sekretāram;

16.2. ministrs ir tiesīgs izskatīt jebkuru valsts sekretāra kompetencē esošu jautājumu, kā arī atcelt jebkuru valsts sekretāra rīkojumu;

16.3. ministrs saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.) pieņem darbā un atbrīvo no darba valsts sekretāru.

17. Vides aizsardzības valsts ministra sadarbība ar valsts sekretāru:

17.1. vides aizsardzības valsts ministrs savas kompetences ietvaros dod rīkojumus valsts sekretāram;

17.2. vides aizsardzības valsts ministrs ir tiesīgs izskatīt jebkuru valsts sekretāra kompetencē esošu jautājumu vides aizsardzības jomā, kā arī atcelt jebkuru valsts sekretāra rīkojumu vides aizsardzības darba organizācijas jomā.

18. Pašvaldību valsts ministra sadarbība ar valsts sekretāru:

18.1. pašvaldību valsts ministrs savas kompetences ietvaros dod rīkojumus valsts sekretāram;

18.2. pašvaldību valsts ministrs ir tiesīgs izskatīt jebkuru valsts sekretāra kompetencē esošu jautājumu pašvaldību darbības jomā, kā arī atcelt jebkuru valsts sekretāra rīkojumu šajos jautājumos.

19. Valsts sekretāram ir vietnieks, kurš ir atbildīgs par ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo institūciju darba koordināciju. Citus valsts sekretāra vietnieka pastāvīgi veicamos pienākumus nosaka valsts sekretārs.

20. Valsts sekretāram var būt arī citi vietnieki, kuru veicamos pienākumus nosaka valsts sekretārs.

21. Valsts sekretāra vietnieki ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

22. Ministrijā ir šādas struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar ministra apstiprinātiem nolikumiem un ir pakļautas valsts sekretāram:

22.1. Vides aizsardzības departaments:

22.1.1. Dabas aizsardzības nodaļa;

22.1.2. Vides kvalitātes nodaļa;

22.1.3. Tehnoloģiju nodaļa;

22.2. Reģionālās attīstības departaments:

22.2.1. Teritoriālplānošanas nodaļa;

22.2.2. Pilsētvides un apdzīvoto vietu nodaļa;

22.2.3. Tūrisma nodaļa;

22.2.4. Reģionu līdzsvarotas attīstības nodaļa;

22.3. Būvniecības departaments:

22.3.1. Būvniecības stratēģijas nodaļa;

22.3.2. Normatīvu un resursu ekonomijas nodaļa;

22.3.3. Dzīvokļu un komunālās saimniecības nodaļa;

22.4. Juridiskais un ekonomikas departaments:

22.4.1. Juridiskā nodaļa;

22.4.2. Ekonomikas nodaļa;

22.5. Projektu departaments:

22.5.1. Projektu koordinācijas nodaļa;

22.5.2. Sabiedrisko sakaru un izglītības nodaļa;

22.5.3. Ārlietu nodaļa;

22.6. Administratīvais departaments:

22.6.1. Grāmatvedība;

22.6.2. Personāla nodaļa;

22.6.3. Kanceleja;

22.6.4. Saimnieciskā nodaļa;

22.7. Dabsaimniecības un valsts kadastru nodaļa;

22.8. Pašvaldību departaments:

22.8.1. Pašvaldību informācijas nodaļa;

22.8.2. Organizatoriskā darba nodaļa;

22.8.3. Pašvaldību koordinācijas nodaļa.

23. Departamentus vada departamentu direktori. Departamentu direktori ir pakļauti valsts sekretāram un dod rīkojumus attiecīgā departamenta darbiniekiem un nodaļu vadītājiem. Departamentu direktori ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

24. Nodaļas vada nodaļu vadītāji. Nodaļu vadītāji dod rīkojumus attiecīgās nodaļas darbiniekiem. Nodaļu vadītāji ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

25. Ministrija ir atbildīga par tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajām institūcijām, kas ir juridiskas personas un īsteno valsts politiku ministrijas kompetencē esošajās jomās.

26. Ministrijas pakļautībā ir:

26.1. Vides valsts ekspertīzes pārvalde;

26.2. Vides valsts inspekcija;

26.3. Vides datu centrs;

26.4. Vides konsultāciju un monitoringa centrs;

26.5. reģionālās vides pārvaldes;

26.6. Slīteres valsts rezervāts;

26.7. Teiču valsts rezervāts;

26.8. Ziemeļvidzemes reģionālais dabas aizsardzības komplekss;

26.9. Skrundas radiolokācijas stacijas apkārtnes vides rehabilitācijas un Krievijas militāro pensionāru repatriācijas fonds.

27. Ministrijas pārraudzībā ir:

27.1. Valsts ģeoloģijas dienests;

27.2. Latvijas Tūrisma padome.

28. Ministrijas pārziņā ir valsts aizsargājamā lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija "Lībiešu krasts".

IV. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 21.marta noteikumus nr.57 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 47.nr.).

Ministru prezidenta vietā -
ārlietu ministrs, Ministru prezidenta biedrs V.Birkavs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J.Iesalnieks

22.11.1995